Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till arbetsmiljöutbildning!. Syfte och mål med dagen Efter dagen ska chefer och skyddsombud känna till huvuddragen i SU´s handlingsplan för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till arbetsmiljöutbildning!. Syfte och mål med dagen Efter dagen ska chefer och skyddsombud känna till huvuddragen i SU´s handlingsplan för."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till arbetsmiljöutbildning!

2 Syfte och mål med dagen Efter dagen ska chefer och skyddsombud känna till huvuddragen i SU´s handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ha grundläggande kunskaper om vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär känna till hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter på sin egen institutionen (motsv) ska göras Efter dagen ska skyddsombud dessutom känna till sina skyldigheter och rättigheter att medverka i införandet av SAM 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

3 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2011-2012 (Fastställt av rektor 2011-05-12) 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

4 Inledning - Arbetsmiljöpolicy - Lagstiftning - Ansvar – Uppföljning Riktlinjer för det universitetsövergripande arbetsmiljöarbetet Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institutioner och enheter Lokala handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet Stöd och samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2011 - 2012 – övergripande mål Hjälpavsnitt Exempel på innehåll i en lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbetet Bilaga 1 - Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 2 - Mall för lokala arbetsmiljöhandlingsplaner 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen Tre mål för 2011 -2012 Mål 1. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydliggjort. Mål 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar i praktiken. Mål 3. Årligt utvecklingssamtal med samtliga medarbetare är genomfört.

6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

7 Uppgiftsfördelning (6 § Systematiskt arbetsmiljöarbete) Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

8 Utdrag ur kommentarer till § 6 ”I större företag gäller uppgiftsfördelningen i första hand chefer och arbetsledande personal. De bedriver arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet…” ”Uppgifterna behöver fördelas på bestämda personer eller befattningar. Det är viktigt att en uppgift inte faller mellan stolar….” ”Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla berörda arbetstagare vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

9 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Ni har fått ut EXEMPEL på fördelning av arbetsmiljöuppgifter och en mall Exemplet innehåller samma arbetsmiljöuppgifter som återfinns i rektors beslut Utifrån exemplet hur en fördelning kan göras, använd mallen och fyll i hur fördelningen kan se ut på din institution (läs anm på sista sidan) Tänk på att huvudprincipen är att det är chefer med personalansvar som ska svara för arbetsmiljöfrågorna men att undantag kan göras 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

10 Några kommentarer från medarbetarenkäten Ett antal frågor berör den närmaste chefen. Några synpunkter i kommentarfältet Omöjligt svara på vad jag tycker om min närmaste chef då jag mig veterligen inte har någon. Har man en sådan? En del säger att det är prefekten, en del studierektorn men ingen verkar veta Som professor antar jag att det är prefekten. På svaren har jag sett min handledare som närmaste chef(?) Prefekten är min högsta chef, någon annan tror jag inte finns Jag behöver ingen chef, sköter mig själv! 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

11 Vem är chef? Vid SU finns ofta oklarheter vem som är ”närmaste chef”. Fundera kring och ange vem som är närmaste chef för: Administrativ personal Adjunkter, lektorer, forskarass, postdoc ……. Professorer Doktorander Ev ”löshästar” 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

12 Finns oklarheter? Om ”ja” - tydliggör organisationen innan fördelning sker! Om ”nej” – gå hem och fördela uppgifterna! 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

13 Att tänka på vid fördelning De arbetsmiljöuppgifter som anges i rektors beslut berör de flesta men inte alla institutioner. Ta bort sådana uppgifter som inte är relevanta. Det finns också uppgifter som inte anges men som finns reglerat i arbetsmiljölagstiftningen (t ex finns många specialregler för de ”blöta” institutionerna) Lägg till dessa uppgifter! 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

14 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

15 Handlingsplan § 10 SAM Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras. 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

16 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen Tips och förslag Sätt upp realistiska mål – hellre få mål som genomförs än många som inte uppnås Tillsätt en arbetsmiljögrupp som arbetar fram en handlingsplan för prefektens beslut (SO ska ingå) Som prefekt – fördela arbetsuppgifter till dina underställda chefer och medarbetare. Behåll så lite uppgifter som möjligt själv men ha koll på och följ upp att arbetsmiljöarbetet fungerar enligt SAM! Sök stöd och hjälp av Personalavdelning och Tekniska avdelningen.

17 Kartläggningsinstrument Skyddsrond en gång/år (Tekn. avd bistår) Arbetsmiljöenkät vart 3 - 4 år (Pers. avd bistår) Medarbetarsamtal (minst) en gång per år (personalansvarig chef) Riskanalyser/konsekvensanalyser (Tekn. avd, Pers. avd och Avonova kan bistå) Sjukfrånvarouppföljning, personalomsättning Yrkeshygieniska mätningar Inträffade arbetsskador och tillbud 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen

18 Bilaga 2 - Mall för lokala arbetsmiljöhandlingsplaner 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen Mål (vad som skall uppnås) Aktiviteter/åtgärder för att nå målet (vad och hur) Ansvarig person för genomföran­ det (vem) Slutdatum för genomförandet (när) Hur uppföljning sker och/eller utfall/resultat

19 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen Mål (vad som skall uppnås) StartKlartAnsvarig Bistår i arbetet Kommentar och uppföljning Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras i enlighet med rektors beslut Okt -11Dec -11Marie HPer F Sekt.ch ska medverka på utb under hösten. Därefter beslutar personalchef om fördelning av arbetsmiljöuppgifter Samtliga skallkrav i förordningen om Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara uppfyllda Sept -11Dec -12Marie HPer FFöljs upp på LL En arbetsmiljöenkät genomförs hösten 2012 Sept -12Nov - 12Marie H Per F Sekt.chefer Enkäten kan vid behov följas upp med GDQ våren 2013 Krav i Arbetsmiljölagen och –förordningen samt berörda AFS ska vara uppfyllda. Sept -11Dec -12Marie HPer F Per F redovisar på ledningsgruppen under hösten -11 vilka dessa krav är och de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven. Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid personalavdelningen 2011-2012

20 Var kan jag läsa mer? http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx (Arbetsmiljöverket – länk till förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete) Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2011–2012 Skallkrav på systematiskt arb.miljöarbete (111025) Exempel på fördelning (100512) Mall på fördelning (100512) 2015-03-30Per Fahlstedt, Personalavdelningen


Ladda ner ppt "Välkommen till arbetsmiljöutbildning!. Syfte och mål med dagen Efter dagen ska chefer och skyddsombud känna till huvuddragen i SU´s handlingsplan för."

Liknande presentationer


Google-annonser