Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bättre stöd och vård till barn och unga med psykisk ohälsa Gilbert Tribo Hans Brauer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bättre stöd och vård till barn och unga med psykisk ohälsa Gilbert Tribo Hans Brauer."— Presentationens avskrift:

1 1 Bättre stöd och vård till barn och unga med psykisk ohälsa Gilbert Tribo Hans Brauer

2 2 Bakgrund Ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Otydligt för medborgarna vem som ansvarar för den första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa. Bristfällig samverkan med Elevhälsa/skola och socialtjänst. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatte utredning i november 2009 som ledde till förslag på åtgärder. Modellområdesarbete mellan SKL, Region Skåne, Helsingborg och Ystad/Simrishamn.

3 3 Verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa 6-18 år En verksamhet som först möter ett barn eller ungdom med ett problem som kräver hälso- och sjukvårdens insatser 54 000 – 81 000 Första linje behov 270 000 Alla barn 0-18 år i Skåne Generella insatser 5 400 – 13 500 specialistinsats Allmänna livsproblem Psykisk ohälsa Psykiatrisk sjukdom (Hälso- och sjukvård Elevhälsa/skola Socialtjänst)

4 4 Nya mottagningar för ungas psykiska hälsa Ambitionshöjning inom hälso- och sjukvården för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Lokalisering nära medborgarna med start av minst 4 multidisciplinära team under år 2013. Geografisk spridning – uppdraget kommer att byggas ut etappvis och gälla hela Skåne

5 5 Skylten – en gemensam ingång Förbättrad information på www.1177.se. En ingång med hänvisning till hur du söker vård i första linjen och till telefonbedömning/webb.www.1177.se Ett gemensamt nummer med hög tillgänglighet som leder till en säker första medicinsk bedömning.

6 6 Målgrupp Barn och unga mellan 6-18 år och deras föräldrar. Lätt till måttlig psykisk ohälsa, t ex: ¤ Lättare ångest och depression ¤ Sömnsvårigheter ¤ Generellt ledsna barn ¤ Fobier av enklare karaktär

7 7 Minska den psykiska ohälsan genom tidiga och rätt insatser vid lätt och måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga som riskerar att utveckla psykisk sjukdom, för att minska mänskligt lidande Tydliggöra för medborgarna en ”skylt” vem som har ansvaret för första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa Ge lättillgänglig och likvärdig vård nära medborgaren i Skåne Utveckla samverkan och öka kunskapen kring psykisk ohälsa hos vårdgrannar med barnet i centrum Skäl och syfte med satsningen

8 8 Uppdrag att genomföra Medicinsk säker bedömning av problematiken runt barnet som tar hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer med hög tillgänglighet Erbjuda behandling individuellt och i grupp i samråd med barnet/familjen (t.ex. olika varianter av indikerat föräldrastöd) för barn och unga med lätt- och måttlig psykisk ohälsa Hälso- och sjukvård med god kontinuitet (korta behandlingar) Erbjuda teambaserad hälso- och sjukvård

9 9 Medverka till att samordna och koordinera insatser kring barn- och ungdomar med lätt- och måttlig psykisk ohälsa med det enskilda barnet/familjen i centrum. (Brygga till barn- och ungdomspsykiatrin) Samverka med verksamheter inom hälso- och sjukvård, elevhälsa och socialtjänst samt teckna lokala samverkansavtal med dessa verksamheter Erbjuda utbildning och handledning av samverkansparter kring olika prioriterade behovsgrupper Verksamheten ska särskilt uppmärksamma barn som far illa och riskerar att fara illa och följa Region Skånes handlingsprogram Verksamheten ska särskilt uppmärksamma Barnkonventionen och dess tillämpning

10 10 Övrigt Utbildningssatsning kompetenshöjning primärvården under 2011 Dialogmöten med alla berörda vårdgivare har skett Vägval

11 11 Vad händer nu? Psykiatri Skåne får 6 miljoner kronor för att starta fyra mottagningar som ska vara igång den 1 juli 2013. Psykiatri Skåne får 1 miljon kronor för att starta Skylten. Uppdraget, som beräknas kosta 12 miljoner per år, ska utökas etappvis under år 2014 och 2015.

12 12 Barn/unga 6-18 år bosatta i Skåne Totalt 177 662 personer, varav:  VO Malmö 53 112 personer (29%)  VO Lund/Landskrona 48 092 personer (27%)  VO Helsingborg/Ängelholm 38 237 personer (22%)  VO Kristianstad/Öst 38 221 personer (22%)

13 13 Specialistbaserad Förstalinje- modell Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har även ansvar för första linje-insatserna och resurser för båda uppgifterna Fördelar Relativt enkel att starta, strukturerna och organisationen finns. Insatserna ges enligt en enda lag (HSL) och regler för dokumentation och liknande är tydliga. Efteranalys, och eventuellt vissa utbildningsinsatser, kan verksamheten starta – ”kort startsträcka”. Slipper en del externa avgränsningsdiskussioner mellan primärvård och specialistnivå. Kompetens om psykiatriska tillstånd finns Lätt att skapa bra flöden mellan förstalinje och BUP- specialistverksamhet.

14 14 Specialistbaserad Förstalinje- modell Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har även ansvar för första linje-insatserna och resurser för båda uppgifterna Utmaningar Allt upplevs som BUP/psykiatrisk specialistverksamhet, kan avskräcka från att söka hjälp där. Att tydliggöra förstalinjesansvaret Problem medikaliseras och psykiatriseras. Hålla en hög tillgänglighet och vara i barnens närmiljö Förstalinjes behoven konkurrerar ut specialistbehoven eller att specialistinsatser ges när det skulle räckt med förstalinjesinsatser. Att klara att vara både generalister och högspecialiserade inom samma verksamhet.

15 Bedömning av behov Vidarebefordran till BUP Rådgivning Bokning av tid Hänvisning till annan

16 16  Barnperspektivet  Definiera/beskriva första linjens hälso- och sjukvård inom Barn- /ungdomspsykiatri inklusive uppdrag  Identifiera/beskriva målgruppen (t ex antal, behov/ohälsa, kontaktvägar)  Uppskatta omfattning som förväntas få sina behov tillgodosedda i första linjen  En väg in – hur bedöms rätt vårdnivå och utförare  Processer/rutiner från första kontakt till insats inkl. uppföljning av resultat  Kompetensbehov/bemanning i första linjen  Tillgängligheten till första linjen  Vidarebefordran/remittering till behandlare  Andra organisationer/verksamheter som också verkar i första linjen Vad vi behöver undersöka/inventera, diskutera

17 17 januari-februariInventering målgruppen omvärld kontaktvägar/processkartor första linjens uppdrag/verksamhetsinnehåll avgränsningar i uppdrag/ansvar triage/rådgivnings grupp Teknikgrupp Information till vårdgrannar mars-aprilBeslut Vad omfattar lätt-/medelsvår psykisk ohälsa triage/rådgivning inkl. verktyg/stöd för bedömning mottagningarnas /teamets olika uppdrag var ska mottagning ha sin bas/lokal information till omvärld/allmänhet bemanning av mottagningarna/teamen majIntroduktion/utbildning till medarbetare juniTest av system, sjösättning Tidsplanering


Ladda ner ppt "1 Bättre stöd och vård till barn och unga med psykisk ohälsa Gilbert Tribo Hans Brauer."

Liknande presentationer


Google-annonser