Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakologi Njuravsnitt FB Farmaka som verkar på njurar och renal homeostas ADH-analoger, ACE-hämmare, AT 1 -receptorantagonister och diuretika Filip Bergquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakologi Njuravsnitt FB Farmaka som verkar på njurar och renal homeostas ADH-analoger, ACE-hämmare, AT 1 -receptorantagonister och diuretika Filip Bergquist."— Presentationens avskrift:

1 Farmakologi Njuravsnitt FB Farmaka som verkar på njurar och renal homeostas ADH-analoger, ACE-hämmare, AT 1 -receptorantagonister och diuretika Filip Bergquist Avd för farmakologi ADH-analoger, ACE-hämmare, AT 1 -receptorantagonister och diuretika Filip Bergquist Avd för farmakologi

2 Farmakologi Njuravsnitt FB ADH (vasopressin) ADH=antidiuretiskt hormon (vasopressin), peptid bestående av nio aminosyror Verkar via två G-proteinkopplade receptor-subtyper. V 1 (Vasopressor) ger ökad perifer resistens, frisättning av adreno-corticotropt hormon (ACTH), kontraktion av glatt muskulatur i tarm, samt celltillväxt. V 2 (Antidiures) verkar vattensparande genom att inducera ”exocytos” av aquaporiner i samlingsrören, samt genom påverkan av elektrolyttransport i Henle’s slynga. Dessutom frisätts Faktor VIII via V2-rec  trombocytaggregation.

3 Farmakologi Njuravsnitt FB Tillgängliga ADH-analoger Desmopressin (relation antidiuretisk effekt jfrt vasopressor-effekt 3000 ggr högre än för ADH) –Minirin ® (tabl el. nässpray) Indikation: diabetes insipidus, njurdiagnostik, primär nattlig enures. –Octostim ® (inj. el nässpray) Indikation: Blödningar (ökad trombocytaggregation genom frisättning av Faktor VIII). Felypressin (mer ADH-lik effekt, d.v.s. mer vasopressor) används som tillägg till lokalanestetika för att förlänga effekt (  adrenalin).

4 Farmakologi Njuravsnitt FB Läkemedel med påverkan på ADH-system som biverkan Non Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs) – förstärker ADH-effekt (antidiures) på renal nivå. Mest uttalat med indometacin. Karbamazepin förstärker också ADH-effekt, både centralt och perifert. Litium hämmar ADH-systemet på postreceptornivå (renalt). Kan leda till polyuri.

5 Farmakologi Njuravsnitt FB Renin-Angiotensin-Aldosteron Systemet RAAS Övergripande effekt motverka hypovolemi, hypotoni. Sker genom ökad total perifer resistens (angiotensinmedierat), Na/H 2 O-retention (bl.a. via aldosteron), men även modulerande effekt på sikt. Överaktivitet förekommer bl.a. vid hypertoni, hjärtsvikt, långvarig diuretikabehandling, stress- påslag.

6 Farmakologi Njuravsnitt FB Angiotensinogen Renin Angiotensin I ACE Angiotensin II Alternativa vägar (chymase bl.a.) Bradykinin AT 1 -rec (  TPR, H 2 O-retention)

7 Farmakologi Njuravsnitt FB

8 Farmakologisk modulering av RAAS Påverkan av Renin-frisättning –Hämmas av  1 -blockerare –Stimuleras av långvarigt diuretikabruk Påverkan på angiotensin II-syntes –Hämmas av ACE-hämmare Blockering av angiotensin II-effekter –AT 1 -receptorantagonister

9 Farmakologi Njuravsnitt FB

10 ACE-hämmare Binder till ACE och hämmar omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II. (Hämmar också omvandling av andra peptider, som bradykinin) Perifer resistens minskar, hjärtkontraktilitet oförändrad. Minskar både pre-och afterload. Ökad renalt blodflöde. Kardioprotektiva effekter, njurprotektiva effekter. Små effekter på friska personer.

11 Farmakologi Njuravsnitt FB ACE-hämmare Indikationer –Hjärtsvikt –Hypertension –Diabetesnefropati Viktiga biverkningar –Hypotension - ffa vid renal hypertoni –Hyperkalemi - via  aldosteron –Kreatininstegring –Hosta

12 Farmakologi Njuravsnitt FB

13 AT 1 -receptorantagonister Blockerar AT 1 -receptorer. I klinisk praxis är effekterna likartade ACE- hämmarnas, men detta är inte självklart. ACE- hämmare minskar både AT 1 - och AT 2 -aktivitet, medan AT 2 -aktivitet ökar med AT 1 - receptorantagonister pga ökade halter angiotensin II. AT 1 -blockaden dock viktigare.

14 Farmakologi Njuravsnitt FB AT 1 -receptorantagonister Indikationer –Hypertension (1:a handsval till diabetes typII) –(Hjärtsvikt om ACEh ej tolereras) –Diabetesnefropati Viktiga biverkningar –Som ACEh, men ger ej hosta, ej angioneurotiskt ödem.

15 Farmakologi Njuravsnitt FB

16 Diuretika Definitionsmässigt ökad urinmängd I allmänhet även ökad natriumutsöndring Sker genom minskat återupptag av Na + och Cl - från primärurin Två huvudprinciper: –Påverka njurepitelets elektrolyttransport/resorption –Osmos  förändrat filtrat (även ECV)

17 Farmakologi Njuravsnitt FB

18 H20H20 Na + H+H+ H+H+ Cl - Na + K+K+ Cl - Na + Cl - Nefronet 65% Na- återupptag 25% Na 10% Na Loopdiuretika Tiaziddiuretika Kaliumsparande diuretika

19 Farmakologi Njuravsnitt FB Loopdiuretika Blockerar symport Na + -K + - 2Cl - distalt i Henles slynga –Upp till 25% av filtrerat Na + kan hindras från återupptag. Na + -halten i interstitiet miskar och därmed drivkraften för återupptag av H 2 O. P S S Loopdiuretika - Na + Cl - K+K+ Lumen (urin) Na + K+K+ K+K+ Cl -

20 Farmakologi Njuravsnitt FB Loopdiuretika Även utsöndringen av K +, H +, Ca 2+ och Mg 2+ ökar (Ca 2+ och Mg 2+ transport i Henles slynga hämmas). På sikt minskad urat-utsöndring. Vid intravenös administration erhålls snabb vasodilatation - prostaglandinberoende effekt ?

21 Farmakologi Njuravsnitt FB Loopdiuretika Indikationer –Hjärtsvikt, symtomatisk behandling –Perifera ödem vid nefros, levercirros, venös insuffiens –(Hypertension) Preparatexempel –Furosemid (Furix ®, Impugan ®, Lasix ® ) –Bumetanid (Burinex ® )

22 Farmakologi Njuravsnitt FB Loopdiuretika Viktiga biverkningar –Hypokalemi –Hyponatremi, hypotension –Giktutlösande effekt –Hypokloremisk alkalos –Ototoxicitet

23 Farmakologi Njuravsnitt FB

24 Tiazider Verkningsmekanism som liknar loopdiuretika men istället blockad av Na + -Cl - symport från lumen in i njurepitelet proximalt i distala tubuli. –Kan maximalt öka Na + - utsöndring till 5% av filtrerad mängd. Ökad K + utsöndring och Mg 2+ utsöndring men på sikt minskad Ca 2+ och uratutsöndring. P S S Tiazid- diuretika - Na + Cl - Lumen (urin) Na + K+K+ K+K+ Cl -

25 Farmakologi Njuravsnitt FB Tiazider Indikationer –Lätt hjärtsvikt, symtomatisk behandling –Hypertension –Hypercalcuri (med stenbildning) Preparatexempel –Hydroklortiazid (Esidrex) –Bendroflumetiazid (Salures)

26 Farmakologi Njuravsnitt FB Tiazider Viktiga biverkningar –Hypokalemi –Hypotension –Gikt –Metabol alkalos –Minskad glukostolerans/insulinfrisättning

27 Farmakologi Njuravsnitt FB Kaliumsparande diuretika Inhiberar Na + transporten distalt i distala tubuli. Därmed även minskad K + utsöndring. Amilorid –Blockerar Na + -kanalerna i det luminella membranet. Amilorid P - Na + Lumen (urin) Na + K+K+ K+K+

28 Farmakologi Njuravsnitt FB Kaliumsparande diuretika Spironolakton –aldosteronantagonist –Blockerar syntesen av Na + -K + - pumpar till basolateralt membran. –Andra positiva effekter på kärlvägg och hjärta P Na + Lumen (urin) Na + K+K+ K+K+ Spironolakton

29 Farmakologi Njuravsnitt FB Kaliumsparande diuretika Indikationer –Hjärtsvikt (Spironolakton  minskad mortalitet) –Hypertension –Hyperaldosteronism (Spironolakton) –Kombinationsbehandling med tiazider eller loopdiuretika Viktiga biverkningar –Hyperkalemi –(Gynecomasti, menstruationsrubbningar och testisatrofi förekommer med spironolakton)

30 Farmakologi Njuravsnitt FB Osmotiska diuretika Verkar på två sätt –Mobilisering av interstitiell vätska (ödem) Ex hjärnödem, glaukom –Filtration utan möjlighet till reabsorption medför att vatten utsöndras

31 Farmakologi Njuravsnitt FB Osmotiska diuretika Indikationer –Hjärnödem –Glaukom Preparat –Mannitol

32 Farmakologi Njuravsnitt FB Karbanhydrashämmare Hämmar H + bildning intracellulärt i proximala tubuli. –Antiportfunktion H + /Na + hindras och mindre Na + resorberas. Mer HCO 3 - utsöndras och urinen alkaliseras. Indikation –Glaukom (minskar även produktion kammarvätska)


Ladda ner ppt "Farmakologi Njuravsnitt FB Farmaka som verkar på njurar och renal homeostas ADH-analoger, ACE-hämmare, AT 1 -receptorantagonister och diuretika Filip Bergquist."

Liknande presentationer


Google-annonser