Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F og a re UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Stockholm 2005-12-12 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F og a re UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Stockholm 2005-12-12 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 f og a re UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Stockholm 2005-12-12 f og a re

2 Vem är jag?  neurolog  informatikkoordinator Västra Götalandsregionen  fd projektledare elektronisk journal SU, svenska CONTsys och SAMBA  ledamot SIS/TK 334 och dess AG II  ordförande CEN/TC 251/WG II  ledamot av SIS/TK 115  projektledare i ISO/TC 37/SC 1/WG 5 för ISO WI 24156

3 f og a re Disposition  Om modeller  Minikurs i UML  Terminologisk begreppsanalys  Statiska och dynamiska begrepp  Processanalys  Vårdprocessen med begreppsmodeller

4 f og a re Ämnet för dagen  informatik  handlar om information  kommunikation och lagring av data  data – information - kunskap

5 f og a re Fokus Vad är det i vårt språkbruk som kan förorsaka problem i dokumentation? Hur kan arbetsprocessen göras begriplig för en dator? Hur skall informationen struktureras i IT-system?

6 f og a re Språket  mångtydigt  förändras över tid  allmänspråk och fackspråk  kommunikation via IT-stöd

7 f og a re Kommunikation mellan alla enheter VC Klinik A Mott Avd Klinik B Avd Kom- mun Klinik B Mott åb HemVC åb Viktigt med väl definierade termer och fastställd informationsstruktur för kommunikation mellan olika enheter

8 f og a re Modellering

9 f og a re Modeller  Begreppsmodell  Processmodell  Informationsmodell  Datamodell  Verksamhetsmodellering Olika typer av modeller används beroende på syfte!

10 f og a re Begreppsmodellering  Beskriver inte ett flöde  Beskriver samband mellan de olika begreppen  Varje begrepp är unikt och har unika kännetecken

11 f og a re Processmodellering  Beskriver ett flöde  Följer förädlingen av ett objekt  Bör vara repetitiv i sin helhet  Beskriver inte tidsaspekten i processen

12 f og a re Informationsmodellering  Beskriver objekt som är viktiga att hålla information om  Redovisar attribut till objekten  Beskriver samband mellan objekten Objekt i en informationsmodell behöver inte vara samma objekt som återfinns i begreppsmodell för “samma” uppdrag

13 f og a re Datamodellering  Beskriver objekt nödvändiga för viss funktion i ett system  Beskriver inte vilken information dessa objekt ska förmedla  Redovisar attribut till objekten  Optimeras för prestanda, inte för systematisk klarhet

14 f og a re UML

15 f og a re UML  Unified Modeling Language Grady Booch Ivar Jacobson James Rumbaugh

16 f og a re UML  språket har skapats för systemutveckling  har sin styrka i informationsmodellering  fördel: bästa stöd för systemutvecklare ett språk genom hela utvecklingen

17 f og a re UML  strukturella bilder  dynamiska bilder

18 f og a re UML  strukturella bilder klassdiagram

19 f og a re UML  klass = begrepp (abstraktion)  instans = objekt (konkretisering) öVisingsö : ö

20 f og a re Relationer (samband)  generalisering  association

21 f og a re Relationer (samband)  generalisering vattendragbäckå  generisk/hierarkisk/logisk

22 f og a re Relationer (samband)  generalisering vattendragbäckå

23 f og a re Relationer (samband)  generalisering vattendragbäckå

24 f og a re Relationer (samband)  generalisering vattendragbäckå är en is a isa-relation

25 f og a re UML: objekt och länk Sven Karlsson:patient Erik Brattvette:hälso- och sjukvårdspersonal objekt besök 2005-12- 12:vårdkontakt länk objekt = klassinstans

26 f og a re UML: klass och association association = beskrivning av förbindelsen mellan klassinstanser patienthälso- och sjukvårdspersonal klass vårdkontakt association 0.. * 0..1 0.. * 1.. * multiplicitet deltar i associationsnamn namnriktning

27 f og a re Partitiv association  aggregation delarna bildar helheten avdelningsjukhus består av 1 *..11

28 f og a re Partitiv association  aggregation delarna bildar helheten avdelningsjukhus

29 f og a re Generalisering Indelningsgrund

30 f og a re Terminologi

31 f og a re Vad är ett begrepp?  Begrepp = kunskapsenhet skapad genom en unik kombination av kännetecken (ISO 1087-1, rev 2000, direkt översatt)  Varje kännetecken är själv ett begrepp

32 f og a re Begrepp  Kunskapsenhet som vi kan äga vetskap om  Begrepp görs kända för oss genom sinnena

33 f og a re Begrepp TermReferent Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp = kunskapsenhet Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära

34 f og a re Begrepp Term Definition Referent Definition = entydig språklig beskrivning Begreppstetraedern Referent = den verkliga företeelsen (bordet, drömmen) Term = den språkliga beteckningen Begrepp = kunskapsenhet

35 f og a re Begreppsmodellering Informationsmodellering

36 f og a re Geografisk karta

37 f og a re Modellering å ö association

38 f og a re Geografisk karta

39 f og a re Modellering å ligger i ö 01..0 * Multiplicitet

40 f og a re Begreppssystem å ligger i ö 01..0 * Dä ä e å, å i åa ä e ö.

41 f og a re Informationsmodeller informationsmodellbegreppsmodell utgår från datamodell förser 0.. * innehåller bara den information om verkligheten som vi behöver 0.. *

42 f og a re Informationsmodeller informationsmodellbegreppsmodell utgår från datamodell förser 1.. * innehåller bara den information om verkligheten som vi behöver 0.. * 1.. * 0.. *

43 f og a re STATENS ÅVERK Förekomst av öar i Sveriges åar 2001 Statens åverk rapport 2002:25986

44 f og a re Begreppsmodell - informationsmodell å ligger i ö 01..0 * Begreppsmodell ”öar i åar” å ligger i ö 01..0 * Informationsmodell ”öar i åar”

45 f og a re Begreppsmodell - informationsmodell å ligger i ö 01..0 * Begreppsmodell ”öar i åar” å ligger i ö 11..0 * Informationsmodell ”öar i åar”

46 f og a re Terminologiskt arbete i praktiken  Fånga informationsinnehåll och bestämma term  Identifiera begrepp med dess kännetecken  Beskriva termanvändning för det identifierade begreppet med ett visst term  Begreppsanalys, kan stödas av begreppsmodellering  Språklig definition av begrepp

47 f og a re Ellipsen (igelkotten) ARBETE Typ av: arbetar som…. Arbetsmiljö: inre miljö yttre miljö Lokalisation: ort företag Mängd: heltid deltid % Karaktär: fysiskt påfrestande Består av: varierande arbetsuppgifter avlönade arbetsuppgifter Tidsaspekt: debut avslut antal år Intervall: dagtjänst nattjänst skiftarbete Kännetecken Variabel Termanvändning: Information om nuvarande eller tidigare arbetsuppgifter med uppgift om anställningsförhållanden och arbetsmiljöfaktorer samt eventuell sjukskrivning. Definition: avlönad uppgift som utförs av person

48 f og a re Begreppsmodellen Definition: avlönad uppgift som utförs av person

49 f og a re Begreppssystem  logiska – klassifikationer, trädstruktur, över- och underordnade begrepp  ontologiska – associerade system utan rangordning

50 f og a re FörmakKlaff Kammare vänster Hjärta Organ orsakar orsakas av lokaliserad till är ett del av Bakterie Streptokock Diagnos Endocardit är en höger vänster höger

51 f og a re Exempel på ontologiska begreppssystem i hälso- och sjukvård: SNOMED CT

52 f og a re Statiska och dynamiska begrepp  statiska begrepp är passiva instanserna kan inte påverka instanser av andra begrepp instanserna kan ändras av andra begreppsinstanser  dynamiska begrepp är aktiva instanserna kan påverka instanser av andra begrepp

53 f og a re Dynamiska begrepp  handlingar utförs med viss avsikt  händelser inträffar utan mottagarens kontroll

54 f og a re Gemensamma kännetecken  alla dynamiska begrepp har kännetecknen: tid plats  en handling utförs, och en händelse inträffar, vid en viss tidpunkt och under visst tidsförlopp på en identifierbar plats

55 f og a re Kännetecken för handlingar  agent  avsikt  metod  förhållanden

56 f og a re Kännetecken för händelser  påverkande faktor  sätt

57 f og a re Handling: blindtarmsoperation  agent: opererande kirurg med eventuell assistans  avsikt: att få bort blindtarmen  metod: appendektomi, en definierad kirurgisk åtgärd  förhållanden: att patienten bedöms ha blindtarmsinflammation (för denna typ av handling indikation)

58 f og a re Händelse: plötslig blödning  sätt: kärlet brister  påverkande faktor: högt blodtryck, förkalkat kärl eller missbildat kärl

59 f og a re Processlära

60 f og a re Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

61 f og a re Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall”

62 f og a re SAMBA  SAMverkan, Begrepp och Arkitektur  ITHS 2-projekt  Processmodell för vård av enskild patient  Modellen beskrivs ur ett producentperspektiv  Modellens avsikt är att utgöra en generell bild över hälso- och sjukvård i Sverige  Processmodellen är ett verktyg som bl a kan användas vid verksamhetsutveckling

63 f og a re SAMBA  Används även utanför Sverige, uppmärksammat i ISO och CEN  Bakgrundsmaterial till CONTsys 2, standard för begrepp om arbetsflöde  S tructured A rchitecture for M edical B usiness A ctivities

64 f og a re SAMBA  Presenterat vid MIE 2005 i Genève 2005-08-29 av Maria Areblad, Linköpings universitet

65 f og a re Process ISO 9000:2000 (Internationella standardiseringsorganisationen) ”grupp av samverkande eller varandra påverkan- de aktiviteter som omformar insatser till utfall” SAMBA tilläggsbeskrivning för ”process ” värdehöjande för någon har ett förädlingsobjekt definierat mål någon är ansvarig disponerar resurser har en utsträckning i tiden en tydlig start och ett tydligt slut skall kunna repeteras helt eller delvis

66 f og a re Process  processen är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är de ingående aktiviteterna

67 f og a re Aktivitet  aktiviteten är en handling den har en agent den genomförs med avsikt metoden är aktivitetens arbetssätt

68 f og a re Processen ”är en …” Aktiviteten ”är en …”

69 f og a re Tjänst  Alla tjänster är aktiviteter  Vad särskiljer tjänsten? Definitioner i  BRAA  CONTsys förstandard Beskrivning i EU-direktiv  Tjänsters fria rörlighet  Tjänster ställs parallellt med varor  En tjänst erbjuds  En aktivitet utförs

70 f og a re Tjänst  Troligen kan en tjänst bestå av flera processer Rekursion!

71 f og a re Undvik krångel!  SAMBA har analyserat processbegreppet i hälso- och sjukvård  Talar inte om tjänster utan endast aktiviteter

72 f og a re Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt

73 f og a re Process Vårdprocess Klinisk process

74 f og a re Process Klinisk process Vårdprocess

75 f og a re Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

76 f og a re Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process Processpaket

77 f og a re Processpaket

78 f og a re Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process

79 f og a re Processpaket Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

80 f og a re Processpaket

81 f og a re Processpaket Kommunikationsprocess Styrprocess Klinisk process

82 f og a re Processerna i paketet enligt SAMBA Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden

83 f og a re Modellens byggstenar Förädlingsobjektets väg Arbetsflödet Objekt Aktivitet

84 f og a re Modellens byggstenar Aktivitet i processen

85 f og a re Process i aktiviteten Aktivitet

86 f og a re Process i aktiviteten Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess Process

87 f og a re Begrepp i processen

88 f og a re Processens begreppsmodell

89 f og a re Processens begreppsmodell

90 f og a re Processens begreppsmodell

91 f og a re Processens begreppsmodell

92 f og a re Processmodell med resurslager Adm data Anamnes Status Bedömning Mål Resultat Åtgärd Utvärdering

93 f og a re Övning: vårdprocessen

94 f og a re Sätt det hela i arbete!  Processanalys  Begreppsanalys  Informationsanalys

95 f og a re Begreppsmodell  modellen omfattar alla begrepp  modellen delas upp i vyer/bilder  varje bild visar ett fåtal relaterade begrepp  varje bild bör byggas kring ett centralt begrepp  en bild av hela modellen är imponerande men oöverskådlig

96 f og a re Modelleringsteknik  skriv upp alla ord som har med det centrala begreppet att göra  tag bort alla exakta kopior  ordna orden i kategorier  dubbelkolla  placera och relatera  avgör vilka begrepp som behövs för definition skall följa med till informationsmodellen

97 f og a re Vårdbegäran mottas Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Processmodell

98 f og a re

99

100 Vårdbegäran beslut om bedömning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning

101 f og a re Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd

102 f og a re

103

104 Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation Rutin i några landsting

105 f og a re Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran

106 f og a re

107

108

109 matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

110 f og a re Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

111 f og a re

112

113

114

115 inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

116 f og a re Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan

117 f og a re Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan

118 f og a re Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet

119 f og a re

120

121

122

123

124 välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

125 f og a re Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information tillstånd med aktivitetsplaner resurssatt aktivitetslista

126 f og a re Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd

127 f og a re

128 utföra aktivitet utföra undersökande aktivitet bedöma tillstånd utföra åtgärdande aktivitet utvärdera resultat

129 utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

130 f og a re Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

131 f og a re Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser

132 utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

133 f og a re Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

134 f og a re Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd

135 f og a re

136

137 matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information bedömt tillstånd avseende vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

138 f og a re Slut på processen målet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat

139 f og a re Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat

140 f og a re

141

142 avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov besluta att vård- åtagande skall avslutas meddela avslut av vårdåtagande bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

143 f og a re Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande

144 hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov förnya hälso- och sjukvårdsmandat bedöma om mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande resurssatt aktivitetslista pas journal extern enhet enhet inom org informationsöverföring vårdinformation

145 f og a re Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

146 f og a re Informationsmodellering Ett exempel: Samordnad vårdplanering enligt RIV

147 f og a re RIV  Regelverk för elektronisk Interoperabilitet i Vård och omsorg  Principer för utveckling av informationsspecifikation för IT- utveckling

148 f og a re RIV informationsspecifikation  Verksamhetsanalys  Arbetsflöde  Informationsflöde  Informationsmängder  Grupperade informationsmängder  Termer och definitioner  Informationsobjekt (arketyper, GPICar, datatyper)  Domäninformationsmodell

149 f og a re prEN 13940 EHRCom  Electronic health record communication  Principer för journalutdrag  Inför begreppet arketyp  Schema för struktur och innehåll i informationsmängder  Restriktioner för dataomfång och datatyp

150 f og a re EN 14822 GPIC  General purpose information components  Lista över kliniska och icke kliniska standardobjekt för informationsförmedling

151 f og a re Informationsmodellering  Utgår från studiet av informationsflöden  Identifierar informationsmängderna  Definierar informationsmängdernas innehåll  Definierar informationsmängdernas samband

152 f og a re Uppdraget  Att beskriva informationsmängder som skall vara gemensamt tillgängliga för sjukhus, primärvård och kommun när patienter som vårdas på sjukhus behöver kommunala insatser efter utskrivningen

153 f og a re Översikt Sjukhus

154 f og a re patienten ankommer initiativ vårdbegäran 0..* på mottagningen bedöm vårdbehov hos-pers. beslut inlagd återsänd bedöm behov av inskr.medd behov nej och har inga insatser behov ja och/eller har redan insatser sänd inskriv- ningsmed- delande hos-pers. beslut inskrivnings- meddelande känd av omsorgen 1

155 f og a re sänd underlag vårdplanering vårdplane- ringsunderlag återkallelse (0..1) kallelse vårdplanering återkallelse (0..1) behov nej behov ja erhåll mottagnings- bevis mottagnings- bevis avser 0..1 1 föremål för betalningsansvar dag 0 bestäm tid för möte föremål för tidsbestämt vårdplaneringsmöte genomför SVPL upprättad vårdplan känd av omsorgen vårdplanerad patient meddela utskrivnings- klar utskrivnings- meddelande utskrivningsklar patient

156 f og a re besluta utskrivning skriv ut avsluts- meddelande

157 f og a re Domäninformationsmodell

158 f og a re Del av informationsmodellen

159 f og a re Informationsobjekt

160 f og a re Arketyper  Upprättad vårdplan och dess attribut

161 f og a re

162 Arketyp

163 f og a re

164

165 GPIC

166 f og a re

167 Arketyp

168 f og a re

169

170 Arketyp

171 f og a re

172

173 Tack! f og a re www.fogare.se binder samman begreppen Grafisk bearbetning av SAMBA- modellen: Lars Björkman Xml-schema InfoVU: Ted Wigefeldt Materialet i bildspelet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg

174


Ladda ner ppt "F og a re UML och SAMBA för modellering i hälso- och sjukvård Magnus Fogelberg Stockholm 2005-12-12 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser