Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Ekonomiutbildning!. Disposition Ekonomiska termer Kontoplanen Reparationer/underhåll Budget Uppföljning Bokslut Årsredovisning Finansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Ekonomiutbildning!. Disposition Ekonomiska termer Kontoplanen Reparationer/underhåll Budget Uppföljning Bokslut Årsredovisning Finansiering."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Ekonomiutbildning!

2 Disposition Ekonomiska termer Kontoplanen Reparationer/underhåll Budget Uppföljning Bokslut Årsredovisning Finansiering Likviditetshantering Nyckeltal Skatter Webbinfo/webbfaktura

3 Ekonomiska termer Utgift Kostnad Utbetalning Inkomst Intäkt Inbetalning

4 Forts ekonomiska termer Tillgångar Skulder Eget kapital Balansräkning Resultaträkning Debet och kredit

5 Kontoplanen Kontoklass 1 Tillgångar Kontoklass 2 Eget kapital och skulder Kontoklass 3 Rörelsens intäkter Kontoklass 4 Kostnader för fastighetsförvaltning Kontoklass 5-6 Övriga rörelsekostnader Kontoklass 7 Kostnader för personal, avskrivningar mm Kontoklass 8 Finansiella intäkter och kostnader mm

6 Reparationer löpande eller akut underhåll bokförs i kontogrupp 41XX

7 Underhåll planerat, förebyggande, långtidsplanerat eller periodiskt underhåll. allt som görs för att bibehålla skicket på byggnaden. allt som görs för att återställa byggnaden i ursprungsskick ge byggnaden samma status som från början bokförs i kontogrupp 42XX.

8 Investeringar allt som görs för att ge byggnaden bättre status än den hade från början samma investering får inte finnas med två gånger restvärdesavskrivning

9 Budget för bostadsrättsföreningen En process som ställer och besvarar frågor!!! Mål Var befinner vi oss? Var vill vi nå? Hur tar vi oss dit?

10 Varför upprätta budget? Genomgång av verksamheten Beslutsunderlag för åtgärder Kostnaderna ska täckas av intäkterna Underlag för att fastställa rätt årsavgifter Styrelsen beslutar

11 Budgetprocessen Underlag från föreningarna Budgetförslag till föreningarna Protokollför & ändra Budgetuppföljning

12 Budgetunderlag Styrelsen vet kostnad för (t ex) Arvoden Underhåll Ändrad verksamhet HSB Norr räknar fram kostnad för (t ex) Kapitalkostnader Avskrivningar Taxebundna kostnader Förvaltningskostnader

13 Höjningar Årsavgifter höjs med % Hyror höjs med fast krontal eller % Styrelsen meddelar de boende

14 Uppföljning Syfte –Styra –Kontrollera –Informera Vad – Beslut, verksamhet – Planer: budget, underhåll – Konsumtion och förbrukning, t ex vatten, värme eller el.

15 Forts. uppföljning Hjälpmedel uppföljning Utfallsrapport Styrelseprotokoll Uppföljningsproblem Värdera utfallet Justera utfallet Värdera förändringar

16 Bokslut Summering av året som har gått –Avstämning av räkenskaperna –Dokumentation –Upprättande av årsredovisning –Revision –Styrelsebeslut –Årsstämma

17 Årsredovisning Årsredovisningen består av –Förvaltningsberättelse –Resultaträkning –Balansräkning –Kassaflödesanalys –Notapparat –Revisionsberättelse Målgrupp: Medlemmar, köpare av bostadsrätt, långivare m fl.

18 Förvaltningsberättelse Styrelsens berättelse Händelser under året Vissa formella uppgifter: –Styrelsens sammansättning –Resultatdisposition –Mm Uppgifter av vikt som inträffat efter verksamhetsårets utgång

19 Resultaträkningen - visar alltid utfallet för en viss period.

20 Resultaträkning Kostnader och intäkter under verksamhetsåret Visar alltid utfallet för en viss period Periodiseringar –Räntor –Taxebundna kostnader –Andra kostnader/intäkter som hör/inte hör till verksamhetsåret Intäkter/kostnader är inte alltid in- eller utbetalningar –Avskrivningar är kostnad men inte utbetalning –Amortering är utbetalning men inte kostnad

21 Balansräkningen, - visar föreningens ställning vid en viss tidpunkt

22 Balansräkningen Tillgångar –Anläggningstillgångar –Omsättningstillgångar Eget kapital –Insatser –Yttre underhållsfond –Dispositionsfond –Årets resultat Skulder - Långfristiga skulder > 1 år - Kortfristiga skulder < 1 år

23 Kassaflöde Intäkter/Inbetalningar Årsavgifter Hyror Övrigt Räntor Underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader Avgälder Kostnader/Utbetalningar Amorteringar Utbetalning inre fond Kassa

24 Kassaflödesanalys Beskriver kopplingen mellan resultaträkningen och balansräkningen Förklarar hur förändringen av föreningens likvida medel har uppstått Utgångspunkten är resultatet och sedan korrigeras för de poster som inte genererar betalningsflöden.

25 Finansiering i brf Egna medel/extern finansiering Långsiktighet Inte alla lån på samma gång, riskspridning –Korta lån –Rörlig / Fast ränta Riskminimering Ingen spekulation Finanspolicy

26

27 Likviditetshantering Vad säger underhållsplanen? När måste vi ha pengarna? Långsiktig placering & planering –Pengarna finns när de behövs Amortering av lån –Nya lån när utbetalningarna kommer –Kräver att man får låna (låg belåning/m²) Avräkningskonto –Ränta i dag 1,2% från första kronan –Ingen avgift för post- eller bankgiro

28 Nyckeltal Årsavgifter per m² Låneskuld per m² Driftskostnad per m² Yttre underhållsfond per m²

29 Skatter Inkomstskatt Fastighetsskatt Uttagsskatt Löneskatt Moms Arbetsgivaravgifter

30 Nya skatteregler - förslag Fastighetsskatten blir kommunal fastighetsavgift Kapitalvinstskatten höjs och uppskovs- reglerna förändras (privatbostäder) Statliga inkomstbeskattningen för brf förändras (f r o m 2007)

31 Fastighetsskatten blir kommunal fastighetsavgift För flerbostadshus införs kommunal fastighetsavgift på 1200 kr per lägenhet eller max 0,4 % av 2007 års taxeringsvärde För brf med småhus blir avgiften 6000 kr per värderingsenhet eller max 0,75 % av tax värdet För lokaler inga förändringar (1% av tax värdet)

32 Förändringar för privatpersoner Kapitalvinstskatten för privatbostäder höjs från 20 till 22 % av vinsten vid en försäljning Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten genom uppskov kvarstår men : - uppskovsbelopp max 1,6 Mkr - uppskoven räntebeläggs med 0,5% - ej fortsatt uppskov vid arv, gåva, bodelning

33 Statlig inkomstskatt brf Gamla sättet att beräkna inkomstskatten avskaffas (”schablonskatten”) Nu betalas 28 % inkomstskatt på samtliga kapitalvinster (ränteintäkter, utdelningar, reavinster). De brf som har outnyttjade underskott från tidigare år får dra av detta. Skatteverkets tolkning av de nya reglerna är ännu inte helt klarlagd. Det finns en möjlighet att brf kommer att få dra av sina räntekostnader från kapitalintäkterna. Revisorerna vill dock att vi i budgeten för 2008 inte ska räkna med detta.

34 Nya skatteregler- effekter för brf inom vårt verksamhetsområde De allra flesta brf kommer inte upp till en kommunal fastighetsavgift som går över maxgränserna 1200 kr per lägenhet i flerbostadshus eller 6000 kr per lägenhet i småhusföreningar. Detta innebär att många brf får högre kommunal fastighetsavgift 2008 än vad fastighetsskatten var 2007. Detta p g a höjda taxeringsvärden. F r o m 2007 betalas 28 % inkomstskatt på samtliga kapitalvinster (ränteintäkter, utdelningar, reavinster), med avdrag för outnyttjade underskott. Om en brf har outnyttjade underskott syns det i årsredovisningen under noten för statlig inkomstskatt.


Ladda ner ppt "Välkommen till Ekonomiutbildning!. Disposition Ekonomiska termer Kontoplanen Reparationer/underhåll Budget Uppföljning Bokslut Årsredovisning Finansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser