Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Infrastruktur 2.0 en projektintroduktion Henrik Schildt, 131104.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Infrastruktur 2.0 en projektintroduktion Henrik Schildt, 131104."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Infrastruktur 2.0 en projektintroduktion Henrik Schildt, 131104

2 www.cehis.se Sid 2 Vad är projekt Infrastruktur 2.0? •Ett upphandlingsprojekt –Gemensamma tjänster för nationell eHälsa •Sex tjänster berörs –Datakommunikationstjänst Sjunet –Video- och distansmöte –Katalogtjänst (Nuvarande HSA) –Identifieringstjänst (Nuvarande SITHS) –Säkerhetstjänsterna (Autentisering, Logg, Samtycke…) –Nationella tjänsteplattformen •Avgränsning –Ej drift

3 www.cehis.se Sid 3 Varför görs upphandlingen? •Ny teknik – nya möjligheter –Dagens lösningar en funktion av historiska krav och tekniskt möjligheter –Vi har en situation baserad på en evolution (som alltid) •Förändrad behovsbild –Fler användare –Nya ehälsotjänster baserats på den gemensamma infrastrukturen •Pascal, NPÖ, Journal på nätet, Vårdens intyg mfl. –Ökade krav på tillgänglighet och prestanda •Nuvarande avtal löper ut under 2014/2015 –Ger möjlighet till förändringar

4 www.cehis.se Sid 4 För vem görs upphandlingen? •Upphandlingen görs för samtliga Sveriges kommuner och landsting/regioner •Ett viktigt syfte med infrastrukturtjänsterna är att underlätta en säker och tillförlitlig informationsdelning över vårdgivargränser –Privata vårdgivare ska därför kunna ta del av de tjänster som upphandlas –Affärsmodellen för detta ännu ej definierad •Upphandlingen styrs och leds av CeHis och Kommunal eHälsa på SKL

5 www.cehis.se Sid 5 Hur bedrivs projektarbetet? Beställare Projektgrupp Arbetsgrupper PSG Infrastruktur PSG Infrastruktur Styrgrupp Arbetsgrupper PL Företrädare för beställaren CeHis och Kommunal eHälsa (SKL) Mix av komptensser från kommuner och landsting/regioner Ett delprojekt per tjänst Övergripande kravhantering CeHis programstyrgrupp för Infrastruktur

6 www.cehis.se Sid 6 Processen •En tidplan per tjänst •Styrs av förändringsbehov i kombination med avtalets utgång •Arbete med att detaljera tidplanerna pågår •Exempelmodell Nuläge Behov / Lösning Krav Konsekvens Upphandling 201320142015

7 www.cehis.se Sid 7 Att-göra-lista •Resurser och arbetssätt –Roller och ansvar i projektgruppen –Definiera beslutsprocesserna för krav •Dokumentering av nuläget –Sammanfattas enligt en gemensam mall •Definiera ramarna gällande upphandlingsobjekten –Sammanställa tillgängligt material från styrande dokument som exempelvis nulägesanalyser, T-boken och projektdirektiv. •Frys omfattningen –Inga nya områden adderas till projektet! •Uppdatera styrande dokument –Uppdatera projektdirektiv så att det är i linje med aktuell omfattning. •Utforma målbild för infrastrukturen för nationell eHälsa. •Definiera de reella förändringsmöjligheterna –Per område –Beakta nuläge, nuvarande avtalsperiod, ev migrering, …

8 www.cehis.se Sid 8 För många obekanta faktorer

9 www.cehis.se Sid 9 Tidplanen medger inte några förändringar, annat än på marginalen!

10 www.cehis.se Sid 10 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 1) 2013 2014 2015 2016 2017 Datakom Video Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) ID Drift

11 www.cehis.se Sid 11 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 2) 2013 2014 2015 2016 2017 Datakom Video ID Drift Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.)

12 www.cehis.se Sid 12 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 3) 2013 2014 2015 2016 2017 Datakom Video Drift Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) ID

13 www.cehis.se Sid 13 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 4) 2013 2014 2015 2016 2017 Datakom Video Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) ID Drift

14 www.cehis.se Sid 14 •Goda och effektiva IKT-lösningar spelar en avgörande roll i modern hälso-och sjukvård. För nationell eHälsa, med mycket höga krav på tillförlitlighet och prestanda, blir IKT- infrastrukturen ett fundament för att dessa krav ska kunna mötas. •IKT-infrastrukturen ska: –Stödja CeHis handlingsplan 2013-2018 –Bidra till bättre samverkan i vård- och omsorgsprocesser inom och mellan olika vårdgivare samt medborgare i Sverige (och inom EU?) –Skapa möjligheter för medborgaren att vara en aktiv part i sin egen vård –Bidra till att de anställda kan utföra sitt arbete där det är som mest effektivt –Säkerställa att personlig integritet och säkerhet beaktas i alla lösningar –Vara modern och framtidsorienterad och därmed kunna tillgodose behov av IKT-stöd, såväl i närtid som i framtiden –Vara robust, tillgänglig och tillförlitlig •Denna målbild skall karaktäriseras av följande ledord: –Mobilitet –Säkerhet –Flexibilitet –Samverkan Målbild - IKT för nationell eHälsa IKT = Information- och KommunikationsTeknologi Med inspiration från Nya Karolinska Sjukhuset… Utkast

15 www.cehis.se Sid 15 Möjlig logisk modell 2013 2014 Spår 1 - Upphandling as is (nuläge, behov, krav, …) 2015 2016 2017 Produktion Anpassning / Migrering / Produktion Spår 2 - Upphandling framtid (nuläge, behov, krav, …)

16 www.cehis.se Sid 16 Puckelkostnader 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nuvarande lösning Framtida lösning Migrering / anpassning Kostnad

17 www.cehis.se Sid 17 Öppna frågor … som måste stängas! •Hur förhindra puckelkostnader? •Hur säkerställa att befintliga kort fungerar som nu efter Q1 2015? •Hur arbeta med att identifiera långsiktiga behov, krav och lösningar? –Vad krävs för måluppfyllnad enlig CeHis plan 2013-2108 •Tankar kring förvaltnings-/upphandlinsobjekt –Som idag? –Annan skärning?

18 Tack! http://www.cehis.se/infrastruktur/infrastrukturtjanster_it_20/


Ladda ner ppt "Projekt Infrastruktur 2.0 en projektintroduktion Henrik Schildt, 131104."

Liknande presentationer


Google-annonser