Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till arbetsmiljöutbildning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till arbetsmiljöutbildning!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till arbetsmiljöutbildning!

2 Syfte och mål med dagen Efter dagen ska chefer och skyddsombud
känna till huvuddragen i SU´s handlingsplan för arbetsmiljöarbetet ha grundläggande kunskaper om vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär känna till hur fördelning av arbetsmiljöuppgifter på sin egen institutionen (motsv) ska göras Efter dagen ska skyddsombud dessutom känna till sina skyldigheter och rättigheter att medverka i införandet av SAM Per Fahlstedt, Personalavdelningen

3 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet (Fastställt av rektor ) Per Fahlstedt, Personalavdelningen

4 Innehållsförteckning
Inledning - Arbetsmiljöpolicy - Lagstiftning - Ansvar – Uppföljning Riktlinjer för det universitetsövergripande arbetsmiljöarbetet Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på institutioner och enheter Lokala handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet Stöd och samarbetspartners i arbetsmiljöarbetet Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet – övergripande mål Hjälpavsnitt Exempel på innehåll i en lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbetet Bilaga 1 - Rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Bilaga 2 - Mall för lokala arbetsmiljöhandlingsplaner Per Fahlstedt, Personalavdelningen

5 Tre mål för Mål 1. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydliggjort. Mål 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) fungerar i praktiken. Mål 3. Årligt utvecklingssamtal med samtliga medarbetare är genomfört. Per Fahlstedt, Personalavdelningen

6 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Per Fahlstedt, Personalavdelningen

7 Uppgiftsfördelning (6 § Systematiskt arbetsmiljöarbete)
Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. Per Fahlstedt, Personalavdelningen

8 Utdrag ur kommentarer till § 6
”I större företag gäller uppgiftsfördelningen i första hand chefer och arbetsledande personal. De bedriver arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet…” ”Uppgifterna behöver fördelas på bestämda personer eller befattningar. Det är viktigt att en uppgift inte faller mellan stolar….” ”Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla berörda arbetstagare vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet Per Fahlstedt, Personalavdelningen

9 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Ni har fått ut EXEMPEL på fördelning av arbetsmiljöuppgifter och en mall Exemplet innehåller samma arbetsmiljöuppgifter som återfinns i rektors beslut Utifrån exemplet hur en fördelning kan göras, använd mallen och fyll i hur fördelningen kan se ut på din institution (läs anm på sista sidan) Tänk på att huvudprincipen är att det är chefer med personalansvar som ska svara för arbetsmiljöfrågorna men att undantag kan göras Per Fahlstedt, Personalavdelningen

10 Några kommentarer från medarbetarenkäten
Ett antal frågor berör den närmaste chefen. Några synpunkter i kommentarfältet Omöjligt svara på vad jag tycker om min närmaste chef då jag mig veterligen inte har någon. Har man en sådan? En del säger att det är prefekten, en del studierektorn men ingen verkar veta Som professor antar jag att det är prefekten. På svaren har jag sett min handledare som närmaste chef(?) Prefekten är min högsta chef, någon annan tror jag inte finns Jag behöver ingen chef, sköter mig själv! Per Fahlstedt, Personalavdelningen

11 Vem är chef? Vid SU finns ofta oklarheter vem som är ”närmaste chef”. Fundera kring och ange vem som är närmaste chef för: Administrativ personal Adjunkter, lektorer, forskarass, postdoc ……. Professorer Doktorander Ev ”löshästar” Per Fahlstedt, Personalavdelningen

12 Finns oklarheter? Om ”ja” - tydliggör organisationen innan fördelning sker! Om ”nej” – gå hem och fördela uppgifterna! Per Fahlstedt, Personalavdelningen

13 Att tänka på vid fördelning
De arbetsmiljöuppgifter som anges i rektors beslut berör de flesta men inte alla institutioner. Ta bort sådana uppgifter som inte är relevanta. Det finns också uppgifter som inte anges men som finns reglerat i arbetsmiljölagstiftningen (t ex finns många specialregler för de ”blöta” institutionerna) Lägg till dessa uppgifter! Per Fahlstedt, Personalavdelningen

14 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
Per Fahlstedt, Personalavdelningen

15 Handlingsplan § 10 SAM Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras. Per Fahlstedt, Personalavdelningen

16 Tips och förslag Sätt upp realistiska mål – hellre få mål som genomförs än många som inte uppnås Tillsätt en arbetsmiljögrupp som arbetar fram en handlingsplan för prefektens beslut (SO ska ingå) Som prefekt – fördela arbetsuppgifter till dina underställda chefer och medarbetare. Behåll så lite uppgifter som möjligt själv men ha koll på och följ upp att arbetsmiljöarbetet fungerar enligt SAM! Sök stöd och hjälp av Personalavdelning och Tekniska avdelningen. Per Fahlstedt, Personalavdelningen

17 Kartläggningsinstrument
Skyddsrond en gång/år (Tekn. avd bistår) Arbetsmiljöenkät vart år (Pers. avd bistår) Medarbetarsamtal (minst) en gång per år (personalansvarig chef) Riskanalyser/konsekvensanalyser (Tekn. avd , Pers. avd och Avonova kan bistå) Sjukfrånvarouppföljning, personalomsättning Yrkeshygieniska mätningar Inträffade arbetsskador och tillbud Per Fahlstedt, Personalavdelningen

18 Bilaga 2 - Mall för lokala arbetsmiljöhandlingsplaner
Mål (vad som skall uppnås) Aktiviteter/åtgärder för att nå målet (vad och hur) Ansvarig person för genomföran­det (vem) Slutdatum för genomförandet (när) Hur uppföljning sker och/eller utfall/resultat Per Fahlstedt, Personalavdelningen

19 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid personalavdelningen 2011-2012
Mål (vad som skall uppnås) Start Klart Ansvarig Bistår i arbetet Kommentar och uppföljning Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras i enlighet med rektors beslut Okt -11 Dec -11 Marie H Per F Sekt.ch ska medverka på utb under hösten. Därefter beslutar personalchef om fördelning av arbetsmiljöuppgifter Samtliga skallkrav i förordningen om Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara uppfyllda Sept -11 Dec -12 Följs upp på LL En arbetsmiljöenkät genomförs hösten 2012 Sept -12 Nov - 12 Per F Sekt.chefer Enkäten kan vid behov följas upp med GDQ våren 2013 Krav i Arbetsmiljölagen och –förordningen samt berörda AFS ska vara uppfyllda . Per F redovisar på ledningsgruppen under hösten -11 vilka dessa krav är och de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven. Per Fahlstedt, Personalavdelningen

20 Var kan jag läsa mer? (Arbetsmiljöverket – länk till förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete) Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2011–2012 Skallkrav på systematiskt arb.miljöarbete (111025) Exempel på fördelning (100512) Mall på fördelning (100512) Per Fahlstedt, Personalavdelningen


Ladda ner ppt "Välkommen till arbetsmiljöutbildning!"

Liknande presentationer


Google-annonser