Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den individuella utvecklingsplanen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den individuella utvecklingsplanen"— Presentationens avskrift:

1 Den individuella utvecklingsplanen
Presentera mig själv Kort om uppdraget – varför vi är här Vad jag kommer att prata om: sammanhanget, den nya förordningen, behoven i landet, hur iup och omdömen kommer in i systemet, vad gör skolverket, vad kan ni göra Bikupa: Är det ngt särskilt ni vill att jag ska ta upp? Prata två och två i ngn minut. Det jag inte kan svara på tar jag med mig henm och återkommer ikring. med skriftliga omdömen

2 Kunskapsuppdraget 1994 Kunskapsuppdraget Mål i kpl och lpl NP
Betyg Informera föräldrarna Diagnosmaterial Kunskapsuppdraget

3 Ur Lpo 94 Skola och hem Läraren skall samarbeta med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling…

4 Varför IUP Tidig och tydlig information
Tydligare koppling till nationella mål Stärka delaktigheten Underlätta kontinuiteten i lärandet Skolan bättre koll på elevers kunskapsutveckling – lär de sig ngt. Lyckas vår undervisning?

5 Skriftliga omdömen Summativt Tydlig information om elevens kunskaper
Formativt Stimulera fortsatt lärande och utveckling Informationen Tydlig signal om eleven riskerar att inte nå mål att uppnå Inga känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess HD Bedömning mot den lokala ped planeringen utifrån mål att sträva mot (annars ej formativ) Bedömning mot mål att uppnå Ska inte vara jämförbara – likvärdigheten ligger i att de finns och därmed ger info till alla elever och vårdnadshavare om kunskapsutvecklingen utifrån en formativ bedömning. Är till för att hjälpa den enskilde eleven så långt som möjligt mot strävansmålen.

6 Utvecklingssamtal - förordningstext (1) Grf 7 kap. 2 §
Utvecklingssamtal Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

7 Utvecklingssamtal – förordningstext (2)
Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.

8 Utvecklingssamtal – förordningstext (3)
Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.

9 Utvecklingssamtal - förordningstext (4)
Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i andra och tredje stycket får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 §. Förordning (2008:525).

10 Kunskapsuppdraget 1994 Kunskapsuppdraget Mål i kpl och lpl NP
Betyg Informera föräldrarna Diagnosmaterial Kunskapsuppdraget

11 Förtydligat kunskapsuppdrag
Mål i kpl och lpl Mål åk 3 Fler nationella prov Fler diagnosmaterial Betyg/ skriftlig bedömning Kunskapsuppdraget Nya kursplaner 2011 IUP Skriftliga omdömen Ny betygs-skala Betyg åk 6

12 Bedömning i skolan för eller emot betyg bedömning = betyg
2010 bedömning för, av, som lärande

13 IUP i utbildningssystemet

14 Bedömning för lärande Att se det som ska ses
Att kunna kommunicera vad man ser Att finna bra sätt att gå vidare på basis av vad man ser (Gudrun Erickson, Göteborgs Universitet)

15 Lokal pedagogisk planering
Mål att sträva mot – vilka har läraren valt ut? Vilka kunskaper och förmågor ska tränas och utvecklas Vad ska bedömas – ”bedömningens inriktning” Hur ska detta bedömas? Hur involveras eleverna? Val av stoff och arbetssätt Undervisning – uppföljning – dokumentation Skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen

16 Umeå – ex. på pedagogisk planering

17 Exempel Sandviken Du har muntligt och med hjälp av bilder visat … (idrott o hälsa åk 2) Han kan både skriftligt och muntligt visa hur han tänkt och löst uppgiften... (ma åk 3-4) Jag har bra uttal och beskriver med språkligt flyt och variation… (matris eng åk?)

18 Exempel Sandviken Jag har ett litet ordförråd
Jag har ett tillräckligt bra ordförråd Jag har ett bra ordförråd Jag har ett mycket bra ordförråd Jag är osäker på grammatik och stavning Jag har tillräckligt bra grammatik och stavning Jag har bra grammatik och stavning Jag har mycket bra grammatik och stavning

19 Bedömningars funktion/syften
Skriva skriftliga omdömen Stödjande syfte för lärandet Utvärdera den egna undervisningen Kunskapskontroll Sätta betyg Urval för vidare studier

20 Omdömen och betyg Betyg – nationellt utformade och standardiserade Gemensamma kriterier Jämförbara Avser hela kursplanen Omdömen – lokalt utformade Ej standardiserade Ej jämförbara Avser del av kursplanen

21 Röster från implementeringen
Elevernas delaktigheten ökar Utvecklingssamtalen förbättras Pedagogiska diskussioner intensifieras

22 Problematiska områden
Omdömen om hur eleven ”är” och beter sig Otydlighet kring mål - nationella eller lokala? ”Många omdömen” bl a för musiklärare Fokus på lägstanivån i undervisningen Utformning och textmängd Offentlighet och sekretess Digital IUP

23 Vad gjorde Skolverket 2008-2009
Information på webb Allmänna råd Konferenser Information till vårdnadshavare Föreläsningar för huvudmän Stödmaterial för skolledare och lärare Seminarieserier för rektorer Filmade exempel

24 Utvärdering 2010 Omfattande och tidskrävande
Mer summativt än formativt Lärare för äldre elever mer positiva Lärare i tidiga årskurser ovana vid bedömning. Ej mer systematik och gemensamt arbete. Ej förbättringar för arbetet med svagpresterande eller högpresterande elever- men tydligare bild av behovet. Huvudfokus på omdömen – IUP i bakgrunden Ansvaret för förbättringar läggs på hemmet och eleven


Ladda ner ppt "Den individuella utvecklingsplanen"

Liknande presentationer


Google-annonser