Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraråd 2014-10-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraråd 2014-10-20."— Presentationens avskrift:

1 Föräldraråd

2 Dagordning Mötet öppnas Ordförande, sekreterare och justerare utses
Förra protokollet Medlemmars namn, adresslistor och mailadresser justeras Frågor som ni har med er registreras, och de som kan besvaras i sittande möte hanteras här. Övriga hanteras vid nästkommande möte. Nulägesrapport från Minervaskolan. Betygsstatistiken Skollagen och nyheter från Skolverket Hur ska rådet framledes hanteras? I vilken form? Vilka bör ingå? Nästa möte bokas in Mötet avslutas senast 20.00

3 Nyheter i skollagen 19/11 försvann lagkravet på skriftliga omdömen och IUP i åk 6-9. Kravet på ett utvecklingssamtal per termin förändras till ett per läsår. Hur ska nu utvecklingssamtalen hållas och vilken information kan ges här? Förstelärare har utsetts i Ånge.

4 Handlingsplan för skolutveckling 2014-2015
Marie Löfhaugen Minervaskolan

5 Minervaskolans mål för läsåret 2014-2015
Utveckla implementeringen av lärandeuppdraget ytterligare så att alla lärare innan läsåret är slut äger kunskap och i högre grad utövar undervisning enligt dessa principer. Metod: Fler av lärarna skall ingå i pilotutbildning och mer tid skall avsättas till detta arbete på våra personalmötestider. Lärarna skall besöka varandra i klassrumsobservationer. Uppföljning: Rektor deltar i alla pilotträffar och gör även egna lektionsbesök med återkopplande samtal i större omfattning. Rektor följer även upp lektionsbesöken som lärarna gjort hos varandra. .

6 Mål 2 Höja måluppfyllelsen i alla ämnen så att alla elever har gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan *Metod: Använda piloter och förstelärare för att ytterligare höja utbildningskvaliteten och kunskaper om elevers rätt till stöd inom ramen för undervisning. Fortsätta med den tydliga inramningen av skolans undervisning som vi påbörjat detta läsår. Skapa kontakter med hemmen för en bra och stöttande dialog. Utforma ärendegången tydligare till elevhälsan och även upprättandet och kvaliteten av ÅP. Tätare och mer effektiva klass-avcheckningar för att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå målen. Bevaka pojkarnas resultat och använda oss av deras intresseområden oftare. Se till att alla elevers rätt till hjälp ges enligt författningen och i enlighet med beprövad kunskap och forskningsresultat. Se till att våra nyanlända elever får rätt utbildning och stöd bla genom den nya org. via Boberg Uppföljning: Använda mer tid till ämnesvis analys vid halvårsskiften, efter betygssättning och NP-resultat. Se till att handlingsplaner för resp. ämnen upprättas vid behov och att förändringar och åtgärder lett till önskad och avsedd effekt. Tätare kontakt och bättre uppföljning tillsammans med lärarna på introduktionsklassen på Boberg

7 Mål 3 Öka behörigheten i lärararbetslaget
Metod: Genom att se över behörigheten vid alla terminsskiften och lärarbyten så att man kompletterar med de behörigheter som saknas. Genom att skolans arbetslag stärks i alla delar så att Minervaskolan får ett rykte om sig som en god arbetsplats så att vi kan locka fler kompetenta lärare till skolan. Uppföljning: Årligen följa statistiken och se till att medvetandegöra alla lärare inför tjänstefördelning och schemaplanering

8

9

10 Meritvärde 2013 vår och höst
Max 320

11 Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med betygsresultaten
Anpassade läromedel och lärmiljöer Extra stöd inom ramen av lektionen Individuellt anpassade examinationer Fortbildning för lärarna, behörigheten Arbete med formativ bedömning Arbetet med förmågorna Klassrumsobservationer med feedback Bättre information till vikarier

12 Föräldrakvällar under hösten
”Torka alla tårar ” vecka 46 torsdag den 13 november Informationskväll polis, IFO, skola och ANTL-samordnare vecka 47 Visning av hemsidan!


Ladda ner ppt "Föräldraråd 2014-10-20."

Liknande presentationer


Google-annonser