Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11."— Presentationens avskrift:

1 Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11

2 Disposition 1. Modellområdesprojektet – psykisk hälsa barn och unga 2. SKL om sociala investeringar 3. Modellområdesprojektets arbete med sociala investeringar 4. Internationell utblick 5. Kan man få stöd i sitt utvecklingsarbete?

3 1. Kort om Modellområdesprojektet - Överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL - Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa - Synkronisering av verksamheter och mellan huvudmän - Tidiga insatser - Forskning/utvärdering – mått! - 2009-2011 - 14 modellområden, Vänersborg & SDF Angered + VGR - www.skl.se/psynk

4 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppenförskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmott Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård Synkroniseringsbehov!

5 2. SKL om sociala investeringar

6 - Är sociala investeringar förenliga med kommunala redovisningslagen, balanskrav och principen om god ekonomisk hushållning? - Cirkulär på gång (Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom) - Investering möjligt men kan inte bokföras som en sådan enligt gällande lag - Öronmärkning av anslag för investeringar därför enda möjligheten inom den kommunala budgeten. - Förebyggande insatser ej skäl för att budgetera underskott

7 - Reservera ett överskott, sänka resultatmål (Norrköping) - Reducera utgifter inom övriga områden (Nynäshamn) - Försäljning av tillgångar, t.ex. aktier (Trelleborg)

8 3. Modellområdesprojektets arbete med sociala investeringar

9 - Hur kan effekten av tidiga insatser värderas? - Hur kan incitamenten för tidiga insatser stärkas? - Hur kan resurser frigöras för införande av nya metoder/insatser samtidigt som uppföljningen av dess effekt noga utvärderas? - Hur kan vi få större fokus på resultat, utfallsmått snarare än processmått? Frågeställningar

10 Aktiviteter - Samarbete med Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog - Kartläggning av ”karriärer” i en bättre och sämre process - Metoder, interventioner - Mått för utvärdering av effekt - Samlar erfarenheter, nationellt och internationellt

11 Potentiella vinster av att göra rätt - Karriärer, livsförlopp 0-18 år - ADHD - Depression - Skyddsbehov - Bättre/sämre process - Vilken variation finns i befintliga insatser – potentiell vinst? - Vad kostar det man gör i befintlig verksamhet – för vem?

12 ADHD bättre process

13 ADHD sämre process

14 Simuleringsverktyg (1)

15 Simuleringsverktyg (2)

16 Några resultat av studien - Normalbarn ca 3,5 mkr, 0-18 år - ADHD bättre ca 3,5+2,3=5,8 mkr, 0-18 år - ADHD sämre ca 3,5+4,1=7,6 mkr, 0-18 år - Kostnader i vuxenlivet? - Fullt deltagande på arbetsmarknaden - Helt eller delvis utanförskap

17 ADHD - ej i arbete

18 Investeringspuckel

19 När bör man investera? - Bra att investera tidigt – men då kan avkastningen dröja länge - Heckmans kurva

20 Viktigt att följa upp sin investering - Utvecklingskurvan

21 Vilka interventioner? - Olika vid olika åldrar – portfölj? - Interventioner som förväntas ge avkastning på kort eller lång sikt

22 Ekonomisk analys - Kostnader för interventioner? - Beräknad besparing, vid vilken tidpunkt?

23 Viktiga bedömningar för social investering - Problem - Utfall - Målgrupp - Interventioner - Värdet av förbättrade utfall

24 Plan för genomförande av social investering - Epidemiologi – vilka riskfaktorer finns hos befolkningen, hur många kan förväntas beröras av en viss problematik? - Ex. Barnhälsoindex, Lennart Köhler - Hur många når vi idag, troligt att man missar/inte når fram till/saknar effektiv intervention? - Vilka metoder finns det? Evidens, utomlands eller i Sverige? - Vad kostar befintlig verksamhet? - Placeringar - Extra resurser i förskola/skola - Icke godkända betyg/IV-program

25 4. Internationell utblick

26 Birmingham - Brighter Futures (1) - Stora sociala problem – hur bryta utvecklingen? - Bestämde sig för en strategi med stöd av forskningsinstitutet Dartington Social Research Unit - Fokuserade på ett antal utfall - Physical health - Literacy and numeracy (English and Maths) - Behaviour - Emotional health - Social literacy (getting on with other people) - Job skills

27 Brighter Futures (2) - Genomförde webbenkät för 20 000 skolbarn - Identifierade behov, riskgrupper etc. - Identifierade metoder med evidens - the Family Nurse Partnership (FNP); - the Incredible Years Parenting Programme; - Promoting Alternative Thinking Strategies; (PATHS) - Restorative Justice in Children’s Homes (RJ); and the - Triple P Parenting Programme.

28 Brighter Futures (3) - Effekten av programmen hade inte testats i England - RCT-studier kopplades till alla programmen, utvärderingsperiod 2 år - Projektfinansiering: banklån, 40 miljoner pund - De program som visas ha effekt sprids till hela befolkningen - För fortsatt finansiering tas s.k. Social Impact Bonds fram

29 Social Finance - Fristående organisation som har som uppdrag att konstruera Social Impact Bonds (SIB) - Ett finansiellt instrument som ska locka privata investerare att satsa pengar på sociala insatser - Kontraktslösning där den som sparar utgifter åtar sig att betala ut avkastning till investerarna – om interventionen har effekt - Peterborough Prison

30 Modell SIB www.socialfinance.org.uk

31 5. Kan man få stöd i sitt utvecklingsarbete?

32 Utvecklingsprojektet – barn och ungas psykiska hälsa - Ny överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL - Kommer att driva ett antal processer - Sociala investeringar/tidiga insatser - Ledning/styrning - Första linjen

33 Projektmodell Snabba processer Mätbara mål Kontinuerlig utvärdering Skapa ny kunskap som alla kan ta del av

34 Ansökan - Två ansökningsomgångar under våren 2012 - Kriterier för ansökan, ytterligare information: www.skl.se/psynk


Ladda ner ppt "Sociala investeringar – rätt, fel och möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv Tomas Bokström, Modellområdesprojektet, SKL Uddevalla 7/11."

Liknande presentationer


Google-annonser