Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Sidan 1 Första steget i genomförandet FHS - första steget juni 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Sidan 1 Första steget i genomförandet FHS - första steget juni 2012."— Presentationens avskrift:

1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Sidan 1 Första steget i genomförandet FHS - första steget juni 2012

2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL •Befolkningen i länet ökar. Kommande år, fram till 2020, väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. •Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Även antalet barn ökar. •Invånarnas förväntningar stärks och patienterna är mer pålästa och ställer högre krav. •Effektiviseringar krävs för att klara de ökade kostnaderna. Sidan 2 FHS - första steget juni 2012

3 •Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2012 om en tioårig investerings- plan och första steget i genomförandet av Framtidsplanen. •Arbetet bedrivs i flera faser utifrån målbilder för år 2015 och 2025. •Beslut om det fortsatta arbetet kommer löpande att tas varje år i samband med budget. •Genomförandet börjar år 2014 och beräknas vara färdigt år 2018. Då är också Nya Karolinska Solna (NKS) i full drift. Genomförandet av Framtidsplanen – en lång process Sidan 3 MÅLSÄTTNINGPLANERINGKONKRETISERINGGENOMFÖRANDE 2011201220132014-2018 Etablering av målbild och formulering av strategi Genomförande FHS - första steget juni 2012

4 Sidan 4 Målbild 2015 Patientens samlade behov och fria val möts av ett flexibelt vårdutbud där hälsofrämjande perspektiv och patientens önskemål och medicinska behov står i centrum. En kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker och tillgänglig vård ges på lika villkor för alla. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad FHS - första steget juni 2012

5 Sidan 5 Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för eHälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad FHS - första steget juni 2012

6 •Husläkarna fortsätter att vara en bas i vården. Skapar långsiktiga relationer med sina patienter. •Specialistvården utanför akutsjukhusen stärks, bland annat genom vårdval. •Akutsjukhusen tar hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. •Lokalerna ses över och anpassas för framtidens behov. •Kompetensförsörjning och forskning är centralt. •eHälsa gör informationen tillgänglig för patienten och knyter aktörerna närmare varandra, vilket gör vården mer effektiv. I framtiden bedrivs vården i nätverk med patienten i centrum Sidan 6 FHS - första steget juni 2012

7 Sidan 7 eHälsa gör informationen tillgänglig och vården effektivare Patienten blir mer delaktig och informerad med hjälp av • Mina vårdkontakter – möjliggör säker kommunikation med vården via Internet. • Mina vårdflöden – patienten kan följa sitt eget vårdflöde. • Vårdguiden – på telefon och Internet ger vägledning. Vårdgivarnas arbete stöds av • Nationell Patientöversikt, NPÖ • Kliniskt IT -stöd för FoUU. • Utvecklat IT -stöd för effektivare och säkrare vård som stödjer övergångar och bättre uppföljning. • E-remiss FHS - första steget juni 2012

8 Ojämlikheterna i folkhälsan är stora och ska minskas för en friskare befolkning. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet innehåller: •Avtal, uppföljning och ersättningssystem i hela hälso- och sjukvården. •Förstärkt samverkan med andra samhällsaktörer. •Särskilt stöd till individer med stora behov av livsstilsförändringar på specialiserade mottagningar. Förebyggande och hälsofrämjande åtgärder utvecklas Sidan 8 FHS - första steget juni 2012

9 Primärvårdens roll är central •Även fortsättningsvis ska den som behöver vård i första hand vända sig till sin husläkare. •Husläkaren stödjer patientens väg i hela vården. •Utvecklade vårdnätverk och valfrihet förstärker möjligheten till vård nära patienten. Sidan 9 FHS - första steget juni 2012

10 Den specialiserade vården: •Får en framträdande roll •Erbjuder en mer sammanhängande vård utifrån patientens diagnos. •Vårdar patienterna i samverkan med andra vårdgivare, till exempel husläkare. Somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen Sidan 10 FHS - första steget juni 2012

11 •Specialistvård för både barn och vuxna. •Saknar öppen akutmottagning men har gott om tider som snabbt kan bokas. •Gemensamma resurser finns, beroende på behov. •Specialiserad och primärvårdsrehabilitering. •Eftervård/stödjande vård, avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. •Verksamheten kan ha akademisk inriktning med utökat uppdrag kring patientnära klinisk forskning och utbildning. Sjukhus med både öppen- och slutenvård Sidan 11 FHS - första steget juni 2012

12 Geriatrisk vård närmare patienterna •Nya vårdplatser byggs ut på nuvarande sjukhus och avlastar akutsjukhusen. •Ökad tillgång till diagnostik, behandling och specialistkompetens. •Direktintag, medicinsk eftervård och möjlighet till rehabilitering. •Geriatrisk forskning ska bedrivas på fler enheter än i Huddinge. •Geriatriken vid Danderyds sjukhus flyttas bland annat till Sollentuna sjukhus. Sidan 12 FHS - första steget juni 2012

13 •Största delen ska ges i primärvården, inom specialistvården utanför akutsjukhusen och inom den geriatriska vården. •Specialiserad rehabilitering koncentreras för att få rätt kompetens och möjliggöra utbildning, utveckling och forskning. Rehabilitering i hela nätverkssjukvården Sidan 13 FHS - första steget juni 2012

14 •Stödjande vård en ny vårdform för att underlätta utskrivning från akutsjukhus. •Avancerad sjukvård i hemmet utökas. •Palliativ vård för patienter med cancer eller hjärt- och lungsjukdomar utökas. •Vårdval införs för palliativ vård och för avancerad sjukvård i hemmet år 2013. Utvecklad vård utanför akutsjukhusen Sidan 14 FHS - första steget juni 2012

15 Psykiatrisk och somatisk vård samordnas mer •Patienterna ska i mesta möjliga mån tas om hand i öppenvård. •Öppenvård, beroendevård och äldre- psykiatri kan bedrivas på sjukhus med specialiserad vård. •Vårdsambanden mellan psykiatrisk och somatisk vård samordnas och utvecklas. •Psykiatrisk vård ska även bedrivas på Nya Karolinska Solna (NKS). •Psykiatrins lokaler ses över. Sidan 15 FHS - första steget juni 2012

16 Tillgång till akut vård i hela länet •Akutsjukhusens akutmottagningar har kapacitet för framtidens vårdbehov. •Rätt vård på rätt plats: –Förbättrade e-hälsotjänster –Lätt att få akut tid i primärvården –Möjlighet att snabbt få tid till öppen specialiserad vård. –Geriatrisk vård med direktintag –Jourbilar –Möjlighet för sjukhusen att hänvisa till andra vårdgivare. Sidan 16 FHS - första steget juni 2012

17 •Vård som inte kräver akutsjukhusens resurser ska ges hos andra vårdgivare som bättre tillgodoser patientens samlade behov. •Alla akutsjukhus utvecklas för att möta behoven hos den ökande befolkningen. •Nya hänvisningsverktyg, e-remisser och elektroniska bokningssystem gör vårdprocesserna snabbare. Akutsjukhusen för akut vård Sidan 17 FHS - första steget juni 2012

18 Sjukvård för barn •Barnsjukvården utanför akutsjukhusen förstärks med vårdval för barnmedicinsk öppenvård •Barnsjukvården på akut- sjukhusen förstärks •Astrid Lindgrens barn- sjukhus behålls med öppen akutmottagning •Sjukvård i hemmet ska utvecklas •Högspecialiserad barn- sjukvård kommer att ges på Nya Karolinska Solna Sidan 18 FHS - första steget juni 2012

19 •Högspecialiserad och specialiserad vård för de flesta av de svårast sjuka, både vuxna och barn. •Multitraumavård och rikssjukvård. •Akutmottagning för dem som hänvisas dit eller som kommer med ambulans eller helikopter. Nya Karolinska Solna Sidan 19 FHS - första steget juni 2012

20 •Nya arbetssätt ska utvecklas för att stödja patientens väg i vården. •Verksamhetsnära utbildning på ett stort antal platser och praktikplatser för personer med utländsk utbildning. •Alla verksamheter ska bidra till kompetensförsörjningen, både privat och offentligt drivna. •Några verksamheter får utvidgat uppdrag som del av SLL:s akademiska sjukvårdssystem. •Vårdpersonalens kompetens ska bättre tas tillvara. Kompetensförsörjning avgörande för resultatet Sidan 20 FHS - första steget juni 2012

21 Forskning, utveckling och utbildning nära patienten •Patientnära forskning ska ske i hela vården, oavsett vårdgivare. •Fokus på stora folksjukdomar och frågor som är viktiga för invånarna. Sidan 21 FHS - första steget juni 2012

22 Finansiella förutsättningar och investeringar Sidan 22 FHS - första steget juni 2012

23 •Kostnadsökningen inom vården måste sänkas med minst en procentenhet per år för att ekonomin ska vara i balans. •Extra ekonomisk belastning år 2016–2020 då delvis parallell drift sker av gamla och nya sjukhuset i Solna. Andra omstruktureringskostnader bidrar också. Finansiella förutsättningar Sidan 23 FHS - första steget juni 2012

24 •Kapaciteten i landstingets fastigheter anpassas till den nya vårdstrukturen. •Sjukhusen moderniseras för att möta framtidens krav. •Utöver investeringen i NKS satsar SLL över 28 miljarder kronor mellan år 2013 och 2022 i byggnader och utrustning för framtidens hälso- och sjukvård. En plan för tio års investeringar Sidan 24 FHS - första steget juni 2012

25 Investeringarna sker utifrån framtidens vårdstruktur •Tillgången till lokaler ska matcha vårdbehovet över tid. •Stegvis utbyggnad – ta till vara lokalers kvarstående värde och komplettera med om- och nybyggnation. •Bra balans mellan behandlingskapacitet och vårdplatser. •Samordnad planering för kostnadskontroll och för att undvika störningar för vården. •Gällande myndighetskrav beaktas. •Framtidens vårdlokaler främja framtida arbetssätt •Patientens möte med vården i centrum Sidan 25 FHS - första steget juni 2012

26 mkr Norrtälje sjukhus− Danderyds sjukhus1 903 Karolinska Solna, exkl. NKS1 320 S:t Görans sjukhus1 252 S:t Erik sjukhus− Södersjukhuset3 209 Karolinska Huddinge2 910 Södertälje sjukhus1 200 Sjukhus med specialistcentrum, geriatrik och psykiatri2 515 Övriga strategiska investeringar120 Summa: Strategiska investeringar14 430 Ersättningsinvesteringar6 900 Rationaliseringsinvesteringar4 000 Utrustningsinvesteringar2 826 Summa: Investeringar28 156 Sammanfattning av föreslagna investeringar 2013–2022 Sidan 26 FHS - första steget juni 2012

27 •Utgångspunkten är att det färdiga universitetssjukhuset ska utföra en stor del av den mest högspecialiserade och avancerade sjukvården. •Ska preliminärt producera cirka 43 000 vårdtillfällen per år. •550 vårdplatser, inklusive intensivvårdsplatser och patienthotellplatser. Nya Karolinska Solna (NKS-projektet) – ett högspecialiserat akutsjukhus Sidan 27 FHS - första steget juni 2012

28 Programkontorets arbete Sidan 28 FHS - första steget juni 2012

29 FHS Programkontor SLL 29 Programkontoret FHS är en katalysator för att realisera Framtidsplanen 10-årig investeringsplan Konsekvensbeskrivning Lokalprogram Byggnadsprogram Uppdrag och profiler för akutsjukhusen Ändamålsenliga lokaler för vården Personalförsörjning och kompetensutveckling SpecialistcentraeHälsa och IT Ersättningsmodeller FoUU Akut omhändertagande Barnsjukvård NKS Ägarstyrning Styrning av patientströmmar

30 Sidan 30 Övergripande programstruktur STYRGRUPP Programansvarig/ Chef Programledning Stab • Programstöd • Vårdkarta • Förändringsledning • Simulering och modellering • Kommunikation • Ekonomi/finansiering Innovation och utveckling av nätverkssjukvården Nätverkssjukvårdens lokaler Styrning i nätverks- sjukvården Kompetens- försörjning i nätverkssjukvården Nätverkssjukvårdens struktur och profilering • Utveckling av nätverkssjukvården • eHälsa • Utveckling av nya arbetssätt • Patientens möte med vården • Strategiskt investeringsarbete • Process och arbetsfördelning • Riskfördelnings modell • Principer för uthyrning av strategiska lokaler • Samordning av styrningen • Effektivitet & produktivitet Ersättningssystem • Utveckling av Karolinskas direktiv och avtal • Kommunikations strategi • Modell kompetens- behov • Plan klinisk utbildning • Plan personalflytt • Profilering sjuk- vården • Specialistcentrum • Vidareutveckla vårduppdrag FHS - första steget juni 2012

31 Sidan 31 FHS - första steget juni 2012


Ladda ner ppt "Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Sidan 1 Första steget i genomförandet FHS - första steget juni 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser