Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte med eHälsa Tillgänglighet Säkerhet Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Rätt information till rätt person i rätt tid Hälsokonto/journal på nätet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte med eHälsa Tillgänglighet Säkerhet Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Rätt information till rätt person i rätt tid Hälsokonto/journal på nätet."— Presentationens avskrift:

1 Syfte med eHälsa Tillgänglighet Säkerhet Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Rätt information till rätt person i rätt tid Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt utvecklad teknik i hemmet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

2 eHälsa och politiken  eHälsoarbetet kräver ett politiskt engagemang. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

3 Behov av medarbetare  2030 beräknas tillgången av omvårdnadsutbildad arbetskraft vara ca 100 000 – efterfrågan kommer att vara 180 000. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

4  20 mnkr - går oavkortat till regionala samordnare  70 mnkr - ska användas för att genomföra följande aktiviteter:  Införande av e-tjänster inom socialtjänsten  Ge alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation  Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvård  Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik  Införa och använda NPÖ  1 mnkr - utbetalas till samordnare inom de idéburna och privata utförarna (Famna och Vårdföretagarna) Överenskommelse EBP 2013-2015 Stimulansbidrag 2013 Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

5 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna. Det kan gälla att ta del av information som rör den egna personen eller någon anhörig, välja utförare eller att ha kontakt med sin eller sin anhörigas utförare. (Samtycke krävs). Inom hemtjänsten kan e-tjänster exempelvis vara bildtelefoni i teven för att underlätta kommunikation, såväl med anhöriga som med hemtjänstpersonal. E-tjänsterna ska vara utformade så att alla vårdgivare, oavsett driftsform, har möjlighet att ansluta sig. De ska tas fram i samverkan med brukar-, pensionärs och anhörigorganisationer och i samråd med landstinget. Insatserna ska utgå från ett invånarperspektiv och inte ett organisationsperspektiv. Marknadsföring och information om e-tjänsterna ska göras, bland annat genom brukar-, pensionärs och anhörigorganisationer.

6 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras - Alla berörda medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och att komma åt information på ett enkelt och säkert sätt. - Införa mobil dokumentation i hemtjänsten och hemsjukvården, så att medarbetarna kan dokumentera på plats hemma hos brukarna och även komma åt relevant information. Detta kräver teknik och kompetens och sker genom surfplattor, mobiltelefoner eller andra tekniska hjälpmedel.

7 AKTIVITETER - följande aktiviteter SKA genomföras - Säkerställa att trygghetslarm som kommunerna erbjuder övergår från analog till digital teknik. - Påbörja införande och användning av Nationell Patientöversikt, NPÖ. Det kan exempelvis göras genom utbildning och information om vem, hur och varför man använder NPÖ. Under 2013 ska samtliga kommuner vara konsumenter av NPÖ och all berörd personal ska kunna se information. Fr o m 2014 är avsikten att kommunerna ska bli producenter. NPÖ omfattar enbart information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen, enligt nu gällande lagstiftning.

8 Infrastrukturtjänster (HSA, SITHS, Sjunet) Målet är att upphandla och införa ”nästa generation” av: Elektroniska certifikat (SITHS). Behörighetskatalog (HSA). Kommunikationstjänster (Sjunet). Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

9 Nationell Patient Översikt, NPÖ Målet är att: Upphandla ny version av NPÖ. Samtliga kommuner är konsumenter i NPÖ under 2013. Förbereda arbetet för kommuner som producenter i NPÖ 2014. Detta sker genom att: En beskrivning av processer, definitioner av informationsmängder, teknisk specifikation tas fram. En vägledning tas fram i syfte att sprida information om nytta och användning av NPÖ. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

10 Trygghetslarm Målet är att öka: Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygg- hetslarm som kommunen har beviljat. Detta sker genom att: Stötta i upphandling och avrop Etablera en kunskapsbank för rådgivning. Ta fram en vägledning för genomförande. Bidra till standardiseringsarbetet. Se över former för larmsvar. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

11 Mobilitet i socialtjänsten Målet är att öka: Andelen berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Detta sker genom: Tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation. Processkartläggning av arbetsflöden inom hemtjänst och hemsjukvård. Utbildningsinsatser. Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

12 E-tjänster Målet är att öka: Införa e-tjänster inom socialtjänsten som är utvecklade utifrån målgruppernas behov. Skapa möjligheter för att kunna ta del av sin egen journal eller att kunna kommunicera med hemtjänstpersonal via TV. E-tjänsterna ska tas fram i samverkan med brukar- och anhörigorganisationer och har ett invånarperspektiv. Detta sker genom att: SKL tar fram en vägledning för utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten. SKL genomföra en förstudie om utveckling av socialtjänsten på 1177.se.1177.se Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

13  Utveckla en nationell fastställd klassifikation av sociala insatser för hela Socialtjänsten. Förbättra kvaliteten genom bättre kunskap om resultat från insatserna.  Direktiv: sammanhållen och ändamålsenlig informations- hantering inom och mellan hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Slutbetänkande 1 dec 2013 Övrigt 2013 – 2015 Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

14  Utvecklingen av eHälsa i socialtjänsten ska ta fart i landets alla kommuner.  Invånarna, personalen och beslutsfattare på alla nivåer ska se reell nytta av eHälsa.  Regeringen satsar 150 mnkr år 2013.  SKL, Famna, Vårdföretagarna och Socialstyrelsen bidrar med nätverk och kompetens.  Med gemensamma krafter kan vi underlätta och stimulera utvecklingen. Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet eHälsa i socialtjänsten Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

15  Socialstyrelsen får uppdrag att utbilda i och stödja implementering av strukturerad dokumentation i äldreomsorgen (12,4 mnkr)  eDelegationen får uppdrag att inventera behov av standardisering av IT-system (2,5 mnkr)  Uppföljning av satsningen (1 mnkr)  Öppna jämförelser av eHälsa i kommunerna (3 mnkr) Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa Hur ska vi nå målen?, forts

16  70 mnkr i stimulansmedel till kommunerna - krav på lika stor medfinansiering  Regionala avtal om hur medlen ska användas  Regionala samordnare (20 mnkr) och samordnare hos Famna och Vårdföretagarna för att driva och stödja (1 mnkr)  Nationella stödinsatser från SKL: vägledningar, upphandling av NPÖ och säkra kort, larmsupport, förstudie om socialtjänsten på 1177.se (20 mnkr) Hur ska vi nå målen? Källa: Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Catharina Mann Programägare, Kommunal eHälsa

17 Hur betala för Ineras projektstöd? 2013-01-30 Sveriges kommuner och landsting, Lars Törnblom 17

18 Fördelning stimulansbidrag 2013 2013-01-30 Sveriges kommuner och landsting, Lars Törnblom 18


Ladda ner ppt "Syfte med eHälsa Tillgänglighet Säkerhet Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Rätt information till rätt person i rätt tid Hälsokonto/journal på nätet."

Liknande presentationer


Google-annonser