Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Federativa lösningar Hur blir federativa lösningar en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Federativa lösningar Hur blir federativa lösningar en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare."— Presentationens avskrift:

1 Federativa lösningar Hur blir federativa lösningar en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare och andra intressenter?

2 IT-forum Stockholms län  26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting  2,1 miljoner invånare

3 Byggstenar för samverkan  Informationsklassning  Autentisering  Katalogsamverkan  Identitetsfederering  Signering  Kryptering  Åtkomst  Spårbarhet  Transport

4 Princip 1-3 Informationssäkerhet Princip 5-7 Stark autentisering Princip 8-11 Federationer Princip 12 Katalog Princip 13-14 Signering Princip 15 och 16, Internet  Gemensamma metoder och mallar  Spårbarhet  2 faktorsinloggning  Vilka metoder  CA Policy  Att använda SAMLv2  Att kravställa SAMLv2 vid alla upphandlingar  Att tillämpa ett regelverk för att ingå i federation  Katalog Policy  Att använda internet  Att ha en eller få kontrollpunkter för trafik till och från den egna strukturen Finns idag mallar för policy Och klassning Finns policydokument Finns skall Kravs dokument Rapport finns IT-forum ingår i SKL arbetsgrupp Finns policydokument

5 Nationell eHälsa 2010 Nationell strategi för vård och omsorg: ”Säker och enkel tillgång till relevant information som rör en individ är nyckeln till att personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska kunna erbjuda insatser av hög kvalitet”.

6 Utgångspunkt för elektronisk samverkan  Det ska vara möjligt att med bibehållen säkerhet dela information mellan olika organisatoriska enheter.  De federativa lösningarna kommer att vara en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare och andra intressenter.

7 Ökat fokus på informationssäkerhet  Skydd mot obehörig åtkomst av information ställer allt högre krav på att alla intressenter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar aktivt med informationssäkerhet.  Detta gäller oavsett om federativa lösningar tillämpas eller ej.

8 Kommun AKommun BLandsting AMyndighet AFöretag AMyndighet BMyndighet C ? ? ? ? ? ? Behov av samverkan? Hur?

9 Kommun AKommun B Myndighet A Företag AMyndighet BMyndighet C Internet OK Landsting A Federation

10 Federativ lösning för identifiering och behörighetshantering  De federativa lösningarna baseras på den tekniska standarden SAML (Security Assertion Markup Language).  Bärare av information för identifiering och behörighetshantering benämns även SAML- biljett, identitetsintyg, behörighetsbevis.

11 Utgångspunkt för federationen I en fullt implementerad federation ska SAML- biljetten innehålla information både för  identifiering/autentisering (vem användaren är)  behörighetshantering med åtkomstregler (vad användaren får göra).

12 Pilotprojekt för federativ lösning för identifiering och behörighets- hantering Den organisation som ska ingå i en federation måste se till att • etablera regelverk och infrastrukturella tjänster, som stödjer federationslösningen med rätt säkerhetsnivå för att uppnå tillit och förtroende från andra parter i federationen. • verksamhetssystem och efterfrågade tjänster fungerar i en federativ lösning.

13 Projektets erfarenheter De kontakter som projektet haft med leverantörer av verksamhetssystem och IT-infrastruktur har verifierat att  Det finns redan idag tekniska produkter och tjänster på marknaden för att etablera federativa lösningar. Dock är inte befintliga verksamhetssystem och standardsystem inom kommunsektorn, med några få undantag, anpassade för federativa lösningar.

14 Projektets erfarenheter Erfarenheterna från de tekniska piloterna visar också att  Det är relativt enkelt att utbyta identitetsinformation.  Det är mer komplext att utbyta behörighetsinformation. Det senare har avsevärt större påverkan på verksamhetssystem och den enskilda tjänsten.

15 Genomförd nyttoanalys Den kostnads-/nyttoanalys, PENG-analys, som genomförts bekräftar att  Federativa lösningar innebär fördelar för den personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.  Cirka tre fjärdedelar av nyttan kan relateras till kommunerna.

16 Hur gå vidare? De styrande dokumenten ska kunna utgöra  stöd vid etablering av federation  underlag för kravställning vid upphandling. Allmänna råd, checklistor ska utformas i syfte att  utveckla verksamhetsprocesser med IT-stöd, som klarar av att hantera säkerhet och integritet för olika aktörer och verksamheter.

17 Hur gå vidare?  En testmiljö för federation bör etableras på regional eller nationell nivå.  En djupare säkerhetsanalys bör genomföras för att säkerställa tillitsnivåer som kan införlivas inom ramen för lösningen.

18 Identitetsleverantör Identitetsintygsgivare Identity Provider (IDP) Är källan till autentiseringar och ansvarar för autentisering av användare och utfärdar behörighetsbevis (SAML-biljett) för användaren till övriga intressenter i federationen. Källa: Sveriges kommuner och landsting IDP SP Federativ lösning Tjänsteleverantör Förlitande part Service Provider (SP) Har tjänster som nyttjas av användare och är skyddade och kräver inloggning och behörighetskontroll. En Service Provider är i federationen intressent till de identitetsbevis, personattribut och auktorisationsinformation som utfärdas av Identity Provider för respektive användare. Användare User Agent (UA) Autentiseras hos en identitetsleverantör och tillåter att identiteten federeras till en tjänsteleverantör där användaren nyttjar en tjänst.

19 Vi inför federativ inloggning!  Tillståndshantering färdtjänst  WebCare

20 Kontakt karin.bengtsson@ksl.se stefan.svensson@stockholm.se


Ladda ner ppt "Federativa lösningar Hur blir federativa lösningar en naturlig grund för elektronisk samverkan mellan kommuner, myndigheter, landsting, privata utförare."

Liknande presentationer


Google-annonser