Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff 130613.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff 130613."— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff 130613

2 Vad händer på mötet 09:40-10:20Presentation av projektet Lars Törnblom och Peter Alvinsson 10:20-10:50Presentation av kravprocess och arbetsgrupper Malin Allard/Patrik Bäcklund och Ronny Nilsson 10:50-11:00 Anmälan och tillsättning arbetsgrupper Malin Allard/Patrik Bäcklund 10:50-Frågor

3 Varför • Vidarutveckla den gemensamma IT-infrastrukturen för att möta nästa steg i utvecklingen av gemensamma eHälsotjänster • Ökat tryck på tjänsterna från användarna • Samtliga avtal inom nationellt gemensamma infrastrukturområdet löper ut under 2014/2015

4 Vilka tjänster gäller det • Katalogtjänst • Identifieringstjänst • Datakommunikation • Video- och distansmöte • Säkerhetstjänster (förvaltning)

5 Uppdraget •Uppdraget är att för de fem tjänsteområdena genomföra behovs– och kravsinsamling för att med utgångspunkt från det genomföra upphandling av tjänsterna. •Projektet ska upphandla infrastrukturlösningar som motsvarar de behov och krav som finns relaterade till området eHälsa. •Projektet ska verka för att de infrastrukturlösningar som upphandlas går att använda inom organisationernas samtliga verksamhetsområden.

6 Styrgrupp • Christian Isaksson Christian.Isacsson@skane.se (ordf.)Christian.Isacsson@skane.se • Christina Sollenberg christina.sollenberg@sll.sechristina.sollenberg@sll.se • Isabell Landström isabell.landstrom@orebro.seisabell.landstrom@orebro.se • Stephen Dorch sdh@rfkl.sesdh@rfkl.se • Mikael Johnson mikael.johnson@jll.semikael.johnson@jll.se • Stefan Svensson stefan.svensson@stockholm.sestefan.svensson@stockholm.se

7 Projektorganisation Styrgrupp Referensgrupp (programstyrgrupp Infrastruktur samt representanter för kommuner och privata vårdgivare) Beställare (CeHis och SKL/Kommunal eHälsa) Projektgrupp Arbetsgrupp Arbetsgrupper

8 Projektets tidplan- preliminär Etapp 1: 2013-01-01 - 2013-06-30 • nuläge • intressentanalys, riskanalys Etapp 2: 2013-06-01 – 2013-12-31 • Förstudie, behov och krav • Etapp 3: 2014-01-01 – 2014-08-31 • Kravspecifikation och upphandlingsunderlag • genomföra upphandling • plan för leverans, migrering, utbildning och förvaltning Etapp 4: 2014-09-01 – 2014-12-31 • genomföra utrullning inklusive migrering och utbildning • överlämning till förvaltning

9 Uppgifter om nuvarande tjänster 1.Katalogtjänst HSA •550 000 objekt (20 % rör kommuner och privata vårdgivare) •Innehåller identitets- och adressuppgifter samt behörighetsattribut ”för vården” 2.Identifieringstjänst SITHS •370 000 kort (18 % i kommuner och privata vårdgivare) •8 % av alla SITHS-kort är utgivna via ”3:e part” (endast till kommuner och privata vårdgivare) •Samtliga kort har SITHS-certifikat (och Telia e-legitimation) •Kortet kan konfigureras som fysisk tjänstelegitimation och som SIS-godkänd legitimation 3.Datakommunikationstjänst Sjunet •Samtliga landsting/regioner och ett antal kommuner, privata vårdgivare, leverantörer, apotek och statliga myndigheter anslutna (totalt 427 verksamheter) 4.Video- och distansmöte •Samtliga landsting/regioner är anslutna och ett tiotal kommuner. 5.Säkerhetstjänsterna (nationella med möjlighet att implementera regionalt/lokalt) •Autentisering •Logg •Samtycke •Spärrtjänst •Patientrelation Läs mer på www.cehis.se

10 Varför har vi dessa tjänster idag? ”Tillsammans utgör infrastrukturtjänsterna viktiga grundstenar för att tillgodose kraven på en god informationshantering inom vård och omsorg. En väl fungerande IT-infrastruktur gör det möjligt för beslutsfattare inom vård och omsorg att alltid ha tillgång till faktabaserade underlag för beslut.” • möjliggör organisationsövergripande informationshantering • möjliggör utbyte av patientinformation mellan vårdgivare • möjliggör att vi kan uppfylla lagkrav

11 Förändrade behov?! Ökad användning av tjänsterna –Hela socialtjänsten inbegrips nu i begreppet eHälsa –Kommunerna tar över hemsjukvården, vilket leder till ökade behov av informationsutbyte mellan vårdgivare –Ökad lokal användning av infrastrukturtjänsterna –Ökad regional samverkan mellan landsting, kommuner och privata vårdgivare ger ännu fler användningsområden för tjänsterna Säker roll och behörighet ska fungera –vid kommunikation över Internet –vid användning av mobila enheter (”plattor och smartphones”) –i fler nationella, regionala och lokala IT-stöd

12 Några utmaningar •De aktuella tjänsterna är nyckelfunktioner i befintliga IT-stöd, och är ofta starkt beroende av varandra och andra plattformstjänster •Vi har nya kravställare med denna gång. De nya tjänsterna måste passa alla vårdgivare och hela socialtjänsten, men bör naturligtvis även gå att använda i organisationernas andra verksamheter •Samtliga offentliga verksamheter ska kunna avropa samtliga tjänster (LOU styr hur) •De tjänster vi upphandlar måste vara kostnadseffektiva även när det gäller anskaffning och förvaltning. Vi har många små organisationer med knappa resurser.

13 Varför behövs ni i arbetsgrupperna? Ni har kunskap och erfarenhet av – Användning – Teknik – Administration – Lokalt/regionalt/nationellt

14 Varför behövs ni i arbetsgrupperna? Ni är kunniga om – era organisationers behov och krav – hur samverkan mellan organisationer kan utvecklas – fördelar och nackdelar med dagens tjänster – hur tjänsterna bör utvecklas för att bli bättre

15 För att kunna bidra behöver ni • kunna avsätta den tid som behövs i projektet • ta på er en ”gemensam nationell hatt” (förutom att representera era egna organisationer)

16 Vad kan ni få med er hem? • Roligt och inspirerande arbete • Vara med och bidra till nationell utveckling av eHälsa, inom några av de allra viktigaste och grundläggande tjänsteområdena • Ta med idéer och ny kunskap hem till era egna organisationer • Kunna bidra till framtida utveckling av regional samverkan på hemmaplan • Öka din egen kunskap och erfarenhet

17 Hur vi arbetar med kravfångst Inventera Beskriva nuläge Identifiera behov Dokumentera behov Verifiera och validera behov Prioritera behov Identifiera krav Dokumentera krav Verifiera och validera krav Prioritera kravFastställa krav Förstudiefasen Kravfasen

18 Arbetsgrupper • cirka 10 personer i varje • kan bli flera arbetsgrupper • arbetsgrupperna från olika delprojekt kan träffas för att samarbeta med specifika frågor

19 Vilka arbetsuppgifter • Arbetsmöten – Bedrivs i form av workshop mm. • Egen tid – Inläsning av material – Föreberedelse inför arbetsmöten – Dokumentera behov/krav – Granska behov/krav

20 Två olika typer av arbetsgrupper • Arbetsgrupper för behov och krav • Arbetsgrupper för lösningsberedning Lösningsberedning Behov och krav

21 Dessa sex arbetsgrupper kommer att bildas

22 Vad ska arbetsgrupperna för behov och krav jobba med? • Fokusera på behov i verksamheten • Utgå från erfarenheter i sin vardag – vilka behov finns inom verksamheten? – vilka behov uppfylls idag? – vilka behov ser vi kommer i framtiden? – vilka förbättringsområden finns det? • Se till behov som finns i andra organisationer än den egna

23 Vad ska arbetsgrupperna för lösningsberedning jobba med? Arbeta med arkitekturfrågor och krav utifrån: • de behov och krav som kravgrupperna arbetar fram • de regelverk som finns, bl a för gemensam arkitektur • nationella mål på 100% tillgänglighet [ur Cehis handlingsplan 2013-2018] • ev krav gällande federeringslösningar, t ex Sambi och anslutna organisationers egna kataloger. • livscykel, klara vidareutveckling och förvaltningsbarhet

24 Exempel Pascal • Har många beroenden till underliggande tjänster (Hsa, Säkerhetstjänster, TP, SIL, APSE, Dos-apotek, LF, Siths, Sjunet, Brandväggar, NetId, etc etc) • Har höga krav på tillgänglighet och inte minst svarstider.

25 Viktiga kriterier för sammansättning av arbetsgrupperna • Kompetensprofil • Organisationstyp, (landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare) • Geografisk spridning • Organisationsstorlek

26 Hur anmäler du dig • Namn • Organisationstillhörighet • Befattning/roll • Beskrivning av kompetens Maila senast 19/6 till: malin.allard@cehis.semalin.allard@cehis.se Frågor om arbetssätt i arbetsgrupper: Malin Allard 0709-61 77 08

27 Kom och var med och skapa framtidens IT-infrastruktur! Bara tillsammans kan vi göra en framgångsrik upphandling!

28 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Upphandlingsprojektet Infrastruktur IT 2.0 Inbjudan att delta i arbetsgrupper Informationsträff 130613."

Liknande presentationer


Google-annonser