Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att."— Presentationens avskrift:

1 Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att leda, ingenting så osäkert i framgång, som att söka införa en ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som motståndare alla dem, som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i det nya. Machiavelli (1469–1527)

2 Föreskrift – Allmänna råd Föreskrifter är bindande bestämmelser – krävs bemyndigande från riksdagen eller regeringen Socialstyrelsens allmänna råd är rekommendationer till stöd för tillämpningen av en författning SOSFS 2006:11 visar på nämndens ansvar för kvalitetsarbetet

3 Vad är ett ledningssystem? Ett ledningssystem är ett system för att fastställa grundprinciper för ledning av verksamheten sätta upp mål i enlighet med kvalitetsområdena/kraven följa upp och utvärdera dessa mål.

4 Grunderna Tillämpningsområden Hela Socialtjänsten inkluderande SoL och LSS Skillnader mellan Äldre- och handikappomsorg, LSS och IFO Begrepp Ingen definition på t ex kvalitet använder inte ord som avvikelse och många andra ISO termer Nämndens ansvar Att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbetet för att utveckla och säkra socialtjänstens kvalitet

5 En alternativ definition av kvalitet för socialtjänsten – vara verkningsfulla – vara trygga och säkra – involvera brukarna och ge dem inflytande – samordnas och präglas av kontinuitet – nyttja resurserna effektivt Tjänster av god kvalitet ska Stärker brukaren Stärker profes- sionen Förbättrar ledningen Stärker möjligheten att använda ny kunskap Utvärdera tjänsterna (fri tolkning av Social- och helsedirektoratets skrift …. Og bedre skal det bli)! Återges även i Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten utg av Socialstyrelsen 2007)

6 Nämndens ansvar besluta om uppföljningsbara mål för verksamheten resurser utifrån uppdrag vem ansvarar för vad i kvalitetsarbetet personalens delaktighet i kvalitetsarbetet brukarnas möjlighet att påverka verksamheten som medproducenter uppföljning – utvärdering.

7 Privata entreprenörer -I förfrågningsunderlag ställa krav på entreprenörer att de bedriver en ett systematiskt kvalitetsarbete. -Samma krav ska ställas även vid t ex köp av enstaka platser. -Nämnden har ett system att följa upp att entreprenörerna uppfyller kraven. Samma krav gäller i princip för både varor och tjänster.

8 Planera – Utför – Studera – Agera Kartlägg – Val av förbättringsområden Mål för förbättringarna. Planera genomförandet Genomför åtgärderna Kontrollera, följ upp och utvärdera Lär av utvärderingen Förbättra Sprid era kunskaper

9 Områden som ska/bör behandlas i ett ledningssystem Kvalitetssäkring av sociala tjänster AR Tillgänglighet AR Samarbete – samverkan F Handläggning och dokumentation AR/F Fel och brister i verksamheten F Synpunkter och klagomål på verksamheten F Personal och kompetensförsörjning F Försörjning av varor och tjänster AR Uppföljning och utvärdering av verksamheten F.

10 Processtänkande Huvudprocessen: tjänsten till brukaren – t ex särskilt boende, ekonomiskt bistånd Stödprocesser: processer som krävs för att huvudprocessen ska komma till stånd, t ex in- och utbetalningsrutiner, kompetensutveckling m.m. Yrkesgrupper som den enskilde möter i huvudprocessen ska arbeta mot samma mål även om de har olika uppdrag Enhets- chef Sjuk- sköter- ska Grupp- ledare Läkare Vård- biträ- den Natt- perso- nal Kontakt- person Reha- bili- tering Köks- perso- nal B r u k a r e n Hand- lägga- re

11 Sociala tjänster Beskriva de viktigaste sociala tjänster Brukaren som medproducent Utrymme för variation och oförväntade händelser. Svarar tjänsterna mot enskilda och gruppers behov Hur tillvaratar vi omvärldens förändring, tillsyn, egna erfarenheter och ny kunskap.

12 Tillgängligheten Arbetsformer som säkrar att tjänsterna är tillgängliga: utifrån t ex funktionshinder, språk och social/etnisk bakgrund. Ställer krav på: Kunskap om brukarnas behov/problem Aktivt deltagande i planering av lokaler Personalens kompetens Fora för kommunikation med brukarna.

13 Samverkan - samarbete Mål – syfte för samarbete/samverkan Hur ska samverkan bedrivas - ansvar och mandat Samverkan på olika nivåer - individ - organisation - samhällsnivå Brukarmedverkan Hänsyn till sekretesslagstiftningen

14 Handläggning och dokumentation Rutiner för handläggning och dokumentation av ett ärende - rutinerna bör bl.a. omfatta: - när en utredning ska inledas - hur olika typer av utredningar ska genomföras - formulering av målen för insatser - hur beslut ska formuleras - hur ett överklagande ska hanteras Rutiner för dokumentation av genomförandet av en beslutad insats Rutiner för överlämnande av uppgifter om den enskilde Uppföljning och utvärdering av en beslutad insats

15 Personalförsörjning Det ska finnas rutiner för: Att det finns den bemanning som krävs för att utföra uppdraget Att personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna Att personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling.

16 Fel och brister Rutiner för att hantera fel och brister, även för att ta tillvara det som kunde ha gått fel om inte... Personalens delaktighet – öppet och lärande klimat Systematisk sammanställning och analys Kvalitetsindikatorer – återkommande mäta vissa variabler Uppföljning av vidtagna åtgärder Återföring av erfarenheter även till brukare och medborgare

17 Riskanalys Rutiner för att bedöma risker i samband med t ex Besparingar - neddragningar Kompetens eller språk brister Flyttning av verksamhet eller enskilda brukare Byte av rutiner, personal mm Omorganisering Kunskapskälla för att minimera fel och brister Tänk efter i förväg = säkerhetstänkande

18 Synpunkter och klagomål Exit – voice / sorti – protest modellen Rutiner för att hantera synpunkter och klagomål även muntliga och vaga klagomål/synpunkter Lätt att framföra klagomål – flera sätt och mottagare Förbättringsarbete påbörjas direkt – förutsätter delegation till personalen Uppföljning och kommunikation med brukaren eller närstående Systematisk sammanställning och analys Återföring

19 Upphandling - exempel på kvalitetsfrågor Vem är kunden i upphandlingen? Ska det finnas flera leverantörer? Vem utvärderar anbuden? Hur viktigt är priset jämfört med kvaliteten? Ska tjänsten integreras i verksamheten? Om så hur? Ska professionen vara delaktig i upphandlingsprocessen? Hur ska tjänsterna följas upp?

20 Uppföljning – utvärdering Har vi uppnått målet? - Var det rätt mål? Följa över tid kräver kontinuerlig inhämtning av data Skapa transparens t ex gemensamma mätvärden (t ex personalens utbildning, personalomsättning, och uträkning av kostnader t ex plats på SÄBO) Personalens dokumentation av fel och brister och brukarnas synpunkter och klagomål Kunskap om metoder Kvantitativa och Kvalitativa Återkoppling till nämnd – påverka kommande prioriteringar och mål


Ladda ner ppt "Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att."

Liknande presentationer


Google-annonser