Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handbok December 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handbok December 2012."— Presentationens avskrift:

1 Handbok December 2012

2 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Förskrivaren ska kunna förstå och tillämpa ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel” så att patienten möter samma förutsättningar för förskrivning oavsett var i Västra Götaland hon eller han besöker vården! Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel December 2012

3 Hjälpmedelsorganisation i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Från och med januari 2013 gäller en ny samverkansorganisation för hjälpmedel i Västra Götaland. Ledningsråd som får sitt uppdrag från Samrådsorgan (politiskt) och Ledning i Samverkan (tjänstemannanivå). Uppdraget omfattar strategisk ledning inom både förskrivning och försörjning. Fastställer rekommendationer för parterna. Samordning planeringsledare på HSA (samfinansierat med Västkom) Beredningsgrupp Handbok ansvarsområde regelverk med riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel. Beredningsgrgupp Avtal ansvarsområde tillämpning, uppföljning sortiment Beredningsgrupp IT-stöd, websesam ansvarsområde beställningssystemet webSESAM. Hjälpmedelsforum ett forum för samråd, information och förankring både avseende förskrivningsfrågor och försörjningsfrågor. Bilden hämtad från ”Beskrivning av uppdrag för Hjälpmedelsorganisationen i samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen” Ny bild December 2012

4 Allmänt Det finns ingen nationell definition av personliga hjälpmedel. Varje vårdgivare bestämmer själv I Västra Götaland följer regionen och alla 49 kommuner samma regelverk, som finns i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”

5 Handbokens delar ”Så fungerar handboken”
Riktlinjer och produktanvisningar Samarbetsrådet för hjälpmedel Beslutsstöd Skada och förlust Idébanken Bra att veta om hjälpmedel Till nästa avsnitt Grundprinciper

6 ”Så fungerar handboken”
Beskriver olika funktioner på webbplatsen Beskriver hur man kan gå tillväga för att påverka handboken Tillbaka till Handbokens delar

7 Riktlinjer och produktanvisningar
Riktlinjer och produktanvisningar utgör regelverket Regelverket är politiskt antaget och därmed bindande Tillbaka till Handbokens delar

8 Beslutsstöd Ett tankestöd före och under förskrivnings-processen
Länk till beslutsstödet December 2012 Tillbaka till Handbokens delar

9 Skada och förlust Ett verktyg vid bedömning av patientens/brukarens ansvar vid skada eller förlust av ett förskrivet hjälpmedel Innehåller vägledning och mallar för lånevillkor och låneförbindelse Länk till ”Skada och förlust” Samarbetsrådet för hjälpmedel har tagit fram gemensam mall för lånevillkor, särskilda lånevillkor för vissa hjälpmedel och låneförbindelse, och en vägledning för förskrivare och kostnadsansvariga om patientens/brukarens ansvar vid skada och förlust av ett hjälpmedel. Verksamheterna rekommenderas att använda lånevillkor/-förbindelse och att följa resonemanget i vägledningen. Under fliken ”patientfall” i förskrivarutbildningen finns det bl.a. sådana som handlar om skada och förlust. Tänk på att det är förskrivarens ansvar att informera patienten. Personal på ex. Hjälpmedelscentralen har inget ansvar att informera om vad som gäller avseende skada och förlust! Tillbaka till Handbokens delar December 2012

10 Idébanken Goda exempel t.ex. mallar, blanketter, rutiner
Lokalt framtagen, verksamheterna delar med sig Frivilligt att använda, kvalitetssäkrad utifrån riktlinjer och produktanvisningar Länk till idébanken Tillbaka till Handbokens delar

11 Broschyr: Bra att veta om hjälpmedel
Informationsbroschyr riktad till allmänheten Kan skrivas ut från webbplatsen eller beställas i tryckt form Finns i anpassade former Tillbaka till Handbokens delar

12 Riktlinjer Ska tillämpas vid all förskrivning
Ändringar kräver politiska beslut Riktlinjer är överordnade produktanvisningar, undantag anges i några produktanvisningar Ett exempel är antal utrustningar för rollatorer Principiella ställningstaganden kallas grundprinciper Tillbaka till Handbokens delar

13 Grundprinciper Kostnadsansvar Bedömning/val av produkt Egenansvar
Dubbelutrustning Fritidsboende Sport, hobby och motion Hjälpmedel i arbetslivet Grundutrustning Brukarens ansvar CE-märkning Sortiment Resor Här är grundprinciperna samlade. I Handboken finns samtliga grundprinciper på lite olika ställen. Grundprinciperna är gränser för den offentliga finansieringen av hjälpmedel i Västra Götaland, dvs ett sätt att prioritera. Till nästa avsnitt Produktanvisningar

14 Kostnadsansvar Kostnadsansvarig måste godkänna förskrivningen
Förtroendeförskrivning kan ske på två sätt: Avtal/överenskommelse mellan förskrivarens och kostnadsansvariges verksamhet Kontakt i varje enskilt fall Tillbaka till Grundprinciper

15 Bedömning/val av produkt
Alla har rätt till en bedömning Förskrivaren beslutar och väljer produkt Patient/brukare ska ha ett aktivt och reellt inflytande men det är alltid förskrivaren som avgör om och vilket hjälpmedel som ska förskrivas. Grundprincipen är att man förskriver produkt ur fastställd sortiment. Om en patient/brukare har ett specifikt behov som inte kan tillgodoses med produkt ur sortiment kan förskrivning utöver sortiment eller utanför produktanvisning ske, dock först efter särskild prövning av kostnadsansvarig. Exempel på diskussionsfråga: Vet du vem som är kostnadsansvarig för det som du förskriver? Tillbaka till Grundprinciper

16 Egenansvar Produkter som finns i allmän handel och som är vanliga i hemmiljön förskrivs inte utan är ett egenansvar för brukaren/ patienten Förskrivaren ska kunna ge råd, rekommendation och information om produkter som patient/brukare kan köpa själv. Om förskrivaren ger individuella råd som en del av en behandlingsinsats ska det dokumenteras i patientjournal. Individuella råd bygger på att förskrivaren har kunskap om patient/brukares sjukdomshistoria, nedsatta aktivitets- och funktionsförmåga m.m. Därefter är det patientens/brukarens ansvar att följa råden eller inte. Förskrivaren har aldrig något produktansvar för produkter som patient/brukare införskaffar själv. Exempel på diskussionsfråga: Har du några exempel på produkter som kan vara brukarens/patientens egenansvar? I modulen ”Förskrivningasprocessen” finns mer information kring egenansvar. Tillbaka till Grundprinciper

17 Dubbelutrustning Endast en utrustning förskrivs
Undantag finns, framkommer på den enskilda produktanvisningen Exempel teknikkäppar Därutöver enbart efter prövning av kostnadsansvarig Tillbaka till Grundprinciper

18 Fritidsboende Ingen förskrivning av hjälpmedel till fritidsboende
Det flesta förskrivna hjälpmedel får tas med till fritidsboendet Till fritidsboende får ex. fast installerade hjälpmedel inte tas med. Tillbaka till Grundprinciper

19 Sport hobby och motion Hjälpmedel för sport, hobby och motion är inte hälso- och sjukvårdens ansvar utan brukarens egenansvar Tillbaka till Grundprinciper

20 Hjälpmedel i arbetslivet
Hjälpmedel som enbart används i arbetslivet förskrivs inte av hälso- och sjukvården Delat ansvar för Arbetsgivaren Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Tillbaka till Grundprinciper

21 Grundutrustning Varje verksamhet ska vara grundutrustad för verksamhetens syfte och de som vistas där, t.ex. skola, daghem, särskilt boende, sjukhus Först när behovet av grundutrustning är tillgodosett kan ett hjälpmedel förskrivas personligt Se lokala rutiner Det finns inga gemensamt framtagna listor i Västra Götaland som beskriver gränsen mellan grundutrustning och personligt hjälpmedel. Det kan finnas lokala rutiner för det. Generellt utgår man ifrån att hjälpmedel som kan användas av flera utan omfattande anpassningar ska räknas som grundutrustning. Kraven på grundutrustning är generellt högre på lokaler som är särskilt avsedda för personer med funktionsnedsättning, exempelvis sjukhus, äldreboende eller särskola. Exempel på diskussionsfråga: Vad finns det för grundutrustning i din verksamhet? Tillbaka till Grundprinciper

22 Brukarens ansvar Förskrivning innebär ett lån med nyttjanderätt
Brukaren ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden Oaktsamhet kan leda till ersättningskrav Tillbaka till Grundprinciper

23 CE-märkning Personliga hjälpmedel ska vara CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet Några undantag finns, framförallt inom området kognitivt stöd och kommunikation Tillbaka till Grundprinciper

24 Sortiment I första hand används hjälpmedel ur upphandlat sortiment
Om en patient har ett specifikt behov som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan produkt utöver produktförteckning och/eller sortiment förskrivas, efter särskild prövning av kostnadsansvarig. Tillbaka till Grundprinciper

25 Resor Hjälpmedel enbart för resor förskrivs inte
Personligt förskrivna hjälpmedel som används i bostaden kan tas med vid resor Ev. reparationer under resan (utanför Västra Götaland) bekostas av brukaren Det finns olika sorters resor – inom Västra Götaland, inom Sverige, semesterresa utomlands, längre vistelser utomlands. Vid resor inom Västra Götaland gäller att man tar med sig förskrivet hjälpmedel. Hjälpmedel till fritidsboende förskrivs ej. Förskrivning av hjälpmedel för att ex. kunna hälsa på släkt, där redan förskrivna hjälpmedel inte är tillräckliga bedöms i det enskilda fallet. Genom ”Riksavtalet” ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttryck för att alla människor ska kunna resa inom Sverige. Om man behöver ett hjälpmedel för att kunna resa inom Sverige kan patient/brukare antingen ta med förskrivet hjälpmedel eller får ett hjälpmedel förskrivet där man vistas. Det är vårdlandstingets (eller vårdkommunens) regelverk som gäller, hemlandstinget (hemkommunen) betalar. För mer detaljerad information se ”Riksavtalet för utomlänsvård” (länk) Det förskrivs inga personliga hjälpmedel för att man ska kunna resa utomlands. Vid vanliga semesterresor är grundprincipen att man tar med sig sitt hjälpmedel och ansvarar för det under resan. Eventuella reparationer betalar brukare/patient själv. En del personer vistas utomlands under längre perioder. Det är vanligt att man har en sjukförsäkring i det landet där man ex. vistas varje vinterhalvår. I så fall är det den försäkringen man hänvisar till för förskrivning av hjälpmedel som ska användas utomlands. Annars görs en individuell bedömning om ett hjälpmedel kan tas med vid längre utomlandsvistelser. Exempel på diskussionsfråga: Hur sker dessa bedömningar för de hjälpmedel som du förskriver? Tillbaka till Grundprinciper

26 Produktanvisningar Finns inom följande områden Hörselskada
Medicinsk behandling Rörelsehinder Synskada Ortoser, proteser och skor Kognitivt stöd och kommunikation

27 Produktanvisningar Produktanvisningarna är sorterade enligt ISO-koder
Samma ISO-kod kan förekomma under flera områden Varje produktanvisning har rubrikerna: Förskrivare Kriterier Mål Anvisningar Utvärdering och uppföljning Brukarens ansvar Antal utrustningar Kostnadsansvar Visa gärna exempel på en produktanvisning!

28 Produktanvisningar Produktanvisningarna revideras kontinuerligt
Använd alltid aktuell version! Det kan finnas lokala rutiner som förtydligar produktanvisningen eller visar hur man rent praktiskt kan gå tillväga Exempelvis kan man se i modulen ”Lokala rutiner” att Vänersborgs kommun har lokala rutiner avseende förskrivning av personlyftar och selar, antidecubitusmadrasser, vårdarsängar och elrullstolar

29 Påverkan och samverkan
Handboken uppdateras kontinuerligt enligt följande: Förslag Beredningsgrupp Ledningsråd Beslutsfattare riktlinjer Beslutsfattare produktanvisningar December 2012

30 Påverkan och samverkan Produktanvisningar
Två olika blanketter har tagits fram för att underlätta bearbetningen av ansökningarna Ansökan om uppdatering av produktanvisningar avseende nya produktgrupper Ansökan om uppdatering avseende befintliga produktgrupper Dessa och mer information finns på handbokens webbplats under rubriken ”Så fungerar handboken”

31 Påverkan och samverkan Produktanvisningar
Förslag att införa nya produktanvisningar ska vara förankrade i sortimentsgrupp eller motsvarande Sortimentsgruppen ska även ha stöd i Hjälpmedelsforums beredningsgrupp för sortiment December 2012

32 Påverkan och samverkan Riktlinjer
Riktlinjerna är grunden för all förskrivning och ändringar kräver politiska beslut Förslagen behöver vara väl underbyggda Förslag på konkreta formuleringar ska ingå Bred förankring av förslaget underlättar

33 Påverkan och samverkan Beslutsfattare
Ändringar i handboken kräver beslut i alla 49 kommuner och i Västra Götalandsregionen Riktlinjer Socialnämnd eller motsvarande Hälso- och sjukvårdsutskottet Produktanvisningar utsedd beslutsfattare i respektive kommun hälso- och sjukvårdsdirektören

34 Förskrivnings-processen
Handbok Hjälpmedels-försörjning …en del av vård och behandling Lokala rutiner Sortiment Exempel


Ladda ner ppt "Handbok December 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser