Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhetsanalys för social omsorg Utbildning i analysmetoden Sjuan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhetsanalys för social omsorg Utbildning i analysmetoden Sjuan."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhetsanalys för social omsorg Utbildning i analysmetoden Sjuan

2 Välkommen till analysutbildningen!

3 Varför jämställdhetsanalys? 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  ekonomiska och sociala trygghet  jämlikhet i levnadsvillkor  aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstlagen (SoL)

4 Sjuan 1.Hur är uppdraget i verksamheten formulerat? 2.Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten? 3.Vad är din fråga? 4.Vilka ledtrådar finns för att kunna besvara frågan? 5.Vad säger ledtrådarna? 6.Analysen är klar – föreslå åtgärder 7.Jämför förslagen till åtgärder

5 Dokumentera analysen För att andra ska kunna följa dina tankar behöver du dokumentera ditt arbete. Skriv ner vad du har gjort och hur du har tänkt.  Dokumentera varje steg av Sjuan.  Beskriv med text vad grafer och tabeller visar.  Var noga med källhänvisningar i texten.  Skriv texten så att en oinsatt men intresserad läsare kan förstå.  Testa ditt utkast på en kollega.

6 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat?  För vem finns verksamheten?  Vad ska verksamheten leverera?  Uppdraget kanske redan finns formulerat i dina verksamhetsplaner. Annars kan du hitta det i politiskt styrande dokument eller i lagstiftningen inom gällande område.  Uppdraget utgör ramen och grunden för ditt fortsatta arbete.

7 2. Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten?  Du kan hitta uppslag från tidigare forskning eller så har du egna erfarenheter från verksamheten.  Om du inte kommer på eller hittar något, kan du försöka med att titta på verksamhetens största utmaning ur ett jämställdhetsperspektiv.  Om du istället har många idéer redan nu, så ska du välja en av dem.  Det viktiga är att välja en idé och börja arbeta med den.

8 3. Vad är din fråga?  Vilken fråga vill du ha besvarad? Frågan ska utgå från den jämställdhetsutmaning som du har identifierat i verksamheten.

9 4. Vilka ledtrådar finns för att kunna besvara frågan? Det kan vara statistik, rapporter, foton, intervjuer, enkäter, observationer med mera. 1.Vad säger ditt material och vad säger det inte? 2.Har du rätt material utifrån din frågeställning? 3.Behövs ytterligare material för att besvara din fråga? a)Ta fram mer material från tidigare undersökningar b)Gör en egen undersökning

10 5. Vad säger ledtrådarna?  Beskriv de könsmönster du ser i materialet.  Jämför om möjligt resultaten med tidigare resultat på området.  Använd dina genuskunskaper för att tolka materialet.  Vad ser du för mönster? Är de ett problem? Vad beror de på? Vilka konsekvenser får de? Behöver de åtgärdas?

11 6. Analysen är klar – föreslå åtgärder  Presentera arbetet du har gjort.  Diskutera de förslag till åtgärder som analysen visar på. - Åtgärderna ska syfta till bättre måluppfyllnad i verksamheten. - Åtgärderna ska vara genomförbara inom verksamheten. - Åtgärderna ska vara realistiska på både kort och lång sikt.

12 7. Jämför förslagen till åtgärder  Är åtgärden svår eller lätt att genomföra?  Ger åtgärden liten eller stor effekt?  Plotta åtgärderna i koordinatsystemet så blir jämförelsen lättare. Lätt Svårt Stor effekt Liten effekt 3 2 1 4

13 Exempel: Bistånd till äldre i X-köping

14 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat? ”1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  ekonomiska och sociala trygghet  jämlikhet i levnadsvillkor  aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Socialtjänstlag (SoL)

15 1. Hur är uppdraget i verksamheten formulerat? ”Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämnden verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Den politiska ambitionen är att fler äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt och erhålla den hjälp som behövs för att bibehålla funktioner och livskvalitet.” X-köping

16 2. Vilken jämställdhetsutmaning finns inom verksamheten? Inom socialtjänsten finns det en risk att förväntningar och föreställningar utifrån könstillhörighet – snarare än den äldres behov – styr beslut om insatser.

17 3. Vilken är din fråga?  Får äldre kvinnor och män insatser efter behov i hemtjänsten?

18 4. Vilka ledtrådar finns för att kunna besvara frågan? Aktualisering av behov: Andel kvinnor och män som är 80 år och äldre och som tar kontakt med hemtjänsten.  I kommunen bor 480 kvinnor som är 80 år och äldre och 300 män som är 80 år och äldre.  Kommunen beviljade 155 kvinnor (32 procent) som är 80 år och äldre hemtjänst i april 2012.  Kommunen beviljade 66 män (22 procent) som är 80 år och äldre hemtjänst i april 2012.

19  Omfattning och typ av tjänst.  Hemtjänstens taxerings- system visar hur mycket hjälp brukarna får. 4. Vilka ledtrådar finns för att få svar på frågan? InsatserKvinnorMän Städ/tvätt var tredje vecka 19 %22 % Insatser upp till 2 ggr/vecka 6 %8 % Insatser mer än 2 ggr/vecka 75 %70 % Totalt100 %

20 4. Vilka ledtrådar finns för att få svar på frågan? Socialtjänstens behovsbedömning – intervju med handläggare om beslutsprocessen visar att:  Ansökningar om hjälpinsatser är sällan skriftliga.  Ansökningar får sällan avslag.  Beslut om insatsens omfång och art fattas efter dialog med den äldre och i regel ett hembesök.  Beslutsprocessen kan beskrivas som en förhandling när den äldres önskemål inte överensstämmer med anhörigas, eller om handläggaren ser andra behov än den äldre.  Om den äldre inte är nöjd kan denne överklaga beslutet.

21 5. Vad säger ledtrådarna? Omsorgsförvaltningen i X-köping:  32 procent av kvinnorna och 22 procent av männen som är 80 år och äldre får stöd från hemtjänsten. - 75 procent av kvinnorna och 70 procent av männen får fler än två insatser per vecka. - 22 procent av männen och 19 procent av kvinnorna i gruppen med minst hjälpbehov, får hjälp med städning och tvätt. - Aktstudien av 22 kvinnor och 22 män med större omsorgsbehov visar att kvinnor får genomsnittligt fler insatser per vecka än män, oberoende av om brukaren är ensam- eller sammanboende och trots att kvinnor har bättre hälsonivå.

22 6. Analysen är klar – föreslå åtgärder 1.Börja arbeta i enlighet med Socialstyrelsens metod ”Äldres behov i centrum”. 2.Diskutera resultaten på APT och be om kollegors reflektioner över studien och vad vi skulle kunna göra som nästa steg, 3. Göra en uppföljning av denna studie med peer review, dvs en kollega är medlyssnare och observatör när handläggare gör behovsbedömningen i dialog och vid hembesök för att lägga märke till eventuell genusbias i processen. 4.Ingen åtgärd.

23 7. Jämför förslagen till åtgärder Lätt Stor effekt 1 2 3 4 Svårt Liten effekt

24 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo

25 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo

26 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. 3. Frågeställning Får kvinnor och män i Y- bo i samma utsträckning hjälp med att ta sig ur ett tillfälligt ekonomiskt problem? Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo

27 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. 3. Frågeställning Får kvinnor och män i Y- bo i samma utsträckning hjälp med att ta sig ur ett tillfälligt ekonomiskt problem? 4. Ledtrådar Statistik. Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo

28 Ledtrådar – ekonomiskt bistånd Antal och andel beviljanden och avslag på ansökningar om ekonomiskt bistånd från hushåll med ensamboende med och utan barn i december 2012. KönBeviljadeAvslagTotalt Kvinnor med barn17 (59%)12 (41%)29 Män med barn2 (67%)1 (33%)3 Kvinnor utan barn36 (68%)17 (32%)53 Män utan barn61 (71%)25 (29%)86

29 Ledtrådar – ekonomiskt bistånd AndelAntal

30 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. 3. Frågeställning Får kvinnor och män i Y- bo i samma utsträckning hjälp med att ta sig ur ett tillfälligt ekonomiskt problem? 4. Ledtrådar Statistik, se bilaga. 5. Vad säger ledtrådarna? Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo

31 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. 3. Frågeställning Får kvinnor och män i Y- bo i samma utsträckning hjälp med att ta sig ur ett tillfälligt ekonomiskt problem? 4. Ledtrådar Statistik, se bilaga. 5. Vad säger ledtrådarna? Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo 6. Åtgärder?

32 1.Uppdraget Y-bo ska erbjuda olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd som hjälp för att kunna ta sig ur ett tillfälligt problem med ekonomin. 2. Jämställdhets- utmaning I Y-bo har vi en känsla av att kvinnor och män beviljas ekonomiskt bistånd i olika utsträckning, men vi vet inte om det är ett jämställdhetsproblem. 3. Frågeställning Får kvinnor och män i Y- bo i samma utsträckning hjälp med att ta sig ur ett tillfälligt ekonomiskt problem? 4. Ledtrådar Statistik, se bilaga. 5. Vad säger ledtrådarna? Övning: Ekonomiskt bistånd i Y-bo 6. Åtgärder?

33 Arbeta vidare  Jämställdhetsutmaningar för socialt arbete (pdf)  Sjuan (pdf)  Metoder för kartläggning och analys på jämställ.nu (webb) Metoder för kartläggning och analys på jämställ.nu  Leda och styra för hållbar jämställdhet (webb) Leda och styra för hållbar jämställdhet

34 Tack för idag! För mer information och kontakt: www.skl.se/jamstalldhet


Ladda ner ppt "Jämställdhetsanalys för social omsorg Utbildning i analysmetoden Sjuan."

Liknande presentationer


Google-annonser