Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1  Fortsatt utveckling 2013-2018 Handlingsplan 2013-2018 - disposition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1  Fortsatt utveckling 2013-2018 Handlingsplan 2013-2018 - disposition."— Presentationens avskrift:

1 1  Fortsatt utveckling 2013-2018 Handlingsplan 2013-2018 - disposition

2 2  Utmaningar och möjligheter  Målbild 2018  Årsvisa mål  Vad bör göras gemensamt, innehåll och principer  Organisation och styrning  Finansiering och ekonomimodell  Sammanfattning och förslag till beslut

3 3 Handlingsplan 2013-2018  Individen Kunna ta eget ansvar för sin hälsa  Medarbetaren Ha rätt arbetsverktyg  Beslutsfattaren Ha tillgång till underlag Målbild 2018

4 4 Handlingsplan 2013-2018  Fastställa och underhålla gemensam arkitektur  Upphandla och förvalta tjänster där huvudmännen har samma behov Vad ska göras gemensamt- innehåll

5 5 Handlingsplan 2013-2018  Återanvänd redan utvecklat  Ok att gå före - informera, följ standard och ge till samtliga  Andra områden utöver eHälsa ska kunna inrymmas  Samarbete i mindre konstellationer ska stödjas och underlättas inom det gemensamma arbetet.  Låt huvudmän ta gemensamt ansvar för delar i helheten  Komplett genomförandeansvar - från start av utveckling till färdigt införande hos samtliga huvudmän Vad ska göras gemensamt - principer

6 6 Handlingsplan 2013-2018  Ökat uppmärksamhet Politiskt styrning Centralt Lokalt

7 7 Handlingsplan 2013-2018  Utgör huvudmännens samarbetsform  Kommunsektorn erbjuds samma villkor för deltagande  Huvudmännen avgör nivå och innehåll  Beredningen för eSamhället samordnar helheten  Sjukvårdsdelegationen styr e-hälsoutvecklingen i nära samråd med övriga beredningar  CeHis operativa styrelse behålls  CeHis kansli samordnas inom SKL:s Cesam  Befintligt samarbetsavtal uppdateras CeHis – innehåll och styrning

8 8 Handlingsplan 2013-2018  Rimlig utökning av den årliga summan från huvudmännen – staten kan inte stödja som tidigare  Positiv inställning till stöd från regeringen, men med insikten att sådant stöd blir av stimulanskaraktär  För att skapa ekonomiskt utrymme för ökade satsningar bör huvudmännen samarbeta mer inom andra IT-områden  Rationalisering och effektivisering pga. översyn CeHis och Inera AB  SKL kan förskottera medel för utveckling  Nivån bör vara minst 100+100 mkr per år i utveckling för landsting/regioner respektive kommuner Finansiering

9 9 Handlingsplan 2013-2018  Införande betalas av respektive huvudman, men hålls ihop av gemensamma införandeprojekt  Översyn av sättet att ta betalt för förvaltning i syfte att den till större del baseras på användning  Vissa tjänster kan utvecklas och drivas av en enskild huvudman på uppdrag av samtliga övriga via CeHis  Tjänster som inte kommer att utföras av huvudmännen konkurrensutsätts Ekonomimodell

10 10 Handlingsplan 2013-2018  Införande, drift och förvaltning ingår ej i betalning till CeHis (”300 mkr”)  Huvudmännen betalar via CeHis för: •Gemensamma utvecklingsprojekt enligt årlig plan •Verkställande funktion inklusive arkitektursamordning Ekonomimodell (forts)

11 11 Handlingsplan 2013-2018 Prioritering och val av utvecklingsprojekt: 1.Inom årlig verksamhetsplan (samtliga huvudmän) 2.Ett visst antal huvudmän driver ett projekt med nationell potential 3.En enskild huvudman ligger i frontlinjen Ekonomimodell (forts)

12 12 Handlingsplan 2013-2018  Under år 2015 har samtliga landsting/regioner och kommuner förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare sa ̊ att de stimulerar användning av e-ha ̈ lsotja ̈ nster Generellt mål 2015

13 13 Handlingsplan 2013-2018  50 % (år 2011 ca 30%) av invånarna känner år 2013 till 1177-konceptet (Råd om vård via internet och telefon)  25% (år 2011 ca 10% för MVK) av invånarna är år 2013 anslutna till ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster” (vidareutveckling baserad på erfarenheter av Mina va ̊ rdkontakter, MVK) Invånarmål - 2013 Mina hälsotjänster

14 14 Handlingsplan 2013-2018  75% av invånarna känner år 2014 till hur man ansluter sig till ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”  70% av invånarna anser år 2014 att 1177 på internet och telefon är ett bra komplement till ett samtal med sin vårdcentral  50% av patienterna har år 2014 möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”  100 % av invånarna har år 2014 möjlighet att nå delar av sin journalinformation avseende vård enligt Ha ̈ lso- och sjukva ̊ rdslagen via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”, integrerat med faktainformation från 1177.se Invånarmål - 2014

15 15 Handlingsplan 2013-2018  40% av besöken till vården bokas år 2015 via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”  80 % av invånarna har år 2015 möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom ha ̈ lso- och sjukvården via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”  100% av invånarna har år 2015 möjlighet att samla och överblicka sina vaccinationer via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster” Invånarmål - 2015

16 16 Handlingsplan 2013-2018  100% av patienterna har år 2016 möjlighet att följa sin remiss via ”Mina eHälsotjänster” Invånarmål - 2016

17 17 Handlingsplan 2013-2018  100% av invånarna kan år 2017 nå sin journalinformation för all vård och omsorg via ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster”  60% av invånarna använder år 2017 ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster ” (inkl sjukva ̊ rdsra ̊ dgivningen via telefon) som sin första kontakt med vården Invånarmål - 2017

18 18 Handlingsplan 2013-2018  80% av användarna av ”Mina eHa ̈ lsotja ̈ nster” anser sig år 2018 vara mer delaktiga i sin egen vård än tidigare Invånarmål - 2018

19 19 Handlingsplan 2013-2018  100% av behandlande medarbetare i ha ̈ lso- och sjukva ̊ rden har år 2014 tillgång till patientens ha ̈ lso- och sjukdomshistorik, inklusive la ̈ kemedelshistorik och relevant kunskap om la ̈ kemedelsfakta, vid behandling och ordination  90% av medarbetarna kan år 2016 nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad enkel och säker inloggning (single-sign-on) Mål ur verksamhetsperspektiv

20 20 Handlingsplan 2013-2018  Diskussion och beredning: 8 Mars Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för eSamhället 12 Maj Remissvar till SKL  Färdigt förslag och beslut: Maj Sjukvårdsdelegationen och Beredningen för eSamhället Maj/juni SKL:s styrelse Tidplan Maj/Juni Mars/ April

21 www.cehis.se


Ladda ner ppt "1  Fortsatt utveckling 2013-2018 Handlingsplan 2013-2018 - disposition."

Liknande presentationer


Google-annonser