Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten."— Presentationens avskrift:

1 Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten

2 Stroke i Sverige 1987-2006 % förändring (1987=100) Patientregistret MänKvinnor Stora utmaningar för strokevården

3 Fördelning av strokediagnoser: 1) SoS, State of the art-stroke 1997 10% 5% 85%

4 Stroke • Tredje största dödsorsaken •Vanligaste orsaken till handikapp • Drabbar årligen 25-30 000 svenskar, varav c:a 20 000 förstagångsinsjuknande • Medelålder vid insjuknande 75 år

5 Stroke II • 20%< 65 år • Prevalens 100 000, varav 20 000 med stort vårdbehov • Årlig kostnad 13,5 miljarder

6 Ålder • Ålder Hypertoni • Hypertoni • Rökning • Diabetes • Obesitas Förmaksflimmer • Förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt, svår hjärtsvikt Riskfaktorer för stroke

7 Huvudorsaker till hjärninfarkt • Kardiell emboli 30 % • Storkärlssjukdom 25 % • Lakunära infarkter 20 % • Övrigt och idiopatiskt 25 % - Arteriell dissektion - Sinustrombos - Koagulationsrubbningar, migränrelaterat

8 Lewington et al Lancet 2002

9 Diagnostik • Stroke karakteriseras av akut insjuknande i fokala neurologiska symptom • Kartlägg symptom och lokalisation Uteslut differentialdiagnoser Fastställ typ av stroke

10 Symptom Karakteristiska symptom från karotisterritoriet • Motoriska och sensoriska symptom (kontralaterala) - Pares och/eller känselnedsättning i en kroppshalva eller del därav, central facialispares • Kortikala symptom - Dominant hemisfär: afasi, apraxi, agnosi, akalkuli, alexi

11 Symptom •Icke-dominant hemisfär: störningar i spatial perception, avvikande språkbruk, neglect, personlig- hetsförändring • Ögonsymptom - Homonym hemianopsi - Monokulär blindhet, amaurosis fugax (ipsilateral) - Deviation conjugée

12 Symptom forts: • Cerebellära symptom - Ataxi, nystagmus, yrsel • Kranialnervs- och hjärnstamssymptom - Svalgpares, tungpares, dysarthri, dysfagi, heshet, nystagmus, känselnedsättning i ena ansiktshalvan • Ögonsymptom

13 Stor hjärninfarkt i tidigt skede (timmar)

14

15 Hjärnblödning

16 Hypertonirelaterad hjärnblödning

17 Akut behandling? Trombolys Trombektomi

18 Trombolys/trombektomi ” Time is brain”

19 rombolys Tid är hjärna !! < 3 h SITS-MOST 3-4,5 h ECASS III > 4,5 h A Nordanstig 2012 < 1 timme NNT =3 NNT =14

20

21 Figur 9. Andel patienter som behandlats med trombolys i målgruppen hjärninfarkt 18-80 år. Nationell nivå, 2003-2010.

22

23

24 ECASS-III Modified Rankin Scale 0-5 p) P=0.02

25 Trombektomi

26

27 Mechanical trombectomy

28 A Nordanstig 2012

29

30

31 Kvinna född 1941 • Insjuknade med diskret högersidig hemipares – Efter ca ett dygn tillkomst av sluddrigt tal – 2 ca 20 minuter långa episoder med dubbelseende – Dag 3 övergående domning och sannolikt svaghet vänster arm – Dag 3 akut försämrad med medvetandesänkning, uttalad ögonmotorikstörning, pares höger kroppshalva, ataxi vänster kroppshalva, anartri A Nordanstig 2012

32 Mycket tät stenos i a. basilaris

33 Kvinna född 1941  GICK hem efter en dryg vecka  Diskret hemipares och ögonmotorikstörning  Utan behandling 85-90% dödlighet

34 Multi Merci Trial

35 Differentialdiagnoser till stroke/TIA • Upp till 20% av akuta, misstänkta stroke- patienter har en helt annan diagnos: - Epileptiskt anfall - Intrakraniell expansivitet - Infektionssjukdom med systempåverkan - Metabol störning (hypoglykemi, hyponatremi) - Annan neurologisk sjukdom ( MS m.fl.)

36 Behandling infarkt • Snabb diagnos • Behandla feber, förhöjt B-glukos ( <7-8 mmol/l), infektioner,hypoxi. • Så tidig aktivering och rehabträning som möjligt • Fullgod nutrition. Undvik glukoslösningar första dygnet. Ge TPN via Clinifeedingsond ( efter 2-3 dygn) • Om ischemisk infarkt gå in med ASA (320 mg första dygnet därefter 75 mgx1. Lägg samtidigt till Persantin

37 Behandling blödning • Sällan akut operation ( SAB, hydrocephalus) • Blodtryck 130-185 mmHg • Tidig mobilisering om inte blödningsgenombrott till ventriklarna. • Ev. betapred om hjärnödem eller uttalad meningism. Lågdos fragmin som trombosprofylax.

38 Utredning stroke • Lab utredning; Blodstatus, elstatus, lipidstatus, B-glukos, SR. • EKG + telemetri (minst 1 dygn). • CT hjärna på alla inom 24 timmar eller MR. • Halskärlsdoppler vid symptom från karotisterritoriet • UCG/TEE om < 55 år och/eller om fynd innebär ändrad behandling

39 TIA  Symptomregress inom 24 timmar  10% risk att få manifest stroke inom 7 dagar  Skyndsam utredning med karotisdoppler  Om >70% karotisstenos på rätt sida operation inom 2 veckor.  Alltid inläggningsfall om symptom < 1 vecka

40

41

42

43 Prevention

44 Lipider Sambandet mellan kolesterol som riskfaktor för att insjukna i stroke är inte starkt till skillnad mot sambandet kolesterol- hjärtinfarkt.

45 European Guidelines 2003 • För patienter med etablerad kardio- vaskulär sjukdom (inkl stroke): • Totalkolesterol < 4.5mmol/l LDL < 2,5mmol/l

46

47 Alla patienter med stroke och förmaksflimmer skall ha antikoagulantia (Waran, Pradaxa, Xarelto)

48

49 Hypertoni

50

51 Antitrombotisk behandling  ASA 75 mg/dygn och Persantin 200mg x2  Clopidogrel 75 mg x 1  Har en 20% skyddande effekt mot ny stroke

52 Prognos

53

54

55 Figur 36. Boende 3 månader efter stroke bland män respektive kvinnor, under och över 75 år gamla vid insjuknandet. Enbart patienter med eget boende före strokeinsjuknandet.


Ladda ner ppt "Stroke Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten Björn Andersson Medicinkliniken SU/S Strokeenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser