Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilderna är från flickr Karin Wennbo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilderna är från flickr Karin Wennbo"— Presentationens avskrift:

1 www.hjarntorget.nu Bilderna är från flickr Karin Wennbo karin.wennbo@orgryte.goteborg.se

2 www.hjarntorget.nu Grundskollärare SO 4-9 Skolutvecklingsfrågor i Göteborgs stad och Örgryte stadsdelsförvaltning Myndigheten för skolutveckling Kursplanerarbete hos Skolverket

3 www.hjarntorget.nu Göteborgs stad 21 stadsdelar med ansvar för förskola och skola Utbildningsförvaltningen med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning 25 000 barn i förskolan varav 21 000 i kommunal 38 000 elever i kommunal skola och 8 000 i fristående 7 600 förskollärare och lärare 14 000 elever i kommunala gymnasieskolor 1 200 lärare

4 www.hjarntorget.nu Skolplanen för Göteborg anger att alla ska ha en individuell utvecklingsplan, från förskola till gymnasieskola. Skrevs in 2001 Inga direktiv på hur arbetet ska gå till eller hur mallen ska se ut

5 www.hjarntorget.nu

6 Uppdrag att ta fram ett nytt pedagogiskt it- stöd för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

7 Verktyg Planering, schema, kalender, närvaro/frånvaro Samarbetsytor Informations- och kommunikationsverktyg Elevens lärprocess

8 www.hjarntorget.nu Stöd för utvecklingssamtal, omdömen och individuella utvecklingsplaner Möta den diversifierade verksamheten i Göteborg

9 www.hjarntorget.nu

10

11 www.hjarntorget.nu http://ugli.pingpong.net/

12 www.hjarntorget.nu Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Utvecklingssamtal 7 kap. 2§ grundskoleförordningen

13 www.hjarntorget.nu Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 1 ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne eleven får undervisning i, och 2 sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna

14 www.hjarntorget.nu Utvecklingssamtal 7 kap. 2§ grundskoleförordningen Den individuella utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om elevens skolgång i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektor så beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen.

15 www.hjarntorget.nu Utgångspunkter för IUP Rektor bör ge skolans lärare förutsättningar att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med IUP Skolans lärare bör Ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevens kunskapsutveckling och lärande Utveckla och använda ett gemensamt språk i dokumentationen

16 www.hjarntorget.nu Elevens lärare bör Skapa förutsättningar för att samtalet blir ett trepartssamtal som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan kan främja elevens fortsatta lärande samt vad eleven själv kan ta ansvar för Skapa förutsättningar för att samtalet präglas av respekt och förtroende Beskriva hur de nationella målen konkretiserats i undervisningen Informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskaper och kunskapskvaliteter som ska bedömas

17 www.hjarntorget.nu Syften med den individuell utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Ge tydlig information om kunskapsutvecklingen och om rektor så beslutar, den sociala utvecklingen Innehålla en plan för fortsatt lärande Ge eleven ökade möjligheter att påverka sina studier Konkret beskriva vad skolan ska göra Stärka elevens delaktighet Underlätta kontinuitet i lärande vid byten av lärare, grupp och skola

18 www.hjarntorget.nu De skriftliga omdömena bör Ge tydlig information om elevens kunskaper i relation till de nationella målen Utformas så att där inte förekommer känsliga uppgifter som kan tänkas omfattas av sekretess

19 www.hjarntorget.nu Den framåtsyftande planeringen bör Sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla Sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling Uttrycka positiva förväntningar på eleven Utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor

20 www.hjarntorget.nu Är ett webbaserat system lösningen? Är ett webbaserat system farligt? Är ett webbaserat system bättre? Gör ett webbaserat system våra utvecklingssamtal bättre?

21 www.hjarntorget.nu www.google.com

22 www.hjarntorget.nu Hur vill vi att vår process runt utvecklingssamtal och omdömen ska se ut? Hur når vi dit? Hur ser infrastrukturen ut? Hur är kompetensen bland våra pedagoger? Ställ krav på leverantören; hur mycket kan vi anpassa, hur ser utvecklingsarbetet ut?

23 www.hjarntorget.nu Bilden från flickr IUPIUP

24 IUP

25 www.hjarntorget.nu

26

27


Ladda ner ppt "Bilderna är från flickr Karin Wennbo"

Liknande presentationer


Google-annonser