Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Norrköping 3 maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Norrköping 3 maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Norrköping 3 maj 2007 ing-marie.wieselgren@skl.se

2 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100

3 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar SOU 2006:100 Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ing-Marie Wieselgren www.sou.gov.se/psykiatri

4 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ambition och ansvar Nationell Strategi För Utveckling Av Samhällets Insatser Till Personer Med Psykiska Sjukdomar Och Funktionshinder (SOU 2006:100). En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad: Tillgänglighet Samordning Kunskap och professionalism Brukarinflytande

5 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsaPsykisk ohälsa Psykiskt funktionshinder Allvarlig psykisk sjukdom I ett sammanhang

6 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 På enheten Arbetssätt, bemötande Inom verksamheten Psykiatrin, Socialtjänsten, Primärvården Elevhälsan I samhället, enskilda personer Kommun o Landsting Prioritering av området, Samverkansavtal Nationell nivå Lagstiftning, Vårdgaranti Myndigheter Socialstyrelsen, Fk, AMS, SBU,

7 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015 Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder ska garanteras: bostad och stöd i vardagen arbete eller meningsfull sysselsättning gemenskap och delaktighet i samhället goda vård- och stödinsatser

8 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Nationell nivå - samordning och tillgänglighet: Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet Särskilt riktat statsbidrag i 7 år: 800 miljoner till kommuner och landsting 100 miljoner till forskning 100 miljoner till utveckling och metodstöd

9 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting Villkor: Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas

10 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100

11 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner och landsting - ansvarsfördelning: Inga förändringar kring huvudmannaskap Tydliggörande av nuvarande ansvar Överenskommelser om samarbete och ansvar Skyldighet att upprätta individuella planer Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet

12 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommuner - Landsting Känna till behoven Var och en tar sitt ansvar Samordna sina insatser Samarbeta Gemensamma strategier Känna till hur behoven motsvaras

13 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialis psyk Högspec

14 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå Förebyggande stödinsatser Tidigat stöd, råd, riskgrupper Stödinsatser ex skola, Socialtjänst insatser, beviljade insatser Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM

15 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - vård på rätt nivå Hälsoarbete, primärprevention Tidiga insatser, riskgrupper Första linjens vård Specialis psyk Högspec Rättspsykiatrin Vuxenpsykiatrin Barn och ungdomspsykiatrin Primärvården ++ Elevhälsan Företagshälsovården

16 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Kommunal verksamhet K Kommunal- verksamhet Landstings- verksamhet Kommun- politiker Landstings politiker

17 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Överenskommelser om samarbete kring personer med psykiska funktionshinder i HSL och SoL Innehåll: Gemensamma mål Rutiner för samarbete Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk Ansvar för hjälpmedel Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs Former för hur tvister ska lösas

18 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Förslag: Gemensam individuell planering Införs i HSL och SoL Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det. Av planen ska framgå: målen för insatserna, vad respektive huvudman ansvarar för och vem som ska samordna insatserna

19 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Socialtjänstens ansvar för personer med psykiskt funktionshinder Övergripande nivå: samlad bild av behoven – inventera, uppsöka se till att det finns ett varierat utbud för boende, boendestöd, fritid, sysselsättning m.m. samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer Individnivå: behovsstyrt och samordnat stöd

20 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Landstinget har ansvar för God och säker vård Likvärdig vård Utredning, Behandling, Rehabilitering

21 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Lättillgänglig bedömning och rådgivning med hög kompetens Information, rådgivning, bedömnings och behandlings- program på Internet, självhjälpsgrupper,. Närpsykiatri med kortare behandlingar, familje- och nätverksarbete, beviljade stödinsatser Specialistpsykiatri, behandling i grupp, kortare behandlingsprogram, anpassning, hjälpmedel, Boendestöd, sysselsättning särskilda boenden Individuell behandling rehabilitering

22 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Sjukhus Akutplatser Hög säkerhet Långtidsenhet er Krisenheter Sviktplatser Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser Egen bostad Landsting Kommunen Boendestöd Mellan former Integrerade verksamheter Samhället Öppenvårdsteam Mobila team

23 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Slutenvård tillräckligt antal sängplatser för god tillgänglighet – fler än idag differentierat utbud: hög säkerhet – öppet och lättillgängligt små enheter för att få bättre vårdmiljö och kunna specialisera brett vårdinnehåll kompetent personal

24 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Bostad och stöd i vardagen Bostad och stöd i vardagen utifrån behov och önskemål ska tillförsäkras alla personer med ett psykiskt funktionshinder. Som för alla andra är smak och önskemål skiftande Behövs ett differentierat utbud: eget boende med eller utan boendestöd bostad med särskild service med eller utan nattpersonal vistelse för kortvariga svikttillstånd Förslag att boendestöd införs i SoL Boendestöd bör inte medföra några avgifter

25 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Utmaningar personer med stora och komplexa behov personer som inte vill ha vård

26 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ökad tillgänglighet till attraktiv vård Respektfullt bemötande Inflytande på den egna vården Ökad tillgänglighet till –slutenvård av differentierad typ –boende av differentierad typ –integrerade verksamheter –mobila verksamheter –kunskapsbaserade insatser i primärvård, specialistpsykiatri och socialtjänst –kontinuitet och långsiktiga lösningar

27 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Riskkonsumtion och missbruk av alkohol och droger riskkonsumtion och missbruk måste identifieras tidigt, ansvar för primärvård, psykiatri, socialtjänst missbruk ofta en komplicerande faktor vid psykisk sjukdom psykisk sjukdom vanlig vid missbruk diagnostik och medicinsk behandling ett hälso- och sjukvårds ansvar krävs både medicinska och sociala insatser

28 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ansvarsgaranti till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk Den som får kännedom kallar till möte inom 1 vecka –gemensam bedömning av behov, –planering av insatser startar –utser ansvariga i kommun och landsting, vid behov en case manager Vård inom en månad –medicinska insatser, landstinget förkortad vårdgaranti –sociala insatser, kommunen ge eller betala annan

29 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk sjukdom och missbruk Psykiatrisk vård + missbruksvård + sociala insatser i öppenvård DD-team Behandlingshem Slutenvård med abstinensbehandling, utredning, psykiatrisk behandling Integrerad DD-boende och behandling

30 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Noll-vision för personer kända av psykiatri eller socialtjänst Ingen människa med psykisk sjukdom ska skada sig själv eller annan pga att han/hon tappats bort av vården eller inte fått de insatser han/hon borde.

31 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Självmord bland unga nollvision oberoende kommission som kan göra en utvidgad händelseanalys i samband med självmord eller allvarliga självmordsförsök –hjälp för alla inblandade att förstå –lärande för att förbättra insatserna stöd till närstående

32 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå Förebyggande stödinsatser Tidigat stöd, råd, riskgrupper Stödinsatser ex skola, Socialtjänst insatser, beviljade insatser Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM

33 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Tidiga insatser till barn- och ungdomar med psykosocial problematik Specialiserade insatser vid behov En väg in i systemet

34 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsaUngdomshälsa 0-15 år16-25 år Lokala helhetslösningar exempelvis: Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion eller Gemensam arena

35 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Gemensamma lösningar Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering Barn- och familjehälsaUngdomshälsa BUP, Socialtjänst Gemensam utrednings- och behandlingsverksamhet för barn o. ungdomar med stora och sammansatta problem BUP, Socialtjänst Skola Gemensamma utredningar vid t.ex. ADHD SiS HVB

36 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Nationellt Kunskapscentrum för tidiga insatser till barn och ungdomar Ungdomsmott, Primärvård, BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten, MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering FamiljecentralerUngdomscentraler Lokala helhetslösningar exempelvis Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion eller utbildning, metodstöd handledning utvärdering Social styrelsen IMS SIS Gemensam utrednings och behandlingsverksamhet för barn o ungdomar med stora och sammansatta problem BUP, Soc

37 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Ungdomar med komplexa och omfattande behov sociala och psykiatriska problem ofta samtidigt gemensamt ansvar kommun och landsting störst behov – största insatserna ska erbjudas psykiatrisk specialistvård även när personen är placerad i dygnsvård på SiS eller HVB –förtydligande i HSL och SoL –förtydligande i Riksavtalet –lokala riktlinjer samarbete BUP och SiS individuella planer – gemensam uppföljning

38 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 Sjukhus Akutplatser Hög säkerhet Långtidsenhet er Krisenheter Sviktplatser Särskilt boende med natt personal Särskilt boende utan nattpersonal Kris- och avlastnings- platser Egen bostad Landsting Kommunen Boendestöd Mellan former Integrerade verksamheter Samhället Öppenvårdsteam Mobila team

39 Nationell psykiatrisamordning SOU 2006:100 HOPP

40 40 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Lite länkar www.skl.se www.sou.gov.se/psykiatri www.psyksam.sewww.psyksam.sebilderna www.inflytandeguiden.se


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Norrköping 3 maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser