Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember

2 Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember Årshjul Traditioner Vinterfest Påskfirande Öppet hus Drop in Lucia & julfirande Valborg Skolavslutning FN-dagen Informations-och välkomstmöten samt inskolningar Drop in Nobelmiddag

3 Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember Årshjul- Fritids Systematiskt Kvalitetsarbete Kompissamtalet Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Skola & hem TTT genomför trivselenkäter Arbetsmiljörond Kompissamtalet Observation ”Den fysiska miljön på fritidshemmet” Kompissamtalet Uppföljning-Utveckling Utvärdering Normer och värden Matråd Kompissamtalet Observation ”Barnens behov & intressen” Läsårsplanering Föräldramöte Drop in FN-dagen Lucia- och julfirande Vinterfest Påskfirande Öppet hus Kompissamtalet Observation ”Den fysiska miljön på fritidshemmet” Föräldramöte Matråd Kompissamtalet Rev.Likabehandlingsplanen Drop in I nformations- välkomstmöten Skolavslutning Arbetslagens utvärderingar, BRUK Komptensutvecklingsplan Valborg Inskolningar Nya mål & prioteringar Kvalitetsredovisning och årshjul Kompissamtalet Drop in Kompissamtalet Observation ”Vuxnas förhållningssätt” Kompissamtalet Observation ”Vuxnas förhållningssätt”

4 Varför pedagogiskt årshjul? Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och den nya skollagen innebär krav på en förväntad kvalitetsutveckling på varje enskild skola. Det övergripande syftet med uppföljningar och utvärderingar är att de ska bidra till att verksamheten utvecklas och därmed varje barns förutsättningar för utveckling och lärande. Montessoriskolan Centrum fritidshems pedagogiska årshjul är en stödstruktur för att ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de traditioner vi har på skolan. Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar på fritidshemmet, som i sin tur gör att verksamheten bättre kan bidra till barnens lärande inom olika målområden.

5 Beskrivning månad för månad Löpande varje månad Fritidshemmets planering - ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtalet Projektgruppsmöten Skolkonferens- Montessoripedagogik Vid planerade tillfällen under året görs följande: Tre observationsområden där vi går på djupet under ett år Två U ppföljning- U tveckling- U tvärdering: Områden i läroplanen Studiedagar kommer att handla om Montessoripedagogik

6 Kompissamtalet Kompissamtal, genomfo ̈ rs en ga ̊ ng i veckan Fritidspedagogerna ha ̊ ller i det, och klassla ̈ raren a ̈ r också med. Det a ̈ r alltid tre fra ̊ gor som a ̊ terkommer och som barnen ska fo ̈ rso ̈ ka svara på: 1. Har du haft na ̊ gon konflikt som du lo ̈ st sja ̈ lv? 2. Tror du att du gjort na ̊ gon ledsen eller arg under veckan? Nu har du chans att prata med den personen. 3. Har du na ̊ got annat du vill ta upp med na ̊ gon eller na ̊ gra i klassen?

7 Tre observationsområden Analys & reflektion utifrån Montessoripedagogiken ”Barnens behov och intressen” ”Vuxnas förhållningssätt” ”Den fysiska miljön på fritidshemmet” Utvärderingen dokumenteras i en handlingsplan och läggs på fronter. Bilaga 1. Handlingsplan- Observation Fritidshemmet

8 U ppföljning- U tveckling- U tvärdering Fritidsarbetslaget utvärderar och analyserar två övergripande mål i grundskolans läroplan under läsåret utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Bilaga 2. Handlingsplan Uppföljning-Utveckling-Utvärdering Fritidshemmet

9 U ppföljning- U tveckling- U tvärdering Övergripande mål & riktlinjer ur läroplanen, läsåret 2014/2015 arbetar fritidshemmet med Normer och värden samt Skola & hem. 2.1 Normer och värden 2.2 Kunskaper 2.3 Elevernas ansvar och inflytande 2.4 Skola & hem 2.5 Övergång och samverkan 2.6 Skolan & omvärlden

10 Augusti Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Inskolning och grundverksamhet Barnen och fritidspedagogerna lär känna varandra under inskolningsstiden. Här lägger vi stor vikt på att fritidspedagogerna skall lära känna barnen och ta del av deras erfarenheter och intressen. Verksamheten skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Fritidshemmet ska stödja barnen i deras sociala kompetens, identitetsutveckling och känslomässiga utveckling. Informations-och välkomstmöten Nya mål & prioriteringar Kvalitetsredovisning och årshjul

11 September Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Observation/kartläggning och analys – ”Barnens behov och intressen” En eller flera videoobservation/er alt. loggboksanteckningar genomförs under månaden. Den insamlade datan analyseras tillsammans på fritidshemmets planering och skrivs ner och dokumenteras på fronter: Vad behöver vi fokusera på i vår terminsplanering för att möta just den här gruppens behov? Vad behöver den här barngruppen just nu? Läsårsplanering Utifrån loggar/observationer, fritidshemmets prioriterade mål, läroplanen och montessoripedagogiken utformar arbetslaget en egen terminsplan för fritidshemmet. Föräldramöte Presentation av fritidshemmets terminsplanering tillsammans med våra prioriterade mål, montessoripedagogikens grunder samt vår likabehandlingsplan. Drop in

12 Oktober Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Uppföljning – Utvärdering – Utveckling – ”2.1 Normer och värden” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ” Normer och värden” i fritidshemmets läroplan utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Matråd FN-dagen

13 November Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt” Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under november och december. Analysera det insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter. Drop in

14 December Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Observation/kartläggning och analys – ”Vuxnas förhållningssätt” Observera eller filma varandra, här är det fokus på de vuxnas förhållningssätt gentemot barnen utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under november och december. Analysera det insamlade materialet tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och hur ni ska stötta varandra. Skriv ner och dokumentera på fronter. Lucia- och julfirande

15 Januari Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Drop in

16 Februari Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Uppföljning – Utvärdering – Utveckling –”2.4 Skola och hem” Arbetslaget utvärderar och analyserar ett mål i avsnittet ” Skola och hem” i fritidshemmets läroplan utifrån Montessoripedagogiken. Granska verksamheten och titta på resultatet, gör en analys och beskriv vad som behöver utvecklas. Utvärderingen skrivs ner och dokumenteras på fronter. Arbetsmiljörond Vinterfest

17 Mars Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Observation/kartläggning och analys – ”Den fysiska miljön på fritidshemmet” Här är det fokus den fysiska miljön på fritidshemmet utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under månaden alt. Loggboksanteckningar utifrån skolverkets publikation” Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola”. Analysera era observationer tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och vem som gör vad. Skriv ner och dokumentera på fronter. Påskfirande och Öppet hus Informationsmöte nya barn

18 April Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Observation/kartläggning och analys – ”Den fysiska miljön på fritidshemmet” Här är det fokus den fysiska miljön på fritidshemmet utifrån Montessoripedagogiken. Flera observationer genomförs under månaden alt. loggboksanteckningar utifrån boken XXX. Analysera era observationer tillsammans i arbetslaget och skriv ned vad som behöver utvecklas och en plan för hur detta ska ske och vem som gör vad. Skriv ner och dokumentera på fronter. Föräldramöte Skolan och fritids har föräldramöte. På detta möte skall föräldrarna ges möjlighet att sitta i smågrupper och diskutera/utvärdera fritids läsårsplanering. Matråd Valborgsfirande

19 Maj Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Drop in

20 Juni Fritidshemmets planering- ”Pedagogisk utvecklingstid” Kompissamtal Utvärdering av läsåret Skriv ner och dokumentera på fronter. Likabehandlingsplan –revidering Arbetslagens utvärderingar, BRUK Komptensutvecklingsplan Sammanställ och utvärdera läsåret, upprätta en ny plan. Skolavslutning

21 Projektgrupper 2014/2015 Teamet för en trygg och trivsam skola- TTT Utvecklar skolans likabehandlingsarbete Ansvarar för tema- & studiedagar Utför trivselenkäter för eleverna Alla i TTT ingår också i skolans Krisgrupp Reviderar årligen skolans krisplan

22 Projektgrupper 2014/2015 SU-gruppen Ska under läsåret arbeta fram en ny organisation för läsåret 2015/2016 Ansvarar för planering av skolkonferenser och studiedagar som bygger på montessoripedagogiken och BFL

23 Projektgrupper 2014/2015 Kulturgruppen Ansvarar för Montessoriskolan Centrums traditioner Ansvarar för Skapande skola projektet film

24 Projektgrupper 2014/2015 Datagruppen Ansvarar för att utveckla skolan & förskolans användande av lärplattformar Ansvarar för att utveckla IKT Ansvarar för att löpande dokumentera vad som händer i verksamheten på hemsidan


Ladda ner ppt "Pedagogiskt årshjul Ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete Januari Februari MarsAprilMajJuniJuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember."

Liknande presentationer


Google-annonser