Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se patrik.midlov@med.lu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se patrik.midlov@med.lu.se."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv

2 Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar av läkemedel är den 4-6:e vanligaste orsaken till död i USA (Lazarou 1998) Kortare men fler vårdtillfällen (Landstingsförbundet 2002)

3 Äldres läkemedelsanvändning
17,5% av befolkningen är över 65 år och ordineras 60% av alla läkemedel Gruppen 75 år och äldre är 8,5% av befolkningen och ordineras 35% av alla läkemedel Cirka personer i kommunernas särskilda boenden förbrukar 10% av alla läkemedel

4 Boenden på äldreboende i Sverige (Medelvärden enligt Socialstyrelsen 1999)
Ålder 84 år Antal diagnoser 3 Demens 53% Depression 21% Psykisk sjukdom 10% Antal läkemedel 7,8 Neuroleptika 28% Mindre lämpligt sömnmedel 15% lugnande 17% >3 psykofarmaka 17% >3 öka förvirring 32%

5 Bensodiazepiner Nackdelar Toxicitet Konfusion Beroendeframkallande
Långtidsbehandling- dokumenterat? Ex Sobril Stesolid Flunitrazepam

6 Neuroleptika Nackdelar Parkinsonsymtom Konfusion Blodtryckssänkning
Indikation? Ex Haldol Cisordinol Nozinan Risperdal Zyprexa Leponex

7 Behandling med neuroleptika hos äldre (SBU 1997)
Effektivt på varaktiga psykotiska symtom men lägre doser krävs högre biverkningsrisk Ingen effekt mot demens Dålig dokumentation vid aggressivitet och överaktivitet Överförskrivning till äldre Utsättning kan ofta ske utan negativa effekter

8 Antikolinergika Antidepressiva (TCA) (Saroten)
Neuroleptika (Nozinan) Antihistaminer (Tavegyl) Medel mot inkontinens (Detrusitol) Atropin och skopolamin (Spasmofen)

9 Antikolinergika Nackdelar Muntorrhet Tackykardi Ackomodationsstörning
Förstoppning Urinretention Konfusion

10 Risker med NSAID Magblödning Hjärtsvikt Njursvikt

11 Polyfarmaci Definition: Samtidig, olämplig, behandling med flera olika läkemedel. Alternativt: Behandling med fem eller fler läkemedel.

12 Compliance - Följsamhet
Ca 50% vid långtidsbehandling underanvänder överanvänder felanvänder

13 Concordance - samsyn Läkemedelsbehandling i samråd med patienten och anhörig

14 Farmakodynamiska förändringar med ökad ålder
Hjärta kärl CNS Mag-tarm Njurar - urinvägar

15 Farmakokinetiska förändringar med ökad ålder
Absorption  syra sekretion, motilitet Distribution  vatten,  fett Metabolism och elimination  storlek och blodflöde i levern  njurfunktion

16 Exempel på läkemedel som påverkas av absorption
Behepan (B-12 vitamin) Madopark (levodopa) i kombination med järn Doxyferm (doxycyklin) i kombination med järn eller kalcium

17 Exempel på läkemedel som påverkas av distributionen
Stesolid (diazepam) Flunitrazepam Apodorm (nitrazepam)

18 Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt leverfunktion
Theo-Dur, Teovent (teofyllin) Plendil (felodipin) Fenantoin (fenytoin)

19 Njurfunktion 30 50 70 Ålder 100 %

20 Exempel på läkemedel som påverkas av nedsatt njurfunktion
Digoxin ACE-hämmare Metformin

21 Läkemedelsinteraktioner
Många läkemedel Läkemedel kvar längre i kroppen Ökad känslighet för läkemedel

22 Läkemedelsbiverkningar
Risken för biverkningar ökar med: antalet läkemedel ålder antalet olika förskrivare

23 Vanligaste inrapporterade läkemedelsbiverkningar för äldre
Biverkan Antal inrapporterade Gastrointestinal blödning 62 Cerebral blödning 54 Exantem 50 Klåda 36 Angioödem 34 Myalgi 29 Yrsel 29 Diarré 24 Blödning 23 Hjärtinfarkt 23 Kreatininstegring 23

24 Konfusion=Delirium Definition:
Tidsbegränsad, övergående, medvetande-störning med varierande förlopp som påverkar tankar, minne och orientering

25 Konfusion, symtom Ger känslomässiga och motoriska symtom
Olika grader, från lätta former till koma Varierar under dygnet Utlöses av somatiska, psykiska, yttre och multipla faktorer

26 Läkemedelsutlöst konfusion, vem drabbas?
Äldre, över 65 år (5-10 %, vid akut sjukdom) Hjärnskadade; stroke, demens, trauma Nedsatt syn och hörsel Nedsatt näringstillstånd Läkemedel, över 6-7 st, olämpliga Alkohol- och drogmissbruk, abstinens Tidigare konfusionsepisoder

27 Konfusion, konsekvenser
Ökad dödlighet Medför ökat lidande för patient och anhöriga Fördröjer rehabilitering och mobilisering Ger längre vårdtider, kostnader Ökat vårdbehov, i kommun och sjukvård

28 Hur kan läkemedelsbehandlingen av äldre förbättras (SBU 2009)
Utbildning till sjukvårdspersonal Läkemedelsgenomgångar Följsamhet

29 Innan läkemedelsbehandling
Är patienten ordentligt undersökt? Diagnos? Kan symtomen orsakas av pågående medicinering? Kan symtomen ha samband med yttre omständigheter?

30 Vem ska behandlas med läkemedel?
Vilka symtom bör behandlas? Till vems nytta? Realistiska behandlingsmål Alla symtom behöver inte behandlas. Vid tvekan: avvakta och observera Begränsa antalet läkemedel Förskrivande läkare ansvarar för avvägning mot andra läkemedel samt utvärdering

31 Etik och juridik Tvångsmedicinering får endast förekomma inom ramen för den psykiatriska tvångslagstiftningen Läkemedel får inte ordineras för att ersätta personalbrist

32 Att tänka på … Lugn och trygg miljö.
Tag hänsyn till interaktioner med patientens övriga läkemedel samt sjukdomar. Överväg att sätta ut eller minska dosen av redan använda läkemedel. Starta lågt, öka långsamt.


Ladda ner ppt "Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv patrik.midlov@med.lu.se patrik.midlov@med.lu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser