Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniskt expert- stöd, EES Handledarmaterial 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniskt expert- stöd, EES Handledarmaterial 1."— Presentationens avskrift:

1 Elektroniskt expert- stöd, EES Handledarmaterial 1

2 • Läkemedelsförteckningen 2005 • Receptdepån, 2006 • Elektroniskt expertstöd, 2009 Initiativ för bättre läkemedelsanvändning

3 e-recept till receptdepån EES Signal Farmaceut tolkar resultat och vidtar åtgärd Bättre läkemedels- användning och ökad patient säkerhet Regelbibliotek Innehåller regler kring dubbelmedicinering, interaktioner, doser osv. Vad är Elektroniskt expertstöd

4 Möjligheter med EES • Kvalitetssäkring – Stöd vid farmaceutisk kontroll – Systematisk analys • God dialog – Gott omhändertagande av kund – Ökat utrymme för farmaceutisk kompetens  Förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet

5 Moduler • Dubbelmedicinering • Interaktion • Hög dos • Äldre - Hög dos äldre - Åldersvarning äldre • Barn - Hög dos barn - Åldersvarning barn • Påverkar sjukdom • Könsspecifikt

6 Dubbelmedicinering Signal när: -Recept på två likvärdiga läkemedel med samma administreringsväg men skiljer sig avseende: -Substans -Styrka -Doseringsform Exempel 1: Kunden har recept på Tavegyl (klemastin) och Aerius (desloratadin) Exempel 2: Kunden har två recept på Renitec (enalapril) tabletter 5 och 10 mg Exempel 3: Kunden har recept på Aerius tabletter och Aerius munsönderfallande tablett Möjlig dubbelmedicinering. Kontrollera patientens behov av läkemedel.

7 Interaktioner - utgår från en amerikansk interaktionsdatabas Severity Level anger klinisk betydelse 1. Allvarlig, kontraindicerad, kombinationen ska undvikas 2. Svår, påverkar de flesta patienter, dosanpassa och/eller undvik samtidig användning 3. Måttlig, ringa påverkan hos de flesta patienter, åtgärda vid behov Exempel: En patient har recept på Cymbalta och Tramadol  Ökad risk för biverkningar av både Cymbalta och Tramadol. Allvarlighetsgrad 2.

8 Severity Level anger klinisk betydelse 1. Allvarlig, kontraindicerad, kombinationen ska undvikas 2. Svår, påverkar de flesta patienter, dosanpassa och/eller undvik samtidig användning 3. Måttlig, ringa påverkan hos de flesta patienter, åtgärda vid behov Exempel: En patient har recept på Cymbalta och Tramadol  Ökad risk för biverkningar av både Cymbalta och Tramadol. Allvarlighetsgrad 2. DUBLETTBILD Interaktioner - utgår från en amerikansk interaktionsdatabas

9 Hög dos Signal när: - Daglig dos överskrider normal dygnsdos Baseras på värden utifrån SPC/FASS Exempel: En patient får 90 mg simvastatin per dygn Den beräknade dygnsdosen överskrider läkemedlets normala dosering.

10 Äldre Signal när: - Rekommenderad dos för äldre överskrids - Äldre person får läkemedel som inte rekommenderas till denna åldersgrupp Åldersgränsen för äldre varierar, är vanligtvis 75 år Exempel 1: En 70-årig patient som får 250 mg tramadol Överskrider lämplig dygnsdos för personer 65-75 år, dosen bör inte överskrida 200 mg/dygn. Hög dos medför risk för fall, antikolinerga biverkningar och kognitiv påverkan (t ex försämrat minne, förvirring). Exempel 2: En 80-årig patient får tramadol Läkemedlet bör om möjligt undvikas av personer över 75 år på grund av risk för fall, antikolinerga biverkningar och kognitiv påverkan (t ex försämrat minne, förvirring). Källa Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

11 Barn Signal när: - Hög dos, rekommenderad dos till barn överskrids • ofta uppbyggda i åldersintervall - Åldersvarning, olämpligt läkemedel till barn alt. barndosering ska uppmärksammas Exempel 1: Paracetamol, till barn mellan 6 – 12 år Möjlig överdosering. Maximal rekommenderad dos till barn 6-12 år = 90 mg/kg/dygn. Den totala dygnsdosen 4000 mg får dock inte överskridas. Kontrollera dos och vikt. Medvetet avsteg från FASS. Exempel 2: Ett barn på 1 år som får Kaletra, oral lösning Kontraindicerat till barn < 2 år. Risk för CNS-depression.

12 Barn Signal när: - Hög dos, rekommenderad dos till barn överskrids ofta uppbyggda i åldersintervall - Åldersvarning, olämpligt läkemedel till barn alt. barndosering ska uppmärksammas Exempel 1: Paracetamol, till barn mellan 6 – 12 år -Möjlig överdosering. Maximal rekommenderad dos till barn 6-12 år = 90 mg/kg/dygn. Den totala dygnsdosen 4000 mg får dock inte överskridas. Kontrollera dos och vikt. Medvetet avsteg från FASS. Exempel 2: Kaletra, oral lösning Kontraindicerat till barn < 2 år. Risk för CNS-depression. DUBLETTBILD

13 Påverkar sjukdom Signal när: - Kunden har två läkemedel där det ena kan påverka den sjukdom negativt som det andra läkemedlet behandlar Diagnosinformation saknas – EES analyserar elektroniskt sparade recept Exempel: Patient med epilepsiläkemedel får tramadol.  Patienten har recept på läkemedel som används vid epilepsi och har dessutom recept på kramptröskelsänkande läkemedel. Kramptröskelsänkande läkemedel skall användas med försiktighet vid epilepsi.

14 Könsspecifikt Signal när: - Ett läkemedel förskrivs till en patient av ”fel” kön Gräns: Receptförskrivning ≤ 5 % för det kön som signal skall ges för Exempel Tamoxifen förskrivs till en man.  Kontrollera läkemedel, vanligen för kvinnor.

15 Kvalitetssäkring av innehållet i EES • Kontinuerlig uppdatering – både av nya läkemedel och av regler • Kliniska referensgrupper ansvarar över och säkrar innehållet i EES • Evidensbaserade regler grundar sig på vetenskaplig och myndighetsinformation • Användarkommentarer – bidrar till ökad kvalitét

16 Nutid - Framtid Nutid - Läkemedlet har ej kunnat EES-granskats - Doseringskontroll har ej genomförts - Pappers-, fas- och telefonrecept ej med i analysen Framtid - Skapa komplett läkemedelslista


Ladda ner ppt "Elektroniskt expert- stöd, EES Handledarmaterial 1."

Liknande presentationer


Google-annonser