Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STROKE. • Definition ”plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar och beror på hjärnans kärlförsörjning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STROKE. • Definition ”plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar och beror på hjärnans kärlförsörjning”"— Presentationens avskrift:

1 STROKE

2 • Definition ”plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar och beror på hjärnans kärlförsörjning”

3 STROKE • Epidemiologi – Folksjukdom, ca 30 000 per år i Sverige. – 75% av dessa drabbas för första gången – Medelålder vid insjuknande: • 73 år för män • 77 år för kvinnor – Risken ökar med åldern

4 STROKE • Typindelning – Hjärninfarkt: • 85% av alla stroke • Kan ha olika orsaker: Kardiell embolisering, Storkärlssjukdom, Lakunär infarkt, Okänd 20-25% – Intracerebral blödning: • 10% av alla stroke • Orsakas av hypertoni, kärlmissbildning – Subarachnoidalblödning: • 5% av alla stroke

5 STROKE • Typindelning (forts) – TIA (Transitorisk ischemisk attack) • Är inte stroke • Ungefär lika vanligt som stroke • Övergående tillstånd av syrebrist i en del av hjärnan • Duration mindre än 24 timmar, i praktiken oftast 20-30 minuter • Varningssignal om hotande stroke • 10% får stroke inom 2 dagar

6 STROKE

7

8 • Karotissymptom – Bortfall av kraft eller känsel i motsatt kroppshalva – Kortikala symptom • Om dominant hemisfär: Afasi, Alexi, Akalkyli, Apraxi • Icke dominant hemisfär: Nedsatt spatial perception, Neglect, Personlighetsförändring – Ögonsymptom • Synfältsbortfall • Deviation conjugee

9 STROKE • Vertebrobasilarissymptom – Bortfall av känsel och kraft på motsatt sida eller bilateralt – Lillhjärnesymptom på samma sida som skadan – Hjärnstamssymptom (dvs kranialnerver) – Ögonsymptom • Synfältsbortfall • Bilateral blindhet • Horners syndrom

10

11

12 STROKE • Akut utredning – Anamnes: • Snabb insjuknande, ofta inom loppet av sekunder • Uteslut andra orsaker (Trauma, Ep, Infektion) – Status: • AT, RLS 85, EKG (Förmaksflimmer?),Lab, Neurologi – Datortomografi av hjärnan: • Blödning eller infarkt? (Går inte att skilja kliniskt)

13 STROKE • Utökad akut utredning – Angiografi av halsens artärer • Vid misstanke om karotisstenos eller dissektion – Lumbalpunktion med spektrofotometri • Vid misstanke om subarachnoidalblödning, men där datortomografi inte visar blödning

14 STROKE • Akut behandling (=Rädda hjärnan) – Trombolys • Uppfyller diagnostiska kriterier för hjärninfarkt • NIHSS ≤ 25 • Ålder >18 år (>80 år individuell bedömning) • Neuroradiologi har uteslutit intrakraniella kontraindikationer (blödning, omfattande infarkt, masseffekt, expansivitet) • Symtomduration <4,5 timmar till insatt trombolys – Trombektomi • Experimentell behandling på SU vid ocklusion av stora blodkärl

15

16

17

18 STROKE • Hjärnvägen – Hjärnvägen är ett snabbspår från ambulansen via Röntgen till Strokeenhet, R65 – Syftet är att kunna initiera diagnostiska, terapeutiska och sekundärprofylaktiska åtgärder tidigast möjligt – Tidig insatt behandling/sekundärprevention minskar risken för handikappande stroke från cirka 10 % till cirka 2 % efter 3 månader – Idag exkluderas räddahjärnan-kandidaterna

19 STROKE • Vård på strokeenhet – Minskad risk för sänkt aktivitetsnivå eller död – Minskat behov av instutitionalisering – Effekt kvarstår efter 5-10 år – Målet är att 90% av strokepatienter ska vårdas på strokeenhet • Vad är en strokeenhet? – Se de regionala riktlinjerna!

20

21 STROKE • Andra behandlingar – Hemikranektomi: • Utförs av neurokirurgen Sahlgrenska • Vid malign mediainfarkt • Livshotande tillstånd • Oftast mest kritiskt inom 24 timmar • < 60 ÅR • Halverar risken för död

22 STROKE • Andra behandlingar (forts) – Utrymning av intracerebrala blödningar: • Hos yngre pat med stor blödning kan kirurgi vara livräddande • Konservativ behandling mycket vanligare – Behandling av subarachnoidalblödning: • Konventionell angiografi med coiling av aneurysm • Öppen operation med clips av aneurysm

23 STROKE • Om rehabilitering – Tidig hemrehabilitering ”Hälso-och sjukvården kan skriva ut strokepatienter med milda till måttliga symtom från sjukhuset tidigare under förutsättning att patienten får rehabilitering i hemmet av ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam med kunskap om strokesjukvård (prioritet 3).” socialstyrelsen

24 STROKE • Om rehabilitering (forts) – Tidig mobilisering mycket viktigt (störst effekt) – Constraint induced movement therapy, CIMT • Rekommenderas i princip inte (prio 9 av 10) • Mycket liten målgrupp, om någon

25 STROKE • Att förebygga stroke – Primärprevention: • Förhindra uppkomst av diabetes (levnadsvanor) • Upptäck och behandla högt blodtryck • Upptäck och behandla höga blodfetter • Rökstopp (eller helst inte börja alls) • Upptäck förmaksflimmer – Behandla om förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor! – Kartlägg blödningsrisk!

26 STROKE • Att förebygga stroke (forts) – Sekundärprevention • Skyndsam (inom 2v) karotiskirurgi vid TIA/minor stroke • Blodtrycksbehandling (ej i akutskedet) • Trombocythämning (ASA, dipyridamol, clopidogrel) • Blodfettsänkning (alla med stroke, oavsett nivå på blodfetter) • Metabol kontroll (b-glukos)

27 STROKE • Sammafattning – Folksjukdom – Mänskligt lidande - handikapp – Dyrt för samhället – Viktigt med fungerande vårdkedja

28 STROKE Frågor?

29 Tack för uppmärksamheten! Författare: Zoltan Fekete, Specialistläkare Processägare TIA/Stroke Måns Thörnqvist, Specialistläkare Båda vid Neurologsektionen, Medicin- och Onkologklinken Södra Älvsborgs sjukhus, Borås


Ladda ner ppt "STROKE. • Definition ”plötsligt uppkommande avgränsad störning av hjärnans funktion med symptom som varar minst 24 timmar och beror på hjärnans kärlförsörjning”"

Liknande presentationer


Google-annonser