Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARTIKEL Svar till regeringens missbruksutredare: Intresset för missbruksvård större än någonsin Sveriges Kommuner och Landsting satsar stort på att utveckla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARTIKEL Svar till regeringens missbruksutredare: Intresset för missbruksvård större än någonsin Sveriges Kommuner och Landsting satsar stort på att utveckla."— Presentationens avskrift:

1 ARTIKEL Svar till regeringens missbruksutredare: Intresset för missbruksvård större än någonsin Sveriges Kommuner och Landsting satsar stort på att utveckla missbruks- och beroendevården och ger frågan hög prioritet. Genom överenskommelser med huvudmännen på länsplanet om en tydlig ansvarsfördelning minimeras risken för att brukare ska komma i kläm. Det skriver SKL:s ordförande Anders Knape i ett svar till regeringens missbruksutredare Gerhard Larsson som på DN Debatt påstår att kommuner och landsting nedprioriterar missbruks- och beroendevården. På DN debatt den 27 maj efterlyser regeringens utredare Gerhard Larsson åtgärder för att förbättra och modernisera svensk missbruks- och beroendevård. På Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar vi detta. Gerhard Larsson har rätt i att vården måste göras effektivare och mer tillgänglig för alla de som är i behov av hjälp och stöd. Anders Knape

2 2 Nationella Riktlinjerna ger vägledning  Upptäckt och rådgivning  Bedömningsinstrument och dokumentation  Behandling vid missbruk och beroende av narkotika  Behandling vid missbruk och beroende av alkohol  Missbruk och beroende under graviditet  Samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk och somatisk sjukdom Värmland

3 3 Vad vill SKL ”Kunskap till praktik” uppnå?  Att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så brukare får bästa möjliga vård genom att  Utveckla vårdkedjan  Fortbilda personalen  Tydliggöra ansvarsfördelningen  Förbättra samverkan mellan olika aktörer Värmland

4 4 Varför ”Kunskap till praktik”? Delar av en evidensbaserad praktik  Vetenskaplig kunskap  Brukarens erfarenhet och önskemål  Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet Värmland

5 5 Kunskap till praktik - organisation Värmland

6 6 Vad åtar sig huvudmännen på länsplanet i överenskommelsen med SKL?  Tillsätta styrgrupp på länsplanet  Initiera arbetet med ett gemensamt styrdokument  Bygga upp styrgrupper på lokal nivå  Stödja utvecklingsprocess, implementering och kompetensutveckling  Stödja utvecklingen av systematisk dokumentation och uppföljning  Inleda en närmare dialog med kommuner i länet  Bistå de nationella utvärderingarna  Konkretisera arbetet i en genomförandeplan Värmland

7 7 Stöd till utvecklingslänen  Nationell samordning  Stöd till nyckelpersoner  Erfarenhetsutbyte  Utveckling av fortbildningsplaner  Utbildning av processledare på länsplanet  Inledande utbildning av politiker och chefer  Utbildning av utbildare  Ekonomisk stöd Värmland

8 8 Ansvarsfördelning - länsnivå  Utveckla arbetet tillsammans – kommuner och landsting  Utarbeta gemensamma styrdokument  Kartlägga vilken verksamhet som bedrivs  Karlägga kompetensen  Processledare handleder kommuner och landsting vid implementering av ny kunskap, utveckling av vårdkedjan och uppföljning av verksamhet  Knyta till sig personer med specialistkompetens inom olika områden  Erbjuda fortbildning  Ha en kontinuerlig dialog med nationell nivå Värmland

9 9 Ansvarsfördelning- lokal nivå  Förankra det gemensamma styrdokumentet  Tydliggöra vårdkedjan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst  Utarbeta gemensamma mål för verksamheten  Definiera den gemensamma målgruppen  Utveckla brukarinflytandet  Öka samsynen för att överbrygga skilda ideologier och kunskapsbakgrunder  Välja ut vilka som bör fortbildas Värmland

10 SKL ”Kunskap till praktik ”Värmland  I nov 2008 gjordes en gemensam ansökan av VLV/LiV, om utvecklingsmedel för implementering av Nationella riktlinjer  ”Kunskap till Praktik” Värmland startade januari 2009  16 kommuner och LiV är med i Värmland  Medel avsatta från regeringen t o m år 2010, överenskommelse år 2009 för Värmland

11 ”Kunskap till Praktik” - Värmland Länsövergripande Styrgrupp Politisk/Tjänstemän Projektgrupp: Nyckelpersoner Processledare Utbildare Metodstödjare Lokala styrgrupper Primärvård Psykiatri Socialtjänst Brukarråd Värmlands Läns Vårdförbund VLV Landstinget I Värmland Liv SKL Nationellt ?

12 Länsövergripande styrgrupp  Politiker  Kenneth Eriksson (s) Värmlands läns Vårdförbund (VLV)  Agneta Amnetag (m) Värmlands läns Vårdförbund (VLV)  Hans Magnusson (s) Landstinget i Värmland(Liv)  Gert Ohlsson (fp) Landstinget i Värmland (Liv)  Tjänstemän  Anders Eliasson länsverksamhetschef psykiatri (Liv)  Mervi Dahlström närsjukvårdschef (Liv)  P-O Leandersson adm.chef (Viv)  Bengt Hansson allmänmedicin (Liv)  Bjarne Olsson verksamhetschef Missbruk (VLV)  Elisabet Aass-Jonsson enhetschef, Beroendecentrum 12 Värmland

13 Lokala styrgrupper  6 lokala styrgrupper med representanter från kommuner och landsting bildas i Värmland  En kontaktperson per grupp utses  Grupperna får definiera målen och ambitionsnivån för implementering av Nationella riktlinjer på lokal nivå  Grupperna kommer att arbeta med att utveckla samverkansrutiner och metoder för den lokala missbruksvården 13 Värmland

14  Personal inom kommuner och landstinget har adekvat kompetens för att fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med riktlinjerna  Huvudmännen har tydliggjort ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård  Rutiner för samverkan finns såväl internt inom kommuner och landsting som gemensamt mellan huvudmännen så att personer med missbruks- och beroendeproblematik får ett adekvat omhändertagande i sammanhängande vårdkedja  Varje verksamhet har utifrån sitt uppdrag en plan för vilka metoder som kommer att användas för systematisk dokumentation och uppföljning Delmål för utvecklingsarbetet 14 Värmland

15 Utmaningar  Att skapa gemensam syn och förhållningssätt i arbetet  Att skapa vårdkedjor och samverkansrutiner mellan huvudmännen  Att skapa en hållbar kompetensutveckling över tid  Att skapa ett gemensamt styrdokument för missbruks- och beroendevården i länet och lokalt 15 Värmland

16 Vad händer i projektets regi just nu? För att uppnå projektets målsättning har följande delmoment satts igång/är på gång för år 2009:  En länsövergripande styrgrupp har tillsatts.  Lokala styrgrupper är på väg att tillsättas (6st)  Hearing med Värmlands brukarorganisationer 10 juni  Den 11 september anordnas en politiker- och chefsutbildning av SKL/VLV/LiV.  Den 14 oktober kommer en chefsdag att anordnas för styrgruppsmedlemmarna i den länsövergripande styrgruppen och för de lokala styrgrupperna.  Ett länsövergripande styrdokument ”Överenskommelse om missbruks- och beroendevård i Värmland” är under bearbetning.  Metodstöd/Implementering sker i verksamheter  Kompletterande utbildningar planeras i länet - HT2009 16 Värmland

17 Chefs- och politikerutbildning för ansvariga inom missbruks- och beroendevården Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Värmlands läns Vårdförbund och Landstinget i Värmland, inbjuder ansvariga politiker och chefer till en utbildningsdag. Målgrupp: Ansvariga politiker inom kommun och landsting i Värmland, socialchefer, chefer inom allmänmedicin och psykiatri Tid:Fredag den 11 september 2009, 09:00 – 15:30 Plats:Värmlands museum, sandgrundsudden Karlstad Anmälan:Sänds via e-post till leif.martinsson@liv.se senast 090810.leif.martinsson@liv.se Bifoga namn, befattning och verksamhet Medverkande:Gunborg Brännström, projektledare SKL Stefan Borg, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm Kristina Öberg Östergren, processledare SKL Elisabet Aass.Jonsson, chef Beroendecentrum Värmland Anneli Koivuniemi processledare ”Kunskap till praktik Värmland” Leif Martinsson processledare ”Kunskap till praktik Värmland” Frågor:Frågor besvaras av Bjarne Olsson, verksamhetschef Värmlands läns Vårdförbund, e-post bjarne.olsson@karlstad.sebjarne.olsson@karlstad.se tel: 070-5437727 Välkomna ! Leif Martinsson/Anneli Koivuniemi Processledare ”Kunskap till Praktik” Värmlands läns Vårdförbund Tel: 0550-86058

18 Program 09:00Samling, kaffe och smörgås 09:30Inledning – hemlig talare 09:45Innehåll i de Nationella riktlinjerna och SKL:s planer på utveckling av missbruks- och beroendevården Gunborg Brännström, projektledare SKL 10:30Missbruk och samtidig psykisk störning – vikten av samordnade insatser Stefan Borg, verksamhetschef beroendecentrum Stockholm 11:15Kartläggning av hjälpbehov och förutsättningar för att standardiserade instrument ska börja användas systematiskt Kristina Öberg Östergren, processledare SKL 12:15Lunch 13:15Varför integrerade vi mottagningar mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och hur fungerar de Stefan Borg, verksamhetschef Beroendecentrum Stockholm 14:15Fika 14:30Gruppdiskussion 15:00Det länsövergripande arbetet med Värmlänningen i fokus -Beroendecentrum Värmland Elisabet Aass.Jonsson, enhetschef Beroendecentrum Värmland -Kunskap till praktik Värmland Leif Martinsson/Anneli Koivuniemi processledare Värmlands läns Vårdförbund 15:30Avslut

19 INBJUDAN Chefsdagar i Sunne 14-15 oktober 2009 Värmlands läns Vårdförbund, ”Kunskap till Praktik”, och Beroendecentrum Värmland inbjuder till chefsdagar i Sunne. Inbjudna: Styrgruppsmedlemmarna i Värmland Deltagare: processledarna Leif Martinsson och Anneli Koivuniemi, SKL:s nyckelpersoner i Värmland Bjarne Olsson ochMerviQveflander samt enhetschef för Beroendecentrum Elisabeth Aass-Jonsson Tid och plats: 14/10 kl: 08.30-17.00 15/10 kl. 09.00-13.00 SelmaSpa, Sunne www.selmaspa.sewww.selmaspa.se Övernattning ingår i konferenspaketet som projektet bekostar. Syfte: 14/10: Gemensamt ”startskott” för lokala styrgruppsarbetet i Värmland 15/10: Beroendecentrum Värmland, en länsövergripande och samverkans- projekt kommuner/landsting Anmälan: senast 11 september 2009 via e-post till Anneli.Koivuniemi@liv.seAnneli.Koivuniemi@liv.se Ange samtidigt behovet av ev. specialkost samt om övernattning inte önskas. Program Återkommer med program. Varmt välkomna!

20 Information  www.skl.se/kunskaptillpraktik www.skl.se/kunskaptillpraktik  www.varmlandsvardforbund.se www.varmlandsvardforbund.se  leif.martinsson@liv.se (processledare/utbildare SKL-Värmland) leif.martinsson@liv.se  anneli.koivuniemi@liv.se (processledare/utbildare SKL-Värmland) anneli.koivuniemi@liv.se  bjarne.olsson@karlstad.se (nyckelperson SKL-Värmland) bjarne.olsson@karlstad.se  mervi.dahlstrom@liv.se mervi.dahlstrom@liv.se (nyckelperson SKL-Värmland) Värmland


Ladda ner ppt "ARTIKEL Svar till regeringens missbruksutredare: Intresset för missbruksvård större än någonsin Sveriges Kommuner och Landsting satsar stort på att utveckla."

Liknande presentationer


Google-annonser