Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad."— Presentationens avskrift:

1 ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31

2 Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad handledarutbildning  öka attraktionskraften för att rekrytera och behålla unga inom sektorn samt säkra framtida rekryteringsbehov  utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, bland annat genom utbildningsenheter, där det lokalt förankrade personliga mötet med hjälp av värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten

3 Projektet MÖTAS förarbete och ansökan  Jan 2011 anlitades Gunilla Kajrup som konsult/regional processledare med uppgift att 1) samordna det regionala och lokala VOC-arbetet i Skåne 2) se över möjligheten att hitta en mer långsiktig finansiering av det regionala VOC-arbetet.  Under våren 2011 strukturerades det Regionala styrgruppsarbetet om samtidigt som det bestämdes att en ESF-ansökan kring kompetensutveckling för personal inom vård- och omsorg skulle göras  Den 31 aug kl.16.00 2011 lämnades MÖTAS ansökan in till ESF.  Den 5-6 december 2011 kom beskedet att vi får genomföra vårt projekt med Kommunförbundet Skåne som projektägare!

4 Projektet MÖTAS  Primär målgrupp är anställda inom Vård- och omsorgscollege Skåne. Sekundär målgrupp är studerande, vårdtagare/brukare och ideella föreningar.  Projekttiden inleddes den 1 feb 2012. Alla sju lokala VOC i Skåne är då med i projektet!  Vi räknade med att ca 1050 deltagare genomgick handledarutbildningar och annan kompetensutveckling under projekttiden.  De diskrimineringsgrunder vi sökte på var; ålder, funktionsnedsättning, kön och sexuell läggning.  Åldern på deltagarna är 16 år och uppåt

5 Vård- och omsorgscollege Skåne och MÖTAS Styrgrupperna för Vård- och omsorgscollege Skåne samt MÖTAS Kommunförbundet Skåne Projektägare Projektledare Administration Lokala college Europeiska Socialfonden finansiering MÖTAS Process- Ledare VOC Projekt- ledare MÖTAS Lokala college

6 Roller och ansvar Regional styrgruppÖvrig projektorganisation  projektets resultat, genomförande och ekonomi  ge direktiv till regional projektledare  besluta vid avvikelser utanför projektets ramar  verka som ambassadörer för projektet  skapa långsiktig hållbarhet och strategisk påverkan  helhetssyn  förankring Regional projektledare, kommunförbundet Skåne, lokala projektledare, bitr projektledare, lokala VOC samt processutvärderare utför;  uppföljning  processutvärdering  analys  kritisk reflektion  operativa handlingar

7 Övergripande mål - MÅL på lång sikt  Det ska finnas en attraktiv vård- och omsorgssektor att arbeta och vårdas i, där nyutbildad personal väljer att stanna kvar efter avslutad utbildning  Den kvalitetssäkrade regionala handledarutbildningen borgar för ett bra personligt möte på arbetsplatserna gentemot personal, studerande och brukare/vårdtagare  Genom utbildningsenheter arbeta med förnyelse och lärande kring det personliga mötet i syfte att minska diskriminering och öka mångfald inom vård- och omsorgssektorn  Upptäcka de idag dolda strukturer som bidrar till att cementera rådande förhållanden mellan kvinnor och män inom vård- och omsorgssektorn

8 Mätbara mål med MÖTAS Är att 70% av projektdeltagarna som arbetar på utbildningsenheterna uppfyller minst två av följande kriterier: 1. Upplever att de blivit bättre på det personliga mötet 2. Upplever att de har ökat sin attraktionskraft på arbetsmarknaden samt 3. Har deltagit i en regionalt kvalitetssäkrad handledarutbildning. Målet är även att det, efter genomförandefasen, vid varje verksamhetsställe inom lokala VOC i Skåne arbetar minst en utbildad handledare. Resultaten redovisas uppdelat på kön.

9 Projektplan Mobiliseringsfas 2012-02-01—2012-08-31 ProjektaktivitetUtfall Anställning av regional projektledareGunilla Kajrup anställdes Kontraktering av sju lokala projektledareLokala projektledare kontrakterades Anställning av projektassistentMikael Lennartsson anställdes Kontraktering av extern processutvärderareTranquist utvärdering AB kontrakterades Sex framtidsverkstäder/fördjupad problemanalys 11/4, 16/4, 20/4, 23/4, 26/4, 27/4 Godkänd avvikelse; Casemetodik utifrån att implementera det personliga mötet i Eslöv/Höör/Hörby på arbetsplatserna och utbildningen. 3/5 Häggenäs Höör/Hörby, 9/5 Solhällan Eslöv samt 10/5 Källhaga Hörby. Uppföljning framtidsverkstäder (dialogcafé)21/5, 22/5 2 st, 23/5, 24/5,1/6

10 Projektplan Mobiliseringsfas forts 2012-02-01—2012-08-31 ProjektaktivitetUtfall Utbildning gällande tillgänglighets- och jämställdhetsperspektivet i syfte att upprätta handlingsplan. U tbildning genomförd 2012-04-12 med ordf regionala styrgruppen, lokala- och regional projektledare, projektägare samt bitr projektledare i syfte att upprätta handlingsplan. Gemensamma mötesplatser för redan handledarutbildade och utbildningsanordnare för erfarenhetsutbyte Workshop med vårdlärare och handledarutbildade Genomförd i Eslöv den 23/5 och 25/5 25/5 som lunchworkshop Regionala styrgruppsträffar17/2, 20/3, 7/5 Lokala styrgruppsträffar1 gång/månad Projektledarträffar17/2, 27/2, 20/3, 7/5, 11/6 Spridningsinsatser samt marknadsföringsgruppsträffar 16/2, 9/3, 21/3 MfG, 22/3, 29/3, 30/3 MfG, 18/4, 4/5 MfG, 30/5 MfG

11 Utfall mobiliseringsfas  Framtidsverkstäderna och de uppföljande dialogcaféerna kom fram till sju nödvändiga områden för kompetensutveckling; ledarskap, erfarenhetsutbyte, självreflektion, kommunikation, delaktighet, marknadsföring samt handledarrollen.  Pilotstudie i casemetodik som metod genomfördes på tre enheter inom äldreomsorgen.  Arbetsplatser som blivande utbildningsenheter utsedda.  Handledarutbildningen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p samt 1 dags casemetodik kring det personliga mötet beslutas bli den genomförande regionalt kvalitetssäkrade handledarutbildning som börjar genomföras hösten 2012.  Malmö/Lund väljer att, på grund av brist på ekonomiska resurser, att hoppa av projektet.  MÖTAS och VOC Skåne börjar bli mer allmänt känt ut i organisationerna.  Marknadsföringsmaterial i form av hemsida, folder, dekal och rollups tas fram.  VI FÅR FORTSÄTTA BEDRIVA PROJEKTET I EN GENOMFÖRANDEFAS!  Istället för att lämna tillbaka pengar för Malmö/Lunds avhopp gör vi en dubbelt så stor utbildningsenhet i Helsingborg!

12 Kompetensutveckling för personalen 1. 700 undersköterskor handledarutbildas under hösten 2012 och våren 2013 (6 utbildningsdagar, självstudier samt inlämningsuppgifter). Alla undersköterskor vid utbildningsenheterna handledarutbildas. 2. All personal som arbetar vid de lokala utbildningsenheterna genomgår ytterligare sex dagars kompetensutveckling under 2013. Denna kompetensutveckling (som tagits fram med hjälp av framtidsverkstäder och dialogcaféer), i det personliga mötet, specialdesignas för varje lokal utbildningsenhet. 3. Personalen vid utbildningsavdelningarna får dessutom grupphandledning vid 6-8 tillfällen under 2013.

13 Utbildningsenheter januari 2013  Eslöv/Höör/Hörby: Hemtjänsten i Höör ca 60 personal + 2 chefer  Trelleborg/Vellinge/Svedala: Avdelning 11 på Trelleborgs lasarett ca 40 personal + 1 chef  Ystad/Österlen: Fem LSS-enheter i Tomelilla ca 40 personal + 1 chef  Landskrona/Svalöv: LSS-enhet i Landskrona ca 12 personal + 1 chef  Helsingborg: Nyöppnad korttidsenhet med utredning ca 100 personal + 2 chefer  Ängelholm/Örkelljunga/Båstad/Klippan: särskilt boende samt hemtjänstavdelning i Ljungbyhed ca 40 personal + 2 chefer

14 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013  Kulturkrockar, 1 dag  Samtalsmetodik, konflikthantering och casemetodik, 3 dgr  Självkänsla, privat – professionellt, 1-2 dgr  Klok kommunikation, 1 halvdag  Casemetodikdag, 1 dag  Vidareutveckling av handledarrollen, 1 dag  Retorik/Pedagogik, 1 dag  Samtalsmetodik, yrkesroll – social kompetens, 2 dgr  Att välja glädje, 1 halvdag  Lösningsfokuserad metod, förhållningssätt, 3 dgr

15 Kompetensutveckling som genomförs för personal vid utbildningsenheterna 2013  Sinnesupplevelser och meningsfullhet i vardagen – LSS med studiebesök, 3 dgr  Marknadsföring, internt – externt, 1 dag  Lösningsfokuserad ledarskapsutveckling, 1 år  Kommunikation, 1 dag  Att åldras med utvecklingsstörning, 1 dag  Psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning, 1 dag  Tvång, OCD, 1 halvdag  Det personliga ledarskapet, 1 år  Handledning för medarbetare 6-8 ggr  Handledning för chefer 6-8 ggr

16 Övriga aktiviteter i MÖTAS 2013  Tillgänglighetsutbildning för regional styrgrupp  Årlig konferens för VOC Skåne med fokus på goda exempel inom vård- och omsorg  Nätverksträffar för vårdlärare, enhetschefer och handledare  Regionala- och lokala styrgruppsmöten 1 gång/månad  Samarbete med Danmark gällande praktik och utbildning över Öresund  Projektarbete om HBT-frågor i vård- och omsorg presenteras  Utvärderingsseminarium och spridningsinsatser nationellt och regionalt  Processutvärderingen fortlöper, lämnar sin slutrapport i jan 2014  Slutrapportering MÖTAS januari 2014  Strategiskt arbete för långsiktighet efter MÖTAS

17 Utvärdering handledarutbildning ht 2012 Skalfrågor 1-6


Ladda ner ppt "ESF-projektet MÖTAS 2012-02-01—2014-01-31. Problemområden Vi vill;  bli bättre på värdegrundsfrågorna såsom det personliga mötet  ha en gemensam kvalitetssäkrad."

Liknande presentationer


Google-annonser