Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsa för ökad måluppfyllelse En resurs i skolans arbete Göteborg 4 sept 2014 Mait Walderlo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsa för ökad måluppfyllelse En resurs i skolans arbete Göteborg 4 sept 2014 Mait Walderlo."— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsa för ökad måluppfyllelse En resurs i skolans arbete Göteborg 4 sept 2014 Mait Walderlo

2 Disposition och utgångspunkter Styrdokument, regelverk och vägledning Styrning och ledning Utgångspunkter Kvalitetsarbete Erfarenheter från Skolverkets seminarier Fortsatt utvecklingsarbete

3 Samband HälsaLärande ”Elevernas hälsa har stor betydelse för deras skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs skolprestationer stor betydelse för hälsan.”

4 Skolverkets regeringsuppdrag Statsbidrag för personalförstärkningar Ta fram nationella indikatorer för elevhälsa Ta fram stödmaterial för skolövergångar Utbildningsinsatser och stödmaterial

5 Syftet med Skolverkets utbildning Att öka kunskaperna hos dem som arbetar i och med elevhälsa för att stödja elevernas lärande på ett bättre sätt

6 Skollagen 2 kap. 25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

7 Hälso- och sjukvårdslagen… …reglerar den medicinska delen av elevhälsan. Ansvarig vårdgivare är styrelsen för utbildningen. Ansvaret gäller bl a: -Styrning och ledning -Kvalitetsarbete

8 Skolverket och Socialstyrelsen i samverkan: Vägledning för elevhälsan – utgångspunkter och samverkan synliggöra respektive professions ansvarsområden samt områden som förutsätter samarbete och samverkan. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa.

9 Elevhälsans uppdrag omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål erbjuda hälsobesök

10 Elevhälsan ska alltså: främja elevers lärande, utveckling och hälsa förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

11 samt… uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd.

12 Utgångspunkter Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Evidensbaserad praktik inom elevhälsans hälso- och sjukvård Dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande Skolans värdegrund

13 Vetenskapligt förhållningsätt – kritiskt granska, analysera, bygga kunskap Evidens – den mest tillförlitliga kunskap som för tillfället finns inom ett givet fält Beprövad erfarenhet – ”många har provat och det har visat sig fungera” Vad innebär begreppen?

14 Barnperspektiv Barnkonventionen Barnperspektiv Barnets perspektiv Barnrättperspektiv

15 Rektors ledning och styrning Eleven i fokus Elevens lärande i fokus Förebyggande och hälsofrämjande Organisation, grupp och individ Professionernas specifika uppdrag och ansvar

16 …samt De professionellas gemensamma uppdrag

17 Hur främja, förebygga och åtgärda? Vad krävs? Engagemang Omtanke och omsorg Att se och uppfatta Att bry sig om och fråga - Hur mår du? Hur är det? Hur har du det?

18 Systematiskt kvalitetsarbete

19 Varför systematiskt kvalitetsarbete? Synliggöra kvalitet och likvärdighet. Synliggöra vad vi gör och varför – kollegialt lärande - tillitsfullt klimat. Identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse. Skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse, utvecklingsbehov och åtgärder

20 BRUK stödjer det systematiska kvalitetsarbetet är ett verktyg för självskattning av kvaliteten utgår ifrån nationella styrdokument stödjer kollegialt lärande (arbetslag)

21 Forts. BRUK synliggör hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och måluppfyllelse inspirerar till att utveckla kvaliteten

22 Exempel från BRUK

23 Var hittar jag BRUK? http://www.skolverket.se/skolut veckling/kvalitetsarbete/bruk

24 Tre S i ledningen av elevhälsan: Samverkan Samarbete Samordning

25 Och tre S till… Styrning Struktur Samsyn

26 Och fyra T! Tid Tillit Trygghet Tydlighet

27 Dialog och kommunikation Huvudmän – verksamhet Rektor – elevhälsa – lärare – elever -vårdnadshavare Elevhälsans funktioner inom teamet Skola – externa parter, ex BUP och socialtjänsten

28 Fortsatta frågor framåt! Nuläge Utmaningar Möjligheter Framgångsfaktorer Vision

29 Plan för arbetet Kartläggning – Vilket är vårt nuläge? Vilka behov har vi? Vilka utvecklingsområden ser vi? Planering – Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? När ska vi göra det? Vem är ansvarig? (Uppföljning – Hur gick det? Vad blev resultatet? Utvärdering? – Vad visar vår analys? Vilka effekter ser vi? Vad beror det på?)

30 Skolverkets fortsatta arbete Pågående utbildningssatsning Samarbete med andra statliga myndigheter, ex Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolinspektionen. Ta fram stödmaterial

31 Skolverkets fortsatta arbete Exempel på utvecklingsområden som Skolverket arbetar med och där elevhälsan spelar en viktig roll: Studie- och yrkesvägledning Nyanlända elevers lärande Funktionshinderpolitik Elever i behov av särskilt stöd Barn som anhöriga Sex och samlevnad

32 Om ni har frågor: inkorg.elevhalsa@skolverket.se johanna.freed@skolverket.se hakan.sandstrom@skolverket.se mait.walderlo@skolverket.se www.skolverket.se

33 Lycka till i ert fortsatta arbete med att utveckla elevhälsan!


Ladda ner ppt "Elevhälsa för ökad måluppfyllelse En resurs i skolans arbete Göteborg 4 sept 2014 Mait Walderlo."

Liknande presentationer


Google-annonser