Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen Kunskap till praktik ”Missbruks och beroendevård” Kil och Forshaga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen Kunskap till praktik ”Missbruks och beroendevård” Kil och Forshaga."— Presentationens avskrift:

1 Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen Kunskap till praktik ”Missbruks och beroendevård” Kil och Forshaga

2 Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Kil och Forshaga Styrdokument: ”Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” (Socialstyrelsen 2007) ”Överenskommelse Missbruks och beroendevård i Värmland” (Värmlands Vårdförbund och Landstinget i Värmland 2010)

3 Hur gjorde vi? Framgångsfaktorer under arbetet med dokumentet: Alla väl förberedda inför arbetsmöten Alla strävar efter att förstå varandra, tala samma språk. Fortlöpande kort information inom Vc.

4 Aktiviteter runt implementering -Arbetsgruppen startar februari 2010 -Enkät utlämnas till medarbetare vid Vc -Info tillsammans Vc och Soc våren 2010 -Audit utbildning för alla vårdgivare Vc oktober 2010 -Info om styrdokument och flödesschema Vc december 2010 -Info Vc och Soc gemensamt maj 2011 -Handledning av Vc läkare ”missbruk och beroende med fokus läkemedelsmissbruk” via konsult pågår hösten 2011.

5 Lokala aktörer och författare: •Socialsekr vid Soc tjänsten i Forshaga •Enhetschef vid Vc Deje/Forshaga •Vårdutvecklare, Öppenvårdspsykiatrin, Karlstad •Socialsekr Liv Estenstad, Öppenvårdsgruppen, Soc tjänsten, Kil •Irene Malmkvist, Vc Kil •Ann-Sofi Nordenberg, projektledare Värmlands vårdförbund •Enhetschef Beroendecentrum (tillfälligt deltagande)

6 Prevention och tidiga insatser •Audit (Dudit), förhållningssätt MI, riskbruk Audit 6/8-15, kort rådgivning och uppföljning. •Uppmärksamma riskområden (enkäten), • VC: depression, upprepat självdestruktivt beteende, ångest, olyckor, hjärtarytmi/förmaksflimmer, hypertoni, mag/tarmbesvär, leversjukdom, våld i nära relationer, missbruk hos närstående, kriminalitet, långvariga ekonomiska problem. •Soc: våld i familjen, försummelse av barn, kriminalitet, långvariga ekonomiska problem, missbruk hos närstående. •UM/FC, samma som ovan samt kontakt med Utredningsgruppen för samråd/anmälan.

7 Bedömning och dokumentation •VC: Audit (Dudit) •Utandningsprov •Lab: CDT, ASAT/ALAT,MCV, GT, (PETH) drogtest i urin. •Soc: Audit, Dudit, ASI (addiction severity index), teststickor för droger, utandningsprov.

8 Samordnad individuell plan •När samtidiga insatser från annan huvudman/enhet krävs skall en Samordnad Individuell plan upprättas med patientens medgivande. •Planen skall upprättas skyndsamt, vanligen inom några dagar. I vissa fall omedelbart.

9 Psykosocial behandling och läkemedelsbehandling •VC: •MI som förhållningssätt •Vid behov av läkemedelsbehandling via VC överlämnas läkemedel av distriktssköterska /psykiatrisjuksköterska. Möjlighet till kort samtal (ej evidens). •Om pat har kontakt med Öppenvårdsgruppen sedan tidigare upprättas Samordnad Individuell plan. Antabus överlämnas i enlighet med SOSFS 2009:6 Egenvård. •Om pat har andra läkemedel och tidigare kontakt med Öppenvårdsgruppen överlämnas läkemedelsansvaret till kommunens psykiatrisjuksköterska.

10 Psykosocial behandling och läkemedelsbehandling •Soc: •MI, Återfallsprevention, HAP (haschavvänjning) •Möjlighet till delning av Antabus i ärenden med pågående insats kan ske i form av egenvård. •Vid annan läkemedelsdelning skall delning gå genom kommunens psykiatrisjuksköterska.

11 Barn till föräldrar med missbruks- eller beroendeproblem •Anmälningsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal till Socialtjänsten. Bryter sekretesslagens krav på sekretess mellan myndigheter. Gäller uppgifter som man får kännedom om i tjänsten, kan ej anmälas anonymt. ( Barn och unga i familjer med missbruk, Socialstyrelsen 2010) •Ventilen,en verksamhet för barn och ungdomar i missbrukarfamiljer. Samarbete mellan Soc tjänsten i Kil och Svenska kyrkan.

12 Gravida kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik -Om Audit /Dudit visar problem upprättas samarbete med Socialtjänsten /Öppenvårdspsykiatrin. -Lämna uppgifter till Socialtjänsten för skydd till det väntade barnet. OBS att Socialtjänst inte kan använda tvångsåtgärder under graviditet men hela tiden följa upp och ha kontakt med kvinnan. Ingripande kan ske först när barnet är fött. Undantag vid behov av LVM eller LPT hos kvinnan.

13 Vad har uppnåtts vid vårdcentralen Ökad medvetenhet om riskbruk. Ökad kunskap om missbruk och sjukdomsbörda. Ökad medvetenhet om barns utsatthet. Ökad kunskap om vården av gravida missbrukare och villkoren. Ökad kunskap om Soc tjänstens arbete och värdet av samarbete. Ökad kunskap om AUDIT och DUDITverktygen.

14 Hur går vi vidare? ”Droppen urholkar stenen” God och säker vård. Var finns de resurser och kunskaper som bäst gagnar patienten? Ständigt påminna om möjlighet /skyldighet till samarbete med patientens samtycke. Fördelar med samarbete. Gemensamma möten med falldiskussioner två gånger/termin.

15 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Irene Malmkvist Vårdcentralen Kil deltagare i arbetsgruppen Kunskap till praktik ”Missbruks och beroendevård” Kil och Forshaga."

Liknande presentationer


Google-annonser