Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut Koronart Syndrom – Östersund 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut Koronart Syndrom – Östersund 1"— Presentationens avskrift:

1 Akut Koronart Syndrom – Östersund 1
Norrman / Pikwer © Akut Koronart Syndrom – Östersund 1 2 av 3 för diagnos:1) Klinik 2) Troponin T ≥ 0,05 μg/L, minst 2 pos värden (CAVE: njurskada, reinfarkt) 3) EKG. Upprepa! Grundbehandling (Alltid initalt efter ABC. Fri luftväg? Andas adekvat? Cirkulatoriskt stabil?) Ge Syrgas på mask 10 l/min. CAVE: KOL (Sat, blodgaskontroll). Tablett Trombyl® 160 mg x 2. CAVE: ASA-överkänslighet. Sätt venflon. Injektion Morfin®, 10 mg/ml, 0,5 ml iv långsamt. Petidin, 10 mg/ml, mg iv, vid bradykardi eller gallstenssjukdom. Injektion Haldol® 1,25 mg iv vid illamående alt S Stemetil 25 mg. Nitrolingual® 0,4 mg/dos, 2 doser (om systoliskt BT är >90mmHg), kan upprepas var 5:e min CAVE: Viagra® Injektion Seloken® 1 mg/ml, 5mg iv, kan upprepas var 5:min x 3. CAVE: 1) P < 50, 2) sBT < 100, 3) Rassel > 10 cm, 4) AV-block. Sätt in T Seloken mg x 2-3 första dygnet, därefter T Seloken ZOC mg x 1. Injektion Furosemid® 10 mg/ml, 2-4 ml vid samtidig hjärtsvikt. Kontroller Klinik BT, puls och AF var timme. Vikt och temp dagligen. Kemlab Rutinlab på akuten: Blodstatus, leverstatus, elstatus, TnT, PK, APTT, CRP, SR och B-glukos. Hjärtenzymer var 6:e timme, tills vänt samt dag 3 för storleksbedömning. Morgonen efter inläggning: Lipidstatus (fastande, om pat < 80 år). HbA1c. Fyslab Inlägges i telemetri med ST-guard. EKG vid inkomst och varje morgon, vid förnyad smärta och en timme efter trombolys. Aktuell medicinering Långverkandne nitro och ACE-hämmare bibehålles i regel Betablockerare skall bibehållas om ej kontraindikation föreligger Digitalis bibehålles vid hjärtsvikt samt vid förmaksflimmer Kalciumantagonister överväg byte till betablockerare Antihypertensiva kan i regel utsättas Sulfonureider bibehålles i regel Metformin utsättes vid inkomst

2 Akut Koronart Syndrom – Östersund 2
Norrman / Pikwer © Akut Koronart Syndrom – Östersund 2 STEMI (ST-höjning eller nytillkommet LBBB samt typiska symptom.) Inlägges på HIA Tid är muskel! Reperfusionsbehandling bör startas < 90 minuter efter symptomdebut! Trombolys är reperfusionsbehandling of choice i Östersund. Indicerat upp till tim efter smärtdebut. Ffa vid framväggsinfarkt. Kontraindikationer: 1) Trauma < 10 d (OP, allvarligt trauma, traumatisk extern hjärtkompression), 2) Aktiv ulcussjukdom, ulcerös kolit eller annan GI blödningskälla, 3) Terapiresistent hypertoni (<180/110), 4) CVI senaste 2 mån, 5) Tidigare cerebral blödning, 6) Stark misstanke om aortadissektion, 7) Känd koagulationsdefekt eller trombocytopeni, 8) Pågående Waranbeh med PK>2,0. 1. T Trombyl 160 mg x 2 enligt ovan. Därefter 75 mg x 1 dagligen. 2a. Streptokinas, inf iv 1,5 milj E i 100 ml NaCl under 60 min alt 2b. Rapilysin enl följande (Överväg alltid vid A) Kardiogen chock, B) Stor framväggsinfarkt hos yngre (<75 år) < 6 tim innan smärtdebut, 3) Pat tidigare streptokinasbehandlad) - Inj Klexane 30 mg iv följt av - Inj Rapilysin 10 E x 2. - Därefter inj Klexane 1 mg/kg kroppsvikt, 1x2 sc under 5 dagar. De två första doserna skall ej överstiga 100 mg Kontroller: Täta BT-kontroller från 5 min efter påbörjad trombolys. Nytt EKG tages 1 tim efter avslutad behandling. Prover enl avd-srutin. Feedback: Smärtfrihet, reperfusionsarytmi, återgång av EKG-förändringar, tidigt enzymmax. Stark misstanke om AKS (Instabil angina. ST-sänkning och / eller typisk anamnes) Inlägges på HIA för observation med telemetri eller allra helst ST-guard minst 24 tim. ASA. T Trombyl® 160 mg x 2 (om ej adminstrerat tidigare). Därefter 160 mg x 1. Klopidogrel. T Plavix® 75 mg, initialt 4 x 1, därefter 1x1. Behandlingstid beroende på vad som görs framöver (1-3 mån). LMWH. Inj Klexane® 100 mg/ml, 1 mg / kg, 1 x 2. Avslutas efter 3 dygn om inte högriskpatienter enl nedan (tills kliniskt stabil, 3-8 d) Högriskindivider bör genomgå coronarangio inom 1-3 dygn. 1) Återkommande smärtor, 2) Dynamiskt EKG, 3) De som frisätter biokemiska markörer (äv inom referensområde). 4) Diabetes, hög ålder och nedsatt VK-funktion har också ökad risk för nya händelser.

3 Akut Koronart Syndrom – Östersund 3
Norrman / Pikwer © Akut Koronart Syndrom – Östersund 3 Svag misstanke om AKS (Normalt EKG och ospecifik anamnes) Inlägges för observation. T Trombyl® 160 mg x 2 (om ej adminstrerat tidigare). Kontroll av 1) Bröstsmärta, 2) EKG (telemetri), 3) Hjärtenzymer (var 6:e timme). 10-12 timmars observation. Arbetsprov innan hemgång. Kardiologisk utredning På avdelning - Arbets-EKG innan hemgång: 1) Oklara bröstsmärtor, 2) Infarkt där us anses kunna påverka fortsatt handläggning. - Hjärt- lungröntgen: Regelmässigt innan hemgång om us ej gjord senaste året. - UKG: Screening till alla infarkter. Fullständig om samtidig vitie-frågeställning. Efter hemgång - Maximalt arbetsprov görs 8 v efter utskrivning. - Coronarangio med PTCA om myocardischemi vid arbetsprovet el. kvarvarande symptom Sekundärprofylaktisk utredning Lab: Hb, SR, Krea, Lipider, P-glu, HbA1c Karotider  Doppler-US  OP Distala pulsar  Doppler  OP Information till patienten. Börjar redan under vårdtiden.

4 Akut Koronart Syndrom – Östersund 4
Norrman / Pikwer © Akut Koronart Syndrom – Östersund 4 Mediciner ASA 160 mg (Klopidogrel vid ASA-ÖK) Klopidogrel 75 mg 1-3 mån Betablockad minst 2 år. Waran Förmaksflimmer, Mural kammartromb (begränsad tid)) Ischemin Betablockad (el. Ca-hämmare), nitrater (vb), revaskularisering Hypertoni Betablockad och ACE-hämmare bäst Hjärtsvikt Diuretika, ACE-hämmare, betablockad Lipider Statiner Diabetes Optimera behandling Utskrivningssamtalet Info om diagnos och orsaker till koronarsjukdomen. Rök- snusstopp. Ev remiss tobaksenheten. Alkohol. Info om fysisk aktivitet, stress, social situation, psykiska reaktioner, Depressionsbehandling - SSRI? Stödåtgärder? sexualliv och bilkörning (avråds från bilkörning och flygning under 1 v efter AMI). Info om vikt, blocksocker och blodfetter, ev dietistremiss och överväg lipidsänkning. Broschyr ang hjärtvänlig kost. Sjukskrivning 4-6 v heltid (okomplicerad infarkt). Remittera pat för arbetsprov om detta ej är utfört under vårdtid och om det kan ha betydelse. Genomgång av medicin muntligt och skriftligt. ASA, betablock och nitro bör övervägas till alla. Ev remiss till infarktgymnastik med bifogat arbetsprovsvar. Bestäm tid för återbesök 4-6 v och var detta skall ske. Okomplicerad infarkt hos äldre pat kan skötas på HC. Ordinera prover till åb. Ordna ev åb till hjärtsköterskemottagning 2 v efter utskrivning. Infarktrehabilitering / patientundervisning Informera om möjlighet till telefonkontakt med avd 102 och hjärtsköterska vid behov. Sök på nytt vid ny bröstsmärta, andfåddhet eller liknande.


Ladda ner ppt "Akut Koronart Syndrom – Östersund 1"

Liknande presentationer


Google-annonser