Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)"— Presentationens avskrift:

1 Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)

2 Organisation IFF leds av en områdeschef 9 enhetschefer
Totalt 316 anställda (240 kvinnor, 76 män) Budget ca 216 miljoner kronor (netto) Uppdrag utifrån politiska mål/styrmått och lagstiftning.

3 IFF består av åtta enheter
Barn och unga Ensamkommande barn Vuxna Socialpsykiatri Daglig verksamhet/gruppbostad Gruppbostad Personlig assistans Korttidsvistelse/kontaktperson mm

4 Individ, familj och funktionsnedsättning, IFF
Uppdaterad: Individ, familj och funktionsnedsättning, IFF IFF Områdeschef Unni Johansson Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Enhet Barn och unga Ensam- kommande barn Vuxna Socialpsykiatri Daglig verksamhet/ gruppbostad Gruppbostad Personlig assistans Korttidsvistelse/kontaktperson Enhetschef Håkan Stenholm Enhetschef Kent Malmqvist Enhetschef Lars-Göran Jakobsson Enhetschef Nils varg Ann Sachs tf. Ewa Johansson Enhetschef Margaretha Eklöf Enhetschef Tuula Pesonen Enhetschef Désirée Norman Enhetschef tf. Monica Johansson ord. Tina Lindstedt

5 Socialtjänstens mål regleras i socialtjänstlagen kapitel 1 §§ 1-3
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet.

6 1 § Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

7 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas
2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år

8 3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Denna lag riktar sig till dem som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Socialtjänstlagen (SoL) riktar sig rent allmänt till dem som, på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i sin livsföring. Den enskilde skall genom insatserna enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor, till skillnad från skäliga levnadsvillkor enligt SoL

10 Verksamhet i respektive enhet

11 Enhet barn och unga Ec Håkan Stenholm Mottagningsgrupp Utredningsgrupp
LSS/SoL-grupp Biståndsgrupp Familjehemsgrupp Satelliten,förebyggande grupp Gryningen

12 Enhet ensamkommande barn
Ec Kent Malmqvist Boende för ensamkommande barn i tre steg: Boende med heltidstillsyn Träningslägenheter Utslusslägenheter

13 Enhet vuxna Ec Lars-Göran Jacobsson Admin team (reception mm)
Ekonomiteam Vuxenteam Arbetmarknads-enhet (AME) Pc Eric Andersson

14 Enhet socialpsykiatri
Ec Ann Sachs, Nils Varg (vik Ewa Johansson) Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning Stödboende för äldre personer med missbruks- problem Boendestöd Daglig sysselsättning,Funkis Personligt ombud

15 Enhet daglig verksamhet/gruppbostad
Ec Margaretha Eklöf Daglig verksamhet för gruppen finns på 15 olika platser i både kommunen och näringslivet 3 st gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning,

16 Enhet gruppbostad Ec Tuula Pesonen
7 st gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

17 Enhet personlig assistans
Ec Desirée Norman Verkställer personlig assistans till ca 27 brukare i kommunen

18 Enhet korttidsvistelse/kontaktperson
Ec Tina Lindstedt (vik Monica Johansson) 1 st gruppbostad Korttidsboende Kontaktpersoner Köpta platser Personlig assistans

19 Aktuellt Utveckla alternativa boendeformer för både de med utvecklingsstörning och de med psykiska funktionshinder Utveckla arbetet med att hjälpa människor ut i egen försörjning i samverkan med bland annat Finsam, arbetsförmedlingen, sociala företag, kommunen och näringslivet med mera Ytterligare förbättra arbetet med handläggningen avseende den sociala barnavården och fortsätta det inledda samarbete med vuxenenheten.


Ladda ner ppt "Individ, familj och funktionsnedsättning (IFF)"

Liknande presentationer


Google-annonser