Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsveckan 2007 Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neubüser,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsveckan 2007 Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neubüser,"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsveckan 2007 Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neubüser, VÖL MAVA/M Lars Klintberg, överläkare, medicin/M Lennart Andrén, klin farm Lars Ny, klin farm

2 Kvalitetsveckan 2007 Bakgrund •Tidigare undersökningar har visat att felaktig läkemedelsbehandling är orsak till 10 – 15% av sjukhusinläggningar.

3 Kvalitetsveckan 2007 Metod •Retrospektiv journalgranskning av samtliga inskrivna patienter på MAVA under första veckan varje månad första halvåret 2005 •Primär granskning av ST-läkare •Alla positiva fynd diskuterade med specialist

4 Kvalitetsveckan 2007 Patientkarakteristika •Totalt 234 patienter –111 kvinnor (47%) –123 män •Medelålder : 69,9 år (17 – 96 år) •133 pat (57%) var 75 år eller äldre • 90 pat (38%) var 80 år eller äldre

5 Kvalitetsveckan 2007 •Totalt:(56 % kvinnor)75 st Läkemedelsrelaterade problem (=LRP) •Läkemedelsbiverkning:65 st •Intoxikationer med läkemedel: 4 st •Bristande följsamhet: 5 st •Iatrogent beroende: 1 st 32 % av alla intagna 38 % av alla intagna kvinnor 27 % av alla intagna män

6 Kvalitetsveckan 2007 Grad av LRP •LRP huvudorsak till vård:27 st (12 % av alla intagna) •LRP som bifynd:21 st •LRP under vårdtid:27 st •LRP som förlängt vårdtid 3 st •LRP dokumenterad:59 st •Biverkan rapporterad: 4 st (Ca 20 borde ha rapporterats)

7 Kvalitetsveckan 2007 Medelålder •Medelålder för patienter med LRP var 75 år jämfört med 70 år för hela den studerade populationen •Patienter med LRP är alltså i medeltal 5 år äldre än medelpatienten på MAVA •Medelålder för allvarlig LRP 70 år

8 Kvalitetsveckan 2007 Medelvårdtider MedelvårdtidAntal pat Alla patienter5,2234 Alla män4,8123 Alla kvinnor5,7111 Pat  75 år6,2133 Pat  80 år6,890 Pat med LRP7,475 Allvarlig LRP6,130 Exkl intoxer6,826

9 Kvalitetsveckan 2007 Typ av biverkning •Elektrolytrubbning:32 st (hos 29 pat) –Hypokalemi 15st •Mag-tarm biverkning: 11 st •Långsam hjärtrytm: 7 st •Intorkning: 7 st •Digitalisintoxikation: 6 st •Blödning: 6 st •Lågt blodtryck/svimning: 4 st

10 Kvalitetsveckan 2007 Vanligaste preparat •Vattendrivande30 st •”Blodtunnande”14 st •Hjärtmediciner 9 st •Smärtstillande 7 st •Antidepressiva 7 st •Betablockerare 5 st •Antibiotika 5 st

11 Kvalitetsveckan 2007 Vanligaste preparat Allvarlig Biverkning •Vattendrivande 8 st •”Blodtunnande” 6 st •Hjärtmediciner 5 st •Smärtstillande 5 st •Antidepressiva 5 st •Diabetesmedel 2 st •Övrigt 2 st

12 Kvalitetsveckan 2007 Antal läkemedel Läkemedel vid inskrivning Läkemedel vid utskrivning Alla patienter4,64,9 Alla män4,04,4 Alla kvinnor5,35,4 Pat  75 år5,9 Pat  80 år6,2 Pat med LRP5,85,9 Allvarlig LRP6,96,3

13 Kvalitetsveckan 2007 Konklusioner •32% av alla intagna på MAVA har något läkemedelsrelaterat problem •12% har LRP som huvudorsak till vård (motsvarar 1100 vårddagar/år) •LRP förlänger vårdtid med ca 2 – 3 vårddagar (motsvarar ytterligare 1200 vårddagar/år) •LRP medför 2300 vårddagar på MAVA av totalt 7 806 (29%) Detta motsvarar ca 10 Miljoner Kronor

14 Kvalitetsveckan 2007 Konklusioner 2 •LRP är vanligare hos kvinnor •LRP är vanligare hos äldre •Kvinnor har fler läkemedel än män •Bristfällig dokumentation i journal •Underrapportering till biverkningsenheten •Projektet medförde förbättrade rutiner avseende biverkningsrapportering

15 Kvalitetsveckan 2007 Hur går vi vidare •Kontrollerad studie under 2007 med aktiv intervention för att förebygga LRP –Apotekare gör granskning med förslag –Läkemedelsberättelse •Primärt effektmått; Livskvalitet –Hälsoekonomiska analyser i samarbete med LFN (LäkemdelsFörmånsNämnden)

16 Kvalitetsveckan 2007 Nu skall vi gå ytterligare på djupet


Ladda ner ppt "Kvalitetsveckan 2007 Läkemedelsrelaterade problem vid MAVA AnnaMaria Péterffy, ST-läkare, medicin/M Liisa Carlzon, ST-läkare, medicin/M Christian Neubüser,"

Liknande presentationer


Google-annonser