Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen."— Presentationens avskrift:

1 1 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen

2 2 Kunskapsuppdraget 1994 Diagnosmaterial NP Kunskapsuppdraget Mål i kpl och lpl Betyg Informera föräldrarna

3 3 Ur Lpo 94 Skola och hem Läraren skall samarbeta med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling…

4 4 Varför IUP Tidig och tydlig information Tydligare koppling till nationella mål Stärka delaktigheten Underlätta kontinuiteten i lärandet

5 5 Skriftliga omdömen Summativt Tydlig information om elevens kunskaper Formativt Stimulera fortsatt lärande och utveckling Informationen Tydlig signal om eleven riskerar att inte nå mål att uppnå Inga känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess

6 6 Utvecklingssamtal - förordningstext (1) Grf 7 kap. 2 § Utvecklingssamtal Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

7 7 Utvecklingssamtal – förordningstext (2) Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 1.ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och 2.sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

8 8 Utvecklingssamtal – förordningstext (3) Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.

9 9 Utvecklingssamtal - förordningstext (4) Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och tredje stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (2008:525).

10 10 Kunskapsuppdraget 1994 Diagnosmaterial NP Kunskapsuppdraget Mål i kpl och lpl Betyg Informera föräldrarna

11 11 Skriftliga omdömen Mål åk 3 Fler diagnosmaterial Betyg/ skriftlig bedömning IUP Nya kursplaner 2011 Ny betygs- skala Betyg åk 6 Kunskapsuppdraget Förtydligat kunskapsuppdrag Mål i kpl och lpl Fler nationella prov

12 12 Bedömning i skolan 1990 för eller emot betyg 2000 bedömning = betyg 2010 bedömning för, av, som lärande

13 13 IUP i utbildningssystemet

14 14 Bedömning för lärande Att se det som ska ses Att kunna kommunicera vad man ser Att finna bra sätt att gå vidare på basis av vad man ser (Gudrun Erickson, Göteborgs Universitet)

15 15 Lokal pedagogisk planering Mål att sträva mot – vilka har läraren valt ut? Vilka kunskaper och förmågor ska tränas och utvecklas Vad ska bedömas – ”bedömningens inriktning” Hur ska detta bedömas? Hur involveras eleverna? Val av stoff och arbetssätt Undervisning – uppföljning – dokumentation Skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen

16 16 Umeå – ex. på pedagogisk planering

17 17 Exempel Sandviken Du har muntligt och med hjälp av bilder visat … (idrott o hälsa åk 2) Han kan både skriftligt och muntligt visa hur han tänkt och löst uppgiften... (ma åk 3-4) Jag har bra uttal och beskriver med språkligt flyt och variation… (matris eng åk?)

18 18 Exempel Sandviken Jag har ett litet ordförråd Jag har ett tillräckligt bra ordförråd Jag har ett bra ordförråd Jag har ett mycket bra ordförråd Jag är osäker på grammatik och stavning Jag har tillräckligt bra grammatik och stavning Jag har bra grammatik och stavning Jag har mycket bra grammatik och stavning

19 19 Bedömningars funktion/syften Skriva skriftliga omdömen Stödjande syfte för lärandet Utvärdera den egna undervisningen Kunskapskontroll Sätta betyg Urval för vidare studier

20 20 Omdömen och betyg Betyg – nationellt utformade och standardiserade Gemensamma kriterier Jämförbara Avser hela kursplanen Omdömen – lokalt utformade Ej standardiserade Ej jämförbara Avser del av kursplanen

21 21 Röster från implementeringen Elevernas delaktigheten ökar Utvecklingssamtalen förbättras Pedagogiska diskussioner intensifieras

22 22 Problematiska områden Omdömen om hur eleven ”är” och beter sig Otydlighet kring mål - nationella eller lokala? ”Många omdömen” bl a för musiklärare Fokus på lägstanivån i undervisningen Utformning och textmängd Offentlighet och sekretess Digital IUP

23 23 Vad gjorde Skolverket 2008-2009 Information på webb Allmänna råd Konferenser Information till vårdnadshavare Föreläsningar för huvudmän Stödmaterial för skolledare och lärare Seminarieserier för rektorer Filmade exempel

24 24 Utvärdering 2010 Omfattande och tidskrävande Mer summativt än formativt Lärare för äldre elever mer positiva Lärare i tidiga årskurser ovana vid bedömning. Ej mer systematik och gemensamt arbete. Ej förbättringar för arbetet med svagpresterande eller högpresterande elever- men tydligare bild av behovet. Huvudfokus på omdömen – IUP i bakgrunden Ansvaret för förbättringar läggs på hemmet och eleven


Ladda ner ppt "1 Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen."

Liknande presentationer


Google-annonser