Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se patrik.midlov@med.lu.se

2 Äldres sjukvård Äldres sjukvård  Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998)  Biverkningar av läkemedel är den 4-6:e vanligaste orsaken till död i USA (Lazarou 1998)  Kortare men fler vårdtillfällen (Landstingsförbundet 2002) patrik.midlov@med.lu.se

3 Äldres läkemedelsanvändning  17,5% av befolkningen är över 65 år och ordineras 60% av alla läkemedel  Gruppen 75 år och äldre är 8,5% av befolkningen och ordineras 35% av alla läkemedel  Cirka 130 000 personer i kommunernas särskilda boenden förbrukar 10% av alla läkemedel patrik.midlov@med.lu.se

4 Boenden på äldreboende i Sverige (Medelvärden enligt Socialstyrelsen 1999)  Ålder 84 år  Antal diagnoser 3  Demens53%  Depression21%  Psykisk sjukdom10%  Antal läkemedel7,8  Neuroleptika 28%  Mindre lämpligt ◦ sömnmedel 15% ◦ lugnande17%  >3 psykofarmaka17%  >3 öka förvirring32% patrik.midlov@med.lu.se

5 Bensodiazepiner Bensodiazepiner Nackdelar  Toxicitet  Konfusion  Beroendeframkallande  Långtidsbehandling- dokumenterat? patrik.midlov@med.lu.se Ex Sobril  Stesolid  Flunitrazepam 

6 Neuroleptika Nackdelar  Parkinsonsymtom  Konfusion  Blodtryckssänkning  Indikation? patrik.midlov@med.lu.se Ex Haldol  Cisordinol  Nozinan  Risperdal  Zyprexa  Leponex 

7 Behandling med neuroleptika hos äldre (SBU 1997)  Effektivt på varaktiga psykotiska symtom men ◦ lägre doser krävs ◦ högre biverkningsrisk  Ingen effekt mot demens  Dålig dokumentation vid aggressivitet och överaktivitet  Överförskrivning till äldre  Utsättning kan ofta ske utan negativa effekter patrik.midlov@med.lu.se

8  Antidepressiva (TCA)(Saroten  )  Neuroleptika (Nozinan  )  Antihistaminer (Tavegyl  )  Medel mot inkontinens(Detrusitol  )  Atropin och skopolamin (Spasmofen  ) patrik.midlov@med.lu.se Antikolinergika

9 Nackdelar  Muntorrhet  Tackykardi  Ackomodationsstörning  Förstoppning  Urinretention  Konfusion patrik.midlov@med.lu.se Antikolinergika

10  Magblödning  Hjärtsvikt  Njursvikt patrik.midlov@med.lu.se Risker med NSAID

11 Polyfarmaci Definition: Samtidig, olämplig, behandling med flera olika läkemedel. Alternativt: Behandling med fem eller fler läkemedel. patrik.midlov@med.lu.se

12 Compliance - Följsamhet Ca 50% vid långtidsbehandling  underanvänder  överanvänder  felanvänder patrik.midlov@med.lu.se

13 Concordance - samsyn Läkemedelsbehandling i samråd med patienten och anhörig patrik.midlov@med.lu.se

14 Farmakodynamiska förändringar med ökad ålder  Hjärta kärl  CNS  Mag-tarm  Njurar - urinvägar patrik.midlov@med.lu.se

15 Farmakokinetiska förändringar med ökad ålder  Absorption  syra sekretion, motilitet  Distribution  vatten,  fett  Metabolism och elimination  storlek och blodflöde i levern   njurfunktion patrik.midlov@med.lu.se

16 Exempel på läkemedel som påverkas av absorption  Behepan (B-12 vitamin)  Madopark (levodopa) i kombination med järn  Doxyferm (doxycyklin) i kombination med järn eller kalcium patrik.midlov@med.lu.se

17 Exempel på läkemedel som påverkas av distributionen  Stesolid (diazepam)  Flunitrazepam  Apodorm (nitrazepam) patrik.midlov@med.lu.se

18 Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt leverfunktion  Theo-Dur, Teovent (teofyllin)  Plendil (felodipin)  Fenantoin (fenytoin) patrik.midlov@med.lu.se

19 Njurfunktion 305070 Ålder 50 100 0 %

20 Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt njurfunktion  Digoxin  ACE-hämmare  Metformin patrik.midlov@med.lu.se

21 Läkemedelsinteraktioner  Många läkemedel  Läkemedel kvar längre i kroppen  Ökad känslighet för läkemedel patrik.midlov@med.lu.se

22 Läkemedelsbiverkningar Risken för biverkningar ökar med:  antalet läkemedel  ålder  antalet olika förskrivare patrik.midlov@med.lu.se

23 Vanligaste inrapporterade läkemedelsbiverkningar för äldre Biverkan Antal inrapporterade  Gastrointestinal blödning 62  Cerebral blödning54  Exantem 50  Klåda 36  Angioödem 34  Myalgi 29  Yrsel29  Diarré 24  Blödning23  Hjärtinfarkt23  Kreatininstegring23 patrik.midlov@med.lu.se

24 Konfusion=Delirium Definition: Tidsbegränsad, övergående, medvetande-störning med varierande förlopp som påverkar tankar, minne och orientering

25 Konfusion, symtom  Ger känslomässiga och motoriska symtom  Olika grader, från lätta former till koma  Varierar under dygnet  Utlöses av somatiska, psykiska, yttre och multipla faktorer patrik.midlov@med.lu.se

26 Läkemedelsutlöst konfusion, vem drabbas?  Äldre, över 65 år (5-10 %, vid akut sjukdom)  Hjärnskadade; stroke, demens, trauma  Nedsatt syn och hörsel  Nedsatt näringstillstånd  Läkemedel, över 6-7 st, olämpliga  Alkohol- och drogmissbruk, abstinens  Tidigare konfusionsepisoder patrik.midlov@med.lu.se

27 Konfusion, konsekvenser  Ökad dödlighet  Medför ökat lidande för patient och anhöriga  Fördröjer rehabilitering och mobilisering  Ger längre vårdtider, kostnader  Ökat vårdbehov, i kommun och sjukvård patrik.midlov@med.lu.se

28 Hur kan läkemedelsbehandlingen av äldre förbättras (SBU 2009)  Utbildning till sjukvårdspersonal  Läkemedelsgenomgångar  Följsamhet patrik.midlov@med.lu.se

29 Innan läkemedelsbehandling  Är patienten ordentligt undersökt?  Diagnos?  Kan symtomen orsakas av pågående medicinering?  Kan symtomen ha samband med yttre omständigheter? patrik.midlov@med.lu.se

30 Vem ska behandlas med läkemedel?  Vilka symtom bör behandlas? Till vems nytta?  Realistiska behandlingsmål. Alla symtom behöver inte behandlas. Vid tvekan: avvakta och observera  Begränsa antalet läkemedel  Förskrivande läkare ansvarar för avvägning mot andra läkemedel samt utvärdering patrik.midlov@med.lu.se

31 Etik och juridik  Tvångsmedicinering får endast förekomma inom ramen för den psykiatriska tvångslagstiftningen  Läkemedel får inte ordineras för att ersätta personalbrist patrik.midlov@med.lu.se

32 Att tänka på …  Lugn och trygg miljö.  Tag hänsyn till interaktioner med patientens övriga läkemedel samt sjukdomar.  Överväg att sätta ut eller minska dosen av redan använda läkemedel.  Starta lågt, öka långsamt. patrik.midlov@med.lu.se


Ladda ner ppt "Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv"

Liknande presentationer


Google-annonser