Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hypertoni Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor. Kvinna 67 år Långvarig tablbeh DM II. Tablbeh hypertoni och hyperlipidemi. Står på Captopril 25 mg x2,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hypertoni Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor. Kvinna 67 år Långvarig tablbeh DM II. Tablbeh hypertoni och hyperlipidemi. Står på Captopril 25 mg x2,"— Presentationens avskrift:

1 Hypertoni Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor

2 Kvinna 67 år Långvarig tablbeh DM II. Tablbeh hypertoni och hyperlipidemi. Står på Captopril 25 mg x2, Salures 5mg, Atenolol 25 mg. Diabeteskontroll – Mår väl, håller vikten, röker, försöker motionera. Status – Cor, pulm, buk, LS fötter ua. – Lab: Elstatus, krea, blodfetter, u-sticka ok. – BT:160/80 Visar sig att hon bara tagit Captopril 1x1, Får höja till 1x2. Omkontroll hos DSK.

3 Telefonkontakt: Hos DSK var BT åter högt, Captopril höjs till 25 mg 2x2. Pat nämner dessutom smärtor i benen som ska kontrolleras hos läkare. Vid besöket beskrivs smärtor utstrålande från höften ned I hö ben efter 100 m promenad, avtar efter vila. – Ankel-arm index hö 0,62. (>0,9). Blåsljud hö ljumske, ej palpabla pulsar. Remiss till kärlkirurg. – BT 240/70. Inga symptom på hypertonin, dimsyn el annat.

4 Nästa besök: Fortsatt högt BT, 220/80. 24h-mätning och in med Amlodipin i tillägg. Hjälper inte. Byte till Enalapril comp istället för Salures och Captopril. Visar sig att hon inte tål Amlodipin (trötthet och illamående). Vad göra?

5 Remiss för njurkärlsdoppler. Förnyade prover. “Hemodynamiskt signifikant men ej höggradig proximal stenos hö sida” “Vä u.a.”. Remiss till njurmedicin. Ev PTRA Perkutan transluminal renal angioplastik

6 Hypertoni Finns hos 10-25% av den vuxna befolkningen Ger ökad risk för ateroskleros och hjärt- kärlkomplikationer I senare delen av livet.

7 Ofta föreligger flera riskfaktorer hos hypertonipatienten – Övervikt – Lipidrubbningar – Nedsatt insulinkänslighet – Rökning – Organskada vänsterkammar-hypertrofi (EKG), proteinuri (urinsticka) eller ögonbottenförändringar.

8 Sekundära orsaker Renovaskulär sjukdom (njurartärstenos) Renoparenchymal sjukdom (diabetesnefropati eller nefriter) Hyperaldosteronism(primär eller sekundär) Pheochromocytom (ytterst ovanligt) Mb Cushing (är sällsynt) P-piller (orsaken oklar) Graviditetshypertoni

9 Definition >140/90 efter 5 min vila eller >130/80 vid diabetes

10 Symptom/Undersökning Ofta symptomlöst Hjärta & lungor Kärl Buk (inkl auskultation) Ögonbotten Blodtryck

11 Blodtrycksmätning Kontrollera instrumenten 5 minuters vila Höger arm (första gången båda armarna) Sittandes, hjärthöjd. ”silent gap” Flera tryck 24-timmarsmätning

12 Utredning Lab: Hb, Na, K, Krea, glukos, TSH, T4, CRP, blodfetter. Urinsticka inkl glukos, albumin (albumin/krea) EKG Längd, vikt, midjemått

13 Sekundär hypertoni 5-10% av all hypertoni Njurartärstenos - blåsljud Diabetesnefropati - proteinuri Hyperaldosteronism – hypokalemi (ej obligat) Pheochromocytom – anfall av flush/tackykardi

14 Remissfall Malign hypertoni, ofta >240/130 Barn Gravida (preeklampsi) Terapiresistens

15

16 Hypertoni Målblodtryck: <140/90 Frånsett vid: Diabetes, njursjukdom, vid hög kardiovaskulär risk (t ex koronarsjukdom, tid TIA, stroke) då målblodtryck skall vara <130/80

17 Icke-farmakologisk behandling: Fysisk aktivitet (FYSS) V IKTREDUKTION : HOS ÖVERVIKTIGA M ÅL : BMI <25, B UKOMFÅNG MÄN < 102, KVINNOR < 88. Saltrestriktion: Rek: saltintag <5-6 g/dag A LKOHOLINTAG Stressreduktion Rökstopp: Viktig riskfaktor

18 I NDIKATIONER OCH UPPFÖLJNING M ILD HYPERTONI (140-159/90-99 MM H G ) OCH RINGA RISKFAKTORER : U PPFÖLJNING EFTER 3-12 MÅN OCH OM KVARSTÅENDE BLODTRYCKSFÖRHÖJNING, EV. FARMAKOLOGISK TERAPI. V ID HÖGRE RISK UPPFÖLJNING INOM ETT PAR VECKOR OCH EV FARM. B EH. M ÅTTLIG HYPERTONI (160-179/100-109) F ÖLJNING AV RISKFAKTORER OCH BLODTRYCK UNDER ETT PAR VECKOR. O M KVARSTÅENDE FÖRHÖJD RISK SÄTTS FARMAKOLOGISK TERAPI IN.

19 I NDIKATIONER OCH UPPFÖLJNING K RAFTIG HYPERTONI (> 180/110 MM H G ) I CKE - FARMAKOLOGISK OCH FARMAKOLOGISK BEHANDLING I KOMBINATION. V ID TECKEN PÅ SEKUNDÄR HYPERTENSIV ORGANSKADA, ÖVR KOMPLICERADE SJDM, OFÖRDELAKTIG KARDIO - VASKULÄR RISKPROFIL : I CKE - FARMAKOLOGISK OCH FARMAKOLOGISK BEHANDLING I KOMBINATION.

20 U PPFÖLJNING VID LÄKEMEDELSTERAPI : K ONTROLL EFTER CA 8 V OCH BLODTRYCKSKONTROLL HOS SJUKSKÖTERSKA UNDER TIDEN. V ID VÄLINSTÄLLT BLODTRYCK : Å RLIGT LÄKARBESÖK ( BLODTRYCK, LABPROVER, AUSKULTATION COR / PULM, PERIFER KÄRLSTATUS ETC.) OCH EV KONTROLL HOS SSK DESSEMELLAN.

21 F AKTORER ATT TA HÄNSYN TILL VID RISKBEDÖMNING R ISKFAKTORER H ÖG ÅLDER M AN H YPERLIPIDEMI Ö VERVIKT H EREDITET G RAD AV BLODTRYCKSFÖRHÖJNING A LKOHOLÖVERKONSUMTION T OBAK T ECKEN PÅ HYPERTENSIV ORGANSKADA ANDRA SAMTIDIGA SJUKDOMAR S ÖMNAPNÉ D IABETES I SCHEMISK HJÄRTSJUKDOM, PERIFER KÄRLSJUKDOM N EDSATT NJURFUNKTION, MIKROALBUMINURI

22 Farmakologisk behandling

23 1:a handsval ACE-hämmare, ARB om intolerans Kalciumblockare Tiaziddiuretika Ca 50% behöver kombinationsbehandling

24 ACE-hämmare Blockar omvandlingen till angiotensin 2 samt påverkar bradykinin. Angiotensin 2-effekter: -Vasokonstriktion -Vätskeretantion -Aldosteronfrisättning Bäst effekt: -Vänsterkammarhypertrofi -Diabetesnefropati. Preparat Enalapril 10-20mg 1x1 Ramipril 5-10mg 1x1 Mät: Krea K/Na före + 1v efter insättning (10-30% kreastegring ok) Biverkan: Hosta ( 10-15%) reversibel.

25 Angiotensin II-blockare Blockar receptortyp 1 för angiotensin 2. Bättre biverkningsprofil. Preparat: Atacand 8-32mg 1x1 Cozaar 50-100mg 1x1 Diovan 80-320mg 1x1

26 Kalciumantagonister Påv glatt muskulatur i perifiera resistenskärlen. Preparat: Amlodipin 5-10mg 1x1 Felodipin 2,5-10mg 1x1 Verapamil 120-240 mg Biverkan Vanligast är huvudvärk, flush (ansiktsrodnad som är övergående samt ibland ankelsvullnad och obstipation.

27 Diuretika Ökar Na/klorid utsöndringen i distala tubuli Minska reaktiviteten i perifiera resistenskärlen. Blodtryckssänkande effekten vid låga doser, metabol påv och diures dosberoende. Tiazid Esidrex 12,5-25 mg 1x1, Loop-diuretika Furix 40-80mg 1x1 Biverkningar: Ortostatism, impotens, hypokalemi, risk för gikt, hyponatremi och försämrad glukostollerans (ffa om kombinerad med betablockad).

28 Aldosteronantagonister Aldosteron effekter: -Blodtryckssänkning -Ökad diures -Minskad kaliumutsöndring. Preparat: Spironolakton 25-50mg 1x1 Biverkningar: Elektrolytrubbningar (hyperkalemi, hyponatremi), gynekomasti

29 Betablockerare Motverkar noradrenalins effekter genom att blockera beta-receptorerna. Ffa används selektiva beta 1 receptorblockare för att minska metabol påverkan Blodtrycksänkande effekter: -Minskat cardiac output -Minskad reninfrisättning -Påverkan på centralnervösa reglermekanismer Preparat Bisoprolol 5-10mg 1x1 Metoprolol 50-100mg 1x1 Biverkningar: Trötthet, sömnstörningar/mardrömmar, sänkt fysisk prestationsförmåga. Kontraindicerat vid obehandlad hjärtsvikt och AV-block.


Ladda ner ppt "Hypertoni Elisabet, Jonatan, Karin och Elinor. Kvinna 67 år Långvarig tablbeh DM II. Tablbeh hypertoni och hyperlipidemi. Står på Captopril 25 mg x2,"

Liknande presentationer


Google-annonser