Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik."— Presentationens avskrift:

1 1 Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik gunborg.brannstrom@skl.se 076-7615826 gunborg.brannstrom@skl.se

2 2 Disposition •Kunskap till praktik – kort repetition •Vad innehåller det kvalificerade stödet? •Vilka förbättringsområden framkom vid länsuppföljningen 2010? •Resultat inom de prioriterade områdena 2011? •Vad händer 2012 och 2013? •Vad är nästa steg?

3 3 Kunskap till praktik – utveckling av missbruks- och beroendevården Målet är att… •…brukare ska få bästa möjliga vård och stöd, när motivationen finns, •vård och stöd ska utgå från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, och annan aktuell kunskap, •insatserna ska vara samordnade och ingå i en sammanhängande vårdkedja, •brukarna ska ha inflytande över insatserna.

4 4 Överenskommelse mellan regeringen och SKL •Utveckla kvalificerat stöd för att omsätta riktlinjerna/befintlig kunskap i praktisk verksamhet •Utveckla en struktur för erfarenhets- utbyte och för främjande av samverkan mellan kommuner, landsting, FOU, högskolor och universitet •Kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för implementering av riktlinjerna •L ångsiktigt struktur för kunskapsutveckling

5 5 Kunskap till praktik - del av överenskommelse med regeringen om evidensbaserad praktik •Överenskommelse mellan regeringen och SKL •Utveckling av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling •Regionala utvecklingsledare •Missbruks- och beroendevård •Äldreomsorg •Sociala barn och ungdomsvården •eHälsa •Brukarmedverkan •Uppföljning •Kompetensutveckling •Ny överenskommelse * Green m.fl (2006) •er20

6 6 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren •Stöd till strukturer •Stöd till implementering •Utbildningsinsatser •Bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera •Bättre tillgång till forskning •Nationell statistik, kvalitetsindikatorer, jämförelsetal •Brukarmedverkan och brukarinflytande

7 7 Huvudområden i riktlinjerna som för första gången om fattar både socialtjänst och hälso- och sjukvård •Begrepp och definitioner •Tidig upptäckt - Screening •Bedömningsinstrument •Behandlingsmetoder - abstinensbehandling - psykosocial behandling - läkemedelsbehandling •Missbruk och graviditet •Samsjuklighet

8 8 Evidensbaserad praktik •Vetenskaplig kunskap •Brukarens erfarenhet och önskemål •Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

9 9 Hearing med brukar- organisationer •Bemötandet allra viktigast •Tillgängligheten viktig, låg tröskel •Inte bara behandling av missbruket utan samtidigt stöd med bostad, sysselsättning •”Lots” för att hitta rätt

10 10 Andra viktiga insatser •Trygg behandlingsmiljö •Positiv relation mellan behandlare och klient/patient •Trovärdig förklaring till problemen •Ger klienten hopp •Frigör klientens/patientens egna resurser Endast 10-15 procent av ett positivt behandlingsresultat förklaras av den specifika metoden

11 11 Förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete 11 (Jfr Hubble m.fl. 1999)

12 12 Reflektera över hela händelseförloppet på lokal nivå – hur ser arbete ut idag? •Bemötande •Kontakt med klient/patient •Identifiering av problemet •Bedömning av problemets svårighetsgrad •Utredning av hjälpbehov inklusive personlighetsbedömning •Stöd och behandling •Uppföljning •Eftervård •Boende •Sysselsättning

13 Vad krävs för att utveckla en organisations arbetssätt? •Kartläggning av målgruppens behov •Analys av vad som görs idag som bas •Styrgrupp som leder utvecklingen •Ledningen är tillräckligt tydlig och engagerad •Personalen är delaktig •Metoder och arbetssätt med påvisad effekt används •Genomförandeplan med mål och delmål utarbetas lokalt – lokalt ägande •Fortbildning/Uthållighet •Personellt stöd •Lokal utvärdering

14 14 Hur har vi byggt stödet på länsplanet? •Skriftliga överenskommelser med genomförandeplaner - styrgrupper •Fortbildningsdagar för chefer och politiker •Finansiering av processledare •Processledarutbildning •Utbildning av utbildare och metodstödjare •Utbildningsplan i nationell baskurs •Utveckling av fördjupningskurser * Green m.fl (2006)

15 Kunskap till praktik - organisation

16 16 Länsuppföljning 2010 Prioriterade områden •Fortsatt stöd till strukturen •Modeller för samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst stimuleras ytterligare •Brukarmedverkan/brukarinflytande behöver vidareutvecklas •Systematisera praktiken genom implementering av metoder för uppföljning på individ och gruppnivå •Fortsatt kompetensutveckling * Green m.fl (2006)

17 17 Kunskap till praktiks uppföljningar visar •Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst • Överenskommelser på länsplanet finns i 14 län •Överenskommelser på lokal nivå finns i ca 100 kommuner • Mångbesökarmodellen implementeras med stöd av Kunskap till praktik i 5 län • Det brister när det gäller implementering av gemensamma individuella planer * Green m.fl (2006) •er

18 18 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Mål, dokumentation och uppföljning • ASI och DOK implementerat i många kommuner • Det finns ett stort intresse för uppföljning • SKL träffat överenskommelser med tre FoU-verksamheter för att stödja dokumentation och uppföljning • Mer kan göras för att stimulera formulering av tydliga mål för verksamheterna * Green m.fl (2006)

19 Vilka metoder för lokal uppföljning implementeras 2011-2013? •Utvärdering av insatser för vuxna (UIV) •Loke (lokal evidens) •Mångbesökarmodellen

20 20 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Delaktighet/Brukarmedverkan •Brukarmedverkan på olika nivåer •En del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik •Brukarråd har bildats i 18 län •Dialog mellan brukarråd och beslutsfattare •Utvecklat metod för brukarstyrd brukar- revision/nationell konferens •Överenskommelse med FoU Västernorrland om sammanställning av kunskapsläget – forskning och praktik

21 21 Kunskap till praktiks uppföljningar visar Kompetensutveckling Utarbetat en nationell baskurs och sex fördjupningskurser •Ca 13 000 personer har genomgått baskursen •Sex fördjupningskurser framtagna – inspelade föreläsningar och studiematerial •Utbildat 180 metodstödjare ASI, ADAD, AUDIT/DUDIT, MI, ÅP, HAP •De har i sin tur utbildat 8000 personer * Green m.fl (2006)

22 22 Sammanfattning av Socialstyrelsens tillsyn •Verksamheterna arbetar i linje med de nationella riktlinjerna •Samverkan – brister inom hälso- och sjukvård •Mål, dokumentation och uppföljning •Brister i delaktighet och brukarmedverkan * Green m.fl (2006) •er

23 23 Vad händer 2012 och 2013 •De 8 sista länen får ekonomiskt stöd 2012 till processledare •Alla processledare bjuds in •Modeller för lokal uppföljning implementeras 2012 och 2013 •Fokus på de prioriterade områdena * Green m.fl (2006) •er20

24 24 Prioriterade områden •Samverkan •Brukarmedverkan •Uppföljning •Kompetensutveckling •Ny överenskommelse * Green m.fl (2006) •er20

25 25 Ny överenskommelse med regeringen - om förstärkt barn och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården

26 26 Ny överenskommelse med regeringen - om förstärkt barn och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården •Överenskommelse mellan SKL och regeringen 2011-2014 – 12 milj/år •Huvudmännens önskemål om stöd och regeringens ANTD-strategi utgångspunkt •Utvidga stödet till Kunskap till praktik till förstärkt barn- och föräldra- perspektiv i vården •Länkas in i struktur för nationell samordning av EVP och samordnas med modellområdesprojektet

27 27 En del av en samlad och långsiktig satsning mellan 2011-2014 •Att barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd •Socialstyrelsen ska tillsammans med FHI inrätta en styrgrupp, där SKL erbjuds att delta •Styrgruppen ska ta fram en gemensam genomförandeplan senast den 30 sept •FHI ska stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling bl.a när det gäller uppföljning-15 milj/år •Socialstyrelsen ska genomföra bestämmelserna i HSL och Patientsäkerhetslagen, tillsammans med FHI och SKL och belysa frågan i ÖJ – 20 milj/år

28 28 SKL har planerat följande •Ta tillvara på de nätverk och strukturer som utvecklats inom Kunskap till praktik •Kartlägga föräldrar i vård och deras barn – överenskommelse med FoU-verksamhet •Kartlägga kunskapen om metoder för stöd i föräldrarollen till personer inom missbruks- och beroendevården och ta fram en fördjupningskurs •Utbildning av utbildare/metodstödjare - Ekonomiskt stöd och fortbildning •Mentorskap i föräldrarollen –stöd till brukarorganisationer

29 29 Sammanfattning •Samverkan har förbättrats •Brukarmedverkan/delaktighet har kommit på dagordningen •Kompetensen har ökat •Verksamhetsuppföljning har kommit igång •Fortsatt stöd krävs för långsiktighet * Green m.fl (2006) •er20

30 30 Vill du följa utvecklingen? www.skl.se/kunskaptillpraktik


Ladda ner ppt "1 Kunskap till praktik – vad är det, vad har åstadkommits och vad kommer att ske Katrineholm 2011 11 25 Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik."

Liknande presentationer


Google-annonser