Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet

2 Modellområde Vänersborg Birger Sjöberggymnasiet
Ambition Eleverna mår bättre Lusten att lära ökar Elevernas studieresultat förbättras

3 Modellområde Vänersborg Birger Sjöberggymnasiet
Mål Den oanmälda frånvaron försvinner utan att den anmälda frånvaron ökar

4 Modellområde Vänersborg Birger Sjöberggymnasiet
Utgångsläge i genomsnitt på hela skolan Oanmäld frånvaro läsåret 09-10, 7,54%, Klass med lägst 1,4% Klass med högst 29,1% Anmäld frånvaro 12,55%

5 Rutin vid oanmäld frånvaro
Vid första till tredje tillfället – (med tillfälle menas den oanmälda frånvaron en elev har under en dag) En lektion - Elevens ämneslärare kontaktar vårdnadshavare och meddelar studiehandledaren. Flera lektioner eller hel dag – Studiehandledaren eller den lärare arbetslaget utser kontaktar vårdnadshavare för att informera om frånvaron. Studiehandledaren dokumenterar.

6 Rutin vid oanmäld frånvaro
Vid upprepad frånvaro (fjärde tillfället) Studiehandledaren kallar till möte på skolan (planeringskonferens), för att tillsammans med elev och vårdnadshavare upprätta en handlingsplan. Före mötet kontaktar studiehandledaren elevhälsan. Studiehandledaren ansvarar för dokumentationen. Vid fortsatt upprepad frånvaro (sjunde tillfället sammanlagt). Studiehandledaren informerar Rektor som kallar till möte. Kallelsen skickas två veckor före mötet så att skolkurator först hinner göra en social kartläggning. Handlingsplanen utvärderas. Oro för frånvaro kvarstår Rektor kallar till ett nytt möte. Ärendegången kan påskyndas om behov finns.

7 Rutin vid upprepad anmäld frånvaro
Vid fortsatt upprepad anmäld frånvaro Efter sjätte tillfället under 90 dagar kontaktar studiehandledaren vårdnadshavaren och rapporterar till skolsköterskan. Studiehandledaren dokumenterar. Efter sjunde tillfället kräver studiehandledaren in läkarintyg som lämnas till skolsköterskan. Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka krävs läkarintyg, vilket lämnas till skolsköterskan. Rektor kallar till möte.

8 Rutin vid ledighet Vid all ledighet skall ansökan lämnas in.
Om elev önskar ledighet längre än tre dagar gäller följande: - Ansökan ska lämnas in minst två veckor före det att eleven behöver få besked om att ledigheten beviljas eller inte. - Studiehandledaren beslutar om ledigheten ska beviljas eller inte och meddelar eleven beslutet.

9 Skollagen Nya skollagen 15 kap
Elevers närvaro och information om frånvaro 16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Om eleven fyllt 18 år kontaktas eleven, inte vårdnadshavaren.

10 Information, uppföljning rutiner
Rektor/ gymnasiechef Vid läsårsstart information till all personal om resultat och ev. uppdateringar i rutinerna. Rektor Diskussion på APT om resultat Målformulering Uppföljning av resultat Lärare Information på första föräldramötet Information på första utvecklingssamtalet Administration Information i ABC och på hemsidan Lämnar rapporter till rektor två gånger per termin Elevhälsa Rapporterar till rektor om tveksamheter finns Uppföljning på klasskonferens

11 Positiva effekter Den oanmälda frånvaron har gått från 7,54% - 3,15%
Lättare att ta tag i problemen när frånvaron anmäls Åtgärderna har gett effekt då frånvaron stadigt minskat Lärarna registrerar frånvaro till (nästan) 100% Rektorerna har koll på om lärarna registrerar Åtgärder har vidtagits i klasser där många har hög frånvaro Resultatet kan också tyda på att det skett en viss attitydförändring hos lärarna Den totala frånvaron har minskat och om man tar bort ledigheter är den totala frånvaron inte större än den är på många arbetsplatser Målet var att få bort skolket utan att den anmälda frånvaron ökade, vi är på god väg

12 Resultat

13 Resultat


Ladda ner ppt "Ökad närvaro i gymnasieskolan Birger Sjöberggymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser