Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets miljöarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets miljöarbete"— Presentationens avskrift:

1 Landstingets miljöarbete
Karin Ramstedt Miljöstrateg Sakkunniggruppen Ledningsstaben Britt-Marie Jaensson Eva Kling Helén Karling Mikael Beltramo Adnan Jahic Säkerhets- och Miljöcontroller FM-centrum, Service

2 Vad styr landstingets miljöarbete?
Nationella miljömål Miljölagstiftning Egenkontroll, Avfallshantering, Kemikaliehantering, Beslut & villkor för miljöfarlig verksamhet (sjukhus) etc. LiÖ vision & mål Kontrollprogram, anvisningar Nationella miljömål som ska vara åtgärdade till år 2025 (en generation) Finns även regionala miljömål – viktigaste Minskad övergödning Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö

3 Landstingets miljömål 2010-2013
Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minimera miljö- och klimat- påverkan från livsmedel. Minska behovet av och effektivisera energianvändningen. Minska påverkan av läkemedel i miljön. Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Främja hållbara transporter och alternativa mötesformer. Minska klimatpåverkan från transporter.

4 Landstingets miljömål – tre verktyg
Ställa miljö- och klimatkrav i enlighet med landstingets miljömål vid upphandling och vid inköp. Samtliga medarbetare ska ha kännedom och kunskap om landstingets miljömål Miljölagstiftning och andra myndighetskrav utgör miniminivån för landstingets miljöarbete

5 Egenkontroll enligt Miljöbalken Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Syfte: Styra, kontrollera och följa upp det egna miljöarbetet för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppkommer. Vem: ALLA som bedriver en verksamhet Ställer krav om: Fördelning av ansvar Rutiner för drift och kontroll av utrustning Undersöka och bedöma miljö- och hälsorisker Förteckna kemiska produkter Meddela driftstörningar till tillsynsmyndigheten

6 Egenkontroll i fyra steg
Identifiera verksamhetens hälso- och miljöpåverkan - Lagkrav, föreskrifter, myndighetsbeslut, miljömål - Påverkan på hälsa och miljö - Risker ur hälso- och miljösynpunkt - Kunskapsbehov 2. Planera förebyggande åtgärder Vad behövs vid normal drift? Vid olycka/händelse? 3. Agera Genomför planerade åtgärder t ex utbildning, installation av reningsutrustning, införande av rutiner etc. 4. Följ upp och utvärdera resultatet

7 KLARA - Kemikaliehantering
Lagkrav att förteckna att undvika hälso- och miljöfarliga kemikalier förvara på ett brand- och miljösäkert sätt

8 Ansvar – fördelning av uppgifter
Ansvar för att organisera, leda och följa upp miljöskyddsarbetet. Information och kunskap Systematiskt miljöskyddsarbete och egenkontroll Uppföljning

9 RH-check miljö Kunskap 3.1 Finns kunskap om landstingets
3. Miljöarbete Ej Ja Nej Aktuellt Kommentar Kunskap 3.1 Finns kunskap om landstingets vision och mål för miljöarbetet? Förmedla till medarbetare genom Stoppa Onödan 2.0. 3.2 Har alla medarbetare nödvändig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och de egna rutiner som finns för att förhindra eller minska miljöpåverkan på människors hälsa och på miljön? Vilka av LiÖs miljömål berör verksamheten? Åtgärder? Utbildning? Rutiner?

10 BMS-dialog Brand-, säkerhets- och miljödialogen
ska säkerställa att miljöskydds-, brandskydds- och säkerhetsarbetet bedrivs på ett sådant sätt att det skapas förutsättningar att uppnå de mål som fastställts i: - Säkerhetspolicy - Riktlinjer för funktionssäkerhet, brand- och miljöskydd Interna brand-, säkerhets- och miljödialogen organiseras av brandskyddscontroller tillsammans med säkerhets- och miljöcontroller (SMC) på FM-centrum. Brand-, säkerhets- och miljödialog genomförs regelbundet med en intervall på vart fjärde år.

11 Riskinventering Syfte
Identifiera de risker (brand, säkerhet och miljö) som finns i verksamheten på ett systematiskt sätt. Mål Skapa en trygg och säker miljö för patienter och medarbetare. Genomförande Vid riskinventering kommer en systemtillsyn att ske vid sittande bord och en rundvandring på arbetsplatsen att göras. Tidsåtgång ca 120 min. En skriftlig sammanställning av riskinventeringen lämnas av Säkerhetsenheten inom en tid av fyra veckor till ansvarig chef. Uppföljning och åtgärder utifrån riskinventeringen åläggs verksamhetsansvarig.

12 Läs mer på lisa!


Ladda ner ppt "Landstingets miljöarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser