Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0
Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff

2 Vad händer på mötet 09:40-10:20 Presentation av projektet Lars Törnblom och Peter Alvinsson 10:20-10:50 Presentation av kravprocess och arbetsgrupper Malin Allard/Patrik Bäcklund och Ronny Nilsson 10:50-11:00 Anmälan och tillsättning arbetsgrupper Malin Allard/Patrik Bäcklund 10:50- Frågor

3 Varför Vidarutveckla den gemensamma IT-infrastrukturen för att möta nästa steg i utvecklingen av gemensamma eHälsotjänster Ökat tryck på tjänsterna från användarna Samtliga avtal inom nationellt gemensamma infrastrukturområdet löper ut under 2014/2015

4 Vilka tjänster gäller det
Katalogtjänst Identifieringstjänst Datakommunikation Video- och distansmöte Säkerhetstjänster (förvaltning)

5 Uppdraget Uppdraget är att för de fem tjänsteområdena
genomföra behovs– och kravsinsamling för att med utgångspunkt från det genomföra upphandling av tjänsterna. Projektet ska upphandla infrastrukturlösningar som motsvarar de behov och krav som finns relaterade till området eHälsa. Projektet ska verka för att de infrastrukturlösningar som upphandlas går att använda inom organisationernas samtliga verksamhetsområden.

6 Styrgrupp Christian Isaksson Christian.Isacsson@skane.se (ordf.)
Christina Sollenberg Isabell Landström Stephen Dorch Mikael Johnson Stefan Svensson

7 Beställare (CeHis och SKL/Kommunal eHälsa)
Projektorganisation Beställare (CeHis och SKL/Kommunal eHälsa) Styrgrupp Referensgrupp (programstyrgrupp Infrastruktur samt representanter för kommuner och privata vårdgivare) Projektgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupper

8 Projektets tidplan- preliminär
Etapp 1: nuläge intressentanalys, riskanalys Etapp 2: – Förstudie, behov och krav Etapp 3: – Kravspecifikation och upphandlingsunderlag genomföra upphandling plan för leverans, migrering, utbildning och förvaltning Etapp 4: – genomföra utrullning inklusive migrering och utbildning överlämning till förvaltning

9 Uppgifter om nuvarande tjänster
Katalogtjänst HSA objekt (20 % rör kommuner och privata vårdgivare) Innehåller identitets- och adressuppgifter samt behörighetsattribut ”för vården” Identifieringstjänst SITHS kort (18 % i kommuner och privata vårdgivare) 8 % av alla SITHS-kort är utgivna via ”3:e part” (endast till kommuner och privata vårdgivare) Samtliga kort har SITHS-certifikat (och Telia e-legitimation) Kortet kan konfigureras som fysisk tjänstelegitimation och som SIS-godkänd legitimation Datakommunikationstjänst Sjunet Samtliga landsting/regioner och ett antal kommuner, privata vårdgivare, leverantörer, apotek och statliga myndigheter anslutna (totalt 427 verksamheter) Video- och distansmöte Samtliga landsting/regioner är anslutna och ett tiotal kommuner. Säkerhetstjänsterna (nationella med möjlighet att implementera regionalt/lokalt) Autentisering Logg Samtycke Spärrtjänst Patientrelation Läs mer på

10 Varför har vi dessa tjänster idag?
”Tillsammans utgör infrastrukturtjänsterna viktiga grundstenar för att tillgodose kraven på en god informationshantering inom vård och omsorg. En väl fungerande IT-infrastruktur gör det möjligt för beslutsfattare inom vård och omsorg att alltid ha tillgång till faktabaserade underlag för beslut.” möjliggör organisationsövergripande informationshantering möjliggör utbyte av patientinformation mellan vårdgivare möjliggör att vi kan uppfylla lagkrav

11 Förändrade behov?! Ökad användning av tjänsterna
Hela socialtjänsten inbegrips nu i begreppet eHälsa Kommunerna tar över hemsjukvården, vilket leder till ökade behov av informationsutbyte mellan vårdgivare Ökad lokal användning av infrastrukturtjänsterna Ökad regional samverkan mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare ger ännu fler användningsområden för tjänsterna Säker roll och behörighet ska fungera vid kommunikation över Internet vid användning av mobila enheter (”plattor och smartphones”) i fler nationella, regionala och lokala IT-stöd

12 Några utmaningar De aktuella tjänsterna är nyckelfunktioner i befintliga IT-stöd, och är ofta starkt beroende av varandra och andra plattformstjänster Vi har nya kravställare med denna gång. De nya tjänsterna måste passa alla vårdgivare och hela socialtjänsten, men bör naturligtvis även gå att använda i organisationernas andra verksamheter Samtliga offentliga verksamheter ska kunna avropa samtliga tjänster (LOU styr hur) De tjänster vi upphandlar måste vara kostnadseffektiva även när det gäller anskaffning och förvaltning. Vi har många små organisationer med knappa resurser.

13 Varför behövs ni i arbetsgrupperna?
Ni har kunskap och erfarenhet av Användning Teknik Administration Lokalt/regionalt/nationellt

14 Varför behövs ni i arbetsgrupperna?
Ni är kunniga om era organisationers behov och krav hur samverkan mellan organisationer kan utvecklas fördelar och nackdelar med dagens tjänster hur tjänsterna bör utvecklas för att bli bättre

15 För att kunna bidra behöver ni
kunna avsätta den tid som behövs i projektet ta på er en ”gemensam nationell hatt” (förutom att representera era egna organisationer)

16 Vad kan ni få med er hem? Roligt och inspirerande arbete
Vara med och bidra till nationell utveckling av eHälsa, inom några av de allra viktigaste och grundläggande tjänsteområdena Ta med idéer och ny kunskap hem till era egna organisationer Kunna bidra till framtida utveckling av regional samverkan på hemmaplan Öka din egen kunskap och erfarenhet

17 Hur vi arbetar med kravfångst
Inventera Beskriva nuläge Identifiera behov Dokumentera behov Verifiera och validera behov Förstudiefasen Prioritera behov Identifiera krav Dokumentera krav Verifiera och validera krav Prioritera krav Fastställa krav Kravfasen

18 Arbetsgrupper cirka 10 personer i varje kan bli flera arbetsgrupper
arbetsgrupperna från olika delprojekt kan träffas för att samarbeta med specifika frågor

19 Vilka arbetsuppgifter
Arbetsmöten Bedrivs i form av workshop mm. Egen tid Inläsning av material Föreberedelse inför arbetsmöten Dokumentera behov/krav Granska behov/krav

20 Två olika typer av arbetsgrupper
Arbetsgrupper för behov och krav Arbetsgrupper för lösningsberedning Behov och krav Lösningsberedning

21 Dessa sex arbetsgrupper kommer att bildas

22 Vad ska arbetsgrupperna för behov och krav jobba med?
Fokusera på behov i verksamheten Utgå från erfarenheter i sin vardag vilka behov finns inom verksamheten? vilka behov uppfylls idag? vilka behov ser vi kommer i framtiden? vilka förbättringsområden finns det? Se till behov som finns i andra organisationer än den egna

23 Vad ska arbetsgrupperna för lösningsberedning jobba med?
Arbeta med arkitekturfrågor och krav utifrån: de behov och krav som kravgrupperna arbetar fram de regelverk som finns, bl a för gemensam arkitektur nationella mål på 100% tillgänglighet [ur Cehis handlingsplan ] ev krav gällande federeringslösningar, t ex Sambi och anslutna organisationers egna kataloger. livscykel, klara vidareutveckling och förvaltningsbarhet

24 Exempel Pascal Har många beroenden till underliggande tjänster (Hsa, Säkerhetstjänster, TP, SIL, APSE, Dos-apotek, LF, Siths, Sjunet, Brandväggar, NetId, etc etc) Har höga krav på tillgänglighet och inte minst svarstider.

25 Viktiga kriterier för sammansättning av arbetsgrupperna
Kompetensprofil Organisationstyp, (landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare) Geografisk spridning Organisationsstorlek

26 Hur anmäler du dig Namn Organisationstillhörighet Befattning/roll
Beskrivning av kompetens Maila senast 19/6 till: Frågor om arbetssätt i arbetsgrupper: Malin Allard Vecka 27 sätts förslag till arbetsgrupper ihop Alla som anmält intresse informeras

27 Kom och var med och skapa framtidens IT-infrastruktur!
Bara tillsammans kan vi göra en framgångsrik upphandling!

28 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser