Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

kring barn och unga i Helsingborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "kring barn och unga i Helsingborg"— Presentationens avskrift:

1 kring barn och unga i Helsingborg
Förebyggande arbete kring barn och unga i Helsingborg Kristin Ett samverkansarbete mellan Skol- och Fritidsnämnden, Socialnämnden, Utvecklingsnämnden, Kulturnämnden, Kommunstyrelsens förvaltning samt Helsingborgs Lasarett genom Sektionen för Mödra- Barn och Ungdomshälsovård

2 Målgrupper i behov av preventiva insatser
Största riskgrupperna för ogynnsam utveckling över tid: Familjehemsplacerade barn Barn som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd Barn som är nyanlända i Sverige Barn som tidigt debuterar med antisocialt beteende Kristin Källa: Bl.a. Rädda Barnens årsrapport 2007

3 PArT – Lokal samverkan med gemensamt fokus
SFF SOF KSF KF PArT UVN Lasarett LOKAL LEDNING Kristin ARBETE MED BARN I RISKGRUPPER

4 Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och Fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborg
Kristin

5 Bakgrunden till SkolFam
Jämfört med genomsnittet har de familjehemsplacerade barnen i högre utsträckning: Mycket dåliga skolresultat En väsentligt lägre utbildningsnivå Hög risk för suicid Förhöjda risker för missbruk och psykisk sjukdom En högre andel tonårsgraviditeter Högre risk för arbetslöshet Karin

6 Kort fakta om SkolFam 25 barn = ”25 projekt” 24 familjehem 22 skolor
2 kartläggningar/barn Karin

7 Psykolog, spec.ped, soc.sekr.
Lärare/ skola Familjehem Psykolog, spec.ped, soc.sekr. Elev Anna Kartläggning 1 Pedagogisk och psykologisk Planering och uppföljning Kartläggning 2 Pedagogisk och psykologisk

8 Psykologisk kartläggning
Tester: WISC (begåvningskartläggning) VMI (visuell motorisk integration) Beck (bedömning av emotionell och social problematik) SDQ (skattning av styrkor och svårigheter) Relation mellan lärare och elev (känslomässigt/kunskapsmässigt) Kristin

9 Pedagogisk kartläggning
Tester: Vilken bild är rätt? DLS läshastighet med förståelse DLS rättstavning DLS ordförståelse Läskedjor Olof Magnes matematikdiagnoser Observation av barnet i klassrummet Vid behov: Inlärningsstilsanalys, fonologiska tester, ”fria skrivningar”, nationella prov. Skattning av ”skolkompetenser” Anna

10 Erfarenheter efter kartläggning 1
Barnen är normalbegåvade Barnen är relativt väl emotionellt fungerande Barnen har relativt bra självförtroende MEN: De flesta, 15 av 25 barn, ”underpresterar” i skolan (i förhållande till sin potentiella utvecklingskapacitet) Många av lärarna övervärderar barnens prestationer Testerna/ kartläggningen och de individuellt anpassade insatserna leder snabbt till markanta förändringar för många enskilda barn Kristin + Anna

11 Analys av barnets utvecklingskapacitet
Exempel: Eleven ”underpresterar” i ämnena svenska och matematik (i förhållande till sin potentiella utvecklingskapacitet). Anna startar WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (begåvningskartläggning)

12 Utvecklingsbehoven styr insatserna
Utvecklingsområden/ mål Skriva, läsa, matematik Socialt samspel Självförtroende, ambition, autonomi Fysik (ex: motorik, syn, hörsel) Självkänsla, mående Allmänbildning, ordförråd Göra läxor Genomförda aktiviteter Pedagogisk handledning; exempelvis MG-programmet Psykosocial handledning/ klassrumsklimat/ organisation Synliggörande av kompetens - strategier för undervisning Handledning kring motorik - kontakter med experter: MTI, FMT m.fl Samtal med barn/ kontakt med BUP Handledning till familjehem Skapa förutsättningar för hemarbete Anna om MG som ex. Kristin om Socialt samspel

13 Erfarenheter efter kartläggning 2
Skolsatsning ger resultat! Barnen visar en markant högre kognitiv prestationsförmåga Medelvärdena har förbättrats i nästan alla pedagogiska tester Läshastigheten har markant ökat bland barnen Relationer och prosocial förmåga har förbättrats bland barnen MEN: Några av barnen mår emotionellt sett sämre enligt självskattning. Analys av orsak pågår. Trots detta har barnen gjort pedagogiska framsteg Områdena matematik och ordförståelse behöver generellt sett förbättras och utvecklas (arbetsmetoder och inlärning) Kristin + Anna

14 WISC Kristin

15 Anna

16 Anna

17 Upplevda framgångsfaktorer i arbetet
Kartläggningen – vikten av att kartlägga barnens förutsättningar och synliggöra behov Problem lyfts från barnet till miljö/samspel/organisation Anpassning av det pedagogiska upplägget utifrån elevens behov Arbetsalliansen – den allians som skapas mellan involverade parter Arbetsmodellen – kontinuerlig systematisk uppföljning av arbetet Initierande av en lärandeprocess i skolan kring elevens utveckling Familjehemmens och föräldrarnas kompetens synliggörs inför skolan Socialsekreteraren kan bättre hävda barnets behov i skolan Pedagoger får dels inspiration kring andra professionella verktyg i sitt pedagogiska arbete samt erbjuds och drar nytta av ”coaching” Rektorn är med i arbetsprocessen Karin

18 Utbildning, Samverkan, Insatser,
Kristin Utbildning, Samverkan, Insatser, kunskap, Tillämpning, Ekonomi, Resultat

19 Vidareutveckling i UTSIKTER
Nya målgrupper Fokus även på hälsa Ambition att bedriva verksamhetsutveckling Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt försörjningsstöd Barn som är nyanlända i Sverige Kristin

20 SkolFam UTSIKTER Målområden 2009-2011 2008 2005 Kristin
Bättre utbildning och hälsa för barn i riskgrupper Förutsättningar: Skolutveckling Hälsoutveckling Koppling forskning – praktik Föräldramedverkan Kulturens medverkan Kommunikation Effektiv resursfördelning Vidgad målgrupp Fokus även på hälsa Verksamhetsutveckling 2005 SkolFam UTSIKTER Kristin


Ladda ner ppt "kring barn och unga i Helsingborg"

Liknande presentationer


Google-annonser