Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farmakologi hjärtsvikt FB Farmakologisk behandling av hjärtsvikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farmakologi hjärtsvikt FB Farmakologisk behandling av hjärtsvikt."— Presentationens avskrift:

1 Farmakologi hjärtsvikt FB Farmakologisk behandling av hjärtsvikt

2 Farmakologi hjärtsvikt FB Hjärtsviktens symtomatologi •Symtomlös... •Trötthet, andfåddhet vid ansträngning •Ortopné, nattlig dyspné, hosta, benödem •NYHA I-IV •Prevalens 2-3% •NYHA IV mortalitet 40-50%/år

3 Farmakologi hjärtsvikt FB Diagnostik •Anamnes, klinisk misstanke •Fysikalisk undersökning - ödem? •Ultraljudscardiografi •Arbets-EKG •Hjärtlungröntgen

4 Farmakologi hjärtsvikt FB Etiologi •Ischemisk hjärtsjukdom •Hypertoni - Kardiomyopati •Klaffsjukdom •Rytmrubbningar, anemi, infektioner kan utlösa symtom.

5 Farmakologi hjärtsvikt FB Patofysiologi •Otillräcklig cardiac output i förhållande till kroppens krav –Antingen diastolisk, systolisk dysfunktion eller kombination. Sänkt ejektionsfraktion. –Förhöjda fyllnadstryck ger ödem - •högersidan: leverödem, perifera ödem •vänstersidan: lungödem

6 Farmakologi hjärtsvikt FB •Kompensatoriska mekanismer förvärrar genom: –RAAS-aktivering som ger •salt/vatten retention  förhöjda fyllnadstryck •ökat afterload  försämrad vävnadsgenomblödning •fibros i hjärta och kärl. –Sympatikus-aktivering som ger •negativ remodellering av hjärtmuskel •ökad energikonsumtion. Patofysiologi, forts

7 Farmakologi hjärtsvikt FB

8

9 ACE-hämmare •Binder till ACE och hämmar omvandlingen av angiotensin I till angiotensin II •Perifer resistens minskar, hjärtkontraktilitet oförändrad. •Minskar både pre-och afterload. •Kardioprotektiva effekter, njurprotektiva effekter

10 Farmakologi hjärtsvikt FB ACE-hämmare •Indikationer –Hjärtsvikt –Hypertension –Diabetesnefropati •Viktiga biverkningar –Hypotension - ffa vid renal hypertoni –Hyperkalemi - via  aldosteron –Kreatininstegring –Hosta

11 Farmakologi hjärtsvikt FB Angiotensin II-antagonister •Indikationer –Hypertension (1:a handsval till diabetes typII) –(Hjärtsvikt om ACEh ej tolereras) –Diabetesnefropati •Viktiga biverkningar –Som ACEh, men ger ej hosta. •Indikationer –Hypertension (1:a handsval till diabetes typII) –(Hjärtsvikt om ACEh ej tolereras) –Diabetesnefropati •Viktiga biverkningar –Som ACEh, men ger ej hosta.

12 Farmakologi hjärtsvikt FB  -blockerare •Indirekta vasodilaterare –genom minskad reninfrisättning •Etablerade i behandling i lugnt skede –Ursprungligen kontraindicerade –Positiv effekt genom RAAS-hämning, antiarrytmiskt, positiv remodellering, energisparare?

13 Farmakologi hjärtsvikt FB Diuretika •Definitionsmässigt ökad urinmängd •I allmänhet även ökad natriumutsöndring •Sker genom minskat återupptag av Na + och Cl - från primärurin •Två huvudprinciper: –Påverka njurepitelets elektrolyttransport/resorption –Osmos  förändrat filtrat (även ECV)

14 Farmakologi hjärtsvikt FB

15 Loopdiuretika •Blockerar symport Na + -K + -2Cl - distalt i Henles slynga –Upp till 25% av filtrerat Na + kan hindras från återupptag. •Na + -halten i interstitiet miskar och därmed drivkraften för återupptag av H 2 O.

16 Farmakologi hjärtsvikt FB Loopdiuretika •Även utsöndringen av K +, H +, Ca 2+ och Mg 2+ ökar (Ca 2+ och Mg 2+ transport i Henles slynga hämmas). På sikt minskad urat- utsöndring. •Vid intravenös administration erhålls snabb vasodilatation - prostaglandinberoende effekt ? •Även utsöndringen av K +, H +, Ca 2+ och Mg 2+ ökar (Ca 2+ och Mg 2+ transport i Henles slynga hämmas). På sikt minskad urat- utsöndring. •Vid intravenös administration erhålls snabb vasodilatation - prostaglandinberoende effekt ?

17 Farmakologi hjärtsvikt FB Loopdiuretika •Indikationer –Hjärtsvikt, symtomatisk behandling –Perifera ödem vid nefros, levercirros, venös insuffiens –(Hypertension) •Preparatexempel –Furosemid (Furix ®, Impugan ®, Lasix ® ) –Bumetanid (Burinex ® )

18 Farmakologi hjärtsvikt FB Loopdiuretika •Viktiga biverkningar –Hypokalemi –Hyponatremi, hypotension –Giktutlösande effekt –Hypokloremisk alkalos –Ototoxicitet

19 Farmakologi hjärtsvikt FB Tiazider •Verkningsmekanism som liknar loopdiuretika men istället blockad av Na + -Cl - symport från lumen in i njurepitelet proximalt i distala tubuli. –Kan maximalt öka Na + -utsöndring till 5% av filtrerad mängd. •Ökad K + utsöndring och Mg 2+ utsöndring men på sikt minskad Ca 2+ och uratutsöndring.

20 Farmakologi hjärtsvikt FB Tiazider •Indikationer –Lätt hjärtsvikt, symtomatisk behandling –Hypertension –Hypercalcuri (med stenbildning) •Preparatexempel –Hydroklortiazid (Esidrex) –Bendroflumetiazid (Salures)

21 Farmakologi hjärtsvikt FB Tiazider •Viktiga biverkningar –Hypokalemi –Hypotension –Gikt –Metabol alkalos –Minskad glukostolerans/insulinfrisättning

22 Farmakologi hjärtsvikt FB Kaliumsparande diuretika •Inhiberar Na + transporten distalt i distala tubuli. Därmed även minskad K + utsöndring. •Amilorid –Blockerar Na + -kanalerna i det luminella membranet.

23 Farmakologi hjärtsvikt FB Kaliumsparande diuretika •Spironolakton –aldosteronantagonist –Blockerar syntesen av Na + -K + -pumpar till basolateralt membran. –Andra positiva effekter på kärlvägg och hjärta

24 Farmakologi hjärtsvikt FB Kaliumsparande diuretika •Indikationer –Hjärtsvikt (Spironolakton  minskad mortalitet) –Hypertension –Hyperaldosteronism (Spironolakton) –Kombinationsbehandling med tiazider eller loopdiuretika •Viktiga biverkningar –Hyperkalemi –(Gynecomasti, menstruationsrubbningar och testisatrofi förekommer med spironolakton)

25 Farmakologi hjärtsvikt FB Osmotiska diuretika •Verkar på två sätt –Filtration utan möjlighet till reabsorption medför att vatten utsöndras –Mobilisering av interstitiell vätska (ödem) •Ex hjärnödem, glaukom

26 Farmakologi hjärtsvikt FB Osmotiska diuretika •Indikationer –Hjärnödem –Glaukom •Preparat –Mannitol

27 Farmakologi hjärtsvikt FB Karbanhydrashämmare •Hämmar H + bildning intracellulärt i proximala tubuli. –Antiportfunktion H + /Na + hindras och mindre Na + resorberas. Mer HCO 3 - utsöndras och urinen alkaliseras. •Indikation –Glaukom (minskar även produktion kammarvätska)

28 Farmakologi hjärtsvikt FB Inotropa droger •Ökar hjärtats kontraktionsförmåga •Hjärtglykosider •Andra inotropa droger –  -receptorstimulerare – Fosfodiesterashämmare

29 Farmakologi hjärtsvikt FB Digitalis purpurae et alba

30 Farmakologi hjärtsvikt FB Hjärtglykosider •Frekvensreglering genom förlångsammad överledning i AV-nod. Även central sympatikolytisk effekt! •Ökad kontraktilitet - Na+/K+-ATPase hämmare, mindre viktigt. •Effekt potentieras vid hypokalemi

31 Farmakologi hjärtsvikt FB

32

33 Hjärtglykosider •Indikationer –Hjärtsvikt om samtidigt förmaksflimmer –Frekvensreglering av kroniskt förmaksflimmer –(Minskar symtom men ej mortalitet) •Preparat –Digoxin (Lanacrist ® ) –Digitoxin (Digitrin ® )

34 Farmakologi hjärtsvikt FB Hjärtglykosider •Viktiga biverkningar –Arrytmier, bradykardi, AV-block, VT, VF –Yrsel, förvirring (tidig biverkan) –OBS litet terapeutisk fönster - konc. best.

35 Farmakologi hjärtsvikt FB Andra inotropa medel •Dopamin –Låga doser selektiva för perifera DA-receptorer i njure - ”kisse-dos” Höga doser ger  1 -medierad höjd C.O., vasokonstriktion via  1 -receptorer •Dobutamin –  1 -agonist •Amrinon, Milrinon –Fosfodiesterashämmare

36 Farmakologi hjärtsvikt FB •Levosimendan (Simdax ® ) –Ny princip - kalciumsensitiserare –Ökad kontraktilitet + sänkt perifer resistens –Indikation: Tilläggsbehandling vid akut hjärtsvikt efter infarkt eller akut försämring av kronisk hjärtsvikt då även nedsatt vävnadsperfusion. –24h - behandling, men effekt i ytterligare 24 h.

37 Farmakologi hjärtsvikt FB Vasodilaterare •Nitrater –NO-effekt. Verkar på f.f.a. kapacitanskärl. Har akut effekt på prelungödem, lungödem. •Hydralazin –Oklar verkningsmekanism. Relaxerar arterioler => minskad resistens i system och lungkretslopp. –Hydralazinsyndromet - liknar systemisk lupus erytomatosus

38 Farmakologi hjärtsvikt FB Framtida behandling? •Vasodilaterare Ca 2+ -antagonister omdiskuterade. •Tillväxtfaktorer? •TNF  -antagonister – knappast. Negativt utfall på reumatiker med hjärtsvikt. •Endopeptidashämmare - öka natriuretisk peptid? •Påverka remodellering/cellulär svält?


Ladda ner ppt "Farmakologi hjärtsvikt FB Farmakologisk behandling av hjärtsvikt."

Liknande presentationer


Google-annonser