Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsprocessen Tillsyn Varberg våren 2013. Bra tillsyn – bättre skola Skolinspektionen.se Facebook.com ( OK skola, Skolinspektionen tittar på) Twitter.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsprocessen Tillsyn Varberg våren 2013. Bra tillsyn – bättre skola Skolinspektionen.se Facebook.com ( OK skola, Skolinspektionen tittar på) Twitter.com."— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsprocessen Tillsyn Varberg våren 2013

2 Bra tillsyn – bättre skola Skolinspektionen.se Facebook.com ( OK skola, Skolinspektionen tittar på) Twitter.com ( Skolinspektion) www.skolinspektionen.se

3 Regelbunden tillsyn  Förskola, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning på huvudmannanivå  Förskoleklass, barn- & ungdomsutbildning och fritidsverksamhet på huvudmannanivå och skolnivå Utbildningsinspektion – ett regeringsuppdrag till Skolverket år 2003 Skolinspektionen – ny myndighet från 2008 Nytt uppdrag 2010–2014, tillsyn under en femårsperiod

4 INSPEKTIONSAVDELNINGAR  Umeå  Stockholm  Linköping  Göteborg  Lund

5 Uppdrag  Tillsyn – regelbunden, riktad, flygande  Kvalitetsgranskning  Anmälningsärenden  Tillståndsprövning  Barn – och elevombudet  Skolväsendets överklagandenämnd

6 Tidigare tillsyn & granskning i Varberg  2007 utbildningsinspektion  Kvalitetsgranskningar engelska II arbete mot segregationens negativa effekter undervisning matematik studieavbrott i gymnasieskolan läsundervisning svenska 7-9 läromedel kemi musik i grundskolan elever med funktionsnedsättning samhällskunskap i grundskolan

7 Pågående tillsyn & granskning i kommunen  Under våren och hösten 2013 genomförs regelbunden tillsyn i Varbergs kommun.  Kvalitetsgranskningar samhällskunskap i grundskolan

8 Syfte med tillsynen  Bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen  Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs  Råd och vägledning - utveckling av verksamheten  Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen ”” Voffor då då?"

9 Granskningsområden  Elevernas utveckling mot målen  Ledning och utveckling av utbildningen  Enskild elevs rätt / Tillgång och förutsättningar  Huvudmannaskap och godkännande – fristående skolor  Fritidshemmen

10 Dokumentgranskning, statistik och analys Material från huvudmannen, skolor och verksamheter Till exempel:  Planer  Uppföljningar av resultat  Annat kvalitetsarbete  Personalförteckning  Åtgärdsprogram Material från Skolinspektionen och Skolverket Till exempel:  Anmälningsärenden  Tidigare inspektioner och kvalitetsgranskningar  Personalens utbildning  Betygsstatistik  Enkäter

11 Tillsynsformer  Basbesök  Breddat besök  Fördjupning

12 bastillsyn - breddad tillsyn - fördjupad tillsyn besök i skolan Intervju med rektor besök i skolan Intervju med rektor besök i skolan Intervju med:  rektor  lärare  elever  elevhälsa  fritidsped  verksamhetsbesök besök i skolan Intervju med:  rektor  lärare  elever  elevhälsa  fritidsped  verksamhetsbesök Skolbeslut riktat till huvudmannen besök och intervjuer som breddad tillsyn med fördjupning inom något område besök och intervjuer som breddad tillsyn med fördjupning inom något område

13 Förskola och annan pedagogisk verksamhet Granskas på kommunnivå Intervjuer med  urval av personal  urval av föräldrar  ansvariga chefer Beslut riktat till huvudmannen

14 Kommunnivå Intervjuer med:  Politiker  Förvaltningsledning Kommunbeslut

15 Skolbeslut  Fakta om skolan  Helhetsbedömning  Bedömningar, motiveringar och hänvisning till lagtext  Allmänt om tillsynen Faktakontroll Expediering inom 25 – 30 dagar Återföring till kommunen

16 Ingripande vid tillsyn  Avstående från ingripande  Anmärkning  Föreläggande  Föreläggande med vite  Tillfälligt verksamhetsförbud  Statliga åtgärder för rättelse  Återkallelse

17 Uppföljning av kommunens åtgärder Uppföljningen riktas till huvudmannen  förenklad  reguljär  fördjupad

18 Exempel på program vid skolbesök Bastillsyn 30 min Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor

19 Exempel på program vid skolbesök Breddad tillsyn 1 dag 08.30 Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor Verksamhetsbesök 45 min Intervju med elever i årskurs x Lunch 45 min Intervju fritidspersonal 1 tim Intervju med elevhälsan 1½ tim Intervju med lärare Återkoppling rektor

20 Exempel på program vid skolbesök Breddad tillsyn Dag 1 08.30 Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor Verksamhetsbesök 45 min Intervju med elever i årskurs x Lunch 1 tim Intervju med elevhälsan 1½ tim Intervju med lärare Dag 2 08.30 – Verksamhetsbesök samt tid för ev. kompletterande dokumentstudier 45 minIntervju med fritidspersonal Ev elevintervju 2 Ev lärarintervju 2 16.00 Återkoppling till rektor

21 Besöksplanering för regelbunden tillsyn i Varbergs kommun Tillsynsform Skolor Antal DagarDatum Breddad tillsyn Bläshammar skola Kristina Svensson 2 7-8 maj Breddad tillsyn Lindbergs skola Sten Svanholm 2 14-15 maj Breddad tillsyn Bosgårdsskolan Oskar Cliffordson 3 16-18 april Breddad tillsyn Vidhögeskolan Marie Sjöberg 2,5 14-16 maj Breddad tillsyn Ankarskolan Karin Yllö-Werner 2 23-24 maj Bastillsynn Rolfstorps skola Marie Sjöberg 0,5 29 maj Bastillsyn Påskbergsskolan Erik Bergeå 1 5 juni Bastillsyn Hagaskolan Kristina Svensson 1 4 juni Breddad tillsyn Skällinge skola Kristina Svensson0,5 18 april

22 Tillsynsform Skolor Antal DagarDatum Bastillsyn Spannarps skola Oskar Cliffordson0,5 16 maj Bastillsyn Derome skola Karin Yllö-Werner 1 28 maj Breddad tillsyn Kungsäters skola Karin Yllö-Werner 1 7 maj Breddad tillsyn Sibbarp skola Marie Sjöberg 1 17-18 april Breddad tillsyn Vuxenutbildningen Oskar Cliffordson 3 28-30 maj Bastillsyn Förskolan Marie Sjöberg3 11-13 juni

23 Frågor? Karin.yllo-werner@skolinspektionen.se tel 08-586 083 22 076-1297622


Ladda ner ppt "Tillsynsprocessen Tillsyn Varberg våren 2013. Bra tillsyn – bättre skola Skolinspektionen.se Facebook.com ( OK skola, Skolinspektionen tittar på) Twitter.com."

Liknande presentationer


Google-annonser