Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling med lipidsänkande läkemedel vid prevention av hjärt-kärl sjukdomar rekommendationen från workshop dec -02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling med lipidsänkande läkemedel vid prevention av hjärt-kärl sjukdomar rekommendationen från workshop dec -02."— Presentationens avskrift:

1 Behandling med lipidsänkande läkemedel vid prevention av hjärt-kärl sjukdomar rekommendationen från workshop dec -02

2 Behandling med lipidsänkande läkemedel Målgrupper för mätning av blodlipider •Vid: manifest kranskärlssjukdom/annan aterosklerotisk kärlsjukdom •Personer med ökad risk - diabetes mellitus, rökning, hypertoni, övervikt, kronisk njursjukdom •Förekomst av aterosklerotisk hjärt-kärl sjukdom/ uttalad hyperkolesterolemi i familjen

3 Behandling med lipidsänkande läkemedel Befolkningsinriktad screening saknar vetenskapligt underlag! Målgrupper för mätning av blodlipider

4 Behandling med lipidsänkande läkemedel Motiverade lipidanalyser •Totalkolesterol •HDL-kolesterol •LDL-kolesterol •Triglycerider Upprepat prov efter fasta önskvärt Lipidanalyser Apolipoprotein B och A I kan tillföra ytterligare information för den specialintresserade

5 Behandling med lipidsänkande läkemedel Bedömning av lipidvärden Riskgrupper 1. Patienter med mycket hög risk –etablerad kranskärlssjukdom (CHD) –annan aterosklerotisk sjukdom –diabetes mellitus

6 Behandling med lipidsänkande läkemedel 2. Personer med hög risk –Hypertoni –Rökning –Övervikt, särskilt bukfetma –Kronisk njursjukdom inklusive njurtransplantation 3. Personer med ärftliga faktorer dvs. om föräldrar, syskon och/eller barn har tidig debut av CHD eller annan aterosklerotisk sjukdom Bedömning av lipidvärden Riskgrupper

7 Behandling med lipidsänkande läkemedel ”Riskscore” Beräkning av riskscore hänvisas till www.escardio.org/scinfo/Guidelines/98prevention.pdf www.chd-taskforce.com European Heart Journal 2003

8 Behandling med lipidsänkande läkemedel Bedömning av lipidvärden Indikatorer för ökad risk Triglycerider >2,0 mmol/L HDL kolesterol <1,0 mmol/L Triglycerider >2 mmol/L och HDL-kolesterol <1,0 mmol/L kan stärka indikationerna för behandling. * Hos patienter med mycket hög risk kan behandlingsindikation föreligga även vid lägre värden Önskvärd nivå Kolesterol <5,0 mmol/L * LDL kolesterol <3,0 mmol/L *

9 Behandling med lipidsänkande läkemedel Utredning och behandling •Lokala behandlingsprogram •Samordning med andra kontroller, t ex för diabetes och hypertoni

10 Behandling med lipidsänkande läkemedel Övriga undersökningar vid förhöjda lipidnivåer –S-kreatinin –U-protein (albumin) –aminotransferaser –GT –S-urat –faste B-glukos –TSH

11 Behandling med lipidsänkande läkemedel Livsstilsåtgärder Kan utnyttjas vid •alla former av hyperlipidemi •i alla åldrar •saknar allvarliga biverkningar •behovet av läkemedel kan minska

12 Behandling med lipidsänkande läkemedel Livsstilsåtgärder, forts •Rökstopp •Mat • Motion • Alkohol

13 Behandling med lipidsänkande läkemedel Faktaruta 2 - Kostråd i praktiken Ät mer av •Grönsaker, bönor och rotfrukter •Frukt och bär •Fiberrikt bröd, pasta, ris och gryn •Fisk och magert kött Ät mindre av •Fet ost, grädde, feta desserter •Hårda matfetter som hushållsmargarin, och smör som bör ersättas av mjukt eller flytande matfett, t ex bordsfetter, raps- eller olivolja, flytande margarin •Feta kött- och charkuteriprodukter •Snacks, kaffebröd, socker och godis

14 Behandling med lipidsänkande läkemedel Lipidsänkande läkemedel •Kolesterolsynteshämmare (statiner) •Gallsyrabindare (resiner) •Fibrater •Nikotinsyrapreparat •Omega-3-fettsyror •kolesterolabsorptionshämmare

15 Behandling med lipidsänkande läkemedel Kolesterolsynteshämmare (statiner) •Förstahandspreparat hos vuxna med hög risk •Aktuella läkemedel –atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin •Effekt –sänker plasmakolesterol med upp till 50% –triglyceriderna reduceras –HDL-kolesterol kan stiga med 5-10%

16 Behandling med lipidsänkande läkemedel Kolesterolsynteshämmare (statiner), forts •Biverkningar –Gastrointestinala biverkningar vanliga. Muskelbesvär förekommer –Rísken för rabdomyolys dosberoende •Interaktioner –ciklosporin, erytromycin, cimetidin och svampmedel som innehåller azolderivat –Vid samtidig behandling med statiner och fibrater eller nikotinsyra finns risk för allvarliga muskelbiverkningar –fluvastatin, pravastatin och rosuvastatin bedöms ha färre interaktioner än övriga •Säkerhetsvärdering –Säkerheten bedöms som tillfredsställande även vid långtidsanvändning

17 Behandling med lipidsänkande läkemedel Gallsyrabindare (resiner) Sällan som monoterapi •Aktuella läkemedel –Kolestyramin, kolestipol •Effekt –Sänker totalkolesterol med ca 20% –Statiner och resiner i kombination kan ge ytterligare sänkning av totalkolesterol •Biverkningar –Obehaglig smak och konsistens –Förstoppning, illamående och diffusa magbesvär

18 Behandling med lipidsänkande läkemedel Gallsyrabindare (resiner), forts •Interaktioner –Interagerar framför allt genom att minska absorptionen av ett flertal olika läkemedel •Monitoring –ej nödvändig •Säkerhetsvärdering –Tillgänglig dokumentation talar för att långtidsbehandling med dessa läkemedel är säker

19 Behandling med lipidsänkande läkemedel Fibrater Vid kombinerad hyperlipidemi och vid hypertriglyceridemi •Aktuella läkemedel –Bezafibrat, fenofibrat och gemfibrozil •Effekt –Totalkolesterol sänker med 6-11%, triglycerider med 20-50%. HDL-kolesterol kan stiga med 10-20%. •Biverkningar –Gastrointestinala biverkningar såsom buksmärtor, illamående och diarré. Ökad risk för gallstenssjukdom

20 Behandling med lipidsänkande läkemedel Fibrater, forts •Interaktioner –Perorala antikoagulantia (förstärker deras effekt ) •Monitorering –Kontroll av aminotransferaser •Säkerhetsvärdering –I sällsynta fall kan rabdomyolys uppkomma, speciellt i kombination med statiner.

21 Behandling med lipidsänkande läkemedel Nikotinsyrapreparat Alternativ vid behandling av hyperkolesterolemi och vid kombinerade hyperlipidemier •Aktuella läkemedel –Nikotinsyra och niceritrol •Effekt –Reduktion av plasmatriglycerider med 20-80%, vid förhöjning reduceras, LDL-kolesterol med 20-30% och totalkolesterol 10-20%. HDL-kolesterol kan stiga med 10-20%. •Biverkningar –Intensiv flush, dyspeptiska besvär, klåda och hyperkeratos, nedsatt glukostolerans, förhöjd urinsyra samt leverpåverkan •Monitorering –Mätning av fB-glukos, urinsyra, aminotransferaser •Säkerhetsvärdering –Säkra vid långtidsbehandling

22 Behandling med lipidsänkande läkemedel Fiskoljor Som monoterapi vid behandling av hypertriglyceridemi eller i kombination med statiner vid behandling av kombinerad hyperlipidemi •Aktuella läkemedel –Omacor, samt triglycerid- och etylesterkoncentrat •Effekt –Triglyceridsänkande effekt, –effekten på LDL- och HDL-kolesterol är obetydlig •Biverkningar –Gastrointestinala biverkningar vanligast •Säkerhetsvärdering –Kan förlänga blödningstiden

23 Behandling med lipidsänkande läkemedel Kolesterolabsorptionshämmare För behandling av primär hyperkolesterolemi, homozygot familjär hyperkolesterolemi, homozygot sitosterolemi •Aktuella läkemedel –Ezetimib •Effekt –Data avseende insjuknande och död saknas –När en låg dos ezetimib ges tillsammans med låg dos statin uppnås en effekt på lipidvärden som är jämförbar med den som erhålls med enbart statin i hög dos

24 Behandling med lipidsänkande läkemedel Läkemedelsval •Den bäst dokumenterade läkemedelsgruppen: Statiner •Simvastatin och pravastatin har fn den mest omfattande dokumentationen

25 Behandling med lipidsänkande läkemedel Läkemedelsval

26 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av patienter med mycket hög risk Sekundärprevention vid kärlsjukdom •Livsstilsmodifierande åtgärder •Lipidsänkande terapi förutsätter god följsamhet •Livslång behandling •Samma behandlingsprinciper för män och kvinnor

27 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av patienter med mycket hög risk •HPS Inklusionskriterier: aterosklerotisk kärlsjukdom, diabetes, hypertoni Totalkolesterol > 3,5 mmol/L

28 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av patienter med mycket hög risk Ytterligare studier behövs för att generellt ändra behandlingsindikationen

29 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av patienter med mycket hög risk Sekundärprevention vid kärlsjukdom •Statiner förstahandsval •LDL >3,0 mmol/L - ökad risk för nya händelser

30 Behandling med lipidsänkande läkemedel Patienter med diabetes •Kardiovaskulär sjukdom är den viktigaste orsaken till morbiditet och mortalitet vid diabetes. •Diabetiker klassas därför i Riskgrupp 1

31 Behandling med lipidsänkande läkemedel Primärprevention •När den absoluta risken för CHD uppgår till minst 20% (Framinghamdata) under 10 år •Europeiskt riskscoresystem har nyligen utarbetats •Livsstilsmodifierande åtgärder •Farmakologisk behandling övervägs om den absoluta risken inte minskar

32 Behandling med lipidsänkande läkemedel Primärprevention Erfarenheten beträffande kvinnor är begränsad Dokumentationen talar för marginell effekt hos äldre

33 Behandling med lipidsänkande läkemedel Speciella former Familjär hyperkolesterolemi •Vid samtidig anhopning av hjärt-kärl sjukdomar •Behandlas intensivt med läkemedel •Maximala doser av statiner och/eller resiner brukar bli aktuella •Hos barn bör behandling insättas av specialist

34 Behandling med lipidsänkande läkemedel Speciella former Kombinerad hyperkolesterlemi och hypertriglyceridemi •Ses vid ärftliga tillstånd/metabolt syndrom •Patienterna svarar bra på livsstilsmodifierande behandling •Farmakologisk behandling kan övervägas till högriskpatienter

35 Behandling med lipidsänkande läkemedel •Sekundär hypertriglyceridemi skall uteslutas •Alkoholrestriktion •Viktreduktion •Farmakologisk behandling kan bli aktuell då tillståndet uppträder tillsammans med förhöjt kolesterol •Vid triglycerider >10 mmol/L risk för pankreatit Speciella former Isolerad hypertriglyceridemi

36 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av vissa patientgrupper Hypertoni •Ökad risk för kardiovaskulära händelser. Absolut risk bör vara vägledande för behandlingsindikation. Njursjukdom •Hjärt- och kärlkomplikationer är mycket vanligt förekommande Högriskgrupp! Bör behandlas aktivt. Risk för interaktion speciellt med cyklosporin.

37 Behandling med lipidsänkande läkemedel Behandling av vissa patientgrupper Förebyggande av stroke •Samband mellan kolesterolnivåer, koronarsjukdom och ischemisk stroke föreligger. •För sekundärprevention (förhindrande av nytt slaganfall) saknas data Alzheimers sjukdom •Stöd saknas för att lipidsänkande behandling påverkar kognitiva funktioner hos patienter med Alzheimers sjukdom •Studier pågår

38 Behandling med lipidsänkande läkemedel Östrogener och hjärt- kärlsjukdom Hormonsubst. i primär- och sekundärprevention rekommenderas EJ (WHI, HERS)

39 Behandling med lipidsänkande läkemedel Hälsoekonomi Statinbehandling oavsett ålder och kön är kostnadseffektiv vid behandling efter hjärtinfarkt, koronarkärlsingrepp och angina pectoris. Primärprevention: –acceptabel kostnadseffektivitet endast vid behandling av personer med särskilt hög risk –Statinbehandling vid diabetes och familjär hyperkolesterolemi synes vara kostnadseffektiv


Ladda ner ppt "Behandling med lipidsänkande läkemedel vid prevention av hjärt-kärl sjukdomar rekommendationen från workshop dec -02."

Liknande presentationer


Google-annonser