Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28.  Sjukdomslära ◦ Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling  Farmakologi ◦ Vilka läkemedelsgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28.  Sjukdomslära ◦ Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling  Farmakologi ◦ Vilka läkemedelsgrupper."— Presentationens avskrift:

1 Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28

2  Sjukdomslära ◦ Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling  Farmakologi ◦ Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Vanligaste/viktigaste biverkningar

3  Riskfaktorer  Definitioner  Epidemiologi  Symptom  Utredning  Farmakologisk behandling  Icke-farmakologisk behandling

4 Varför får man kärlkramp? Rökning Höga Blodfetter Diabetes Hypertoni Bukfetma Psykosocial stress

5 Delvis lånad fr Lipidskolan, SP&MSD, A Himmelman Riskfaktorer för kärlkramp och hjärtkärlsjukdom Rökning Höga Blodfetter Diabetes Hypertoni Bukfetma Psykosocial stress Regelbunden fysisk aktivitet Frukt och grönsaker dagl Måttligt alkoholintag

6

7 Stroke Perifer kärlsjukdom ◦ Claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) ◦ Kritisk benischemi  Kranskärlsjukdom ◦ Stabil angina, Kärlkramp ◦ Akut koronart syndrom  Aortaaneurysm

8  Bröstsmärta/obehag i bröstet.  Utstrålning till axlar, armar, hals, underkäke, ibland även övre delen av magen  Duration: typiskt upp till 15 min  Provoceras av fysisk anstränging  Ofta sämre vid blåst, kall väderlek, efter måltid, stress

9  Kvinnor 45-64 år 5-7%  Kvinnor 65-84 år 10-12%  Män 45-64 år 4-7%  Män 65-84 år 12-14%

10 Hos alla:  Anamnes  Fysikalisk undersökning inkl blodtryck  Vilo EKG  Lipidstatus, Hb, Na, K, Kreatinin, Glukos

11  Utifrån riskfaktorer och initial utredning skattas sannolikheten för kranskärlsjukdom. Utifrån denna och fysisk förmåga väljs nästa steg:  Låg sannolikhet för angina (<15%): ◦ Inget test, överväg annan orsak till bröstsmärta.  Låg-Måttlig sannolikhet för angina (15-85%): ◦ Arbets-EKG ◦ Myocardscint ◦ Stress-ekokardiografi ◦ (Magnetkamera (MRI) hjärta) ◦ CT angiografi  Hög sannolikhet för angina(>85%): ◦ Kranskärlsröntgen direkt

12  Konfirmerar diagnosen  Riskvärderar patienter, selekterar högrisk- patienter till angio  Ger läkare och patient uppfattning om prestationsförmåga  Funktionellt test

13 - Dyrare - Sämre tillgänglighet +Bättre urskiljning av sjuk resp frisk Funktionellt test

14 - Dyrare - Sämre tillgänglighet Bättre urskiljning av sjuk resp frisk än A-EKG, oklart om bättre än scint Funktionellt test

15  Anatomi, ej funktion  Kontrast-belastar njurar  Slipper sticka patienten  Screeningmetod ◦ -vid låg misstanke om IHD  Kan ej behandla pat, ◦ Kranskärlssjuka får göra konventionell angiografi också ◦ 120st/år i Göteborg

16 Koronarangiografi  Anatomi, ej funktion  Kontrast  Stick  Kan behandla pat  1200st -Gbg 2011  Komplikationsrisk ◦ Blödning 2-4% ◦ Stroke <0,5% ◦ Hjärtinfarkt 0,2% ◦ Död

17

18  Rökstopp  Fysisk aktivitet (FAR)  Kostomläggning Livsstilsförändring

19 Fetma funktion av matintag och motion…

20 Tack till Mats Börjesson SU/Östra för lånet av bilden Amish: gör 104 Göteborgsvarv extra per år... Som vardagsmotion!

21  Prevention ◦ Statin, ASA ◦ ACE-hämmare?  Anfallskuperande ◦ Nitro  Anfallsprofylax ◦ Betablockerare, calciumblockerare, nitro, (ivabradine)

22  Nicorandil, ranolazine och trimetazidine finns ej i Sverige

23  Simvastatin (Zocord)  Atorvastatin (Lipitor)  Pravastatin (Pravachol)  Rosuvastatin (Crestor) mfl - Hämmar HMG-Coenzym A - Sänker LDL-kolesterol - Anti-inflammatoriska effekter? - Positiv effekt på koronarsjukdom, stroke mm

24 Meta-analysis of 38 primary and intervention trials Meta-analysis of 38 primary and secondary intervention trials Total mortality (p=0.004) CHD mortality (p=0.012) % in cholesterol reduction Mortality log odds ratio (Adapted from Gould AL, et al.,1998) 04812162024283236 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 -0.0 40444852

25 Ju lägre desto bättre 0 5 10 15 20 25 30 01,82,32,83,43,94,44,95,4 Statin Frekvens hjärt-kärlhändelser (%) Placebo 4S LIPID CARE TNT (atorvastatin 80 mg) LIPID CARE HPS TNT (atorvastatin10 mg) LDL-kolesterol (mmol/L) TNT screening REF: Efter Kastelein et al., Aterosclerosis 1999;143(suppl 1):17-21.

26 ◦ Irreversibel inaktivering av enzymet cyklooxygenas, som medverkar vid bildningen av Tromboxan A2 i trombocyter och av prostacyklin i kärlendotel ◦ Hämmande effekt på trombocytaggregationen ◦ Effekt hela trombocytens livscykel 7-10 dagar ◦ Hämmar även den renala prostacyklinsyntesen, av betydelse hos pat med njursvikt

27 Blodförtunnande- påverkar blodplättarna, trombocyterna Biverkningar:  Vanliga (1/10 - 1/100) ◦ Magbesvär ◦ Ökad blödningsbenägenhet.  Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) ◦ Allergiska reaktioner (urticaria, rinit, astma).  Sällsynta (1/1000 - 1/10000) ◦ Svår gastrointestinal blödning. ◦ Intrakraniell blödning. ◦ Njurfunktionsstörningar.

28  Kortverkande nitroglycerin –under tungan ◦ Nitroglycerin Recip 0,25 eller 0,5 mg resoriblett ◦ Nitrolingualspray 0,4 mg/dos  Medellångverkande- under överläppen ◦ (Suscard 2,5 eller 5 mg- tillhandahålls fn ej) ALLA NITROPREPARAT ÄR KONTRAINDICERADE VID SAMTIDIGT INTAG AV VIAGRA PGA RISK FÖR LÅNGVARIGT SVÅRHÄVT BLODTRYCKSFALL MED BESTÅENDE SKADOR I HJÄRTA OCH HJÄRNA

29  Vidgar blodkärl, sänker blodtryck och avlastar hjärtat  Biverkningar  Huvudvärk (ca 25%) -oftast övergående!  Blodtrycksfall som kan leda till: ◦ hjärtklappning ◦ yrsel ◦ svimning  Illamående

30  Kortverkande - Glyceryltrinitrat ◦ Nitroglycerin Recip ◦ Nitrolingualspray  Medellångverkande- Glyceryltrinitrat ◦ Suscard 2,5 eller 5 mg-  Långverkande ◦ Imdur - Glyceryltrinitrat ◦ Ismo - Glyceryltrinitrat ◦ Sorbangil - Isosorbiddinitrat  (Intravenöst- vid hjärtinfarkt & svår smärta) ◦ Nitroglycerin - Glyceryltrinitrat Nitropreparat

31 Dilaterar vener >artärer Metaboliseras till NO i kärlväggen Hjärtfrekvens Blodtryck Venöst återflöde Koronarflöde Syrgasmättnad Syrgastillförsel Kontraktilitet God smärtlindrande effekt BIVERKNINGAR/ NACKDELAR  Huvudvärk (ca 25%)  Blodtrycksfall -> svimning  Toleransutveckling Syrgasbehov

32  ß1-selektiva betablockerare  C07AB02 Metoprolol C07AB02 Metoprolol  C07AB03 Atenolol C07AB03 Atenolol  C07AB07 Bisoprolol C07AB07 Bisoprolol  mfl  Icke-selektiva betblockerare (ß1 & ß2 rec)  C07AA03 Pindolol C07AA03 Pindolol  C07AA05 Propranolol C07AA05 Propranolol  C07AA06 Timolol C07AA06 Timolol  C07AA07 Sotalol C07AA07 Sotalol  C07AA28 Karvedilol C07AA28 Karvedilol  mfl

33  Hämmar sympaticus  ß1 rec ◦ Sänker Hjärtfrekvens ◦ Sänker Blodtryck ◦ Sänker Syrgasbehov i myokardiet genom sänkt pumpkraft (”strypa motorn”)  ß2 rec ◦ Kontraktion av glatt muskel i bronker, kan ge obstruktiva besvär

34  Akut obehandlad hjärtsvikt ◦ Hörnsten i behandling av stabil hjärtsvikt  Låg puls, AV block ◦ Behandling aktuell efter pacemaker?  Akut astma bronkiale ◦ ß1 selektiva funkar ofta i stabil fas

35  Bradykardi, AV block  Mardrömmar, sömnstörningar  Erektil dysfunktion  Trötthet, yrsel, ”stum i benen”  Perifer kyla i extremiteter; mest uttalat hos oselektiva betablockerare  Obstruktvitet hos KOL/astma pat ; mest uttalat hos oselektiva betablockerare

36  Ensam eller i komb med nitro ◦ Verapamil ◦ Diltiazem  Dihydropyrediner (med ßblock) ◦ Nifedipin ◦ Felodipin ◦ Amlodipin

37  Dilatation av kranskärl minskar spasmbenägenhet  Dilatation av perifera kärl minskar afterload  Dihydropyrediner kan ge reflektorisk takykardi vid monoterapi

38  (Dosberoende)  Flush  Ankelsvullnad  Obstipation

39  Ballongvidgning – PCI – ofta tillsammans med stent  CABG (=ACB)  För patienter med refraktär angina (symptom trots 3 preparat och ingen ytterligare revaskularisering möjlig)  Neurostimulatorer SCS eller TENS (gate- control)  EECP (enhanced external counter-pulsation) Icke-farmakologisk behandling

40 Koronarangiografi

41 Princip PCI med stent PCI = (percutaneous coronary intervention)

42 PCI mot vänster kranskärl

43 Kranskärlsoperation, CABG CABG=coronary artery bypass grafting ACB= arterial coronary bypass

44  Rökfrihet  Fysisk aktivitet >30min fem ggr per vecka  Blodtryck <140/90 (Diabetiker <130/80)  HbA1c <52 mmol/mol  LDL kolesterol <1.8mmol/L  Kost Minskad mängd mättat fett, ökad mängd fisk, frukt, grönt, fullkorn  BMI <25  Midjemått kvinnor <88cm, män 102cm

45  http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Ischemi skhjärtsjukdom.pdf http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Ischemi skhjärtsjukdom.pdf  (=Google: Läkemedelsboken Ischemisk hjärtsjukdom)  Persons Kardiologi J Person, M Stagmo 2008  Kardiovaskulär medicin, Dahlström mfl, 2010


Ladda ner ppt "Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28.  Sjukdomslära ◦ Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling  Farmakologi ◦ Vilka läkemedelsgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser