Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Infrastruktur 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Infrastruktur 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Projekt Infrastruktur 2.0
en projektintroduktion Henrik Schildt,

2 Vad är projekt Infrastruktur 2.0?
Ett upphandlingsprojekt Gemensamma tjänster för nationell eHälsa Sex tjänster berörs Datakommunikationstjänst Sjunet Video- och distansmöte Katalogtjänst (Nuvarande HSA) Identifieringstjänst (Nuvarande SITHS) Säkerhetstjänsterna (Autentisering, Logg, Samtycke…) Nationella tjänsteplattformen Avgränsning Ej drift

3 Varför görs upphandlingen?
Ny teknik – nya möjligheter Dagens lösningar en funktion av historiska krav och tekniskt möjligheter Vi har en situation baserad på en evolution (som alltid) Förändrad behovsbild Fler användare Nya ehälsotjänster baserats på den gemensamma infrastrukturen Pascal, NPÖ, Journal på nätet, Vårdens intyg mfl. Ökade krav på tillgänglighet och prestanda Nuvarande avtal löper ut under 2014/2015 Ger möjlighet till förändringar

4 För vem görs upphandlingen?
Upphandlingen görs för samtliga Sveriges kommuner och landsting/regioner Ett viktigt syfte med infrastrukturtjänsterna är att underlätta en säker och tillförlitlig informationsdelning över vårdgivargränser Privata vårdgivare ska därför kunna ta del av de tjänster som upphandlas Affärsmodellen för detta ännu ej definierad Upphandlingen styrs och leds av CeHis och Kommunal eHälsa på SKL

5 Hur bedrivs projektarbetet?
Beställare CeHis och Kommunal eHälsa (SKL) Styrgrupp Företrädare för beställaren PSG Infrastruktur PL Mix av komptensser från kommuner och landsting/regioner CeHis programstyrgrupp för Infrastruktur Projektgrupp Arbetsgrupper Arbetsgrupper Arbetsgrupper Ett delprojekt per tjänst Övergripande kravhantering

6 Processen En tidplan per tjänst
Styrs av förändringsbehov i kombination med avtalets utgång Arbete med att detaljera tidplanerna pågår Exempelmodell Konsekvens Nuläge Behov / Lösning Krav Upphandling 2013 2014 2015

7 Att-göra-lista Resurser och arbetssätt Dokumentering av nuläget
Roller och ansvar i projektgruppen Definiera beslutsprocesserna för krav Dokumentering av nuläget Sammanfattas enligt en gemensam mall Definiera ramarna gällande upphandlingsobjekten Sammanställa tillgängligt material från styrande dokument som exempelvis nulägesanalyser, T-boken och projektdirektiv. Frys omfattningen Inga nya områden adderas till projektet! Uppdatera styrande dokument Uppdatera projektdirektiv så att det är i linje med aktuell omfattning. Utforma målbild för infrastrukturen för nationell eHälsa. Definiera de reella förändringsmöjligheterna Per område Beakta nuläge, nuvarande avtalsperiod, ev migrering, …

8 För många obekanta faktorer

9 Tidplanen medger inte några förändringar, annat än på marginalen!

10 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 1)
Datakom Video ID Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) Drift 2013 2014 2015 2016 2017

11 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 2)
Datakom Video ID Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) Drift 2013 2014 2015 2016 2017

12 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 3)
Datakom Video ID Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) Drift 2013 2014 2015 2016 2017

13 Förvaltnings-/upphandlingsobjekt (scenario 4)
Datakom Video ID Katalog Säkerhetstjänster TP (med stödfkn.) Drift 2013 2014 2015 2016 2017

14 Målbild - IKT för nationell eHälsa
Goda och effektiva IKT-lösningar spelar en avgörande roll i modern hälso-och sjukvård. För nationell eHälsa, med mycket höga krav på tillförlitlighet och prestanda, blir IKT-infrastrukturen ett fundament för att dessa krav ska kunna mötas. IKT-infrastrukturen ska: Stödja CeHis handlingsplan Bidra till bättre samverkan i vård- och omsorgsprocesser inom och mellan olika vårdgivare samt medborgare i Sverige (och inom EU?) Skapa möjligheter för medborgaren att vara en aktiv part i sin egen vård Bidra till att de anställda kan utföra sitt arbete där det är som mest effektivt Säkerställa att personlig integritet och säkerhet beaktas i alla lösningar Vara modern och framtidsorienterad och därmed kunna tillgodose behov av IKT-stöd, såväl i närtid som i framtiden Vara robust, tillgänglig och tillförlitlig Denna målbild skall karaktäriseras av följande ledord: Mobilitet Säkerhet Flexibilitet Samverkan Utkast IKT = Information- och KommunikationsTeknologi Med inspiration från Nya Karolinska Sjukhuset…

15 Möjlig logisk modell Spår 2 - Upphandling framtid (nuläge, behov, krav, …) Anpassning / Migrering / Produktion Spår 1 - Upphandling as is (nuläge, behov, krav, …) Produktion 2013 2014 2015 2016 2017

16 Puckelkostnader Migrering / anpassning Nuvarande lösning
Framtida lösning 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17 Öppna frågor … som måste stängas!
Hur förhindra puckelkostnader? Hur säkerställa att befintliga kort fungerar som nu efter Q1 2015? Hur arbeta med att identifiera långsiktiga behov, krav och lösningar? Vad krävs för måluppfyllnad enlig CeHis plan Tankar kring förvaltnings-/upphandlinsobjekt Som idag? Annan skärning?

18 Tack!


Ladda ner ppt "Projekt Infrastruktur 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser