Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudie - Samverkan eHälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudie - Samverkan eHälsa"— Presentationens avskrift:

1 Förstudie - Samverkan eHälsa
eHälsa - Hur dagens och framtidens vård och omsorg ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster Boel Lindblom

2 Förstudie - Samverkan eHälsa
Regionförbundet och Landstinget har initierat en förstudie kring ”Gemensam styrning och systemförvaltning av eHälsa”. Förstudien genomförs under oktober 2013 – januari 2014. Syftet med förstudien är att få ett bra beslutsunderlag för vägval av samarbetsnivå för eHälsa. Presentation för socialcheferna (14/2), 14/3. Presentation för kommuncheferna 20/2.

3 Förstudie - Samverkan eHälsa Avgränsningar
Översyn av ev. gemensam förvaltning av digitala trygghetslarm ingår inte i uppdraget. Förutsättningarna för förvaltning av eHälsa kan komma att förändras i och med pågående nationella upphandling av infrastrukturtjänster för eHälsa. Upphandlingen beräknas bli klar 2014/2015. Förstudien tar inte hänsyn till detta eftersom upphandlingen pågår och förutsättningarna inte är klara. Ev. juridiska frågor kring samarbetsformer hanteras inte inom ramen för detta uppdrag.

4 Förstudie - Samverkan eHälsa Avgränsningar
Under 2014 kommer arbetet med eHälsa att gå vidare i regionen. Ett uttalat mål är att antalet eTjänster ska öka. Följande satsningar ska göras: Tillsyn via (natt-) kamera ”Nattfrid” (Karlskoga, Nora, Örebro) Bildtelefoni, ev. ”Giraffen” (Nora, Örebro) Elektronisk ansökan, servicetjänster, trygghetslarm (Örebro) Eftersom dessa tjänster ännu inte är i drift tas dom inte med i förstudiearbetet gällande gemensam förvaltning. Översyn av gemensam förvaltning av eTjänster för övrig kommunal verksamhet (bygglov, skola osv.) ingår inte i uppdraget. Dock ska sambanden mellan förvaltning av eHälsa och förvaltning av eTjänster i övrig kommunal verksamhet utredas.

5 Förstudie - Samverkan eHälsa
Genom regional samverkan och koordinering kan vi dela resurser, kompetens och erfarenheter för att gemensamt nå en ökad utveckling samt lägre kostnader.

6 Förstudie - Samverkan eHälsa
En behovsinventering med de lokala eHälso-samordnarna på länets kommuner har genomförts. Syftet med inventeringen är att identifiera de områden inom eHälsa där behov av samverkan finns. Var uppstår nytta genom samverkan? Sammanfattningsvis är man positiv till samverkan, och vill samverka inom alla områden där man identifierar gemensamma behov. ”Tillsammans är vi klokare!”

7 1. Varför ska vi samverka? 2. Om vad ska vi samverka?
3. Med vem ska vi samverka? 4. Risker med samverkan? Det är svårt att ha aktuell kompetens inom alla områden, framför allt om man är en liten organisation. De nationella tjänsterna. Kommuner och landsting i regionen. Tappa det lilla unika. Effektivisering vid införande av nya system. Där vi identifierar gemensamma behov. I vissa fall är det bra med en gemensam administration för hela länet. Men eftersom det ser så olika ut i alla kommuner och verksamheter med olika vårdsystem och olika versioner på program är det inte alldeles enkelt att samköra allt. Tappa kompetens lokalt. Felsökning, dra nytta av varandras erfarenheter. Tjänsteplattform. Regionalt, länsdel beroende på vilka kommuner som har behov. Svårt att komma igång, någon måste driva samarbetet. Hantera de fel som uppstår med integrationer av system, många kommuner använder samma system och kombinationer av system, då kan lösningar ju funka hos flera. När man inför nya system så behöver man ha pilotgrupper från flera kommuner för att få bättre och effektivare vård. Det beror på vem som ”äger” kunskapen. Budget. Höja kvalitén. Enklast om man har samma förutsättningar. Spetskompetenser nyttjas för många, större kompetens. Ekonomiskt fördelaktigt/ kostnadseffektivitet. Tidsbesparande. Tillsammans är vi klokare. Effektivare support. Att det ser lika ut, positiv upplevelse för medborgare.

8 Tillsammans är vi klokare. Hitta rätt avgränsning för samverkan?
1. eTjänster Kommun, t ex Ansökan om förskoleplats, ansökan om larm. 3. Nationell eHälsa, gemesamma tjänster kommun och landsting 2. eTjänster Landsting, t ex Länstrafiken mm.

9 Samverkan med Landstinget – gemensamma nationella tjänster
SITHS eTjänstekort HSA Katalogtjänst Sjunet nätverk Säkerhetstjänster, loggning och spärrhantering Nationell Patientöversikt NPÖ Pascal ordinationsverktyg Meddix Tjänsteplattform 1177 Vårdguiden, Mina Vårdkontakter /personliga eTjänster, UMO.se

10 Förstudie - Samverkan eHälsa Nationell/ Regional tjänsteplattform

11 Nationella invånartjänster
1177 Vårdguiden: Mina vårdkontakter: Ungdomsmottagningen på nätet: Läs mer om invånartjänsterna under här:

12 Förstudie – samverkan eHälsa Nuläge (Bilaga 1)
Område Samverkan mellan kommuner Samverkan med Landstinget SITHS eTjänstekort Ja, RA-funktion på Örebro kommun. Informell samverkan finns mellan RA. HSA Katalogtjänst Nej Ja, support 2:a linjen är Katalogtjänst HSA på Landstinget. Sjunet Säkerhetstjänster Informell samverkan med Örebro kommun inom loggning (projekt eHälsa) Ja, landstinget har hjälpt till med loggutbildningar. Tjänsteplattform Video/ distansmöte Nej (?) Ja Nationell Patientöversikt Ja, via nätverksmöten NPÖ-samordnare (projekt eHälsa) Ja, via OVK-gruppen. Pascal ordinationsverktyg Ja, Pascalsamordnare på Örebro kommun. Informell samverkan mellan Pascalsamordnare på kommunen och Pascalansvarig på Landstinget. Meddix Ja, Meddix-samordnare på Örebro kommun Ja. Supportfunktion på Landstinget för kommun och landsting. Tillgänglighet för medborgarna Ja. Informellt samarbete kring ”Barn och unga med psykisk ohälsa”.

13 Förstudie - Samverkan eHälsa Omvärldsbevakning - Värmland
Gemensam drift- och servicenämnd, gemensam IT-plattform för eTjänster. Gemensam databas Möjlighet till olika gränssnitt beroende på de olika kommunernas grafiska profil. Leverantör är Abou, se Inga integrationer mot verksamhetssystemen

14 Förstudie - Samverkan eHälsa Omvärldsbevakning – Jönköpings län
Bra och informativ guide! (Nationella initiativ, se bild Kapitel 3.1.1)

15 Hinder/möjligheter Åtgärd
Hinder/möjligheter Åtgärd 1. Man har olika definitioner av eHälsa inom kommun och landsting. Hitta rätt avgränsning kring gemensamma områden för samverkan mellan kommun och landsting. Se figur 4. 2. Dubbla tjänsteplattformar. Den nationella tjänsteplattformen är endast avsedd för nationella eHälsotjänster, och kan inte användas för andra eTjänster inom kommunal verksamhet. Man bygger upp parallella tjänsteplattformar, en för nationell eHälsa och en för övriga eTjänster på kommunen. Ansluta sig till Landstingets regionala tjänsteplattform för eHälsa alternativt använda leverantörernas lösningar (om detta är möjligt). Örebro kommun åtar sig drifta tjänsteplattformen för övriga eTjänster för samtliga kommuner i länet. Driva frågan nationellt. Kan man samordna fler kommunala eHälsotjänster via den nationella plattformen? 3. Man ser nyttan av att samverka, men en liten kommun har svårt att ta en extra kostnad för att bidra till en gemensam organisation. Nyckelfördelning, kommunen bidrar enligt invånarantal. Skapa inga extra overheadkostnader. 4. Närmare politisk styrning på kommunerna. Öka kunskapen om eHälsa hos politikerna i kommunerna. 5. Olika lagrum för kommun och landsting. Hitta rätt avgränsning för samverkan landsting/ kommun.

16 Förslag till fortsatt arbete – 6 förslag
Formalisera befintlig samverkan kring nationell eHälsa. Samverkan bör vara uppbyggd kring funktioner och inte kring personer. Föra in kommunikationsarbetet för 1177 Vårdguiden inom ramen för övrigt eHälsoarbete. Utöka samverkan där nytta ges. När kommun eller landsting ser behov av ny samverkan inom eHälsa lyfts detta till styrgrupp för eHälsa som prioriterar och beslutar om formerna.

17 Förslag till fortsatt arbete – 6 förslag forts.
Redan nu se över om Säkerhetsansvarig för SITHS eTjänstekort kan vara en gemensam resurs för landsting och kommun. När krav och behov av en regional tjänsteplattform för nationell eHälsa kommer även för kommunerna bör man se över möjligheterna till samverkan med Landstinget. Planera och genomföra en regional konferens om eHälsa riktad till politiker, kommunchefer och socialchefer. Syftet är att skapa en gemensam bild av eHälsa i regionen och hur vi kan samverka kring eHälsa.

18 Förstudie - Samverkan eHälsa
Tack för mig!


Ladda ner ppt "Förstudie - Samverkan eHälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser