Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting 070 – 484 32 54

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting 070 – 484 32 54"— Presentationens avskrift:

1 1 Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting gunborg.brannstrom@skl.se 070 – 484 32 54 gunborg.brannstrom@skl.se

2 2 Bakgrund Medlemmar tog kontakt med SKL och ville ha hjälp med att utveckla en långsiktig struktur för kunskapsutveckling SKL genomförde en utredning om behovet av kompetensutveckling Kerstin Wigzell hade förslagit att avtal skulle träffas med SKL för långsiktighet En överenskommelse med regeringen träffades Utgångspunkten i överenskommelsen var Socialstyrelsens nationella riktlinjer Utvecklingsarbetet kallar vi ”Kunskap till praktik”

3 3 Samarbetsavtal med regeringen för 2008 Den bärande idén är att Kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen Tillvarata kompetensen som finns lokalt och regionalt för att främja en långsiktigt struktur för kunskapsutveckling Utveckla kvalificerat stöd för att omsätta riktlinjerna/aktuell kunskap i praktisk verksamhet Utveckla en struktur för erfarenhets- utbyte, för främjande av samverkan mellan kommuner, landsting, FOU, högskolor och universitet Socialstyrelsens skall stödja SKL IMS skall ansvara för en extern utvärdering

4 4 Samarbetsavtal med regeringen SKL skall utarbeta en genomförandeplan SKL skall till regeringen redovisa en rapport den 1 oktober SKLs rapport och Kerstin Wigzells utredning skall ligga till grund för fortsättning 28 miljoner har erhållits för 2008 Regeringen har reserverat medel för ytterligare två år

5 5 Missbruk Riskbruk Hur stort är problemet?

6 6 Riskbruk/missbruk/beroende Riskkonsumtion »17% av männen »9% av kvinnorna Totalt ca 800 000 Beroende »3 % Totalt 165 000 män (ökat med 25%) 100 000 kvinnor (ökat med 50%)

7 7 Vad vill vi uppnå? Att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så brukare får bästa möjliga vård genom att Utveckla vårdkedjan Fortbilda personalen Tydliggöra ansvarsfördelningen Förbättra samverkan mellan olika aktörer

8 8 Varför ”Kunskap till praktik”? Delar av en evidensbaserad praktik Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

9 9 Riktlinjerna ger vägledning Upptäckt och rådgivning Bedömningsinstrument och dokumentation Behandling vid missbruk och beroende av narkotika Behandling vid missbruk och beroende av alkohol Missbruk och beroende under graviditet Samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk och somatisk sjukdom

10 10 Hearing med brukarorganisationer Bemötandet allra viktigast Tillgängligheten viktig, låg tröskel Inte bara behandling av missbruket utan samtidigt stöd med bostad, sysselsättning ”Lots” för att hitta rätt Behandlarna borde certifieras

11 11 Andra viktiga insatser Trygg behandlingsmiljön Positiv relation mellan behandlare och klient/patient Trovärdig förklaring till problemen Ger klienten hopp Frigör klientens/patientens egna resurser Endast 15-20 procent av ett positivt behandlingsresultat förklaras av den specifika metoden

12 12 Vad innehåller den nationella genomförandeplanen? Nationell samordning Struktur från lokal till nationell nivå Överenskommelser med sju län Stöd till utvecklingslänen Expertgrupp utarbetar fortbildningsplaner Brukarråd för förstärkt brukarinflytande Hemsida/www.skl.se/kunskaptillpraktik Hearing med FOU-verksamheter Regionala konferenser Presentationsbroschyr Nyhetsbrev Utvärdering av implementeringsarbetet

13 13 Överenskommelse med huvudmännen i sju län Norrbotten Dalarna Örebro Uppsala Stockholm Västra Götaland Skåne

14 14 Vad åtar sig huvudmännen på länsplanet i överenskommelsen med SKL? Tillsätta styrgrupp på länsplanet Initiera arbetet med ett gemensamt styrdokument Bygga upp styrgrupper på lokal nivå Stödja utvecklingsprocess, implementering och kompetensutveckling Stödja utvecklingen av systematisk dokumentation och uppföljning Inleda en närmare dialog med ett antal kommuner i länet Bistå de nationella utvärderingarna Konkretisera arbetet i en genom- förandeplan

15 15 Regionala genomförandeplaner Uppföljningsbara mål Strategi för hur målen ska uppnås Ansvarsfördelning Hur politiker ska hållas informerade Vilka kommuner som kommer ingå Tidplan för genomförandet Hur deltagande kommuner och landsting ska utvärdera och kvalitetssäkra arbetet Hur erfarenheterna ska tas tillvara för att främja utvecklingen av en långsiktig struktur

16 16 Stöd till utvecklingslänen Nationell samordning Stöd till nyckelpersoner Fora för erfarenhetsutbyte Utveckling av fortbildningsplaner Utbildning av processledare på länsplanet Inledande utbildning av politiker och chefer Utbildning av utbildare Ekonomisk stöd

17 17 Kunskap till praktik - organisation

18 18 Ansvarsfördelning - nationell nivå Följa kunskapsutvecklingen Dokumentera kunskapen Definiera fortbildningsbehov Utarbeta fortbildningsplaner Utbilda och handleda utbildare Kvalitetssäkra utbildningar och utbildare Utveckla system för uppföljning

19 19 Ansvarsfördelning - länsnivå Utveckla arbetet tillsammans – kommuner och landsting Utarbeta gemensamma styrdokument Kartlägga vilken verksamhet som bedrivs Karlägga kompetensen Processledare handleder kommuner och landsting vid implementering av ny kunskap, utveckling av vårdkedjan och uppföljning av verksamhet Knyta till sig personer med specialistkompetens inom olika områden Erbjuda fortbildning Ha en kontinuerlig dialog med nationell nivå

20 20 Ansvarsfördelning- lokal nivå Förankra det gemensamma styrdokumentet Tydliggöra vårdkedjan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Utarbeta gemensamma mål för verksamheten Definiera den gemensamma målgruppen Utveckla brukarinflytandet Öka samsynen för att överbrygga skilda ideologier och kunskapsbakgrunder Välja ut vilka som bör fortbildas Återföra utbildningsbehov till länsplanet

21 21 Vill du följa utvecklingen? www.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "1 Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting 070 – 484 32 54"

Liknande presentationer


Google-annonser