Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset"— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ordförande Läkemedelskommitten i Västra Götaland Sten Landahl

2 Den gamla människan Är ofta sårbar Små marginaler
Minskad social säkerhet – socialt nätverk Sten Landahl

3 Den äldre patienten Den aktuella sjukdomen ger ofta svikt också i andra organsystem Svår diagnos, komplex sjukdomsbild leder till komplex läkemedelsbehandling Sten Landahl

4 Diagnostik Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten och behandla utifrån denna helhetsbild Inte bara utifrån enskilda symtom Sten Landahl

5 Målet med bedömningen Identifiera funktionsförluster
Direkt eller indirekt relaterade till aktuell sjukdom Multidisciplinär samverkan Sten Landahl

6 Behandlingsmål Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga
Sten Landahl

7 Läkemedel gör i grunden nytta för
patienten…. men kan också innebära risker. Vid kronisk sjukdom ger läkemedel, rätt använt, ökad livslängd och bättre livskvalitet. Många sjukdomar fordrar kombinationsbehandling och därmed flera läkemedel. Sten Landahl

8 Äldres läkemedelsbehandling
Äldre patienter behandlas oftast med utgångspunkt från studier på personer <65 år Nästan aldrig studier på patienter över 80 år Samma behandlingsresultat som hos studiepopulationerna? Sten Landahl

9 Äldres läkemedelsbehandling
Mycket få studier på äldre med många sjukdomar Samma behandlingsresultat som hos studiepopulationerna? Sten Landahl

10 Behandlingsråd med bristande vetenskaplig bakgrund
Stora krav på samråd och noggrann uppföljning Sten Landahl

11 Behandlingseffekt Mortalitet Morbiditet Symtomlindring - Livskvalitet
Ålder Sten Landahl

12 Äldres återstående livslängd har ökat
Effektiva behandlingsmetoder (SCB 2006) Sten Landahl

13 målsättning vi måste kunna visa att
insatta åtgärder leder till nytta för patienterna. Sten Landahl

14 Den äldre patienten Komplex sjukdomsbild Komplex läkemedelsbehandling
Följaktligen komplex problembild Komplex intervention Sten Landahl

15 Lönar sig förebyggande behandling?
Blodtryck, lipider, osteoporos Sten Landahl

16 Läkemedelsprevention av kardiovaskulär risk
Bevis finns för nytta av behandling av blodtryck hos äldre (STOP, STOP-2, MRC-Elderly, SHEP, HYVET) liksom även för simvastatin-behandling (HPS) Sten Landahl

17 Prevention av demens med Calciumblockerare (Forette et al, Arch Int Med 2002: 162: 2046 ISH- Syst-Eur ) Sten Landahl

18 Ibland kommunikationsproblem
Hörsel - syn Varierande minne och problemlösningsförmåga Förlängt beslutsfattande Minskad psykomotorisk snabbhet Invandrare – språk/kultur Sjukdomar Sten Landahl

19 Äldre patienter behöver tid
För att få rätt diagnos För att få information För att utvärdera behandlingen För att skapa samsyn kring behandlingen Sten Landahl

20 Äldre och läkemedel Förbrukning Sten Landahl

21 Förbrukning Äldre står inte på för många läkemedel
Äldre står på för många olämpliga läkemedel Sten Landahl

22 DDD/1000 inv >65 år Totalt Hjärt-kärl Psyk Sten Landahl

23 80-åringar och äldre använder i genomsnitt 5 läkemedel, 15% av dem använder 10 läkemedel eller fler
Sten Landahl

24 10 eller fler läkemedel per person
6-10% 14-21% Öppna jämförelser 2009 Sten Landahl

25 3 eller fler psykofarmaka per person
1,5-3,7% 5,5-8% Öppna jämförelser 2009 Sten Landahl

26 Risker med för många läkemedel
Bristande dokumentation Sämre ordinationsföljsamhet Kassation av läkemedel Läkemedelsrelaterad sjuklighet Sten Landahl

27 Dokumentera! Indikation Förväntat resultat Behandlingsduration
Ansvar för utvärdering och när I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation Sten Landahl

28 Ordinationsföljsamhet
1/3 följer alltid ordinationen 1/3 följer ibland ordinationen 1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001 Sten Landahl

29 Concordance/samsyn Då jag blir sjuk går jag till Min läkare.
Vi samspråkar en stund, sen skriver han ut medicinerna Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen. (Molière: Den inbillade sjuke 1673) Sten Landahl

30 Kassation av läkemedel
900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) = 1-2 miljarder kronor Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101 Sten Landahl

31 Farmakokinetik//farmakodynamik
Äldre och Läkemedel Farmakokinetik//farmakodynamik Sten Landahl

32 Farmakokinetik Distribution Metabolism Utsöndring Varierande Fett BCM
ECW BCM Varierande Sten Landahl

33 Farmakokinetik Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras Sten Landahl

34 Dynamik - åldrande Fysisk prestation Muskelstyrka Lungfunktion
Hjärtminutvolym Cerebralt blodflöde Receptorfunktion Sten Landahl

35 Dosering Mot bakgrund av förändrad kinetik och dynamik hos sköra äldre patienter Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos Sten Landahl

36 Behandling med många läkemedel ökar interaktionsrisken eller
risken för additiva effekter Sten Landahl

37 Absorption - interaktion
Fe2+ bildar olösliga föreningar (cheilat) med Antacida L-Dopa Tetracyklin Sten Landahl

38 Receptorer - Interaktion
NSAID Hämmar effekten av diuretika Minskar blodtryckseffekten av b-blockerare och ACE-hämmare Minskar gluconeogenesen från levern: ökad risk för långvarig hypoglukemi hos diabetiker Sten Landahl

39 Ökad risk för gastrointestinal blödning
NSAID Ökad risk för gastrointestinal blödning Sten Landahl

40 Skall undvikas eller bara korta kurer
NSAID Skall undvikas eller bara korta kurer Sten Landahl

41 Metabolism - interaktion
Dextropropoxifen Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin Sten Landahl

42 Försiktighet hos äldre
Lågdosopioider Försiktighet hos äldre Sten Landahl

43 Interaktioner Waran Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol
Sten Landahl

44 Ökad förekomst av läkemedelsrelaterade problem med stigande ålder
Sten Landahl

45 sjukhusvård har biverkningar.
20% av äldre som söker sjukhusvård har biverkningar. Sten Landahl

46 Biverkningar Vanligaste orsak: felaktig ordination, bristande uppföljning Polyfarmaci ökar risken för biverkningar Sten Landahl

47 Läkemedelstolerans Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör
Sten Landahl

48 Läkemedelsbehandling orsakar ca 30 000 vårdskador om året i
slutenvården i Sverige Sten Landahl 48

49 Läkemedelsrelaterad sjukdom
10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Kostar som läkemedelsnotan Sten Landahl

50 LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal
32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem 12 % som intagningsorsak 30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP Lars Klintberg, Mölndal, 2006 Sten Landahl

51 Sten Landahl

52 Slutsatser Vissa läkemedel är riskläkemedel
Antikolinerg effekt ökar risken för psykiska biverkningar Bensodiazepiner ökar risken för fall och höftfraktur Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ökar risken för magblödning och hjärtsvikt Sten Landahl

53 Förbättringsarbete Alla studier/projekt/insatser
bör ha en klar målsättning avseende vilket mätbart resultat man vill uppnå bör identifiera det problem man vill åt Bör utvärderas Sten Landahl

54 Läkemedel - Äldre Läkemedelsbehandling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer Kvaliten i läkemedelsbehand- ling kan förbättras Sten Landahl

55 All behandling, även av äldre
skall grundas på de välkända etiska principerna: Respekt för autonomi/integritet Att göra gott/ inte skada Att utöva rättvisa Sten Landahl

56 Störst förbättringspotential
Identifiera riskpatienter/riskläkemedel – minimera biverkningar Dokumentera Sten Landahl

57 Vgregion.se/läkemedel
Sten Landahl

58 Strategi för Västra Götalandsregionen – 2008-2012
Äldre och läkemedel Strategi för Västra Götalandsregionen – Sten Landahl

59 Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre .
Strategi Styrning Framgångsfaktorer Äldre är en prioriterad grupp i sjukvården, och att detta framgår av vårdgivarnas uppdrag. Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre . Sten Landahl

60 Strategi Dokumentation
Journalsystem innehåller ett välutvecklat dokumentationssystem. Läkemedelsdokumentation som följer patienten genom vården. Sten Landahl

61 Patienten har en fast vårdkontakt.
Strategi Ansvar Patienten har en fast vårdkontakt. Varje äldre patient har en läkare med samordningsansvar för den totala läkemedelsbehandlingen. Sten Landahl

62 I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas.
Strategi Kvalitet Varje patients läkemedelsbehandling utvärderas och ses över regelbundet. I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas. Ett IT-baserat kvalitetsstöd för läkemedelsanalys. Regionen har fastställda kvalitetsindikatorer för ändamålsenlig läkemedelsbehandling Sten Landahl

63 En säker läkemedelsprocess 2. Läkemedel el annan behandling
Ett teamarbete 1. Identifiering av behov Samlad Kunskap 9. Omprövning 2. Läkemedel el annan behandling Rätt person får Rätt läkemedel, i Rätt dos, På Rätt sätt, vid rätt tid 8. Uppföljning 3. Val av läkemedel 7. Rätt dosering 4. administreringssätt 6. Korrekt läkemedelslista 5. Dokumentation Sten Landahl

64 Bättre läkemedels-användning
Tänk efter före!!! Bättre undvika insättning Än tvingas till utsättning Sten Landahl


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Liknande presentationer


Google-annonser