Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sten Landahl Äldre och läkemedel ► Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sten Landahl Äldre och läkemedel ► Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Sten Landahl Äldre och läkemedel ► Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland

2 Sten Landahl Den gamla människan  Är ofta sårbar  Små marginaler  Minskad social säkerhet – socialt nätverk

3 Sten Landahl Den äldre patienten Den aktuella sjukdomen ger ofta svikt också i andra organsystem Svår diagnos, komplex sjukdomsbild leder till komplex läkemedelsbehandling

4 Sten Landahl Diagnostik Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten och behandla utifrån denna helhetsbild Inte bara utifrån enskilda symtom

5 Sten Landahl Målet med bedömningen Identifiera funktionsförluster o Direkt eller indirekt relaterade till aktuell sjukdom  Multidisciplinär samverkan

6 Sten Landahl Behandlingsmål  Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga

7 Sten Landahl Läkemedel gör i grunden nytta för patienten…. men kan också innebära risker. Vid kronisk sjukdom ger läkemedel, rätt använt, ökad livslängd och bättre livskvalitet. Många sjukdomar fordrar kombinationsbehandling och därmed flera läkemedel.

8 Sten Landahl Äldres läkemedelsbehandling Äldre patienter behandlas oftast med utgångspunkt från studier på personer <65 år Nästan aldrig studier på patienter över 80 år Samma behandlingsresultat som hos studiepopulationerna?

9 Sten Landahl Äldres läkemedelsbehandling Mycket få studier på äldre med många sjukdomar Samma behandlingsresultat som hos studiepopulationerna?

10 Sten Landahl Behandlingsråd med bristande vetenskaplig bakgrund Behandlingsråd med bristande vetenskaplig bakgrund Stora krav på samråd och noggrann uppföljning Stora krav på samråd och noggrann uppföljning

11 Sten Landahl Behandlingseffekt Mortalitet Morbiditet Symtomlindring - Livskvalitet Ålder

12 Sten Landahl Äldres återstående livslängd har ökat Effektiva behandlingsmetoder (SCB 2006)

13 Sten Landahl målsättning vi måste kunna visa att insatta åtgärder leder till nytta för patienterna.

14 Sten Landahl Den äldre patienten Komplex sjukdomsbild Komplex läkemedelsbehandling Följaktligen komplex problembild Komplex intervention

15 Sten Landahl Lönar sig förebyggande behandling? Blodtryck, lipider, osteoporos

16 Sten Landahl Läkemedelsprevention av kardiovaskulär risk Bevis finns för nytta av behandling av blodtryck hos äldre (STOP, STOP-2, MRC-Elderly, SHEP, HYVET) liksom även för simvastatin-behandling (HPS)

17 Sten Landahl Prevention av demens med Calciumblockerare (Forette et al, Arch Int Med 2002: 162: 2046 ISH- Syst-Eur )

18 Sten Landahl Ibland kommunikationsproblem Hörsel - syn Varierande minne och problemlösningsförmåga Förlängt beslutsfattande Minskad psykomotorisk snabbhet Invandrare – språk/kultur Sjukdomar

19 Sten Landahl Äldre patienter behöver tid  För att få rätt diagnos  För att få information  För att utvärdera behandlingen  För att skapa samsyn kring behandlingen

20 Sten Landahl Äldre och läkemedel Förbrukning

21 Sten Landahl Förbrukning  Äldre står inte på för många läkemedel  Äldre står på för många olämpliga läkemedel

22 Sten Landahl DDD/1000 inv >65 år Hjärt-kärl Psyk Totalt

23 Sten Landahl 80-åringar och äldre använder i genomsnitt 5 läkemedel, 15% av dem använder 10 läkemedel eller fler

24 Sten Landahl Öppna jämförelser 2009 6-10% 14-21% 10 eller fler läkemedel per person

25 Sten Landahl 3 eller fler psykofarmaka per person Öppna jämförelser 2009 1,5-3,7% 5,5-8%

26 Sten Landahl Risker med för många läkemedel Bristande dokumentation Sämre ordinationsföljsamhet Kassation av läkemedel Läkemedelsrelaterad sjuklighet

27 Sten Landahl Dokumentera!  Indikation  Förväntat resultat  Behandlingsduration  Ansvar för utvärdering och när I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation

28 Sten Landahl Ordinationsföljsamhet  1/3 följer alltid ordinationen  1/3 följer ibland ordinationen  1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001

29 Sten Landahl Concordance/samsyn Då jag blir sjuk går jag till Min läkare. Vi samspråkar en stund, sen skriver han ut medicinerna Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen. (Molière: Den inbillade sjuke 1673)

30 Sten Landahl Kassation av läkemedel 900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) = 1-2 miljarder kronor Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101

31 Sten Landahl Äldre och Läkemedel Farmakokinetik//farmakodynamik

32 Sten Landahl Farmakokinetik Distribution Metabolism Utsöndring Fett ECW BCM Varierande

33 Sten Landahl Farmakokinetik Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras

34 Sten Landahl Dynamik - åldrande  Fysisk prestation  Muskelstyrka  Lungfunktion  Hjärtminutvolym  Cerebralt blodflöde  Receptorfunktion

35 Sten Landahl Dosering Mot bakgrund av förändrad kinetik och dynamik hos sköra äldre patienter Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos

36 Sten Landahl Behandling med många läkemedel ökar interaktionsrisken eller risken för additiva effekter

37 Sten Landahl Absorption - interaktion Fe 2+ bildar olösliga föreningar (cheilat) med u Antacida L-Dopa Tetracyklin

38 Sten Landahl Receptorer - Interaktion  NSAID  Hämmar effekten av diuretika  Minskar blodtryckseffekten av -blockerare och ACE-hämmare  Minskar gluconeogenesen från levern: ökad risk för långvarig hypoglukemi hos diabetiker

39 Sten Landahl NSAID Ökad risk för gastrointestinal blödning

40 Sten Landahl NSAID Skall undvikas eller bara korta kurer

41 Sten Landahl Metabolism - interaktion  Dextropropoxifen Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin

42 Sten Landahl Lågdosopioider Försiktighet hos äldre

43 Sten Landahl Interaktioner  Waran Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol

44 Sten Landahl Ökad förekomst av läkemedelsrelaterade problem med stigande ålder

45 Sten Landahl 20% av äldre som söker sjukhusvård har biverkningar.

46 Sten Landahl Biverkningar  Vanligaste orsak: felaktig ordination, bristande uppföljning  Polyfarmaci ökar risken för biverkningar

47 Sten Landahl Läkemedelstolerans  Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör

48 Sten Landahl Läkemedelsbehandling orsakar ca 30 000 vårdskador om året i slutenvården i Sverige

49 Sten Landahl Läkemedelsrelaterad sjukdom  10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Kostar som läkemedelsnotan

50 Sten Landahl LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal  32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem  12 % som intagningsorsak  30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP Lars Klintberg, Mölndal, 2006

51 Sten Landahl

52 Slutsatser Vissa läkemedel är riskläkemedel Vissa läkemedel är riskläkemedel Antikolinerg effekt ökar risken för psykiska biverkningar Antikolinerg effekt ökar risken för psykiska biverkningar Bensodiazepiner ökar risken för fall och höftfraktur Bensodiazepiner ökar risken för fall och höftfraktur Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ökar risken för magblödning och hjärtsvikt Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ökar risken för magblödning och hjärtsvikt

53 Sten Landahl Förbättringsarbete Alla studier/projekt/insatser bör ha en klar målsättning avseende vilket mätbart resultat man vill uppnå bör identifiera det problem man vill åt Bör utvärderas

54 Sten Landahl Läkemedel - Äldre  Läkemedelsbehandling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer  Kvaliten i läkemedelsbehand- ling kan förbättras

55 Sten Landahl All behandling, även av äldre  skall grundas på de välkända etiska principerna: Respekt för autonomi/integritet Att göra gott/ inte skada Att utöva rättvisa

56 Sten Landahl Störst förbättringspotential  Identifiera riskpatienter/riskläkemedel – minimera biverkningar  Dokumentera

57 Sten Landahl Vgregion.se/läkemedel

58 Sten Landahl Äldre och läkemedel Strategi för Västra Götalandsregionen – 2008-2012

59 Sten Landahl Strategi Styrning Framgångsfaktorer Äldre är en prioriterad grupp i sjukvården, och att detta framgår av vårdgivarnas uppdrag. Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre.

60 Sten Landahl Strategi Dokumentation Journalsystem innehåller ett välutvecklat dokumentationssystem. Läkemedelsdokumentation som följer patienten genom vården.

61 Sten Landahl Strategi Ansvar Patienten har en fast vårdkontakt. Varje äldre patient har en läkare med samordningsansvar för den totala läkemedelsbehandlingen.

62 Sten Landahl Strategi Kvalitet Varje patients läkemedelsbehandling utvärderas och ses över regelbundet. I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas. Ett IT-baserat kvalitetsstöd för läkemedelsanalys. Regionen har fastställda kvalitetsindikatorer för ändamålsenlig läkemedelsbehandling

63 Sten Landahl En säker läkemedelsprocess Ett teamarbete 1. Identifiering av behov 2. Läkemedel el annan behandling 3. Val av läkemedel 4. administreringssätt 5. Dokumentation 8. Uppföljning 6. Korrekt läkemedelslista 7. Rätt dosering 9. Omprövning SamladKunskap Rätt person får Rätt läkemedel, i Rätt dos, På Rätt sätt, vid rätt tid

64 Sten Landahl Bättre läkemedels- användning Tänk efter före!!! Bättre undvika insättning Än tvingas till utsättning


Ladda ner ppt "Sten Landahl Äldre och läkemedel ► Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser