Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHAPTER 42 Animal Hormones. Hormoner •Kemiska signaler  Peptider eller proteiner  Steroidhormoner  Aminer • utsöndras av endokrina celler  Lokalt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHAPTER 42 Animal Hormones. Hormoner •Kemiska signaler  Peptider eller proteiner  Steroidhormoner  Aminer • utsöndras av endokrina celler  Lokalt."— Presentationens avskrift:

1 CHAPTER 42 Animal Hormones

2 Hormoner •Kemiska signaler  Peptider eller proteiner  Steroidhormoner  Aminer • utsöndras av endokrina celler  Lokalt (autokrin eller parakrin stimulering)  Till blodcirkulationen (endokrin stimulering) •Påverkar/styr processer tidsskalan minuter - dagar (jfr nervsystemet)

3 Hormoner •Binder till receptorer hos målcellerna •Olika målcellers respons är olika beroende av vilka receptorer som uttrycks och vilka signalmekanismer som receptorn aktiverar •Hormonbalansen regleras ofta med negativ feedback  Hormonutsöndringen  Receptorexpressionen

4 Negativ feedback

5 Det endokrina systemet hos däggdjur •endokrina celler kan vara organiserade i endokrina körtlar eller spridda i olika vävnader •En endokrin körtel kan utsöndra flera olika hormoner, ofta från olika celltyper  Bisköldkörtlarna  Brässen  Binjurarna  Bukspottkörteln  Testiklarna/äggstockarna  Tallkottkörteln (epifysen)  Hypotalamus  Hypofysen  Sköldkörteln

6

7 Hypofysen •Länk mellan nervsystemet och det endokrina systemet  Fysiskt förenad med hypotalamus •Två lober med olika funktioner  Bakloben = neurohypofysen  Framloben = adenohypofysen

8

9 Neurohypofysen •Utsöndrar neurohormoner som produceras i hypothalamus:  Antidiuretiskt hormon (ADH, vasopressin)  Oxytocin •Hormonerna lagras i vesikler •Vesiklerna transporteras till neurohypofysen via nervcellerna •Nervterminalerna är kopplade till kapillärer •Nervimpulser stimulerar utsöndringen

10 Antidiuretiskt hormon •Ökar vattenåtertaget i njurarna  mer koncentrerat urin •Stimulerar sammandragning av perifera blodkärl •Utsöndringen ökar  Då blodtrycket är lågt  Då blodets salthalt är högt Diabetes insipidus, för lite ADH

11 Oxytocin, ”må-bra-hormon” •Utsöndras  Av kroppslig närhet  före och under förlossning  Vid amning •Stimulerar  Värkar  Mjölkutdrivningsreflexen •Motverkar stress

12 Adenohypofysen •Utsöndrar många olika peptidhormoner  Hormoner som påverkar andra endokrina körtlar (tropic hormones)  TSH (thyreoidea-stimulerande hormon, tyrotropin)  sköldkörteln  ACTH (adenokortikotropt hormon)  binjurebarken  LH (luteiniserande hormon)  äggstockar, testiklar  FSH (follikelstimulerande hormon)  äggstockar, testik  Hormoner som påverkar andra vävnader  Tillväxthormon (GH, somatotropin)  Prolaktin  MSH (melanocytstimulerande hormon)  Endorfiner  Enkefaliner

13 Tillväxthormon •Påverkar tillväxt med direkta och indirekta mekanismer  Cellernas metabolism  Stimulerar leverns produktion av ämnen som stimulerar ben- och brosktillväxt  Överproduktion hos barn  jättar  Underproduktion hos barn  dvärgar, kan behandlas med rekombinant hormon  Över- och underproduktion hos vuxna kan förekomma i samband med hypofystumörer

14 Prolaktin •Stimulerar mjölkproduktion och – utsöndring •Reglerar testiklarnas funktion och prostatans tillväxt

15 Melanocytstimulerande hormon (MSH) •Stimulerar produktion av pigment i huden

16 Adenohypofysen: reglering av hormonutsöndringen •Hypotalamus och adenohypofysen är förenade via portådersystem •Hypotalamus utsöndrar hormoner till blod som transporteras till adenohypofysen via portådersystemet och reglerar adenohypofysens hormonutsöndring •Negativ feedback

17

18 Hypotalamus-hormoner som reglerar adenohypofysen  Thyrotropin-releasing hormone TRH  TSH  Gonadotropin-releasing hormone GnRH  FSH, LH  Growth hormone-releasing hormone  tillväxthormon o.s.v.  också hormoner som inhiberar adenohypofysens hormonutsöndring produceras av hypotalamus

19 Sköldkörteln • två lober • producerar • tyroxin (T 4 ) • trijodotyronin (T 3 ) • kalcitonin

20 Tyroxin •Sköldkörtelepitelcellerna bildar follikler •Tyroglobulin, prekursorn till tyroxin och trijodotyronin, lagras inne i folliklerna •Omvandlingen av tyroglobulin till T3 och T4 jodberoende •Utsöndringen regleras av hypotalamus  TRH  TSH  tyroxin •Omvandlas till det aktiva trijodotyronin utanför sköldkörteln •reglerar ämnesomsättning och värmeproduktion •Påverkar sgs alla celler

21 Sjukdomar relaterade till sköldkörteln •Hypertyreos – överskott av sköldkörtelhormon •Hypotyreos – underskott av sköldkörtelhormon •Kan bero på t.ex.  Tumörer  Autoimmunsjukdomar  Avvikande genexpression (t.ex. Defekta TSH-receptorer)  Abnormal TSH-produktion

22 Struma •Förstorad sköldkörtel 1.Hormonproduktionen abnormalt hög  hypertyreos • Vanligaste orsaken TSH-receptoraktiverande antikroppar 2.Hormonproduktionen abnormalt låg  hypotyreos • Vanligaste orsaken jodbrist  inget hormon kan utsöndras  TSH-produktionen förhöjd  tyroglobulinproduktionen förhöjd

23 Reglering av blodets kalciumkoncentration •Omsättning av benvävnad •Utsöndring via njurarna •Upptagning från tarmen Regleras av + Parathormon (bisköldkörtlarna) + D-vitamin (huden) - Kalcitonin (parafollikulärceller i sköldkörteln)

24 Kalcitonin •Sänker blodets kalciumkoncentration  Ökar lagringen av kalk i ben genom att hämma osteoklaster  Antagligen viktig under tillväxten men inte hos vuxna

25 Parathormon •Produceras i bisköldkörtlarna •Produktionen regleras av Ca- halten i blodet •Ökar blodets kalcium- koncentration och sänker fosfatkoncentrationen •Ökar omsättningen av benvävnad •Ökar njurarnas kalciumupptag och fosfatutsöndring •Stimulerar aktiveringen av D- vitamin

26 D-vitamin •Bildas i huden från kolesterol •Syntesen beroende av solljus •Aktiveras i levern och njurarna •Fungerar som transkriptionsfaktor •Ökar blodets kalciumkoncentration •Ökar cellernas kalciumupptag •Ökar njurarnas och tarmens kalciumupptag

27 Langerhanska öarna •I bukspottskörteln  Beta-celler  insulin  Alfa-celler  glukagon  Delta-celler  somatostatin •Reglerar blodets glukoshalt •Insulin  stimulerar cellernas glukosupptag  Stimulerar lagring av energi i form av fett och glykogen •Glukagon  Stimulerar omvandlingen av glykogen till glukos

28 Diabetes •Typ I: insulin produceras inte •Typ II: målcellerna saknar insulinreceptorer  En kombination av arv och miljö  Receptorerna eventuellt nedreglerats p.g.a. höga glukoshalter

29 Binjuremärgen •Av neuronalt ursprung •Producerar stresshormoner:  Adrenalin (epinefrin)  Noradrenalin •Olika målceller har olika receptoruppsättningar

30 Binjurebarken •Producerar kortikosteroider  Glukokortikoider reglerar ämnesomsättningen  Kortisol utsöndras vid stress  En delorsak till kronisk stress är förlust av negativ-feedback-funktionen av kortisol  Nedsatt immunförsvar, magsår m.m.  Mineralokortikoider reglerar jonbalansen  aldosteron  (Könshormoner)

31 Testiklarna och äggstockarna •Styr utvecklingen av könskaraktärerna •Androgener  Testosteron  Styr embryots utveckling till hane •Östrogener  estradiol •Progesteron •Utsöndringen kontrolleras av hypotalamus och hypofysen

32 Tallkottskörteln •Reglerar dygns- och årstidsrytmen •Producerar melatonin •Melatoninutsöndringen inhiberas av ljus

33 Kvantifiering av hormoner med immunoassay •Antikropp mot hormonet •En bestämd mängd radioaktivt hormon tillsätts •Det radioaktiva hormonet binder till antikropparna •Provet tillsätts •Ju mera (icke-radioaktivt) hormon i provet, desto flera radioaktiva molekyler trängs undan och desto mindre radioaktivt hormon blir kvar •Standardkurva skapas genom tillsats av kända mängder hormon

34

35 Koncentrationsresponskurvor •Hur påverkar hormonet en parameter i ett testsystem? T.ex.  Aktiveringen av en signalmolekyl hos celler i odling  Halterna av ett ämne i blodet hos ett försöksdjur •Testsystemet stimuleras med olika mängder hormon och parametern mäts •Man kan jämföra den mängd hormon som utlöser halvmaximal respons mellan olika testsystem/behandlingar för att jämföra känslighet för hormonet

36 Regleringen av hormoners halvliv •Nedbrytningshastighet •Utsöndringshastighet i urinen •Hur starkt hormonet är bundet till bärarproteiner i blodet


Ladda ner ppt "CHAPTER 42 Animal Hormones. Hormoner •Kemiska signaler  Peptider eller proteiner  Steroidhormoner  Aminer • utsöndras av endokrina celler  Lokalt."

Liknande presentationer


Google-annonser