Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektroniskt expertstöd, EES Flöde, web-gränssnitt på apotek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektroniskt expertstöd, EES Flöde, web-gränssnitt på apotek"— Presentationens avskrift:

1 Elektroniskt expertstöd, EES Flöde, web-gränssnitt på apotek
Dokumentet beskriver de olika funktionerna i web-gränssnitt på apotek. Ansvarig för version 4.0 är: Bodil Lidström, eHälsomyndighten. Materialet är uppdaterat Vid frågor runt materialet kontakta Copyright © Detta material är upphovsrättsskyddat och tillhör eHälsomyndigheten. Materialet får inte kopieras eller ändras utan eHälsomyndighetens samtycke. Elektroniskt expertstöd, EES Flöde, web-gränssnitt på apotek

2 Kunden har inte tagit ställning till EES
Samtycke till EES Det finns idag flera olika receptexpeditionssystem som använder EES web-lösning. Exakt var knappen för att anropa EES sitter varierar mellan de olika systemen. Gemensamt för alla är dock att kunden måste samtycka till EES innan du som farmaceut får ta del av informationen i EES. Om kunden inte tidigare tagit ställning till EES är detta den första bilden farmaceuten kommer till när EES anropas. Farmaceuten förklarar i likhet med bilden ovan vad EES innebär och vad samtycket omfattar. Kunden tar ställning till om hon vill vara med i EES eller inte. Ett samtycke till EES gäller på alla apotek i hela Sverige. Om kunden samtycker till EES trycker farmaceuten JA och information om kundens eventuella signaler visas. Nästa gång kunden kommer till apoteket finns redan ett registrerat samtycke och när farmaceuten trycker på EES-knappen visas direkt information om kundens signaler. Om kunden inte samtycker till EES, trycker farmaceuten på NEJ. När farmaceuten har tryckt NEJ eller Avbryt kommer ingen information om kundens signaler att visas och utloggning från systemet sker.

3 Kunden har vid tidigare tillfälle avböjt samtycke till EES
Om kunden tidigare avböjt samtycke till EES och farmaceuten registrerat detta genom att trycka NEJ på frågan på förra sidan sparas denna information. Då farmaceuten vid nästa expedition trycker på EES-knappen framgår kundens tidigare ställningstagande genom ovanstående pop-up ruta. Detta kan vara värdefull bakgrundsinformation för farmaceuten då hon nu kan erbjuda kunden nytt ställningstagande till EES. Vid ett samtycke klickar farmaceuten således på JA och information om kundens signaler visas. Om kunden inte har ändrat sig trycker farmaceuten på Avbryt. Ingen information visas och utloggning från EES sker.

4 Ingång ”Per signal” Ingång ”Per signal”
Läkemedel förknippade med den aktuella signalen Detaljerad info om respektive signal Översikt av signaler Fliken ”Per signal” visar en översikt över kundens aktuella signaler. Signalerna är sorterade i bokstavsordning efter kategori. När farmaceuten anropar EES kommer man automatiskt in i vyn ”Per signal”. Om kunden inte har några signaler visas meddelande om detta. Överst på sidan finns användaruppgifter om farmaceuten, bortklippt ovan i exemplet, därefter visas uppgifter om kunden. Farmaceuten använder översikten för att skaffa sig en uppfattning om kundens aktuella läkemedelssituation och för att bedöma vilka signaler som är aktuella att åtgärda. I denna bild visas information om vilken kategori som slagit ut, vilket läkemedel det gäller och tillhörande meddelandetext. Meddelandetexten innehåller information om anledningen/orsaken till varför signalen slagit ut, t ex information om åldersgränser samt max doser och ibland förslag på åtgärder. Syftet med meddelandetexten är att stödja farmaceuten i sin bedömning av vilka signaler som ska åtgärdas. För interaktioner finns också möjlighet att via ”Läs mer” nå referens. Referensen är skriven på engelska och beskriver interaktionen djupare. Två rubriker är extra intressanta för farmaceuten, där ”Clinical Effects” beskriver interaktionen mera detaljerat och ”Patient management” ger förslag på hur patienten kan hanteras Ett fåtal läkemedel saknar vissa av de tekniska parametrar som behövs för att kunna analyseras i EES. När ett läkemedel inte är analyserat i EES tydliggörs detta för farmaceuten med texten ”Ej granskat”, se Microlax i bilden ovan. Ibland kan inte EES avgöra hur stor den faktiska doseringen av ett läkemedel är. Detta inträffar t ex när doseringen på receptet lyder ”enligt tidigare ordination” eller ”enligt schema”. Vid dessa tillfällen sker därför ingen dos kontroll. Om dos kontroll inte kunnat genomföras visas texten ”Doskontroll ej genomförd” för farmaceuten. Notera att analys då fortfarande sker i övriga kategorier.

5 Ingång ”Per signal” - detaljerad info
Klicka på signal för att se receptinfo Varje unik signal visas endast en gång. Det innebär att om det finns flera recept utskrivna som alla ger upphov till samma signal visas signalen endast en gång. I de fall det finns fler än ett recept förknippat med den aktuella signalen tydliggörs detta med tillägget (fler…) bakom läkemedelsnamnet. För att se information om det/de recept som ligger bakom signalen, klicka på respektive regelkategori längst till vänster. Det läkemedelsnamn som visas på skärmen är det som senast inkommit till receptdepån. I bilden ovan har farmaceuten klickat på Äldre, knutet till Triatec. Uppgifter om aktuellt läkemedel, dosering, utfärdardatum, senaste expedition samt förskrivare visas. Under signalen framkommer uppgifter om det recept som är knutet till signalen. Av exemplet framgår att doseringen av Triatec är 2 tabletter dagligen, att utfärdardatum är 11 december, att receptet ännu ej är expedierat, samt att förskrivande läkare är Lars Läkare. Receptinfo kopplat till signal ovan

6 Ingång ”Per läkemedel”
Översikt av vilka läkemedel som ger signal Om farmaceuten istället är intresserad av att veta om ett specifikt läkemedel, eller vilka av kundens läkemedel som, är förknippade med någon signal är ingången ”Per läkemedel” att rekommendera. Överst på sidan visas, i likhet med vyn ”Per signal”, användaruppgifter om farmaceuten och därefter uppgifter om kunden. ”Per läkemedel” visar vilka kategorier som faller ut för ett visst läkemedel. Av exemplet på bilden framgår t ex att Triatec ger upphov till en ”Äldre”-signal medan Diklofenak ger upphov till både en Dubbelmedicinering och en Äldre signal. I denna vy visas också vilken ATC-kod det aktuella läkemedlet tillhör. Uppgifterna i är sorterade i bokstavsordning efter läkemedelsnamn. Genom att klicka på rubriken ”ATC-kod” finns möjlighet att sortera om och sortera efter ATC-kod. I vyn ”Per läkemedel” visas varje unikt läkemedel för sig. Ett läkemedel är unikt om det innehåller olika substanser, olika styrka eller olika beredningsform. Olika tillverkare bidrar också att läkemedlet blir unikt. Olika förpackningsstorlekar av exakt samma läkemedel från samma tillverkare räknas dock inte som unikt. Exempel: Kunden erhåller Cipramil, Citalopram Arrow och Citalopram Bluefish. Eftersom det är olika tillverkare räknas det som 3 unika läkemedel och redovisas enligt ovan på separata rader. Om kunden skulle erhålla Cipramil 28 tabletter respektive 98 tabletter räknas det bara som ett unikt läkemedel och redovisas på en rad. För att se detaljerad information om en signal samt receptinformation, klicka på läkemedelsnamnet. Ett läkemedel kan ge upphov till flera signaler

7 Ingång ”Per läkemedel” – detaljerad info
Klicka på läkemedel för att se signal- och receptinfo Signalinfo kopplat till läkemedel ovan Klicka på läkemedelsnamnet för att få fram information om både den aktuella signalen samt receptuppgifter. I bilden ovan har farmaceuten klickat på Triatec. Uppgifter om aktuell signal med tillhörande meddelandetext visas. Under signalen visas tillhörande recept uppgifter. Receptinfo för läkemedel ovan

8 Ingång ”Per signal” – avsluta signal
Signaler valda att avslutas Farmaceuten kan välja att avsluta signaler både från vyn ”Per signal” eller från ”Per läkemedel”. I vyn ”Per signal” visas en sammanställning över aktuella signaler. Bocka i de signaler som du vill avsluta och tryck på ”Avsluta” nere i högra hörnet. Klicka vid behov fram de receptuppgifter som är knutna till den aktuella signalen. I exemplet ovan önskar farmaceuten att avsluta de båda Äldre signalerna.

9 Ingång ”Per läkemedel” – avsluta signal
Signaler valda att avslutas Farmaceuten kan också välja att avsluta signaler utifrån vyn ”Per läkemedel”. För att undvika eventuella tankevurpor är det bra att ha i minnet att det är en signal man avslutar och inte ett läkemedel. Farmaceuten måste därför först klicka fram de signaler som är associerade med det aktuella läkemedlet och därefter bocka i de signaler man vill avsluta. I exemplet ovan vill farmaceuten avsluta de signaler som är knutna till Diklofenak och har därför bockat i rutorna för Dubbelmedicinering och Äldre. För att komma vidare, tryck på ”Avsluta” nere i högra hörnet.

10 Avsluta signal – välj åtgärd
Möjlighet att avsluta signaler gemensamt Avsluta enskild signal vald Alternativa åtgärdstexter Frivilligt fält för kommentarer De signaler som farmaceuten har bockat i visas sedan i en gemensam bild. Farmaceuten kan välja att avsluta alla signaler gemensamt med samma åtgärdstext eller att avsluta de olika signalerna var för sig, eventuellt med olika åtgärdstext och olika kommentarer. Att avsluta signaler enskilt ligger som förvalt alternativ. I exemplet ovan vill farmaceuten avsluta de olika signalerna enskilt. Välj åtgärdstext genom att klicka på pilen i drop-down menyn. Åtgärden Dialog med patient – verifiering av behandling ligger som förvalt alternativ. Totalt finns 7 olika åtgärdstexter att välja mellan, se nästa sida. Kommentarsfältet är frivilligt och kan vara värdefullt då farmaceuten vill komplettera med någon ytterligare information. Ange signum och tryck på avsluta. Fältet signum är obligatoriskt och måste fyllas i för att signalen ska kunna avslutas. De stängda signalerna ”försvinner” då från vyn ”Per signal/Per läkemedel” och återfinns under fliken ”Avslutade signaler”. För att avsluta signaler gemensamt klicka i rutan ”Avsluta signaler med samma åtgärdstext” uppe i vänstra hörnet. Man får då upp en ny bild där farmaceuten har möjlighet att välja en gemensam åtgärdstext och skriva en gemensam kommentar. Om något blivit fel tryck på ”Avbryt”, dialogrutan stängs och farmaceuten kommer tillbaka till föregående bild. Obligatoriskt signum

11 Stänga signal - åtgärdsorsaker
Dialog med patient - verifiering av behandling Dialog med patient - hänvisning till förskrivare Dialog med patient - makulering av recept Kontakt med förskrivare - ändring av recept Kontakt med förskrivare - utan ändring av recept Enbart farmaceutisk bedömning Annan åtgärd De olika åtgärdsorsakerna är utformade för att lyfta fram det arbete som farmaceuten bidrar med i sin yrkesroll. Den vanligaste stängningsorsaken är Dialog med patient - verifiering av behandling. Bakom denna åtgärd döljer sig det professionella rådgivnings samtalet. I samtalet försäkrar sig farmaceuten om att kunden förstår vad, hur och varför hon ska äta sitt läkemedel. Kunden upplever, förhoppningsvis, ökad trygghet vilket stärker kunden till fortsatt behandling vilket leder till förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Dialog med patient - verifiering av behandling. Farmaceuten har i dialog med patienten använt sin professionella bedömning för att säkerställa att behandlingen fungerar tillfredsställande. Dialog med patient - hänvisning till förskrivare. Då patienten känner sig osäker på behandlingen har farmaceuten efter dialog hänvisat henne till förskrivaren. Farmaceuten har vid denna åtgärd gjort bedömningen att ingen annan åtgärd är akut. Dialog med patient – makulering av recept. I dialog mellan farmaceut och patient har det framkommit att det aktuella läkemedlet ej längre är aktuellt för behandling. För att minska risken för felmedicinering i framtiden makulerar farmaceuten, i samråd med patienten, det aktuella receptet. Kontakt med förskrivare - ändring av recept. Farmaceuten har kontaktat förskrivaren vilken ändrat behandlingen. De åtgärder som förskrivaren kan ha vidtagit är utsättande eller byte av läkemedel, byte av styrka, högre eller lägre, ändrat dosering eller bytt beredningsform. Kontakt med förskrivare - utan ändring av recept. Farmaceuten har kontaktat förskrivaren vilken bedömt att ingen ändring av behandlingen ska göras. Enbart farmaceutisk bedömning. Farmaceuten har utan dialog med patienten använt sin professionella kompetens för att bedöma att signalen inte är relevant. Annan åtgärd. Ingen av ovanstående åtgärdstexter stämmer överens med den åtgärd som vidtagits för att lösa det eventuella läkemedelsproblemet.

12 Avslutade signaler Ingång avslutade signaler
Översikt av avslutade signaler De signaler som avslutats/åtgärdats försvinner från ”Per signal/Per läkemedel” och återfinns under fliken ”Avslutade signaler”. Om farmaceuten har funderingar över tidigare skapade/avslutade signaler kan hon gå in under fliken ”Avslutade signaler” för att eventuellt hitta mera information. Avslutad signal Tidpunkt för avslut

13 Avslutade signaler - detaljer
Detaljerad information om avslutad signal För att få fram information om den avslutade signalen, klicka på datum då signalen avslutades/stängdes. Förutom uppgifter om själva signalen finns också stängningsinformation såsom vald åtgärd med eventuell kommentar. Det framgår också när signalen stängdes och av vem.


Ladda ner ppt "Elektroniskt expertstöd, EES Flöde, web-gränssnitt på apotek"

Liknande presentationer


Google-annonser