Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg"— Presentationens avskrift:

1 – ny invånartjänst för hantering av läkarintyg
MINA INTYG – ny invånartjänst för hantering av läkarintyg

2 Innehåll Elektroniska läkarintyg – en bakgrund
Mina intyg – presentation av webbtjänsten Att ansöka om sjukpenning och bifoga intyg från Försäkringskassans Mina sidor Dagens tekniska lösning Pågående utvecklingsarbete Kontakt och information Till utbildaren: Dessa delar kommer presentationen att ta upp. Hela presentationen tar cirka 45 minuter att gå igenom. Du väljer själv vilka bilder du behöver för din presentation och hur mycket talarstöd du vill använda. När texten är numrerad så visar det hur du stegar fram informationen i bilderna. Kursiverad text i talarstödet är tilläggsinformation.

3 Elektroniska läkarintyg – en bakgrund

4 Före 2011: läkarintyg på papper
LÄKARE FÖRSÄKRINGS- KASSAN PAPPERSKOPIA SKICKAS MED POST JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS INVÅNARE Fram till 2011 var det här det enda sättet att skicka läkarintyg vid sjukdom mellan läkaren, patienten, Försäkringskassan och arbetsgivaren. Processen såg ut så här: 1. Läkaren skrev läkarintyget i det elektroniska journalsystemet, 2. skrev sen ut det på papper, och 3. lämnade det till patienten. 4. Patienten skickade intyget med post till Försäkringskassans inläsningscentral, där intyget skannades in. 5. Patienten såg även till att arbetsgivaren fick läkarintyget. 6. Handläggaren på Försäkringskassan öppnade akten och beslutade om sjukpenning. Om informationen i intyget inte var tillräcklig för beslut så kontaktade handläggaren patientens vårdenhet/läkare, via telefon eller post. Läkaren besvarade frågan direkt i telefon eller skrev ett nytt intyg som skickades direkt till Försäkringskassan. 7. Ibland behövde det ursprungliga intyget skrivas om eller rättas (så kallad makulering). 8. Ibland skickades också det nya intyget till patienten via post, varefter patienten skickade intyget till Försäkringskassan respektive arbetsgivaren. Den här hanteringen innebar långa ledtider med posthantering och skanning. För patienten betydde det att tiden fram till ett beslut om sjukpenning kunde blir lång. NYTT INTYG ARBETSGIVARE EV RÄTTELSE (MAKULERING)

5 Utgångspunkter för elektroniska läkarintyg
Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har olika uppdrag Minska administrativt arbete hos bägge Försäkringskassan upplevde brister i läkarintygen Hälso- och sjukvården har svårt att få överblick över, och återkoppling om, individens sjukskrivningsprocess Individen, andra vårdprofessioner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen upplever att det är svårt att vara delaktig i intygshanteringen Därför finns elektroniska intyg Efter en utredning om och hur elektronisk överföring av läkarintyg skulle kunna genomföras, och vilka fördelar det skulle kunna innebära för: - hälso- och sjukvården - Försäkringskassan - och den enskilda patienten, beslöt regeringen att ge Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Försäkringskassan i uppdrag att utveckla en helt ny tjänst för elektroniska läkarintyg. Uppdraget finansierades genom regeringens sjukskrivningsmiljard och ett villkor var att arbetet skedde i samarbete mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Utgångspunkterna var flera: 1. Hälso- och sjukvårdens och Försäkringskassans olika uppdrag: Vårdens uppdrag är att i första hand att använda sjukskrivning som en del i vård och behandling. I de flesta fall är sjukskrivning med vila nödvändigt för patientens tillfrisknande. Försäkringskassans uppdrag är å andra sidan att bedöma om patienten har rätt till att få ersättning från socialförsäkringen. 2. Minska administrativt arbete: Hälso- och sjukvården utfärdar ungefär fem miljoner intyg om året, varav cirka två miljoner går till Försäkringskassan och en miljon till Transportstyrelsen. Om varje intyg tar i genomsnitt fem minuter att skriva och antalet läkare är drygt trettiotusen, så spenderar varje läkare ungefär 14 timmar om året på att skriva intyg. Om det går att reducera intygsskrivandet till tre eller till och med två minuter per intyg, så finns det betydande tidsvinster att göra. 3. Försäkringskassan upplevde brister i läkarintygen: Försäkringskassan hade problem med att många handskrivna intyg var oläsbara. Som mest hade Försäkringskassan upp emot 30 årsarbetare för att bara tolka och utreda handskrivna intyg. 4. Hälso- och sjukvården har svårt att få överblick över, och återkoppling om, individens sjukskrivningsprocess: Patientdatalagen och svårigheten för vården att få insyn i patientens försäkringsärende hos Försäkringskassan, gör det ibland svårare för läkaren att få en korrekt och komplett bild av patientens sjukdomshistoria. Det kan till exempel vara svårt för läkaren att veta hur länge en patient varit sjukskriven. 5. Individen, andra vårdprofessioner, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen upplever att det är svårt att vara delaktiga i intygshanteringen: Der finns ett stort behov av att skapa möjligheter för samtliga parter att kommunicera och vara delaktiga i sjukskrivningsprocessen.

6 Idag: elektroniskt läkarintyg FK 7263
INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT KONTROLL VIA FRÅGA-SVARSFUNKTIONEN LÄKARE RÄTTELSEMEDDELANDE FÖRSÄKRINGS- KASSAN JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS LÄMNAS ELLER SKICKAS MED POST PAPPERSKOPIA INVÅNARE Från 2011 finns tjänsten Läkarintyg, som gör det möjligt att skicka läkarintyg elektroniskt direkt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan och att kommunicera via en fråga-svarsfunktion Det intyg som skickas är för närvarade läkarintyg vid sjukdom, som motsvarar Försäkringskassans blankett FK 7263. Så här ser processen ut idag: 1. Läkaren skriver intyget i sitt journalsystem och efter att inhämtat patientens samtycke skickas intyget i elektroniskt format till Försäkringskassan. 2. Läkaren skriver ut intyget på papper och lämnar det till patienten. 3. Patienten ser till att arbetsgivaren får läkarintyget. 4. Handläggaren på Försäkringskassan öppnar akten och beslutar om sjukpenning. Om inte informationen i intyget är tillräcklig kontaktar handläggaren vårdenheten/läkaren via den elektroniska fråga-svarsfunktionen, i vissa fall även via telefon eller post. Läkaren (eller ersättare) svarar på frågan direkt i fråga-svarsfunktionen (eller via telefon eller brev). Ibland skriver läkaren ett nytt intyg som skickas elektroniskt direkt till Försäkringskassan. 5. Ibland behöver intyget skrivas om eller rättas (makuleras). 6. I nuvarande lösning meddelas Försäkringskassan om rättelsen via fråga-svarsfunktionen. 7. Ibland skickas det nya intyget till patienten via posten. EV RÄTTELSE (MAKULERING) ARBETSGIVARE NYTT INTYG

7 Tjänsten Läkarintyg Mål: Resultat: Effektivare handläggning
Ökad kvalitet Ökat stöd för alla inblandade i sjukskrivningsprocessen Stärkt rättssäkerhet och likformighet i Försäkringskassans handläggning Minskad kostnad för stat, landsting och regioner Resultat: Snabbare och effektivare handläggning Färre antal kompletteringar Minskad pappersanvändning och postgång har minskat kostnaderna Målen med elektroniska läkarintyg är bland annat att: 1. Öka kvaliteten på läkarintygen genom bättre innehållet i intygen och genom att färre handskrivna intyg kommer till Försäkringskassan. 2. Försäkringskassans handläggning av läkarintyg ska blir effektivare genom att kvaliteten på intygen ökar och transporten av intygen kan förkortas upp emot 22 dagar 3. Öka stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen, invånaren, läkaren och annan sjukvårdspersonal och för Försäkringskassans handläggare. Regeringen anser att elektroniska läkarintyg både stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning samtidigt som tjänsten kan ge en bättre service för de försäkrade. Dessutom minskar kostnaderna för stat och landsting betydligt med elektroniska läkarintyg. Hur ser resultatet ut hittills? Idag används elektronisk överföring av läkarintyg (FK 7263) i hela landet. Försäkringskassan har redan nu sett att antalet intyg som kräver komplettering har minskat och att handläggningstiderna kortats. Dessutom har minskad pappersanvändning och postgång gett betydande ekonomiska vinster. --- Regeringen bedömer att det är angeläget att fortsätta att stimulera hälso- och sjukvården att medverka till att ytterligare utveckla sjukskrivningsprocessen och att behålla de goda resultat som hittills uppnåtts. Regeringen har därför avsatt ytterligare medel ur sjukskrivningsmiljarden för detta arbete under åren 2013, 2014 och 2015. Syftet med sjukskrivningsmiljarden är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

8 Mina intyg – en ny tjänst för invånare
I det fortsatta arbetet med elektroniska intyg har ett av uppdragen varit att ta fram en tjänst för invånare, där de själva kan hantera sina läkarintyg. --- Regeringen anser att det är viktigt för att: 1. Öka invånarens delaktighet och möjlighet att själv bestämma om vem som ska ha tillgång till läkarintyget, och när. 2. Involvera patienten i sjukskrivningsprocessen. Med ökad insyn och inflytande ökar också möjligheten till bättre hälsa. 3. Minska administrativt arbete för hälso- och sjukvården, som till exempel att skriva ut intyg eller att ta fram kopior när de förkommit.

9 Mina intyg – presentation
Hösten 2013 driftsattes hälso- och sjukvårdens Intygstjänst med invånarnas webbtjänst Mina intyg. I Intygstjänsten samlas alla elektroniska läkarintyg (FK 7263) som undertecknats i journalsystemet i de landsting som anslutit sig till tjänsten. I webbtjänsten Mina intyg presenteras intygen som finns i Intygstjänsten för invånarna, som där kan se och läsa sina läkarintyg, skriva ut intygen eller spara ner dem i sin dator och de kan skicka intyget elektroniskt till Försäkringskassan. Här följer en presentation av Mina intyg.

10 Mina intyg är en e-tjänst som nås via 1177 Vårdguiden
Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens webbsida 1177.se och 1177s e-tjänster Mina vårdkontakter. Inloggningen sker via MVK. Användaren klickar antingen på sidan för personliga e-tjänster, Eller loggar in direkt via Mina Vårdkontakter.

11 Att logga in i Mina intyg
1. För att logga in i tjänsten måste användaren ha en giltig e-legitimation. Det går inte att logga in i Mina intyg med lösenord och sms, eftersom säkerheten då inte är tillräckligt hög för att hantera journalinformation. 2.Inne i Mina vårdkontakter väljer användaren Mina intyg. 3. Användaren måste sedan starta tjänsten.

12 Samtycke i Mina intyg Första gången en användare loggar in i Mina intyg måste personen ge sitt samtycke till att den vill hantera sina personuppgifter i webbtjänsten. Samtyckestexten beskriver vad användaren samtycker till. Texten är granskad både juridiskt och språkligt. 1. Samtycket ges längst ner på sidan och registreras i Intygstjänsten. Ett givet samtycke kan återtas när som helst inne i tjänsten. Det går att ge och återta samtycke så många gånger man vill. --- Om ett intyg ska skickas till Mina intyg behöver läkaren inte inhämta patientens samtycke vid vårdbesöket. Om patienten vill att läkaren skickar intyget direkt till Försäkringskassan måste samtycke inhämtas vid vårdbesöket, som tidigare.

13 Inkorgen Efter lämnat samtycke kommer användaren till inkorgen. I inkorgen listas alla användarens läkarintyg med det senaste intyget överst. Tjänsten visar alla elektroniska läkarintyg (FK 7263) som utfärdats efter 21 november 2013, då Intygstjänsten och Mina intyg driftsattes. 1. För att läsa, skriva ut, spara eller skicka ett intyg - klicka på Visa intyget --- Det är bara intyg som undertecknats elektroniskt av läkaren i journalsystemet (eller den lösning som landstinget valt för att utfärda läkarintyg) som sparas i Intygstjänsten och visas i Mina intyg.

14 Granska och skicka intyg
På sidan Granska och skicka kan användaren se sitt intyg och läsa intygets alla uppgifter. Från den här sidan kan man välja att skicka intyget vidare till Försäkringskassan, ladda ner intyget i datorn, eller skriva ut en kopia till sin arbetsgivare. 1. För att skicka intyget till Försäkringskassan klickar användaren på den gröna rutan.

15 Bekräfta och skicka intyg
Efter att användaren klickat på ”skicka intyget” måste det bekräftas. 1. Bekräftelsen behövs för att användaren ska kunna se att det är rätt intyg som ska skickas och att det skickas till rätt mottagare. I dagsläget går det att skicka intyget till en mottagare, Försäkringskassan. --- Under 2014 och 2015, när tjänsten utvecklats vidare, kommer fler mottagare av intyg att läggas till. I dag pågår utvecklingsarbete med försäkringsbolag, arbetsgivare och andra myndigheter som Transportstyrelsen.

16 Bekräfta och skicka intyg
2. Användaren får en bekräftelse på att intyget skickats iväg. --- Om invånaren vill kontrollera att intyget inkommit till Försäkringskassan går det att göra genom att logga in i Försäkringskassans ”Mina sidor”. Observera att det kan ta en stund innan intyget registreras hos Försäkringskassan.

17 Skriva ut och spara intyg
Det går att spara ner intyget i datorn och att skriva ut det från sidan ”granska och skicka intyg” 1. Användaren klickar på ”Ladda ner/skriv ut” knappen 2. En pdf-fil skapas då i form av Försäkringskassans blankett läkarintyg FK 7263 och med alla intygsuppgifter. --- Intyg skickas till Försäkringskassan elektroniskt via Mina intyg. Pdf-filen som går att skriva ut ska inte skickas till Försäkringskassan per post. Däremot kan ett utskrivet intyg exempelvis lämnas till arbetsgivaren vid sjukdom.

18 Öppna… Blanketten med läkarintyget är digitalt undertecknad och kan inte förvanskas i det elektroniska flödet. Den elektroniska signaturen visas inte i det utskrivna intyget, däremot finns utfärdarens adress och kontaktuppgifter med. --- Under 2014 utreds en funktion för granska att utskriften stämmer med det digitalt undertecknade intyget.

19 Att arkivera intyg Det går inte att ta bort läkarintyg ur tjänsten eftersom uppgifterna är en del av patientjournalen. 1. Intygen kan istället arkiveras, så att de inte längre visas i inkorgen. 2. Arkiverade intyg finns här. 3. Ett arkiverat intyg går inte att hantera. Men det kan alltid återställas och går då att hantera som vanligt. Man kan arkivera och återställa intyg så många gånger man vill.

20 Inkorgen – rättat intyg
Rättat intyg (vanligen kallat makulerad) Ett intyg som rättats (makulerats) hos vårdgivaren, visas i användarens inkorg även efter att det rättats. Men ett rättat intyg går inte att öppna, läsa eller att skicka vidare. Det går arkivera ett rättat intyg så att det inte visas i inkorgen.

21 Om Mina intyg Under fliken Om Mina intyg finns information om tjänsten Mina intyg och hur den används, om säkerhet, tekniska krav och tillgänglighet, samt kontaktuppgifter till Inera AB som står bakom tjänsten. Här finns även länkar till information om e-legitimation och om Försäkringskassans Mina sidor. Från den här sidan når användaren även mer information om samtycke, lagar och lagring av personuppgifter.

22 Om samtycke Hela samtyckestexten finns att läsa i sin helhet. Det är samma text som som användaren godkänt för att börja använda tjänsten. Användaren kan när som helst läsa om texten i lugn och ro. Det är på denna sida som användaren kan återta sitt samtycke. När man återtar samtycke så stängs tjänsten av och användaren loggas ut. Om man vill använda tjänsten igen så måste man lämna ett nytt samtycke. En användare kan lämna och återta samtycke så många gånger som man vill.

23 Hjälp och support Hjälp och supportsidan har information om var man kan vända sig om det blir problem med tjänsten. Ineras Nationell kundservice går att nå via telefon dygnet runt.

24 Fördelar med Mina intyg
Invånaren styr över sitt läkarintyg Behöver inte känna till mottagare – arbetsgivare och/eller Försäkringskassan Inte lika viktigt att känna till sjuklöneperiod/sjukpenning, patienten skickar själv intyget elektroniskt till Försäkringskassan om/när det behövs. Behöver inte hantera samtycke Intyget kan fortfarande skrivas ut på vårdenheten Det finns flera vinster för hälso- och sjukvården med invånartjänsten Mina intyg. - Invånaren får själv ta ansvar för sitt läkarintyg och väljer själv att skicka det vidare till Försäkringskassan eller att skriva ut det till sin arbetsgivare. Läkaren behöver då inte ha samma kännedom om mottagaren. - Eftersom invånaren själv skickar sitt intyg är det inte lika viktigt för läkaren att känna till sjuklöneperiod eller sjukpenning. - När invånaren hanterar sina intyg så behöver inte läkaren inhämta samtycke, det lämnar invånaren i stället i Mina intyg. - Om invånaren vill ha en papperskopia på läkarintyget så kan det fortfarande skrivas på vårdenheten.

25 Att ansöka om sjukpenning och bifoga läkarintyg
Mina intyg har tagits fram i samarbete med Försäkringskassan. Samarbetet innebär bland annat att invånaren även kan nå sina läkarintyg från Försäkringskassans webbplats. Det är bra vid de tillfällen som invånaren vill göra en ansökan om sjukpenning och samtidigt bifoga sitt läkarintyg.

26 Nå Mina intyg via www.forsakringskassan.se
1. På Försäkringskassans Mina sidor loggar användaren in med sin e-legitimation.

27 Att bifoga läkarintyg 1 Så här ser det ut när användaren loggat in i Försäkringskassans Mina sidor och om det finns en sjukanmälan. 1. När man klickar på ”gör ansökan” öppnas ett ansökningsflöde. 2. Användaren får en fråga om man vill bifoga ett läkarintyg.

28 Att ge samtycke När man valt att bifoga ett intyg dirigeras man till Mina intygs samtyckessida. Det görs bara första gången tjänsten ska användas. Om användaren tidigare lämnat samtycke i Mina intyg så visas inte samtyckessidan.

29 Att välja intyg Efter att användaren gett sitt samtycke visas de intyg som är möjliga att hämta från Mina intyg. 1. Användaren kan välja ett eller flera intyg att bifoga till sin ansökan om sjukpenning.

30 Att kontrollera bifogat intyg
Det går att se att läkarintyget är hämtat från Mina intyg och medföljer ansökan om sjukpenning.

31 Att skicka läkarintyg med Mina intyg
RÄTTELSESIGNAL LÄKARE FÖRSÄKRINGS- KASSAN INTYGET SKICKAS ELEKTRONISKT OK ATT SKICKA JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS Så här fungerar det att skicka läkarintyg till Försäkringskassan när invånaren är delaktig: 1. När läkaren skrivit och undertecknat intyget sparas det i journalen. 2. En elektronisk kopia skickas till Intygstjänsten. 3. Invånaren loggar in i Mina intyg och skickar intyget till de mottagare som man vill ska ta del av intyget. I dagsläget går det att skicka elektroniskt till Försäkringskassan. 4. Invånaren kan också välja att skriva ut sitt intyg direkt från Mina intyg och lämna till sin arbetsgivare. Om invånaren inte kan eller vill skicka intyget elektroniskt från Mina intyg kan det skickas direkt från läkaren till Försäkringskassan: 5. När läkaren skrivit och undertecknat intyget sparas det i journalen. Samtidigt skickas en elektronisk kopia till Intygstjänsten. 6. Om patienten vill att läkaren skickar intyget direkt till Försäkringskassan så trycker läkaren på knappen ”skicka intyg till Försäkringskassan” i sitt journalsystem. En elektronisk signal skickas till Intygstjänsten som ser till att intyget skickas till Försäkringskassan. 7. Om invånaren vill ha ett läkarintyg till sin arbetsgivaren kan läkaren skriva ut en papperskopia på läkarintyget. Rättelse av intyg 8. Om läkaren gör en rättelse av ett intyg i journalen (makulerar) skickas en elektronisk signal till Intygstjänsten som vet vilka mottagare som fått intyget elektroniskt. 9. Intygstjänsten sänder därefter information till intygsmottagarna att intyget är rättat (makulerat) och invånaren kan se i Mina intyg att intyget i rättat. FYSISKT LÄKARINTYG INVÅNARE ARBETSGIVARE

32 Teknisk lösning INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN JOURNALSYSTEM
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS TJÄNSTEPLATTFORM FÖR IT-TJÄNSTER INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN STATISTIKTJÄNSTEN HÄMTAR DATA MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 1. Så här ser den tekniska lösningen ut för de olika applikationerna som är kopplade till Intygstjänsten. 2. Intygstjänsten kommunicerar med hjälp av Tjänsteplattformen, som är hälso- och sjukvårdens plattform för IT-tjänster, och som garanterar säker informationsöverföring. 3. Läkaren loggar in med SITHS-kort och kontroll av behörighet i HSA för att utfärda intyg i sitt journalsystem 4. Intyg kan även utfärdas i den nya molnlösningen Webcert som är framtagen för att ge privata vårdgivare möjlighet att utfärda elektroniska intyg. Där sker inloggning antigen med SITHS-kort och kontroll av behörighet i HSA eller genom e-legitimation och kontroll av behörighet i HSA. 5. En kopia av intyget lagras i Intygstjänsten efter att det är elektroniskt underskrivet i journalsystemet (eller motsvarande system). 6. Invånaren kan se och hantera sina intyg i webbtjänsten Mina intyg. För att använda Mina intyg krävs inloggning med e-legitimation och att användaren gett sitt samtycke till att man vill hantera sina personuppgifter i tjänsten. 7. Invånaren kan sen välja att skicka intyg vidare till anslutna mottagare. I dagsläget är Försäkringskassan ansluten till Mina intyg. 8. Läkaren kan skicka intyget direkt till Försäkringskassan, om invånaren gett sitt samtycke. Det sker genom att Intygstjänsten får en elektronisk signal att skicka intyget direkt till mottagaren. 9. Läkaren kan även kommunicera med Försäkringskassan via en fråga-svarsfunktion. 10. Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning hämtar data ur läkarintygen i Intygstjänsten. Ur intygsdatan tas statistik fram och visas på nationell nivå – som alla kan se, och på vårdgivarnivå och vårdenhetsnivå – som kräver särskild behörighet.

33 Mål för sjukskrivningsmiljardens villkor 5: ”Utökat elektroniskt informationsutbyte”
Invånaren ska ha möjlighet att både delta och ha insyn i sin egen sjukskrivningsprocess och via e-hälsotjänster kunna skicka sina läkarintyg. Huvudaktörerna kan alla använda framtidens lösning och får tillgång till och kan bidra med relevant information Sjukskrivningsprocessen är mer kvalitetssäker och effektivare än idag och hälso- och sjukvården och Försäkringskassan har ett bättre stöd i sitt arbete. Statistik på ordinerad sjukskrivning ger hälso- och sjukvården, landsting och andra ett bra underlag för verksamhetstyrning och -utveckling. Regeringens målformulering för arbetet med elektroniskt informationsutbyte.

34 Pågående utvecklingsarbete
Fler intyg: intyg vid avbeställd resa intyg för högre körkortsbehörighet Fler mottagare: Transportstyrelsen AFA Försäkringar, försäkringsbolag arbetsgivare Utreder en möjlig tjänst för arbetsgivare för att ta emot intyg från anställda Nya arbetssätt för att skapa intyg i samarbete med Försäkringskassan och Socialstyrelsen Projektet Intygstjänster arbetar under 2014 och 2015 med att göra det möjligt för hälso- och sjukvården att kunna utfärda fler typer av elektroniska intyg och att få in fler mottagare i Mina intyg. Några delar av projektarbetet är att: 1. Möjliggöra för att skapa fler intyg Hälso- och sjukvården utfärdar idag cirka 200 olika sorters intyg för olika mottagare. Projektarbetet är inriktat på att: - möjliggöra för att kunna utfärda och skicka fler intyg elektroniskt, - att kunna samordna och återanvända information från ett intyg till andra. 2. Möjliggöra för fler mottagare Projektarbetet är inriktat på att ansluta mottagare som i dag tar emot stora mängder intyg utfärdade av hälso- och sjukvården. Mottagare som är på gång är bland annat Transportstyrelsen och försäkringsbolag som AFA Försäkringar och Skandia. 3. Utreda en tjänst för arbetsgivare motsvarande Mina intyg där en arbetsgivare kan: - ta emot intyg från anställda, - och med den anställdas samtycke kunna dela information med den anställde, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården. 4. Utreda och utveckla nya arbetssätt och stöd för att skapa intyg. Tillsammans med Försäkringskassan är arbetet inriktat på flera åtgärder för att förbättra intygsprocessen, bland annat att utveckla så kallade ”situationsanpassade intyg” för att lämna blankettänket och istället arbeta för intyg som innehåller bara den information som krävs vid en specifik situation. Det ska även finnas möjlighet att återanvända information från tidigare intyg som fortfarande är giltig för situationen. Tillsammans med Socialstyrelsen integrera olika beslutsstöd som FMB i de elektroniska intygen för att underlätta arbetssituationen och öka kvaliteten i intygen.

35 Kontakt och information
Tjänster: Läkarintyg Mina intyg Projekt: Intygstjänster Frågor och svar Information till invånare om Mina intyg: Mejl till förvaltningen för tjänsten Läkarintyg, Intygstjänsten och Mina intyg: Vill du bidra i den fortsatta utvecklingen, mejla till: På finns mer information samt frågor och svar om arbetet och de tjänster som utvecklas. Tjänsterna är Läkarintyg och Mina intyg Projekten heter Intygstjänster 2013 och Intygstjänster Information till invånare om Mina intyg finns på där finns även en enkel instruktionsfilm om tjänsten. E-postadress till förvaltningen för tjänsten Läkarintyg, Intygstjänsten och Mina intyg är: Vill du vara med och bidra i den fortsatta utvecklingen? Mejla till:


Ladda ner ppt "– ny invånartjänst för hantering av läkarintyg"

Liknande presentationer


Google-annonser