Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp Hälsofrämjande för alla – specialinsatser vid allvarliga tillstånd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp Hälsofrämjande för alla – specialinsatser vid allvarliga tillstånd."— Presentationens avskrift:

1 Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp Hälsofrämjande för alla – specialinsatser vid allvarliga tillstånd

2 Vårdgarantin Nu 0 + 7 + 90 +90 KontaktBesökBedömning Behandling PrimärvSpecSpec Sedan 0 + 7 + 30 +30 Vad är detta……….

3 Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialist psyk Högspec Utvecklat och balanserat arbete på alla nivåer

4 Tillgänglighet till rätt insatser på rätt nivå: Basverksamheter (identifiering, stöd, anpassning) Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Specialiserad Högspec

5 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd Alla behöver en bra skola 2 miljoner barn

6 200 barn inlagda på BUP 15 000 heldygns-vård enligt SoL eller LVU 30 000 öppenvårdsinsatser 100 000 kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin X00 000 träffar skolhälsovård, barnhälsovård primärvård för psykisk ohälsa Alla träffar BVC och Skolhälsovården Alla får hälsofrämjande insatser för psykisk hälsa? 2 miljoner barn

7 0 år 5 år 10 år 20 år Familjen Förskola -Skola Kompisar - Fritid Arbete

8 Skola Elevhälsa Skolhälsovård Socialtjänst Primärvård Barnhälsovård Barnpsykiatri Habilitering Barnmedicin Tillgängligheten till barnpsykiatrin är beroende av tillgängligheten till insatser i övriga delar. Viktigt att få insatser av rätt instans för att inte göra psykiatri av det som inte är i behov av psykiatrins insatser. Kommunicerande kärl:

9 Det ofödda barnet Förebyggande -generella Förbereda föräldrarollen, stödja sund livsstil Tidiga insatser Hitta mammor med missbruk, risk konsumtion, psykisk sjukdom, annan risksituation Basverksamheter: MVH, BVH

10 Spädbarn Förebyggande Föräldragrupper, hembesök hos nyblivna föräldrar Tidiga insatser Hitta mammor med depression, risk för brister i omsorg, anknytningsproblem Indikerade problem Avvikelser i tillväxt, utveckling BHV Barnmedicin

11 Små barn – förskolebarn Förebyggande Föräldragrupper, riktat föräldrastöd, god förskola Tidiga insatser Anpassning i förskola Stöd vid risk för brister i omsorg, svårigheter i samspel, hitta problem ex autism Basverksamheter: BHV, förskola Indikerade problem Utreda avvikelser i tillväxt och utveckling, misstänkt autism, normbrytande beteende Behandla med specialiserat föräldrastöd, träningsprogram Specialist: barnmedicin, barnhabilitering, barnpsykiatri

12 Skolbarn – ungdomar Förebyggande Föräldragrupper, god skolmiljö, möjlighet att uppnå mål, kost o motion, livskunskap på schemat Tidiga insatser Anpassat föräldrastöd Anpassning och stöd i skolan, antimobbing - program, koll på hög frånvaro, riskbruk, elevvårdskonferens, råd och stöd vid tecken på ohälsa, Kartläggning, nivåbestämning Basverksamheter: skola, skolhälsovård/elevhälsa, ungdomsmottagning

13 Indikerade problem Depression, ångest, missbruk, ätstörning – Utredning o behandling av lindriga tillstånd Ev. fortsatt beh av okomplicerde Första linje: Primärvård, barnhälsovård, ungdomsmottagning, skolhälsovård, socialtjänst Depression <13 år, ångest, missbruk, ätstörning - allvarliga och komplicerade Självdestruktivt beteende - självmordsrisk ADHD medicinering, Missbruk och psykisk sjukdom Misstänkt psykos, bipolär sjukdom Specialist: barnmedicin, barnhabilitering, barnpsykiatri Skolbarn – ungdomar

14 Ungdomar - unga vuxna Förebyggande är möjlighet till arbete, delaktighet, Tidiga insatser och utredning och behandling av lindriga tillstånd behöver en utvecklad första linje, anpassad till ungas behov, som kan ge evidensbaserade insatser ex KBT, medicinering Allvarliga tillstånd behöver åldersövergripande verksamheter inom specialistvården

15 SKL anser att det i nuläget inte går att rekommendera ett sätt eller en modell för hur ansvarsfördelning och verksamheter ska utformas utan att det måste ske utifrån lokala förutsättningar och behov i kommuner och landsting. SKL anser att kommuner och landsting behöver göra lokala överenskommelser och gemensamt planera hur behoven av insatser på specialistnivå, förstalinjesnivå och basnivå ska tillgodoses för att få ett effektivt resursutnyttjande.

16 En fullt genomförd förändrad vårdgaranti till 0-7-30-30 dagar från nuvarande 0-7- 90-90 kan vara möjlig först 2011. Ett delmål med 0-7-30-90 kan successivt uppnås under 2009 för att gälla fullt ut från 2010.

17 Vårdgarantin 0 + 7 + 30 +30 Utbyggd första linje Bedömning Fördjupad utredning Behandling

18 Ungdomsmott Psykisk hälsa: HälsofrämjandeFörebyggandeTidiga insatser Sociala problem Psykisk ohälsaSjukdom Specialistvård - Första linje - Hälsovård - Arenor Familjecentraler Skolhälsovård BUP Förskola skola Familjen MHV BHV Soc myndighetsutöv SiSVuxenpsyk Primärvård

19 Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år Ungdomshälsa Skolhälsovård / Elevhälsa BVC MVC Primärvård ? Primärvård ? Familjecentraler Socialtjänsten Säger ofta att de inte har ansvaret för barn och ungdomars psykiska hälsa Finns bara ibland Olika mycket ansvar för psykisk ohälsa Grundskola Förskola Gymnasie- skola I dag ofta ett splittrat utbud med oklara ansvarsgränser Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering

20 Barn- och Familjehälsa Inkl Familjecentral Skolhälsovård o Elevhälsa Socialtjänst råd och stöd MVC,BVC, Ungdomshälsa inkl Ungdomsmott, Skolhälsovård o Elevhälsa Socialtjänst råd och stöd Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år Uppdrag att tillhandahålla allt hälsoarbete och även första- linjesvård vid psykisk ohälsa Socialtjänsten Myndighets- utövnings uppdraget Behov av överenskommelse om samarbete och lokala lösningar mellan kommun och landsting Grundskola Förskola Gymnasie -skola Primärvårds uppdraget Kroppslig ohälsa All ohälsa Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering Förskola skola en naturlig arena

21 Barn- och Familjehälsa inkludera MVC,BVC, Primärvård, Skolhälsovård Socialtjänst råd och stöd Ungdomshälsa inkl Ungdomsmott, Primärvård, Skolhälsovård Socialtjänst råd och stöd Ålder 0 år 6 år 15 år 18 år Behov av tydligt samarbets- uppdrag Socialtjänsten Myndighets- utövning Behov av överenskommelse om samarbete och lokala lösningar mellan kommun och landsting Grundskola Förskola Gymnasie- skola Elev-vård Förskola skola en naturlig arena Uppdrag att tillhandahålla allt hälsoarbete och första linjesvård vid all ohälsa hos barn o unga Specialistvård BUP, Barnmedicin Habilitering Primärvård

22 "En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!" Tage Danielsson


Ladda ner ppt "Psykisk hälsa barn och ungdom - Det krävs ett helhetsgrepp Hälsofrämjande för alla – specialinsatser vid allvarliga tillstånd."

Liknande presentationer


Google-annonser