Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Borlänge 13 maj 2014. Skolans styrdokument Skollag Förordningar Läroplan (Läroplan, kursplaner, kunskapskrav) Allmänna råd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Borlänge 13 maj 2014. Skolans styrdokument Skollag Förordningar Läroplan (Läroplan, kursplaner, kunskapskrav) Allmänna råd."— Presentationens avskrift:

1 Borlänge 13 maj 2014

2 Skolans styrdokument Skollag Förordningar Läroplan (Läroplan, kursplaner, kunskapskrav) Allmänna råd

3 Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasie- särskolan

4 Nytt i de allmänna råden •nu reglerar skollagen vad en utredning ska innehålla •råden gäller även för gymnasiesärskolan •ändring av målgrupp •beslut när det framkommer att en mottagen elev inte tillhör målgruppen •exempel på blankett

5 Frågor som har diskuterats •begreppet utvecklingsstörning •utredning redan i förskolan/förskoleklassen •den pedagogiska bedömningen •vårdnadshavarnas samtycke •specialskolan och särskild utbildning för vuxna

6 Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan •Finns på Skolverkets webbsida och i tryckt form •Film på Skolverkets webbsida

7 Förskoleklass •vara kvar på sin förskola •gå förskoleklass med de andra 6- åringarna •gå förskoleklass på skola där grundsärskolan finns •börja grundsärskolan som 6-åring

8 På gång för grundsärskolan •Informationsbroschyr som vänder sig till vårdnadshavare •Bedömningsmaterial för svenska och svenska som andra språk åk 6

9 Gilla Läsa Skriva Bedömningsstödet består av tre delar •Lärarhandledning •Lärarmatriser •Elevens observationsschema

10 Elevens observationsschema Bedömningsstödet innehåller förslag till observationsschema för eleven. I det kan läraren tillsammans med eleven markera elevens läs- och skrivutvecklig.

11 På gång för grundsärskolan •AR om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram •Stödmaterial till de AR •Matematiklyftet

12 Matematiklyftet Didaktiskt stödmaterial •lärportalen för matematik http://matematiklyftet.skolverket.se http://matematiklyftet.skolverket.se Fortbildningen •huvudmännen driver lokalt Det kollegiala lärandet •med stöd av handledare

13 Material Skolverkets webbplats www.skolverket.se/matematiklyftet broschyr film Lärportalen för matematik http://matematiklyftet.skolverket.se allmän

14 På gång för grundsärskolan •Stödmaterial till skolor med integrerade elever

15 Andel elever integrerade i grundskolan 1993/94-2012/13

16 På gång för grundsärskolan •Stödmaterial om kunskapsbedömning till lärare som arbetar på inriktningen träningsskola

17 Bedömning för lärande

18 Delaktighet? Eget ansvar?

19 Formativ bedömning Summativ bedömning Formativ bedömning Att stödja elevens lärande

20 Summativt syfte För att kontrollera om eleverna lärt sig inför skriftliga omdömen och betyg Formativt syfte För att stödja elevernas lärande Olika former av bedömning

21 •Bedömning som en integrerad och central del av undervisningen •Kartläggning av vad eleverna kan och inte primärt vad de inte kan •Kommentera styrkor och utvecklingsbehov •Ge eleverna både feedback och feedforward •Gör eleverna delaktiga i bedömningen av sitt lärande, övning i själv- och kamratbedömning Bedömning för lärande (formativt) - att stödja elevers lärande

22 .. Kunskapskraven Kunskapskrav Syfte - förmågor Centralt innehåll

23 Bikupa Hur många timmar av lärares arbetstid under en månad ägnas åt samtal om lärande och bedömning?

24 Konsekvent begreppsanvändning - grundsärskolan ECA …medverkar i att……på ett delvis fungerande sätt… …på ett väl fungerande sätt… …bidrar till resonemang om… …för enkla resonemang om… …för välutvecklade resonemang om… …med stöd av bilder läsa… …med visst flyt läsa… …med flyt läsa…

25 Förmågor att utveckla / Långsiktiga mål svenska •läsa, förstå och reflektera över olika texter

26 Kunskapskrav, exempel svenska åk 9 i grundsärskolan Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna. Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna. Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna. ECA

27 Kunskapskrav, exempel matematik åk 9 i grundsärskolan Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information. ECA

28 Kunskapskrav, exempel hkk åk 9 grundsärskolan Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. ECA

29 Konsekvent begreppsanvändning – träningsskolan, ”efter sina förutsättningar” Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper delta i att användaanvänder samspelarplanerar

30 Förmågor att utveckla / Långsiktiga mål kommunikation •samspela med andra •tolka olika former av kommunikativa uttryck

31 Kunskapskrav, exempel kommunikation åk 9 träningsskolan, ”efter sina förutsättningar” Eleven kan initiera och avsluta kommunikation. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den. Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

32 Kunskapskrav, exempel kommunikation åk 9 träningsskolan, ”efter sina förutsättningar” Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord. Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

33 Kunskapskrav, exempel ma (verklighetsuppfattning) åk 9 träningsskolan ”efter sina förutsättningar” Eleven kan delta i ramsräkning. Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom helhetsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven. Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

34 Kunskapskrav, exempel hkk (vardagsaktiviteter) åk 9 träningsskolan, ”efter sina förutsättningar” Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt. Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö. I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt. Grundläggande kunskaper Fördjupade kunskaper

35 Skriftliga omdömen Skollagen 11 kap. 16 § 1.ge omdömen av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven 2.sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen

36 Betyg Skollagen 11 kap. 19 §: Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen 1.i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och 2. när ett ämne har avslutats.

37 Men då måste de ju veta om att man kan begära betyg!

38 Vilka rutiner finns på min skola för att informera elever och vårdnadshavare om möjligheten att kunna begära betyg? Betyg?

39 Undantagsregel Skollagen 11 kap. 23a § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning, utom elevens utvecklingsstörning, eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Utvecklingsstörningen får dock beaktas om det finns synnerliga skäl.

40 Avslutning


Ladda ner ppt "Borlänge 13 maj 2014. Skolans styrdokument Skollag Förordningar Läroplan (Läroplan, kursplaner, kunskapskrav) Allmänna råd."

Liknande presentationer


Google-annonser