Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BBIC Barnens behov i centrum. Introduktion till BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BBIC Barnens behov i centrum. Introduktion till BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården."— Presentationens avskrift:

1 BBIC Barnens behov i centrum

2 Introduktion till BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården

3 Stark kritik av engelsk barnavård i slutet av 80- talet. Forskning visade att placerade barn hade det sämre i den nya miljön än i ursprungsmiljön Department of Health initierade ett forsknings- och utvecklingsarbete som ledde fram till LACS - ett system för uppföljning av vård. Bakgrund England

4 LACS=”Looking after children Den b ä rande principen i LACS ä r att socialtj ä nsten m å ste kunna p å visa att den v å rd som samh ä llet erbjuder ä r b ä ttre ä n den v å rd som barnet f å tt i ursprungsfamiljen

5 BBIC:s mål och syfte Mål: Mål: ett nationellt enhetligt och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning inom social barnavård Syfte: Stärka barns ställning Öka samarbetet med barnet och dess nätverk Skapa systematik i socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare kan följas upp Bidra till ökad rättssäkerhet

6 Bronfenbrenners modell

7 Triangeln BARNET Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Hälsa Utbildning Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Familjens bakgrund och situation Social integrering Lokalsamhällets resurser

8 Informationsinsamling — barnets behov och föräldrarnas förmåga Alla omr å den Samtal med barn och f ö r ä ldrar Samtal med ö vriga-inventera barnens n ä tverk Genomg å ng av tidigare utredningar Information fr å n professionella

9 Informationsinsamling forts. barnets behov och föräldrarnas förmåga journal fr å n BVC, skolh ä lsov å rd, sjukv å rd konsultationsdokument — l ä karunders ö kning konsultationsdokument f ö r f ö rskola/skola journal fr å n barn- och ungdomspsykiatrin polisens f ö runders ö kningar familj- och n ä tverkskartor observationer av samspel och anknytning Bed ö mningsinstrument Ester, SDQ, ASEBA

10 Lisa 4 år Familj och miljö Barnets behov Föräldrarnas förmåga Hälsa Utbildning Känslo- och beteende- mässig utveckling Identitet Familj och sociala relationer Socialt uppträdande Klara sig själv Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans Vägledning och gränssättning Stabilitet Familjenätverk Boende Arbete Ekonomi Familjens bakgrund och situation Social integrering Lokalsamhällets resurser Risk Skydd Kriminalitet i släkten Äldre släkting förser Lisa och Föräldrarna svårt att sköta modern med mat ekonomin Instabil boendesituation Föräldrarna ej socialt integrerade Föräldrarna saknar sysselsättning Risk Skydd Har ej fått nödvändig tandvård Godmodigt temperament Exponerad för missbruk och våld Har ej gått i förskola Risk Skydd Missbruk hos båda föräldrarna Har tackat ja till insats Modern misskött sin hälsa hälsa Modern uttrycker en värme gentemot Lisa Kriminalitet hos båda föräldrarna

11 Att koppla ihop triangeln Barnets behov Vårdnadshavarens förmåga Faktorer i familj och miljö

12 Kontaktuppgifter Annsophie Berggren 1; socialsekreterare annsophie.berggren@malmo.se


Ladda ner ppt "BBIC Barnens behov i centrum. Introduktion till BBIC ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården."

Liknande presentationer


Google-annonser