Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Trollhättan 30 maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Trollhättan 30 maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Trollhättan 30 maj 2007 ing-marie.wieselgren@skl.se

2 Kontakt och bilder •Ing-marie.wieselgren@skl.seIng-marie.wieselgren@skl.se •www.psyksam.sewww.psyksam.se

3 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ing-Marie Wieselgren www.sou.gov.se/psykiatri

4 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100). En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad: • Tillgänglighet • Samordning • Kunskap och professionalism • Brukarinflytande

5 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsaPsykisk ohälsa Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykisk sjukdom I ett sammanhang

6 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015 Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: • bostad och stöd i vardagen • arbete eller meningsfull sysselsättning • gemenskap och delaktighet i samhället • goda vård- och stödinsatser

7 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Nationell nivå - samordning och tillgänglighet: •Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål •Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet •Särskilt riktat statsbidrag i 7 år: 800 miljoner till kommuner och landsting 100 miljoner till forskning 100 miljoner till utveckling och metodstöd

8 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting Villkor: •Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas •Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder •Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas

9 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner och landsting - ansvarsfördelning: Inga förändringar kring huvudmannaskap Tydliggörande av nuvarande ansvar Överenskommelser om samarbete och ansvar Skyldighet att upprätta individuella planer Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet

10 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner - Landsting •Känna till behoven •Var och en tar sitt ansvar •Samordna sina insatser •Samarbeta •Gemensamma strategier •Känna till hur behoven motsvaras

11 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialist psyk Högspec

12 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå Förebyggande stödinsatser Tidigat stöd, råd, riskgrupper Stödinsatser ex skola, Socialtjänst insatser, beviljade insatser Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM

13 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialis psyk Högspec Rättspsykiatrin Vuxenpsykiatrin Barn och ungdomspsykiatrin Primärvården ++ Elevhälsan Företagshälsovården

14 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100

15 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommunal verksamhet K Kommunal- verksamhet Landstings- verksamhet Kommun- politiker Landstings politiker

16 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Överenskommelser om samarbete kring personer med psykiska funktionshinder i HSL och SoL Innehåll: •Gemensamma mål •Rutiner för samarbete •Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk •Ansvar för hjälpmedel •Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV •Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs •Former för hur tvister ska lösas

17 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Gemensam individuell planering Införs i HSL och SoL Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det. Av planen ska framgå: • målen för insatserna, • vad respektive huvudman ansvarar för och • vem som ska samordna insatserna

18 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015 Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: • bostad och stöd i vardagen • arbete eller meningsfull sysselsättning • gemenskap och delaktighet i samhället • goda vård- och stödinsatser

19 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Bostad och stöd i vardagen

20 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Bostad och stöd i vardagen utifrån behov och önskemål ska tillförsäkras alla personer med ett psykiskt funktionshinder. Som för alla är smak och önskemål skiftande Behövs ett differentierat utbud: • eget boende med eller utan boendestöd • bostad med särskild service med eller utan nattpersonal • vistelse för kortvariga svikttillstånd Förslag att boendestöd införs i SoL Boendestöd bör inte medföra några avgifter

21 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Arbete och sysselsättning

22 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Aktivitetsgaranti för unga Aktivitetsgaranti •Speciella handläggare på FK •Utredning från landstinget •Arbetsrehabilitering – statligt stöd under 5 år •Ökat antal trygghetsanställningar och OSA •Statligt stöd till kooperativ mm •Om behov av sysselsättning/fortsatt rehab efter 5 år kommunen ansvarig att ge detta

23 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Rätt till daglig sysselsättning enligt LSS •Även personkrets tre borde ha detta •LSS kommittén bör få uppdrag att ta med detta

24 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Sysselsättning oavsett funktionsnivå Arbete på öppna marknaden Med lönebidrag Osa anställning Skyddade arbeten, Samhall mm Kooperativ Kommunala arbetsplatser Sysselsättningsverksamheter Daglig sysselsättning enligt LSS

25 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Gemenskap och delaktighet •Handikappolitiska målen •Stigmatisering •Ekonomi – handikappersättning, avgiftsfrihet för boendestöd, vård enligt LPT •Fritid – mötesplatser •Hjälpmedel

26 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Handikappersättning Personer med psykiskt funktionshinder som innebär allvarliga kognitiva svårigheter bör få ingå i de grupper som har rätt till handikappersättning om minst 36% utan individuell prövning Har en merkostnad om minst 16 500 per år = 1 359 kr per månad

27 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Goda vård och stöd insatser

28 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Socialtjänstens ansvar för personer med psykiskt funktionshinder Övergripande nivå: •samlad bild av behoven – inventera, uppsöka •se till att det finns ett varierat utbud för boende, boendestöd, fritid, sysselsättning m.m. •samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer Individnivå: •behovsstyrt och samordnat stöd

29 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Landstinget har ansvar för •God och säker vård •Likvärdig vård •Utredning, •Behandling, •Rehabilitering

30 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Sjukhus Akutplatser Hög säkerhet Långtidsenhet er Krisenheter Sviktplatser Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser Egen bostad Landsting Kommunen Boendestöd Mellan former Integrerade verksamheter Samhället Öppenvårdsteam Mobila team

31 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Slutenvård •tillräckligt antal sängplatser för god tillgänglighet – fler än idag •differentierat utbud: hög säkerhet – öppet och lättillgängligt •små enheter för att få bättre vårdmiljö och kunna specialisera •brett vårdinnehåll •kompetent personal

32 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Utmaningar •personer med stora och komplexa behov •personer som inte vill ha vård

33 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ökad tillgänglighet till attraktiv vård •Respektfullt bemötande •Inflytande på den egna vården •Ökad tillgänglighet till –slutenvård av differentierad typ –boende av differentierad typ –integrerade verksamheter –mobila verksamheter –kunskapsbaserade insatser i primärvård, specialistpsykiatri och socialtjänst –kontinuitet och långsiktiga lösningar

34 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Riskkonsumtion och missbruk av alkohol och droger •riskkonsumtion och missbruk måste identifieras tidigt, ansvar för primärvård, psykiatri, socialtjänst •missbruk ofta en komplicerande faktor vid psykisk sjukdom •psykisk sjukdom vanlig vid missbruk •diagnostik och medicinsk behandling ett hälso- och sjukvårds ansvar •krävs både medicinska och sociala insatser

35 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ansvarsgaranti till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk •Den som får kännedom kallar till möte inom 1 vecka –gemensam bedömning av behov, –planering av insatser startar –utser ansvariga i kommun och landsting, vid behov en case manager •Vård inom en månad –medicinska insatser, landstinget förkortad vårdgaranti –sociala insatser, kommunen ge eller betala annan

36 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk sjukdom och missbruk •Psykiatrisk vård + missbruksvård + sociala insatser i öppenvård •DD-team •Behandlingshem •Slutenvård med abstinensbehandling, utredning, psykiatrisk behandling •Integrerad DD-boende och behandling

37 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Noll-vision för personer kända av psykiatri eller socialtjänst Ingen människa med psykisk sjukdom ska skada sig själv eller annan pga att han/hon tappats bort av vården eller inte fått de insatser han/hon borde.

38 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Resursgrupp Vänner Familjen Arbetsterapeut Läkare Sjuksköterska Skötare Kurator Kontaktperson Boendestödjare Arbetsledare Patienten Arbetskamrater Boendevärd Gemensam plan, inventerar behov, olika uppdrag/uppgifter, uppföljning, gemensamt ansvar Psykolog

39 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Alltid en ansvarig person Stafett pinnen ska alltid lämnas till någon.......

40 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Personligt stöd •Personligt ombud •Kontaktperson •Boendestödjare •God man •Förvaltare •Case manager

41 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förbättrad tvångsvård •Öppenvård med särskilda villkor •Ambitionshöjning - bästa tänkbara vård •Systematiskt förbättringsarbete - metoder, etik •Kompetensutveckling •Översyn av nuvarande LPT

42 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) •Tydligare ansvar för landsting och kommuner •Vidgade uppgifter för rättspsykiatrin både före och efter frihetsberövandet – kompetenscentrum •Nationell samordning av rättspsykiatrisk utredning och vård •Statlig medfinansiering av rättspsykiatrin

43 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Tidiga insatser till barn- och ungdomar med psykosocial problematik Specialiserade insatser vid behov En väg in i systemet

44 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsaUngdomshälsa 0-15 år16-25 år Lokala helhetslösningar exempelvis: Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion eller Gemensam arena

45 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Gemensamma lösningar Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsaUngdomshälsa BUP, Socialtjänst Gemensam utrednings- och behandlingsverksamhet för barn o. ungdomar med stora och sammansatta problem BUP, Socialtjänst Skola Gemensamma utredningar vid t.ex. ADHD SiS HVB

46 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Nationellt Kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och ungdomar Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering FamiljecentralerUngdomscentraler Lokala helhetslösningar exempelvis Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion eller utbildning, metodstöd handledning utvärdering Social styrelsen IMS SIS Gemensam utrednings och behandlingsverksamhet för barn o ungdomar med stora och sammansatta problem BUP, Soc

47 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ungdomar med komplexa och omfattande behov •sociala och psykiatriska problem ofta samtidigt •gemensamt ansvar kommun och landsting •störst behov – största insatserna •ska erbjudas psykiatrisk specialistvård även när personen är placerad i dygnsvård på SiS eller HVB –förtydligande i HSL och SoL –förtydligande i Riksavtalet –lokala riktlinjer samarbete BUP och SiS •individuella planer – gemensam uppföljning

48 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Sjukhus Akutplatser Hög säkerhet Långtidsenhet er Krisenheter Sviktplatser Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser Egen bostad Landsting Kommunen Boendestöd Mellan former Integrerade verksamheter Samhället Öppenvårdsteam Mobila team

49 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 HOPP

50 50 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Remisserna sammanställs Ev propositioner under hösten och nästa vår Socialstyrelsen NU! – projektet Aktiviteter i Kommuner och Landsting SKL – info, stöd, utbyte, opinionsbildning Vad händer nu?

51 Hjälpte det med Milton ? För Verksamheterna,Individerna organisationerna JaNjae

52

53 Göra skillnad för användarna Behov/problem -Inventering Samarbetsformer-finns Mål -beslutas av politiken Hur lösas-verksamheterna från aktuell kunskap Vad behövs-verksamheten analysera Tidsplan Förändringsarbete Uppföljning och återföring

54 Ständigt ompröva – minnas uppdraget •För vem är jag på jobbet •Skulle jag välja min verksamhet till min anhörige •Hur ser våra resultat (för individerna) ut •Vad kan ge bättre resultat •Gemensamma resultatet som räknas •Vad är vi hemmablinda på •Vad kan jag förändra •Göra chefen klok

55 55 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Lite länkar www.skl.se www.sou.gov.se/psykiatri www.psyksam.sewww.psyksam.sebilderna www.inflytandeguiden.se


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Trollhättan 30 maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser